One For All SMART CONTROL Instrukcja obsługi

Marka
One For All
Model
SMART CONTROL
Rodzaj
Instrukcja obsługi
• Jaki jest mój „Kod
konfiguracji”?
Dowiedz się, który kod jest
aktualnie ustawiony w każdym
z 6 trybów urządzeń.
Mój kod to?
1 5 5 6
DVDDVD
OFF
e.g. Macro on “red key”
STOP
& OFF
P
ol
s
k
i
Dodatkowe funkcje
+
np. z
o
ryginalnego
p
ilota, którysię
ZGUBIŁ
lub
ZEPSUŁ.
• Key Magic®
Umożliwia zaprogramowanie
funkcji oryginalnego pilota, nawet
jeśli się ZGUBIŁ lub ZEPSUŁ.
• Zmiana trybu
Jak ustawić dwa (lub więcej)
urządzenia tego samego typu..
• Macro
Umożliwia wysyłanie sekwencji
poleceń po naciśnięciu
jednego przycisku.
P
ol
ec
eni
e
3
strony 2
K
e
y
M
a
gic
®
1
5
5
6
: 1
: 5
: 5
: 6
Brak funkcji po proce-
durze konfiguracji
Philips
Sony
TV1
TV2
P
ol
ec
eni
e
1
P
ol
ec
eni
e
2
Makro na „czerwonym przycisku
Polecenie 1: dvd STOP
Polecenie 2: dvd WYŁ
Polecenie 3: tv WYŁ
Brakujące funkcje możesz uzyskać kontak-
t
ując się z działem Obsługi klienta, którego
pracownicy podadzą Ci 5-cyfrowy kod
f
unkcji Key Magic®.
Następnie wystarczy wykonać instrukcje ze
s
trony 3.
s
trony
3
strony 4
strony 5
4
5
N
aciśnij i puść
p
rzycisk magic
6
Gratulacje! Udało Ci się zmienić tryb „stb” na drugi tryb „tv”.
Wystarczy teraz użyć trybów pilota ONE FOR ALL – „Szybkie ustawianie, „Kon-
figuracja za pomocą kodu” lub Wyszukiwanie, aby skonfigurować odbiornik
satelitarny w trybie stb.
Jak przywrócić oryginalny tryb pilota?
1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci
dwukrotnie.
2) Naciśnij przyciski 9 9 2.
3) Wybierz tryb, którego oryginalne ustawienia chcesz przywrócić (np. wybierz stb).
4) Naciśnij dwukrotnie przycisk magic. Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.
Naciśnij i puść przycisk magic . --> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.
Wybierz urządzenie
docelowe, np. stb.
< select >
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci
dwukrotnie.
Naciśnij przyciski 9 9 2. --> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.
2
x2
Ta funkcja umożliwia ustawienie 2 (lub więcej) urządzeń tego samego typu na pilocie ONE FOR ALL (np. dwóch telewizorów). W poniższym przykładzie dodamy jeszcze jeden
t
elewizor. W tym przypadku musisz zmienić np. tryb „stb” na tryb „tv”.
Przykład. Jak zmienić tryb „stb” na tryb „tv”:
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Wybierz urządzenie
źródłowe, np. tv.
< select >
Zmiana trybu
Key Magic®
3
2
3
Jak zresetować przycisk do oryginalnej funkcji?
1) Wybierz odpowiedni tryb urządzenia, (np. tv).
2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień za-
świeci dwukrotnie.
3) Naciśnij przyciski 9 9 4.
4) Naciśnij dwukrotnie dany przycisk.
Gratulacje! Udało się uzyskać funkcję „I/II (mono/stereo)” z oryginalnego pilota
do pilota ONE FOR ALL. TERAZ po każdym naciśnięciu „czerwonego przycisku” w
trybie tv zadziała funkcja „I/II (mono/stereo)”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci
dwukrotnie.
Naciśnij przyciski 9 9 4.
-
-> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.
4
Naciśnij i puść
przycisk magic .
5
Wprowadź5-cyfrowy kod funkcji otrzymany od działu Obsługi
klienta. (np. 00123)
--> Niebieski pierścień zaświeci
dwukrotnie
6
Naciśnij przycisk, do którego chcesz
przypisać funkcję (np. czerwony przycisk).
P
rzykład: Jak uzyskać funkcję „I/II (mono/stereo)” z oryginalnego pilota na „czerwony
przycisk” pilota ONE FOR ALL
K
e
y
M
a
gic®
np. z oryginalnego
pilota, którysię
ZGUBIŁ
lub
ZEPSUŁ.
Wybierz
odpowiednie
urządzenie, np. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® to funkcja spotykana tylko w pilocie ONE FOR ALL. Pilot ONE FOR ALL umożliwia sterowanie funkcjami jak z oryginalnego pilota nawet wtedy, gdy dla danej funkcji nie ma przy-
c
isku na klawiaturze pilota ONE FOR ALL. Często używane funkcje mogą zostać przypisane dowolnemu przyciskowi pilota ONE FOR ALL dzięki funkcji KeyMagic®. Aby zaprogramować daną
funkcję za pomocą KeyMagic®, musisz znać odpowiedni kod funkcji. Ponieważ kody są różne dla różnych typów urządzeń, nie są one zawarte w instrukcji. Możesz zamówić kody funkcji kon-
t
aktując się z działem Obsługi klienta telefonicznie, listowo, za pomocą faksu lub poczty e-mail.
P
odczas kontaktu, należy podać następujące informacje:
Bieżący używany kod (patrz część „Jaki jest mój kod konfiguracji” na stronie 5).
Typ, markę i numer modelu urządzenia.
Numer modelu oryginalnego pilota, który się ZGUBIŁ lub ZEPSUŁ.
• Sposób, w jaki dana funkcja została opisana na tym pilocie.
n
astępnie;
dział Obsługi klienta poda Ci:
• Kod funkcji (5-cyfrowy) dla każdej żądanej funkcji.
P
o otrzymaniu kodów od działu Obsługi klienta, programowanie kodu jest bardzo
łatwe:
Makro
4
7
8
9
Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci
dwukrotnie
Gratulacje! Udało Ci się zaprogramować makro na „czerwonym przycisku.
TERAZ, gdy naciśniesz czerwony przycisk: 1: dvd zatrzyma się, 2: dvd wyłączy się,
3: telewizor wyłączy się. Pilot będzie wykonywać to w każdym trybie po naciśnię-
ciu czerwonego przycisku.
DVDDVD
OFF
Polecenie 1: dvd STOP
Polecenie 2: dvd WYŁ
Polecenie 3: tv WYŁ
STOP
& OFF
W
ybierz odpowiednie
u
rządzenie, np. tv
< select >
Naciśnij czerwony przycisk
M
ożesz zaprogramować pilota ONE FOR ALL, aby wysyłał sekwencję komend po naciśnięciu jednego przycisku. Każdą, często używaną sekwencję komend można zredukować dla wygody
d
o jednego naciśnięcia przycisku.
Możesz np. stworzyć następujące makro:
1
. komenda: dvd --> STOP
2
. komenda: dvd --> WYŁ
3. komenda: tv --> WYŁ
A
by przypisać powyższe makro do jednego z przycisków, np. „czerwonego” przycisku na pilocie ONE FOR ALL:
1
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci
dwukrotnie
N
aciśnij przyciski 9 9 5.
-
-> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.
3
Wybierz odpowiednie
urządzenie, np. dvd
4
5
6
Naciśnij przycisk, do którego
chcesz przypisać funkcję
(np. czerwony przycisk).
Naciśnij przycisk STOP.
< select >
Pole
c
e
n
ie
l 1
Pole
c
e
n
ie
l 2
Pole
c
e
n
ie
l 3
3 sec.
3
sec.
Naciśnij przycisk
POWER.
Jak zresetować przycisk makro do oryginalnej funkcji?
1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci
dwukrotnie.
2) Naciśnij przyciski 9 9 5.
3) Naciśnij odpowiedni przycisk makro (np. czerwony przycisk).
4) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci
dwukrotnie.
x
2
x2
x
2
Naciśnij przycisk POWER.
Jaki jest mój „Kod konfiguracji”?
5
G
ratulacje! Udało Ci się odczytać kod konfiguracji dla trybu tv.
7
N
aciśnij przycisk 4, aby uzyskać czwartą cyfrę 4-cyfrowego kodu i obserwuj ile razy za-
ś
wiecie niebieski pierścień. Jeśli niebieski pierścień nie zaświeci, cyfrą kodu jest „0”.
Twoje „kody konfiguracji”:
M
ożesz skonfigurować pilota ONE FOR ALL za pomocą:
• ONE FOR ALL – tryb SimpleSet
Konfiguracja za pomocą kodu
Wyszukiwanie
P
oniższe kroki pomogą Ci dowiedzieć się, jaki „kod konfiguracji” jest obecnie ustawiony dla każdego trybu.
1
3
N
aciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci
dwukrotnie.
Naciśnij przyciski 9 9 0.
--> Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.
4
2
5
Naciśnij przycisk 1, aby uzyskać pierwszą cyfrę 4-cyfrowego kodu i obserwuj ile razy
zaświecie niebieski pierścień. Jeśli niebieski pierścień nie zaświeci, cyfrą kodu jest „0”.
Naciśnij przycisk 2, aby uzyskać drugą cyfrę 4-cyfrowego kodu i obserwuj ile razy za-
świecie niebieski pierścień. Jeśli niebieski pierścień nie zaświeci, cyfrą kodu jest „0”.
Wybierz odpowiednie
urządzenie, np. tv
<
select >
Resetowanie operacyjne
Resetowanie operacyjne spowoduje usunięcie wszystkich przyuczonych funkcji
we wszystkich trybach oraz inne przypisane funkcje, jak Key Magic® i Makra.
1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień za-
świeci dwukrotnie.
2) Naciśnij przyciski 9 8 0. Niebieski pierścień zaświeci dwukrotnie.
3 sec.
x2
?
?
x2
??
??
6
Naciśnij przycisk 3, aby uzyskać trzecią cyfrę 4-cyfrowego kodu i obserwuj ile razy za-
świecie niebieski pierścień. Jeśli niebieski pierścień nie zaświeci, cyfrą kodu jest „0”.
??
/