Air-O-Swiss 116095 Instrukcja obsługi

Kategoria
Nawilżacze
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

3
Illustrations (4 – 8) 使用说明书 (69 – 74)
Instrukcja obsługi (75 – 80)
Navodila za uporabo (81 – 86)
Návod na používanie (87 – 92)
Upute za uporabu (93 – 98)
Használati utasítás (99 – 104)
Lietošanas instrukcija (105 – 110)
Naudojimo instrukcija (111 – 116)
Kasutusjuhend (117 – 122)
Gebrauchsanweisung (9 – 14)
de
cn
Instructions for use (15 – 20)
en
pl
Instructions d’utilisation (21 – 26)
fr
it
si
Istruzioni per l’uso (27 – 32)
Gebruiksaanwijzing (39 – 44)
nl
hr
es
sk
Instrucciones para el uso (33 – 38)
se
lt
Bruksanvisning (57 – 62)
Käyttöohje (63 – 68)
fi
ee
dk
hu
Brugsanvisning (45 – 50)
Bruksanvisning (51 – 56)
no
lv
75
pl
Instrukcja obsługi
76
pl
Wstęp
Serdecznie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na
zakup oczyszczacza powietrza W520!
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem:
Urządzenie służy wyłącznie do nawilżania i oczyszczania
powietrza wewnątrz pomieszczeń.
W520 zapewnia Państwu następujące nowe funkcje:
• Trybzasilaniapołączonyzpodgrzewaniempowietrza,
zapewniającyszybkieiskutecznenawilżanie
• Dostosowanedosezonuutrzymaniewodydziękisyste-
mowi utrzymania czystości wody ISS
• Automatyczneodłączenieprzyniskimpoziomiewody
• Cyfrowywyświetlaczzpanelemdotykowym
• Zintegrowanyhigrostat
• Automatycznafunkcjauśpienia(Sleep-Modus)
• Wskaźnikikonserwacyjne
Czy wiedzieli Państwo, że zbyt suche powietrze w
pomieszczeniu
• wysuszaśluzówkęipowodujespierzchnięcieustipie-
czenie oczu?
• sprzyjainfekcjomichorobomdrógoddechowych?
• prowadzidoznużenia,zmęczeniaiosłabieniakoncen-
tracji?
• niejestkorzystnedlazwierzątdomowychiroślindoni-
czkowych?
• sprzyjapowstawaniukurzuizwiększaładunkielek-
trostatycznetekstyliówwykonanychzwłókiensztucz-
nych,dywanówipodłógztworzywsztucznych?
• prowadzidouszkodzeńprzedmiotówwyposażenia
wnętrzzdrewnaazwłaszczaparkietów?
• rozstrajainstrumentymuzyczne?
Opis urządzenia
Oczyszczacz powietrza W520
• oczyszczainawilżapowietrzebezmatfiltracyjnych
• zawierainnowacyjnysystemutrzymaniaczystości
wody(ISS)
• pracujewtrybiecichymwtrzytrybachpracy
• jestprzystosowanydopomieszczeńowielkości
do 60 m
2
• wykonanyjestzwysokiejjakościkomponentów
zapewniającychwysokątrwałośćużytkową
Wewnętrzuoczyszczaczapowietrzaobracająsięspecjalne
tarcze nawilżacza w kąpieli wodnej; przepływające powie-
trzejestwnaturalnysposóboczyszczanezzanieczyszczeń
– tak jak w naturze, gdy padający deszcz oczyszcza
powietrze. Nawilżanie powietrza odbywa się według
samoregulującejzasadyzimnegoparowania.Oczyszczacz
powietrzawytwarzaoptymalnąwilgotnośćpowietrzabez
dodatkowychurządzeństerujących.
Płyty nawilżacza
Strukturapłytnawilżającychumożliwiaoddawaniedużych
ilości wody do powietrza. Urządzenie oczyszcza powie-
trze, wykorzystując zjawiska zachodzące w przyrodzie.
Urządzenie gwarantuje odfiltrowanie znajdujących się w
powietrzuzanieczyszczeńorazpyłkówisierścizwierząt.
Ionic Silver Stick
®
(ISS) (34)
ElektrodaIonicSilverStick®wykorzystujeantybakteryjne
działanie srebra izapewniaprzez cały sezon optymalne
utrzymanie czystości wody we wszystkich nawilżaczach
powietrza AIR-O-SWISS i BONECO. Elektroda ISS działa
odrazupozetknięciuzwodą,wnieżprzywyłączonym
urządzeniu i przeznaczona jest wyłącznie do użycia w
nawilżaczachpowietrza.
Wskazówki bezpieczeństwa
• Przeduruchomieniemoczyszczaczapowietrzanależy
dokładnieprzeczytaćinstrukcjęobsługiizachowaćją
naprzyszłość.
• Oczyszczaczpowietrzamożnastosowaćtylkow
pomieszczeniachmieszkalnychiwzakresiespecy-
ficznychdanychtechnicznych.Użycieniezgodnez
przeznaczeniemmożezagrażaćzdrowiuiżyciu.
• Dziecimogąbyćnieświadomeniebezpieczeństw
grożącychimpodczaskontaktuzurządzeniamielek-
trycznymi.Dlategodzieciprzebywającewpobliżu
oczyszczaczapowietrza(5)niepowinnybyćpozosta-
wianebezopieki.
• Osobom,któreniezapoznałysięzinstrukcjąobsługi,
jakrównieżdzieciomiosobombędącympodwpływem
leków,alkoholuinarkotykówniewolnoużywać
urządzenialubużywaćtylkopodnadzorem.
• Jeśliurządzenieprzewrócisięiwylejesięwoda,należy
jenatychmiastodłączyćodzasilania.Przedponownym
podłączeniem wtyczki do sieci urządzenie należy
suszyćprzezconajmniej3godziny.
• Dozbiornikazwodąorazwanienkinienalewać
żadnychdodatkowychsubstancji,np.olejkówaroma-
tycznych.Takiesubstancjespowodująuszkodzenie
urządzenia! Urządzenia uszkodzone w wyniku dodawa-
niadowodyinnychsubstancjiniepodlegająnaprawom
gwarancyjnym.
Winstrukcjiobsługispecjalnewskazówkibezpieczeństwa
oznaczonesąnastępującymisymbolami:
Uwaga
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w
wyniku porażenia prądem. Zawsze wyłączać
wtyczkę sieciową przed
•konserwacjąiczyszczeniem
•zmianąmiejscaurządzenia
•opróżnianiemzbiornikazwodą
77
pl
Uwaga
Uszkodzenie oczyszczacza powietrza lub szkody
rzeczowe, np. spowodowane wyciekającą wodą.
Rozpakowanie (1 –
3)
• Ostrożniewyjąćoczyszczaczpowietrzazopakowania.
• Jeśliurządzenieniejestużywaneprzezcałyrokdo
przechowywanianależywykorzystaćoryginalne
opakowanie.
• Wszystkiekomponentyoczyszczaczawykonanesąz
materiałówekologicznych,któremożnazutylizować
wlokalnymwyspecjalizowanympunkcieodbioruod-
padów.
Ustawienie (4
– 7)
Sprawdzićinformacjedotycząceprzyłączasieciowegona
tabliczceznamionowej.Postawićoczyszczaczpowietrza
napodłodzealboinnejpłaskiej,suchejpowierzchniwpo-
mieszczeniu.
• Tabliczkaznamionowaznajdujesięztyłuurządzenia(4).
• Zwrócićuwagęnałatwydostępdourządzeniai
wystarczającodużomiejscadokonserwacjioraz
czyszczenia oczyszczacza powietrza.
Napełnianie wodą (8
– 10)
Zbiorniknapełniaćwyłącznieświeżąwodązkranu.
Nie narażać zbiornika wody na działanie
ciśnienia,np.przeznalaniegazowanejwodymi-
neralnej.Dowodyniedodawaćolejkówaroma-
tycznych,anisubstancjizapachowych;materiał
ztworzywasztucznegomożezostaćodbarwiony
i uszkodzony. Aby zapobiec wyciekaniu wody,
mocnodokręcićśruby.
Uruchomienie (11
– 15)
Podłączyć oczyszczacz powietrza do sieci elektrycznej
(sygnałdźwiękowy)inacisnąćprzyciskA(12).Włączysię
wyświetlaczcyfrowyipokażebieżącąwartośćwilgotności
powietrza. Przy włączaniu urządzenia ustawić żądaną
wartośćna55%oraztrybpracyna«High*(wysoki).
Abywyłączyć,nacisnąćprzyciskA.
A) Włączanie/wyłączanie
Dotknięcie przycisku A powoduje włączenie urządzenia.
Ponowne dotknięcie przycisku powoduje wyłączenie
urządzenia.Przycisktenpozwalanazresetowaniesymbolu
czyszczenia.Patrzrozdział«M)Czyszczenieurządzenia».
B) Ustawianie poziomu wilgotności
Urządzenie wyposażone jest w higrostat. Mierzy on
względną wilgotnośćpowietrza i automatyczniewyłącza
urządzaniewmomencie osiągnięciadocelowejwartości.
Przy włączaniu urządzenia ustawić wstępnie żądaną
wartośćna55%.
Wciśnięcie przycisku B umożliwia ustawienie żądanej
wartości w 5 etapach. Na wyświetlaczu pojawi się na
wyświetlaczu wskazanie DESIRED (żądany) (N). Poziom
wilgotnościwzględnejmożna ustawiaćodwartościmini-
malnej30%domaksymalnej80%lubwybraćtrybciągły
«Co».Zalecasięwybraniewilgotnościwzględnejpomiędzy
40 a 60%. Po kilku sekundach wyświetlaczautomatycz-
niewskażewartośćaktualną(CURRENT)(N).Urządzenie
przełączy się automatycznie przy osiągnięciu żądanej
wilgotnościwzględnej(wyświetlaczwskażeDESIREDiCUR-
RENT) (N). Jeśli żądana wilgotność względna przekroczy
wartośćnajniższą,urządzeniewłączysięautomatycznie.
C) Zmiana poziomu mocy
Oczyszczaczpowietrzamożepracowaćwtrzechtrybach.
Abywybraćposzczególnetryby,należynacisnąćprzycisk
C,przełączającypomiędzytrybamiobrotówLow«L*(nis-
kie),Medium«M*(średnie)iHigh«H*(wysokie).Wskazanie
żądanegotrybupracyodbywasięnawyświetlaczupoprzez
symbolH.
D) Timer
Przycisk D pozwala na określenie czasu działania
– regulacja od 1 do 8 godzin lub tryb ciągły (Co).
Symbol G wskazuje, który czas pracy ustawiono
(1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/Co). Po kilku sekundach
wyświetlacz automatycznie wskaże wartość aktualną.
Timermożnawłączyćdodatkowowkażdymtrybie.
Obsługa W520
78
pl
E) Tryb pracy
Przycisk E służy do włączania (symbol I świeci się) lub
wyłączanianagrzewaniapowietrzem.Wtymtrybiesuche
powietrzezpomieszczeniajestnagrzewanewurządzeniuw
celuzapewnieniawysokiejwydajnościnawilżania.Power-
Modusmożnawłączyćprzykażdympoziomiewydajnościi
wkażdympoziomiemocy.
F) Tryb auto/uśpienia
NaciśnięcieprzyciskuFpowodujeaktywowanietrybuau-
tomatycznego itrybuuśpienia.Jednorazowe naciśnięcie
powoduje włączenie funkcji automatycznej (pojawia się
symbol Jnawyświetlaczu),którapozwalanautrzymanie
optymalnej wilgotności powietrza 55%. Regulacja od-
bywasiępoprzezilośćwydmuchiwanąiżądanąwartość
zadaną. Dwukrotne wciśniecie przycinku zatrzymuje
funkcjęuśpienia(pojawiasięsymbol Knawyświetlaczu),
wilgotność żądana wynosi 55%; ustawienie czasu
przechodzina6godzin;ajasnośćwyświetlaczajestauto-
matycznierefukowana.Poziommocyjestzredukowanydo
najniższegopoziomu«L».
Ustawieniahigrostatuipoziomumocyniemożnazmienić.Z
chwiląwciśnięciaprzyciskuBlubC,urządzenieniepracuje
dalejwtrybieautomatycznymlubwtrybieuśpienia.
G) Wskaźnik timera
H) Wskaźnik poziomu mocy
I) Wskaźnik trybu pracy
J) Wskaźnik trybu auto
K) Wskaxnik trybu uśpienia
L) Automatyczne odłączenie
«brak wody»
Przeźroczyste okienko zbiornika z wodą pozwala ocenić
poziom wody wzbiorniku.Dodatkowourządzenie poka-
zuje na wyświetlaczu, kiedy należy uzupełnić wodę. W
przypadku przekroczenia minimalnego poziomu wody
urządzeniewyłączasięautomatycznie.Czerwonysymbol
(L)pojawiasięnawyświetlaczu.Wmomenciegdywodazo-
stanieuzupełniona,symbolLzgaśnieaurządzeniebędzie
kontynuowałopracę.
M) Czyszczenie urządzenia
Symbol M na urządzeniu pokazuje, że urządzenie musi
zostaćpoddaneczyszczeniu.Symbolzapalasięautomaty-
cznie,wzależnościodintensywnościużycia,co2tygodnie.
Wciśniecieiprzytrzymanie(około5s)przyciskuAwskaza-
niemożnaskasować.
N) Wskaźnik wartości zadanej/rzeczywistej
JeślinawyświetlaczupojawisięDESIRED,wartośćobok
w%oznaczażądanąwzględnąwilgotnośćpowietrza,tzn.
wskazywanajestwartość zadana.Jeślinawyświetlaczu
pojawi się CURRENT, to nastąpi wskazanie aktualnej
względnejwilgotnościpowietrza.
Czyszczenie oczyszczacza
powietrza (16 – 20)
Zanim będzie można wyciągnąć wanienkę z
urządzenia,należyusunąć zbiornikzwodą.W
tymcelupodnieść pokrywępowyżejzbiornika
z wodą, zbiornik wody wyjąć z urządzenia a
następniewyciągnąćwanienkę(20).
• Regularneczyszczeniejestwarunkiemhigieniczneji
bezzakłóceniowejpracy.
• Zalecanaczęstotliwośćczyszczeniauzależnionajest
odjakościpowietrzaiwody,jakrównieżodczasu
użytkowaniaurządzenia.
• Oczyszczaczpowietrzawceluczyszczeniamożna
bardzołatworozłożyćnaczęścibezżadnychnarzędzi.
Oczyszczacz powietrza całkowicie opróżnić i wyczyścić,
jeślinapełnionewodąurządzenieniebyłoużywanedłużej
niżjedentydzień.
PrzedrozpoczęciemczyszczeniawyjąćelektrodęISSzwa-
nienkipodłogowej(20).
Do oczyszczanie ze złogów wapnia stosować wyłącznie
CalcOff.Szkódwynikłychzestosowaniainnychśrodkówdo
oczyszczaniazezłogówwapnia,gwarancjanieobejmuje.
Czyszczenie zbiornika na wodę i wanienki
podłogowej – co 2 tygodnie
(21
– 24)
• Usuwaćosadyzwanienkipodłogowejzapomocą
szczotkiztworzywasztucznegolubdrewnianej
orazdostępnegowhandluewaporacyjnegośrodka
zmywającego.
• Powyczyszczeniuzłożyćoczyszczaczpowietrzaw
odwrotnejkolejności.
Czyszczenie płyt nawilżających – (CalcOff)
co 4 tygodnie (25
– 31)
Dolać środek odwapniający do wanienki podłogowej
napełnionejwodąipoczekaćnajegodziałanie;przekręcić
zestawpłytkilkarazyręką.Opróżnićwanienkępodłogową
iwypłukaćrazemzzestawempłyt.
Wskazówka: Niewielka warstwa wapnia na płytach
zwiększaefektywnośćnawilżania!
Zabrudzonego zestawu płytek nie czyścić w
zmywarce!
Pozakończeniuczyszczeniazłożyćzestawpłytioczysz-
czaczpowietrzawodwrotnejkolejności.
79
pl
Czyszczenie filtra wlotu powietrza –
co 4 tygodnie (32)
Zdjąć boczny filtr wlotu powietrza z urządzenia i wyczyścić
odkurzaczem. Nie czyścić filtra wodą. Następnie włożyć
ponownie filtr do urządzenia.
Czyszczenie obudowy –
raz lub dwa razy rocznie (33)
• Najpierwwyczyścićobudowęwilgotnąściereczką,
a następnie wytrzeć do sucha; w razie potrzeby
zastosować środek do czyszczenia tworzyw
sztucznych.
• Górnączęśćobudowywytrzećwewnątrzwilgotną
ściereczką.
Przechowywanie
Opróżnić zbiornik. Oczyszczacz powietrza wyczyścić tak
jak opisano i całkowicie wysuszyć. Zdjąć zamknięcie
śrubowe ze zbiornika wody i przechowywać oddzielnie,
aby oszczędzać uszczelkę. Preferowane jest przechowy-
wanieoczyszczaczapowietrzaworyginalnymopakowaniu
w suchym i niezbyt ciepłym miejscu.
Utylizacja
Wysłużony oczyszczacz powietrza przekazać sprzedawcy
celem fachowej utylizacji. O innych możliwościach utyli-
zacjiurządzeniadowiedząsięPaństwowgminielubad-
ministracji miasta.
Części zapasowe i akcesoria
Części zapasowe można nabyć od sprzedawcy
i samemu wymienić w oczyszczaczu powietrza.
Należyużywaćtylkoczęścioryginalnychprodu-
centa.
Naprawa (35
– 37)
Wszystkie pozostałe naprawy mogą wykonywać tylko
wyspecjalizowane osoby lub obsługa klienta. Dotyczy
to również uszkodzonego kabla sieciowego. Na sku-
tek nieprawidłowych napraw może dojść do powstania
poważnychzagrożeńdlaużytkownikaiwygaśnięciegwa-
rancji.
Gwarancja
Warunki gwarancji ustalane są przez nasze przedstawi-
cielstwa krajowe.
• Prosimyzwrócićsiędosprzedawcy,jeślimimo
dokładnych kontroli jakości oczyszczacz powietrza
wykazuje uszkodzenia.
• Warunkiemrealizacjiświadczeniagwarancyjnegojest
przedłożenie dowodu zakupu.
Wskazówki prawne
Urządzenie posiada certyfikat CE i spełnia wymagania
następujących dyrektyw:
• 2006/95/EGBezpieczeństwosprzętuelektrycznego
• 2004/108/EGKompatybilnośćelektromagnetyczna
• 2002/95/EGOgraniczeniestosowanianiektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym
• 2002/96/EGZużytysprzętelektrotechnicznyi
elektroniczny
Zastrzegamysobieprawozmiantechnicznych.Instrukcja
obsługijestchronionaprawemautorskim.
Dane techniczne
Napięciesieciowe 220-230V/50Hz
Pobórmocy 44/344*W
Wydajnośćnawilżaniado 400g/h*
Przystosowany do pomieszczeń
owielkoścido 60m
2
/150m
3
Pojemnośćwody 4L
Wymiary(mm) 380x204x393
Ciężarwłasny 6.5kg
Głośnośćpracy <25dB(A)
Akcesoria IonicSilverStick(ISS)A7017
CalcOffA7417
*wtrybiewPower-Modus
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124

Air-O-Swiss 116095 Instrukcja obsługi

Kategoria
Nawilżacze
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla