Exido 235-027 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

20 21
20 21
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego
urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać
się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę
należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Radzimy
zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności
można było wrócić do zawartych w niej informacji na
temat funkcji urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Informacje ogólne
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może
spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać zgodnie z
jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia
lub szkody wynikające z niewłaściwego
użytkowania bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki gwarancji”).
Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie
nie jest przeznaczone do użytku na
wolnym powietrzu ani do użytku w celach
komercyjnych.
Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci
zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50
Hz.
Urządzenia oraz jego przewodu i wtyczki nie
wolno zanurzać w wodzie ani jakimkolwiek
innym płynie.
Nie wolno dotykać urządzenia, kabla lub
wtyczki mokrymi ani wilgotnymi rękami.
Urządzenia oraz jego przewodu i wtyczki nie
wolno zanurzać w wodzie ani jakimkolwiek
innym płynie.
Nie wolno używać urządzenia w wannie ani pod
prysznicem, ponieważ może to spowodow
porażenie elektryczne.
Uwaga! Płytki ceramiczne oraz lokówki
do włosów mogą nagrzać się do bardzo
wysokiej temperatury. Nie wolno dopuścić
do ich kontaktu ze skórą, ponieważ może to
spowodować oparzenia.
Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru,
jeżeli jest włączone lub jeśli w pobliżu znajdują
się dzieci.
Można używać tylko akcesoriów
wyprodukowanych lub zalecanych przez
producenta.
Za pomocą
Nie przykrywać włączonego urządzenia.
Nie wolno wystawiać urządzenia na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie
będzie gorące jeszcze przez jakiś czas po jego
wyłączeniu. Przed schowaniem lub wymianą
akcesoriów należy odczekać, aż urządzenie
ostygnie.
Urządzenie powinno się zawsze znajdować z
dala od przedmiotów łatwopalnych, takich jak
zasłony, obrusy itp.
Urządzenia nie wolno umieszczać w miejscach,
z których może spaść lub zostać ściągnięte
do umywalki, wanny itp. Nigdy nie sięgać po
urządzenie, jeżeli wpadło ono do wody lub do
jakiegokolwiek innego płynu. Najpierw należy
wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie wolno umieszczać ani przechowyw
urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub w
wilgotnych miejscach.
Kiedy urządzenie nie jest używane, można je
także przechowywać w załączonej torbie.
Nigdy nie wkładać do otworów urządzenia
żadnych przedmiotów.
Przewód sieciowy i wtyczka
Urządzenia i przewodu nie należy narażać na
działanie źródeł ciepła, gorących przedmiotów
lub ognia.
Należy się upewnić, że nie ma możliwości
potknięcia się o przewód zasilający albo
przedłużacz.
Przed czyszczeniem oraz kiedy urządzenie
nie jest używane wyłączyć je i wyjąć wtyczkę z
gniazdka. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka
nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za
wtyczkę.
Sprawdzić, czy przewód nie jest pozwijany.
Nie wolno skręcać przewodu ani owijać nim
urządzenia.
Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i
wtyczka nie są uszkodzone, a jeżeli są one
uszkodzone lub urządzenie zostało upuszczone
do wody lub uszkodzone w jakikolwiek sposób,
urządzenia nie wolno używać.
Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka
zostały uszkodzone, należy oddać je do
kontroli i, w razie konieczności, naprawy
przez autoryzowanego technika. Nie wolno
wykonywać napraw samodzielnie. Informacje
na temat napraw gwarancyjnych można
uzyskać w sklepie, w którym urządzenie
zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy
lub modykacje urządzenia spowodują
unieważnienie gwarancji.
PL
235027_IM.indd 20 2008-7-7 10:35:46
20 21
20 21
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA
1. Lokówki do włosów (3)
2. Pędzelek do czyszczenia
3. Spirala
4. Wąska prostownica do włosów
5. Przewód sieciowy i wtyczka
6. Uchwyt do zawieszania
7. Uchwyt
8. Przycisk zasilania
9. Skala temperatury
10. Lampka kontrolna
11. Symbole blokady
12. Karbownica/prostownica do włosów
a. Płytki ceramiczne
b. Złączka
c. Pierścień blokujący
UŻYWANIE URZĄDZENIA
Stosować urządzenie na czyste i suche włosy.
Zakładanie akcesoriów
1. Przekręcać pierścień blokujący (c) do momentu,
aż strzałka na uchwycie (7) znajdzie się w jednej
linii z czarną strzałką na pierścieniu blokującym.
2. Włożyć karbownicę/prostownicę (12), wąską
prostownicę do włosów (4) lub jedną z lokówek
(1) do gniazda w uchwycie i mocno docisnąć na
miejsce.
3. Przekręcać pierścień blokujący do momentu, aż
strzałka na uchwycie znajdzie się w jednej linii
ze strzałką na pierścieniu blokującym. Element
znajduje się we właściwej pozycji.
Podgrzewanie
1. Umieścić urządzenie na płaskiej, odpornej na
wysoką temperaturę powierzchni i podłączyć
do zasilania (5).
2. Włączyć, przesuwając przycisk zasilania (8) w
stronę białego symbolu (powyżej). Wskaźnik (10)
zaświeci się i będzie się świecił przez cały czas
włączenia urządzenia.
Ustawianie temperatury
Urządzenie posiada trzy ustawienia skali
temperatury (9):
o wyłączone (czarny symbol, na dole)
o średnia temperatura (czarno-biały symbol,
w środku)
o wysoka temperatura (biały symbol, na górze)
Temperaturę można regulować, przesuwając
wyłącznik w górę i w dół.
Korzystanie z karbownicy/prostownicy
Podczas wymiany akcesoriów takich jak
prostownica czy karbownica do włosów, należy
stosować złączkę (b).
o Upewnić się, że karbownica/prostownica
do włosów jest wyłączona i wcisnąć złączkę
w dół, aż strzałka znajdzie się w jednej linii z
dwoma prostymi liniami – wybrano
prostownicę do włosów.
o Przesuwać do momentu, aż strzałka
znajdzie się w jednej linii z dwoma falistymi
liniami – wybrano karbownicę.
o Kiedy złączka znajdzie się w jednej linii z
kropką pośrodku, karbownica/prostownica
zostaje zablokowana.
Korzystanie z wąskiej prostownicy do włosów
Wąska prostownica do włosów używana jest jako
oddzielna prostownica, bez stosowania złączki.
Używana jest ona do stylizowania mniejszych pasm
niż karbownica/prostownica do włosów.
Korzystanie z lokówek do włosów
W zestawie znajdują się trzy lokówki o różnych
rozmiarach: Najcieńsza pozwala uzyskać mocno
skręcone loki, a najgrubsza – słabo skręcone loki.
Im więcej włosów nakręci się na lokówkę, tym
słabiej skręcone będą loki.
Skręt można również złagodzić za pomocą szczotki
(2) lub spirali (3) (patrz poniżej).
Porady dotyczące modelowania
Przed podzieleniem włosy należy dokładnie
rozczesać. Podziel włosy na małe pasma i prostuj je
oddzielnie, po kolei, w opisany poniżej sposób, aż
do chwili uzyskania żądanego rezultatu.
Falowane włosy:
o Zacząć od pasma włosów o szerokości
około 5 cm i zacisnąć płytki ceramiczne
karbownicy (a) na włosach, blisko skóry.
o Odczekać około 10 sekund.
o Otworzyć płytki i zacisnąć je ponownie na
dalszym odcinku pasma włosów.
Przylegające, gładkie włosy:
o Zacząć od pasma włosów o szerokości
około 5 cm (o szerokości 4 cm przy
korzystaniu z wąskiej prostownicy) i
zacisnąć płytki ceramiczne karbownicy na
włosach, blisko skóry.
235027_IM.indd 21 2008-7-7 10:35:47
22 23
22 23
o Powoli przesuwać urządzenie w stronę
końcówki pasma włosów jednostajnym
ruchem. Trzymać włosy mocno, aby uniknąć
poskręcania. W celu podniesienia włosów
należy wygładzić tylko zewnętrzną część
pasma włosów.
Włosy wywinięte:
o Zacząć od pasma włosów o szerokości
około 5 cm. Chwycić lokówkę tak, aby
zacisk znalazł się na odwrotnej stronie
lokówki i zamknąć zacisk na włosach, blisko
skóry.
o Powoli przesuwać urządzenie w kierunku
końcówki pasma włosów.
o Na zakończenie lekko wywinąć ostatnie
pasmo przy końcach.
Włosy skręcone:
o Zacząć od pasma włosów o szerokości
około 5 cm. Chwycić lokówkę tak, aby
zacisk znalazł się na przedniej stronie
lokówki i zamknąć zacisk na włosach, blisko
skóry.
o Powoli przesuwać urządzenie w kierunku
końcówki pasma włosów.
o Na zakończenie zawinąć ostatnie pasmo
przy końcach pod spód.
Loki:
o Zacząć od pasma włosów o szerokości
około 5 cm. Otworzyć zacisk lokówki i
umieścić lokówkę w połowie długości
pasma włosów.
o Rozłożyć włosy wzdłuż lokówki i zacisnąć
górny zacisk, aby zablokować pasmo
włosów.
o Powoli przesuwać urządzenie w kierunku
końcówki pasma włosów.
o Sprawdzić, czy końcówki włosów są
zablokowane pod zaciskiem, i nawijać
pasmo na lokówkę w kierunku skóry głowy.
Nie dotykać skóry głowy gorącą lokówką.
o Przytrzymać lokówkę z owiniętymi włosami
5–8 sekund, w zależności od długości i
grubości włosów.
o Otworzyć zacisk i wyjąć włosy z urządzenia.
Przed ułożeniem poczekać, aż włosy
ostygną.
Łagodne loki:
o Nałożyć nasadkę ze szczotką na najcieńszą
lokówkę, nie otwierając zacisku. Ważne:
Przed założeniem szczotki lokówka musi
ostygnąć.
o Nagrzać urządzenie.
o Zacząć od pasma włosów o szerokości
około 5 cm i nawinąć je na szczotkę. Zacząć
od końcówki pasma włosów i nawijać je w
kierunku skóry głowy.
o Przed rozwinięciem pasma włosów
przytrzymać lokówkę około 10 sekund.
Przed ułożeniem poczekać, aż włosy
ostygną.
Długie loki:
o Nałożyć nasadkę ze spiralą na najcieńszą
lokówkę (1), nie otwierając zacisku. Ważne:
Przed założeniem spirali lokówka musi
ostygnąć.
o Nagrzać urządzenie.
o Zacząć od pasma włosów o szerokości
około 5 cm i nawinąć je na spiralę. Zacząć
od końcówki pasma włosów. Zablokować
pasmo włosów za pomocą małego zacisku i
nawijać je w kierunku skóry głowy.
o Przed rozwinięciem pasma włosów
przytrzymać lokówkę około 10 sekund.
Przed ułożeniem poczekać, aż włosy
ostygną.
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Przed odłożeniem urządzenia w miejsce
przechowywania poczekać, aż całkowicie
ostygnie.
Czyścić urządzenie wilgotną szmatką. Jeżeli
urządzenie jest bardzo zabrudzone, można
dodać niewielką ilość detergentu.
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie
stosować myjek do szorowania ani żadnych
rozpuszczalników czy silnie działających
środków czyszczących, gdyż może to
spowodować uszkodzenie zewnętrznych
powierzchni urządzenia i płytek ceramicznych.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO
PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest
następującym symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz
z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy utylizować osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde
państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić
odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie
i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Gospodarstwa domowe na
obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty
sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów.
W niektórych krajach członkowskich zużyte
urządzenia można zwrócić sprzedawcy, u którego
zostało zakupione pod warunkiem zakupienia
nowego produktu. Aby uzyskać więcej informacji
na temat postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do
sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.
235027_IM.indd 22 2008-7-7 10:35:47
22 23
22 23
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
jeżeli urządzenie naprawiano lub modykowano
samodzielnie;
jeżeli urządzenie było użytkowane w
sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało
uszkodzone,
jeżeli uszkodzenie urządzenia miało miejsce na
skutek zakłóceń w działaniu sieci elektrycznej
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów
pod względem ich funkcjonalności i stylistyki,
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
w produkcie bez uprzedzenia.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie
można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy
na naszą stronę internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu „Consumer Service” i kliknij
Question&Answer”, aby zobaczyć najczęściej
zadawane pytania.
Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w
razie konieczności skonsultowania z nami kwestii
technicznych, napraw, spraw związanych z
akcesoriami i częściami zamiennymi.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w
druku.
235027_IM.indd 23 2008-7-7 10:35:47
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Exido 235-027 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla