Boneco 2255W Karta katalogowa

Kategoria
Nawilżacze
Typ
Karta katalogowa
3
Illustrations (4 – 8) 使用说明书 (49 – 52)
Инструкция по эксплуатации (53 – 56)
Instrukcja obsługi (57 – 60)
Návod k použití (61 – 64)
Navodila za uporabo (65 – 68)
Návod na používanie (69 – 72)
Upute za uporabu (73 – 76)
Használati utasítás (77 – 80)
Lietošanas instrukcija (81 – 84)
Naudojimo instrukcija (85 – 88)
Kasutusjuhend (89 – 92)
Gebrauchsanweisung (9 – 12)
de ru
cn
Instructions for use (13 – 16)
en pl
Instructions d’utilisation (17 – 20)
fr cz
it si
Istruzioni per l’uso (21 – 24)
Gebruiksaanwijzing (29 – 32)
nl hr
es sk
Instrucciones para el uso (25 – 28)
se lt
Bruksanvisning (41 – 44)
Käyttöohje (45 – 48)
fi ee
dk hu
Brugsanvisning (33 – 36)
Bruksanvisning (37 – 40)
no lv
57
pl
Instrukcja obsługi
58
pl
Wstęp
Serdeczniedziękujemy,żezdecydowalisięPaństwona
zakupoczyszczaczapowietrzaW2255!
Oczyszczacz W2255 zawiera następujące
udoskonalenia:
• Rokoptymalnegoutrzymaniaczystościwodydzięki
elektrodzieIonicSilverStick
®
• Ulepszonyzestawpłytnawilżających
• WskaźnikpracywpostacizielonejdiodyLED
Czy wiedzieli Państwo, że zbyt suche
powietrze w pomieszczeniu
•wysuszabłonyśluzowe,jakrównieżjestprzyczyną
popękanychustipieczeniaoczu?
• sprzyjainfekcjomichorobomdrógoddechowych?
• prowadzidoznużenia,zmęczeniaiosłabieniakon-
centracji?
• niejestkorzystnedlazwierzątdomowychiroślin
pokojowych?
• sprzyjapowstawaniukurzuizwiększaładunkielek-
trostatycznetekstyliówwykonanychzwłókiensztucz-
nych,dywanówipodłógztworzywsztucznych?
• uszkadzaprzedmiotydrewnianeazwłaszczapodłogi
parkietowe?
• rozstrajainstrumentymuzyczne?
Rady dotyczące użytkowania
Stosowanienawilżaczypowietrza
• jestszczególnieistotnewokresiezimowym,
• niezastąpijednakregularnegowietrzeniapomieszczeń
mieszkalnych.
Opis urządzenia
OczyszczaczpowietrzaW2255
• oczyszczainawilżapowietrzebezmatfiltrujących
• zawierainnowacyjnyukładutrzymaniaczystościwody
(ISS)
• pracujewtrybiecichymwdwóchtrybachpracy
• jestprzystosowanydopomieszczeńowielkoścido
50m
2
• wykonanyjestzwartościowychkomponentówo
długimczasieużytkowania
We wnętrzu oczyszczacza powietrza obracają się spec-
jalne płyty nawilżające w łaźni wodnej; w ten sposób
przepływające powietrze jest oczyszczane w naturalny
sposób–takjakwprzyrodziepowietrzeoczyszczanejest
przez deszcz. Nawilżanie powietrza odbywa się według
samoregulującejzasadyzimnegoparowania.Oczyszczacz
powietrzawytwarzaoptymalnąwilgotnośćpowietrzabez
dodatkowychurządzeństerujących.
Płyty nawilżające
NowyzestawpłytoczyszczaczapowietrzaW2255wypro-
dukowanyzostałzmateriałuSAN.Budowapłytoczyszcza-
czaw formieprzypominającejstrukturę plastrówmiodu
gwarantuje uwalnianie dużej ilości wody do otoczenia.
Urządzenieoczyszczapowietrze, wykorzystujączjawiska
zachodzącewprzyrodzie.Ponadtousuwaznajdującesię
wpowietrzuzanieczyszczenia,pyłkiisierść.
Elektroda Ionic Silver Stick
®
(ISS) (7)
ElektrodaIonicSilverStick
®
wykorzystujeantybakteryjne
działaniesrebraiprzezrokzapewniaoptymalneutrzyma-
nieczystościwodywewszystkichnawilżaczachpowietrza
AIR-O-SWISSiBONECO.ISSdziałaodrazupozetknięciuz
wodą–równieżprzywyłączonymurządzeniu.ISSprzezna-
czonajestwyłączniedoużyciawnawilżaczachpowietrza.
Wskazówki bezpieczeństwa
• Przeduruchomieniemoczyszczaczapowietrzanależy
całkowicieprzeczytaćinstrukcjęobsługiizachowaćdo
późniejszegoskorzystania.
• Oczyszczaczpowietrzamożnastosowaćtylkowpo-
mieszczeniachmieszkalnychiwzakresieustalonych
danychtechnicznych.Użycieniezgodnezprzeznacze-
niemmożezagrażaćzdrowiuiżyciu.
• Dzieciniesąświadomeniebezpieczeństwagrożącego
imprzyobchodzeniusięzurządzeniamielektrycznymi.
Dlategoniewolnozostawiaćdziecibeznadzoru,jeśli
znajdująsięwpobliżuoczyszczaczapowietrza(4).
• Osobom,któreniezapoznałysięzinstrukcjąobsługi,
jakrównieżdzieciomiosobombędącympodwpływem
leków,alkoholuinarkotykówniewolnoużywać
urządzenialubużywaćtylkopodnadzorem.
• Jeśliurządzenieprzewrócisięiwylejesięwoda,należy
natychmiastwyciągnąćwtyczkęsieciową.Przed
ponownymwłożeniemwtyczkisieciowejdogniazdka
należysuszyćurządzenieprzezconajmniej3godziny.
Winstrukcjiobsługispecjalnewskazówkibezpieczeństwa
oznaczonesąnastępującymisymbolami:
Uwaga
Niebezpieczeństwoobrażeńprzezzwarcie
elektryczne.Wtyczkęsieciowąwyciągaćprzed
•konserwacjąiczyszczeniem
•przestawianiemurządzenia
•wylaniemwody
Uwaga
Uszkodzeniaoczyszczaczapowietrzalubszkody
rzeczowe, np. spowodowane wyciekająca
wodą.
59
pl
Rozpakowywanie (1
2)
• Ostrożniewyjąćoczyszczaczpowietrzazopakowania;
górnaczęśćjesttylkoluźnozałożonanawanienkę
podłogową.
• Jeślioczyszczaczpowietrzaniejestużywanyprzez
całyrok,doprzechowywanianależyużywaćtylkoory-
ginalnegoopakowania.
• Wszystkieczęściopakowaniaskładająsięzmateriałów
przyjaznychśrodowiskuimogązostaćoddanedomie-
jscowychpunktówutylizacji.
Rozstawianie (3
6)
Sprawdzićinformacjedotycząceprzyłączasieciowegona
tabliczce znamionowej. Postawić oczyszczacz powietrza
napodłodzealboinnejpłaskiej,suchejpowierzchniwpo-
mieszczeniu.
• Tabliczkaznamionowaznajdujesięwdolnejczęści
wanienkipodłogowej(3).
• Zwrócićuwagęnałatwydostępdourządzeniai
wystarczającodużomiejscadokonserwacjioraz
czyszczeniaoczyszczaczapowietrza.
• Abyosiągnąćwiększąmocparowaniawdużychpo-
mieszczeniach,należyustawićoczyszczaczpowietrza
wpobliżugrzejnika(nieprzekraczaćmaks.tempera-
tury50°C.
Napełnianie wody (8
10)
Zbiornik wody napełniać tylko świeżą, zimną wodą
kranową.
Nie narażać zbiornika wody na działanie
ciśnienia, np. przez nalanie gazowanej wody
mineralnej.
Dowodyniedodawaćolejkóweterycznych,ani
substancjizapachowych;materiałz tworzywa
sztucznegomożezostaćodbarwionyiuszkod-
zony.Całkowiciezamknąćzamknięcieśrubowe,
abyzapobiecwyciekaniuwody.
Uruchomienie (11
15)
Oczyszczacz powietrza podłączyć do sieci elektrycznej i
ustawićpokrętłowedługpotrzebynaśrednilubdużypunkt.
DiodaLED(D)świecinazielono.
Wcelu wyłączenia ustawić pokrętłona małypunkt (rys.
12,punktA).
Oczyszczaczpowietrza
• pracujewtrybienocnym(rys.12,punktB)szczególnie
wtrybiecichym
• wtrybienormalnym(rys.12,punktC)osiąga
maksymalnąwydajnośćnawilżania
Czyszczenie oczyszczacza powietrza
(16 – 19)
• Regularneczyszczeniejestwarunkiemhigienicznej
ibezzakłóceniowejpracy.
• Zalecanaczęstotliwośćczyszczeniauzależnionajest
odjakościpowietrzaiwody,jakrównieżodczasu
użytkowaniaurządzenia.
• Oczyszczaczpowietrzawceluczyszczeniamożna
rozłożyćnaczęścibezżadnychnarzędzikilkoma
ruchamirąk.
Oczyszczacz powietrza całkowicie opróżnić i
wyczyścić,jeślinapełnionewodąurządzenienie
byłoużywaneponadtydzień.
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjąć ISS z
wanienkipodłogowej.
Czyszczenie obudowy
raz lub dwa razy rocznie (20
21)
• Najpierwwyczyścićobudowęwilgotnąściereczką,
anastępniewytrzećdosucha;wraziepotrzeby
zastosowaćśrodekdoczyszczeniatworzywsztucz-
nych.
• Górnączęśćobudowywytrzećwewnątrzwilgotną
ściereczką.
Czyszczenie zbiornika wody i wanienki
podłogowej – co 2 tygodnie
(22– 26)
• Usuwaćosadyzwanienkipodłogowejzapomocą
szczotkiztworzywasztucznegolubdrewnianej
orazdostępnegowhandluewaporacyjnegośrodka
zmywającego.
• Powyczyszczeniuzłożyćoczyszczaczpowietrzaw
odwrotnejkolejności.
Czyszczenie płyt nawilżających –
co 4 tygodnie (27
33)
Dolać środek odwapniający do wanienki podłogowej
napełnionejwodąipoczekaćnajegodziałanie;przekręcić
zestawpłytkilkarazyręką.Opróżnićwanienkępodłogową
iwypłukaćrazemzzestawempłyt.
Wskazówka: Niewielka warstwa wapnia na płytach
zwiększaefektywnośćnawilżania!
Brudnego zestawu płyt nie czyścić w zmy-
warce!
Pozakończeniuczyszczeniazłożyćzestawpłytioczysz-
czaczpowietrzawodwrotnejkolejności.
60
pl
Przechowywanie
Wylaćwodęzezbiornika.Oczyszczaczpowietrzawyczyścić
takjakopisanoicałkowiciewysuszyć.Zdjąćzamknięcie
śrubowezezbiornikawodyiprzechowywaćoddzielnie,aby
oszczędzaćuszczelkę.Preferowanejestprzechowywanie
oczyszczacza powietrza w oryginalnym opakowaniu w
suchyminiezbytciepłymmiejscu.
Utylizacja
Wysłużonyoczyszczaczpowietrzaprzekazaćsprzedawcy
celemfachowej utylizacji.Oinnych możliwościach utyli-
zacjiurządzeniadowiedząsięPaństwowgminielubod
administracjimiasta.
Części zapasowe i akcesoria
Częścizapasowemożnanabyćodsprzedawcy
isamemuwymienićwoczyszczaczupowietrza.
Należyużywaćtylkoczęścioryginalnych.
Naprawa (34
36)
Wszystkie pozostałe naprawy mogą wykonywać tylko
wyspecjalizowane osobylubobsługaklienta. Dotyczy to
równieżuszkodzonegokablasieciowego.
Gwarancja
Warunki gwarancji ustalane są przez nasze przedstawi-
cielstwakrajowe.
• Prosimyzwrócićsiędosprzedawcy,jeślimimo
dokładnychkontrolijakościwoczyszczaczupowietrza
występująbraki.
• Warunkiemrealizacjiświadczeniagwarancyjnegojest
przedłożeniedowoduzakupu.
Technische Daten
Napięciesieciowe 230V/50Hz
Pobórmocy 20W
Wydajnośćnawilżaniado 300g/h
Przystosowanydopomieszczeń
owielkoścido 50m
2
/125m
3
Pojemnośćwody 7litrów
Wymiary(mm) 336x410x325
Ciężarwłasny 6.5kg
Głośnośćpracy <25dB(A)
Akcesoria ElektrodaIonicSilverStick
®
(ISS)
Usuwanie zakłóceń
Problem Możliwa przyczyna Co robić
Brakdziałania Kabelsieciowyniejestpodłączony Podłączyćkabelsieciowydogniazdka
Pokrętłoustawionenamałympunkcie(A) Ustawićpokrętłonaśrednilubdużypunkt
Nietypoweodgłosy Zestawpłytniejestwłożonyprawidłowo
wwanienkępodłogową
Włożyćprawidłowozestawpłyt
Braknawilżania Zestawpłytniejestwłożonyprawidłowo
wwanienkępodłogową
Włożyćprawidłowozestawpłyt
Brakwodywwaniencepodłogowej Napełnićzbiornikwody
Wskazówki prawne
Urządzenie posiada certyfikat CE i spełnia wymagania
następującychdyrektyw:
• 2006/95/EGwsprawiebezpieczeństwasprzętuelek-
trycznego
• 2004/108/EGwsprawiekompatybilnościelektroma-
gnetycznej
• 2002/95/EGwsprawieograniczeniastosowania
niektórychniebezpiecznychsubstancjiwsprzęcie
elektrycznymielektronicznym
• 2002/96/EGwsprawiezużytegosprzętuelektrotechni-
cznegoielektronicznego
Zastrzegamysobieprawozmiantechnicznych.Instrukcja
obsługijestchronionaprawemautorskim.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Boneco 2255W Karta katalogowa

Kategoria
Nawilżacze
Typ
Karta katalogowa