One For All URC-7780 Instrukcja obsługi

Marka
One For All
Kategoria
kosiarki
Model
URC-7780
Rodzaj
Instrukcja obsługi
2 WWW.ONEFORALL.COM
9
10
3
4
6
8
11
12/13
7
2
1
14
5
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:54 Pagina 2
20 WWW.ONEFORALL.COM
9
10
3
4
6
8
11
12/13
7
2
1
14
5
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:54 Pagina 20
38 WWW.ONEFORALL.COM
9
10
3
4
6
8
11
12/13
7
2
1
14
5
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:54 Pagina 38
56 WWW.ONEFORALL.COM
9
10
3
4
6
8
11
12/13
7
2
1
14
5
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:54 Pagina 56
74 WWW.ONEFORALL.COM
9
10
3
4
6
8
11
12/13
7
2
1
14
5
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:55 Pagina 74
92 WWW.ONEFORALL.COM
9
10
3
4
6
8
11
12/13
7
2
1
14
5
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:55 Pagina 92
110 WWW.ONEFORALL.COM
9
10
3
4
6
8
11
12/13
7
2
1
14
5
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:55 Pagina 110
128 WWW.ONEFORALL.COM
9
10
3
4
6
8
11
12/13
7
2
1
14
5
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:55 Pagina 128
WWW.ONEFORALL.COM 145
Z
DJĘCIE PILOTA ONE FOR ALL 5
1
46
INSTALACJA BATERII
147
KLAWIATURA
147
U
STAWIANIE ONE FOR ALL 5
150
(Jak skonfigurować ONE FOR ALL 5 do sterowania urządzeniami)
METODA WYSZUKIWANIA
151
K
ODY
Telewizory 181
Magnetowidy 188
Odbiorniki satelitarne 191
Konwerter kablowy 194
Używanie końcówek akcesoryjnych 194
Audio różne 195
Wzmacniacz 195
Wzmacniacz / Tuner 195
DVD 196
ROZPOZNAWANIE KODÓW
(Aby sprawdzić, który kod jest obecnie zaprogramowany)
152
SZYBKI WYBÓR KODU
152
NAUKA
153
(Jak skopiować funkcje z twojego oryginalnego,
działającego pilota do ONE FOR ALL 5)
ZEROWANIE FUNKCJI
155
FUNKCJE DODATKOWE
Zmiana trybu pracy urządzenia
156
Wybór regulacji głośności
157
Makra (Kolejność poleceń)
158
Key Magic (Jak zaprogramować brakujące funkcje)
160
Kolor i jasność
161
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
161
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
162
Spis treści
ONE FOR ALL 5 może sterować pięcioma urządzeniami:
TV : Telewizor
VCR : Magnetowid
SAT : Odbiornik satelitarny lub konwerter kablowy
DVD : Odtwarzacz DVD
AMP : Wzmacniacz lub tuner
Ponadto, to co powoduje, że ONE FOR ALL 5 jest jeszcze bardziej wyjątkowy, to jego
funkcja uczenia się pozwalająca na skopiowanie jakiejkolwiek funkcji z twojego
oryginalnego pilota na klawiaturę twojego pilota ONE FOR ALL 5.
Na kolejnych stronach znajdziesz wyjaśnienie, jak w prostych krokach dostosować
ONE FOR ALL 5 do swoich urządzeń.
Instrukcja może być potrzebna w przyszłości, dlatego prosimy ją zachować.
Informacje o urządzeniu ONE FOR ALL 5
P
ol
s
k
i
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:56 Pagina 145
146 WWW.ONEFORALL.COM
9
10
3
4
6
8
11
12/13
7
2
1
14
5
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:56 Pagina 146
WWW.ONEFORALL.COM 147
Instalacja baterii
T
wój ONE FOR ALL 5 potrzebuje 4 nowych baterii alkalicznych “AAA/LR03”.
1 Popchnij pokrywę komory baterii do góry i podnieś ją, aby wyjąć baterie.
2
Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów (+) i (–) znajdującymi się w
obudowie baterii i włóż baterie.
3 Zdejmij pokrywę komory baterii, popychając ją w dół aż do kliknięcia.
Patrz zdjęcie ONE FOR ALL 5 znajdujące się na stronie 146.
1 Magic Key
P
rzycisk MAGIC używany jest do ustawiania pilota ONE FOR ALL 5.
2 Zasilanie
Przycisk POWER steruje tą samą funkcją, jak w przypadku oryginalnego pilota.
3 Podświetlane przyciski urządzeń
Przyciski TV, VCR, SAT oraz DVD służą do sterowania urządzeniami. Na przykład
naciśnięcie przycisku TV umożliwia zdalne sterowanie funkcjami Twojego
telewizora, a po naciśnięciu przycisku VCR możesz obsługiwać swój magnetowid.
Dalsze informacje znajdziesz w tabeli na stronie 150.
W trakcie pracy ONE FOR ALL , czerwone światło (dioda LED) pod przyciskiem
urządzenia zaświeci się (za każdym razem, kiedy przyciśniesz klawisz) wskazując
na tryb urządzenia jakiego używasz.
4 Przyciski numeryczne (0 – -9, -/- -, AV)
Przyciski numeryczne (0-9, -/-- (AV)) spełniają takie same funkcje, jak w przypadku
oryginalnego pilota, czyli np. bezpośredni dostęp do programu/kanału.
Jeśli oryginalny pilot obsługiwał przełączanie wejściowe jedno/dwucyfrowe
(symbol -/--), ta funkcja może być obsługiwana za pomocą przycisku -/--. Jeśli twój
oryginalny pilot posiada 10 przycisków, tą funkcję obsługuje także przycisk -/--.
Jeśli twój oryginalny pilot posiada 20 przycisków, tą funkcję obsługuje także
przycisk AV. W trybie AMP przyciski numeryczne mogą obsługiwać wybór źródła
(sygnału wejściowego).
5 Przycisk AV
W trybie TV dostępna będzie funkcja AV / Wejście. W trybie VCR dostępna będzie
funkcja “TV/VCR”, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie. W trybie DVD
dostępna będzie funkcja “TV/DVD”, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym
pilocie. W trybie DVD dostępna będzie funkcja TV/SAT lub TV/DTV, jeśli
dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie.
6 Przyciski Głośność (Volume) +/-
Przyciski te działają w taki sam sposób, jak przyciski na twoim oryginalnym pilocie.
Klawiatura
Ważne uwagi:
- N
a wewnętrznej stronie pokrywy komory baterii znajduje się naklejka, na
k
tórej można zapisać kody ustawień dla ONE FOR ALL 5. Proszę zapisać
swoje kody dla łatwego do nich dostępu w przyszłości.
-
Nie stosuj baterii wielokrotnego ładowania.
- Przy zmianie baterii, kody i zaawansowane funkcje programowania zostaną
z
achowane.
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:56 Pagina 147
148 WWW.ONEFORALL.COM
7 Klawisz wyciszenia (Mute):
P
rzycisk wyciszenie (Mute) steruje tą samą funkcją, jak w przypadku oryginalnego
pilota.
8 Przycisk Menu
P
rzycisk MENU obsługuje tą samą funkcję jak w przypadku twojego oryginalnego
pilota.
9 CPrzyciski Kanał (Channel) +/-
P
rzyciski te działają w taki sam sposób, jak przyciski na twoim oryginalnym pilocie.
10 P
rzyciski kierunkowe
Jeśli dostępne są na twoim oryginalnym pilocie, przyciski te pozwolą na poruszanie
s
ię w trybie menu twojego urządzenia.
11 OK
P
rzycisk OK potwierdza twój wybór operacji wykonywanych w menu.
12 P
rzyciski przesuwania (VCR / DVD)
Przyciski te obsługują funkcje transportowe (PLAY, FF, REW etc.) twojego
u
rządzenia. Aby zapobiec przypadkowemu zapisowi, przycisk RECORD musi być
wciśnięty dwukrotnie, aby rozpocząć zapisywanie.
13 Przyciski Teletekstu
Po wciśnięciu klawisza TV, przyciski transportowe (REW, PLAY, PAUSE, FF)
obsługują główne funkcje telegazety. Symbole pod przyciskami dotyczą telegazety.
Przyciski tekstowe dają dostęp do funkcji telegazety twojego telewizora.
Oczywiście twój telewizor musi obsługiwać telegazetę.
WŁĄCZ TELEGAZETĘ (TEXT ON): Włącza tryb telegazety telewizora.
WYŁĄCZ TELEGAZETĘ (TEXT OFF): Przełącza telewizor z powrotem do
normalnego trybu oglądania.
W przypadku niektórych telewizorów, można to wykonać przyciskając kilka razy
klawisz TEXT ON.
WSTRZYMAJ/STOP (HOLD/STOP): Zatrzymuje przewijanie stron.
MIX: Wyświetla teletekst i obraz telewizyjny równocześnie.
Możesz również używać tego klawisza do napisów. W przypadku niektórych
telewizorów, funkcja ta dostępna jest po dwukrotnym przyciśnięciu klawisza text.
ROZWIŃ (EXPAND): Pokazuje górną część strony telegazety większą czcionką.
Przyciskając ponownie, możesz zobaczyć powiększoną, dolną część strony
telegazety.
Aby powrócić do normalnego trybu przeglądania telegazety, wciśnij ponownie
klawisz EXPAND, lub wciśnij przycisk TEXT ON, w zależności od telewizora.
INDEKS: Ten przycisk umożliwi dostęp do funkcji indeksu w trybie tekstowym.
Po przyciśnięciu klawisza TV i wejściu do trybu tekstowego, przyciski oznaczone
kolorem czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim, dadzą dostęp do funkcji Fastext,
twojego telewizora. Jeśli na twoim oryginalnym pilocie te przyciski służyły do
poruszania się w Menu, przyciski telegazety Fastext ONE FOR ALL mogą działać
w ten sam sposób.
?
i
?
i
Klawiatura
Ważna uwaga: Bardziej szczegółowe informacje wyjaśniające funkcje telegazety oraz
Fastextu, znajdziesz w instrukcji twojego telewizora. Pamiętaj, różne telewizory
obsługują funkcje telegazety oraz Fastextu, w różny sposób. Zauważ, że nie wszystkie
funkcje telegazety mogą być dostępne dla twojego konkretnego modelu.
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:56 Pagina 148
WWW. ONEFORALL.C OM 149
14 Dodatkowe klawisze funkcyjne
Przewodnik
IW trybie TV i/lub SAT uzyskasz funkcję “Przewodnik, jeśli dostępna jest
na twoim oryginalnym pilocie.
I
IW trybie TV i/lub SAT dostępna będzie funkcja “Display”, “OSD” lub
“Info”, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie.
?
IW trybie SAT dostępna będzie funkcja „help”, jeśli dostępna jest na
twoim oryginalnym pilocie.
Wstecz
IW trybie TV i DVD dostępna będzie funkcja “Menu Exit”, jeśli dostępna
jest na twoim oryginalnym pilocie. W trybie SAT możesz używać
przycisku “back”, aby przejść do poprzedniego ekranu menu.
PPV
IW trybie SAT dostępna będzie funkcja Pay Per View (PPV), jeśli
dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie.
Subt.
IW trybie TV, VCR, SAT i DVD dostępna będzie funkcja “Subtitle”, jeśli
dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie.
Radio
IW trybie SAT dostępna będzie funkcja „Radio”, jeśli dostępna jest na
twoim oryginalnym pilocie.
Fav
IW trybie TV, przycisk ten ustawia funkcję widoku szerokiego ekranu
(16:9), jeśli jest dostępna na oryginalnym pilocie. W trybie SAT
dostępna będzie funkcja „Favourite” [Ulubione], jeśli dostępna jest
na twoim oryginalnym pilocie.
Klawiatura
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:56 Pagina 149
150 WWW.O NEFORALL.C OM
Przykład: Aby ustawić ONE FOR ALL 5 dla twojego telewizora:
1 Znajdź kod dla twojego urządzenia na Liście kodów (str. 181-200).
Kody wymienione są według typu urządzenia i marki.
Najbardziej popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy. Upewnij
się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).
2 Przyciśnij klawisz TV na ONE FOR ALL 5 dla urządzenia, które
chcesz ustawić.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aż czerwona kontrolka ONE
FOR ALL 5 zamiga dwa razy (czerwona kontrolka pod klawiszem TV
zamiga raz, a następnie dwa razy).
4 Wprowadź twój czterocyfrowy kod za pomocą klawiszy
numerycznych.
Przycisk urządzenia błyśnie dwukrotnie.
5 Teraz skieruj pilota ONE FOR ALL na urządzenie i naciśnij przycisk
ZASILANIE (POWER). Jeżeli urządzenie wyłączy się, pilot ONE FOR
ALL 5 jest gotowy do obsługi danego urządzenia.
6 Włącz ponownie swoje urządzenie i wypróbuj wszystkie funkcje, aby upewnić się,
że poprawnie działają. Jeśli funkcje nie działają poprawnie, powtórz kroki 1-5
stosując kolejny kod z listy dla urządzenia tej marki.
7 Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada, wykonaj kroki 1-5 używając każdego
kodu podanego dla posiadanej przez ciebie marki urządzenia. Jeśli żaden z
kodów podanych dla tej marki nie działa, lub jeśli twoja marka nie jest
wymieniona na liście, spróbuj metody wyszukiwania opisanej na stronie 151.
8 Zapisz kod urządzenia na naklejce znajdującej się w komorze baterii oraz na
stronie 152.
Ustawianie ONE FOR ALL 5
(Jak skonfigurować ONE FOR ALL 5 do sterowania urządzeniami)
- Niektóre kody są bardzo podobne. Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada lub nie
działa poprawnie z jednym z kodów, spróbuj kolejnego kodu podanego przy nazwie
twojej marki.
- Jeśli twój oryginalny pilot nie posiada przycisku POWER, ustawiając urządzenie,
wciśnij zamiast niego przycisk PLAY.
- Pamiętaj, aby przycisnąć klawisz właściwego urządzenia, zanim zaczniesz z niego
korzystać.
ONE FOR ALL
Acura
Admiral
Adyson
Agazi
AGB
Agef
Aiko
0009
0087, 0093, 0363, 041
0217, 0216
0264
0516
0087
0216, 0009, 0037, 0
0037, 0274
0361, 0208, 0371,
___ _
Urządzenia mogą znajdować się pod następującymi przyciskami:
Aby skonfigurować drugi TV, VCR, SAT, DVD lub AMP patrz strona 156.
* Kody DVBT (Digital Terrestrial / Free View) znajdziesz w części ”Odbiornik satelitarny”.
Magnetowid
Telewizor
Odbiornik satelitarny (również DVBT*) /
Konwerter kablowy
Video dodatki
Wzmacniacz
Wzmacniacz / Tuner
Różne audio
Odtwarzacz DVD / DVD-R
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:56 Pagina 150
WWW. ONEFORALL.C OM 151
* Kody DVBT (Digital Terrestrial / Free View) znajdziesz w części ”Odbiornik satelitarny”.
Ustawianie ONE FOR ALL 5
Metoda wyszukiwania
--> IJeśli Twoje urządzenie nie reaguje na ONE FOR ALL 5 po wypróbowaniu
wszystkich kodów z listy przypisanych do tej marki.
--> IJeśli twojej marki w ogóle nie ma na liście.
Metoda wyszukiwania umożliwi Ci przeskanowanie wszystkich kodów zapisanych w
pamięci ONE FOR ALL 5.
Przykład: Aby wyszukać kod twojego telewizora:
1 SWłącz telewizor (nie w trybie czuwania) i skieruj ONE FOR ALL 5 w stronę
twojego TV.
2 Wciśnij przycisk TV na twoim ONE FOR ALL 5.
3 PNaciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aż czerwona kontrolka
ONE FOR ALL 5 zamiga dwa razy (czerwona kontrolka pod
klawiszem TV zamiga raz, a następnie dwa razy).
4 Przyciśnij 9 9 1. dioda klawisza TV błyśnie dwukrotnie.
5 Następnie przyciśnij ZASILANIE (POWER).
6 Skieruj ONE FOR ALL 5 w stronę twojego telewizora. Teraz przyciskaj
CH+, aż twój telewizor wyłączy się (za każdym razem, kiedy przyciskasz
klawisz CH+, ONE FOR ALL 5 wyśle sygnał POWER z następnego kodu
zapisanego w pamięci). Może okazać się konieczne wielokrotne
naciśnięcie tego przycisku (nawet do 150 razy), bądź więc
cierpliwy. Jeśli ominiesz jakiś kod, możesz powrócić do poprzedniego
kodu(ów), przyciskając klawisz CH-. Pamiętaj, aby ONE FOR ALL 5 był
cały czas skierowany na telewizor, kiedy przyciskasz ten klawisz.
7 Jak tylko twój telewizor się wyłączy, przyciśnij klawisz MAGIC,
aby zapisać kod.
- Większość telewizorów nie włącza się przez przyciśnięcie klawisza ZASILANIE
(POWER). Spróbuj włączyć swój telewizor, przyciskając klawisze “numeryczne”
lub przycisk “TV-text-off.
- Jeśli nie możesz poprawnie sterować telewizorem, proszę kontynuować metodę
wyszukiwania, ponieważ prawdopodobnie używasz złego kodu.
- Aby wyszukać kod dla innego urządzenia, postępuj zgodnie z powyższymi
instrukcjami, przyciśnij tylko klawisz odpowiedniego urządzenia zamiast klawisza
TV w kroku 2.
- Jeśli twój oryginalny pilot dla odtwarzacza wideo lub DVD / DVD-R nie posiada
przycisku ZASILANIE (POWER), w kroku 5 wciśnij zamiast niego przycisk
ODTWARZANIE (PLAY).
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:56 Pagina 151
152 WWW.O NEFORALL.C OM
Jeśli pilot ONE FOR ALL 5 został już skonfigurowany, można wyświetlić zapisany kod
konfiguracyjny.
Przykład: Aby sprawdzić kod dla telewizora:
1 Naciśnij raz TV.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aż przycisk TV ONE FOR ALL
5 zamiga dwa razy (czerwona kontrolka pod klawiszem TV zamiga raz,
a następnie dwa razy).
3 Przyciśnij 9 9 0. dioda klawisza TV błyśnie dwukrotnie.
4 Dla pierwszej cyfry czterocyfrowego kodu, naciśnij 1 i policz
mrugnięcia czerwonej diody. Jeśli nie ma mrugnięć, dana cyfra to “0”.
5 Dla drugiej cyfry, naciśnij 2 i policz mrugnięcia.
Jeśli nie ma mrugnięć, dana cyfra to “0”.
6 Dla trzeciej cyfry, naciśnij 3 i policz mrugnięcia czerwonej diody.
Jeśli nie ma mrugnięć, dana cyfra to “0”.
7 Dla czwartej cyfry, naciśnij 4 i policz mrugnięcia czerwonej diody.
Jeśli nie ma mrugnięć, dana cyfra to “0”. Teraz znasz swój
czterocyfrowy kod.
Szybki kod
Zapisz kody dla swoich urządzeń w poniższych polach oraz w komorze baterii,
aby mieć do nich łatwy dostęp w przyszłości.
Typu urządzenia Kod
1._________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________
5._________________________
Rozpoznawanie kodów
(Aby sprawdzić, który kod jest obecnie zaprogramowany)
- Aby sprawdzić kod dla innych urządzeń, wykonaj powyższe instrukcje, naciskając
jedynie odpowiedni przycisk urządzenia w kroku 1.
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:56 Pagina 152
WWW. ONEFORALL.C OM 153
ONE FOR ALL 5 jest wyposażony w kompletną bibliotekę wcześniej zaprogramowanych
kodów. Po dostosowaniu ONE FOR ALL 5 do swojego urządzenia możesz odkryć, że na
oryginalnym pilocie miałeś funkcje, których nie umieściłeś na klawiaturze ONE FOR ALL.
Dla wygody ONE FOR ALL 5 oferuje specjalną funkcję uczenia, która umożliwia skopiowa-
nie prawie każdej funkcji z oryginalnego pilota, na klawiaturę ONE FOR ALL 5.
Zanim rozpoczniesz:
- Upewnij się, że twój oryginalny pilot działa poprawnie.
- Upewnij się, że ONE FOR ALL, ani twój oryginalny pilot nie są skierowane w stronę
urządzenia.
Uczenie (bezpośrednie)
Przykład: Aby skopiować funkcję “mono/stereo” z twojego oryginalnego pilota TV do
“Radio” przycisku na twoim ONE FOR ALL 5.
1 Umieść oba piloty (ONE FOR ALL 5 i twój oryginalny pilot) na płaskiej
powierzchni. Upewnij się, że końce, które normalnie kierujesz w stronę
urządzenia są teraz skierowane naprzeciw siebie. Zachowaj odległość
pomiędzy pilotami od 2 – 5 cm.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aż jeden z przycisków
urządzeń zamiga dwa razy. Dioda LED pod odpowiednim klawiszem
urządzenia (w zależności od trybu urządznie, który był wybrany) zamiga
raz, a potem dwa razy.
3 Przyciśnij 9 7 5 (klawisz urządzenia błyśnie dwukrotnie).
4 Przyciśnij klawisz urządzenia (na ONE FOR ALL), aby wybrać ttryb, do
jakiegochcesz skopiować nauczoną funkcję (Przykład: klawisz TV).
5 Przyciśnij klawisz (na pilocie ONE FOR ALL) tam gdzie chcesz
wstawić wyuczoną funkcję (Przykład: klawisz ”Radio”).
Klawisz urządzenia będzie szybko migać.
6 Przyciśnij i przytrzymaj klawisz (na twoim oryginalnym pilocie),
który chcesz skopiować, do mmomentu, kiedy dioda ONE FOR ALL 5
zabłyśnie dwukrotnie (Przykład: przycisk “mono/stereo”).
7 Jeśli chcesz skopiować inne funkcje do tego samego trybu, po prostu powtórz kroki 5
i 6 przyciskając następny klawisz, który chcesz skopiować przez uczenie.
8 Aby wyjść z trybu uczenia, przyciśnij i przytrzymaj klawisz OK,
aż klawisz urządznia zabłyśnie dwukrotnie.
9 Uczenie zależne jest od trybu. Aby wejść do nauczonej funkcji, przyciśnij najpierw
klawisz odpowiedniego urządzenia.
Funkcja uczenia
(Jak skopiować funkcje z twojego oryginalnego,
działającego pilota do ONE FOR ALL 5)
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:56 Pagina 153
154 WWW.ONEFORALL.COM
Funkcja uczenia
Uczenie przesunięte
M
ożesz również nauczyć funkcji klawisza ONE FOR ALL bez poświęcania oryginalnych
funkcji ONE FOR ALL. Funkcja przesuniętego uczenia może być umieszczona na każdym
klawiszu ZA WYJĄTKIEM następujących: Klawiszy urządzeń, przycisku MAGIC, klawiszy
numerycznych. Aby zainstalować funkcję przesuniętego uczenia, po prostu przejdź przez
kroki 1-8 na poprzedniej stronie. W kroku 5, naciśnij MAGIC raz, zanim naciśniesz klawisz
gdzie umieszczasz uczoną funkcję.
Aby mieć dostęp do przesuniętej funkcji, naciśnij MAGIC i dalej, klawisz który uczyłeś.
W
ażne uwagi:
- P
odczas wykonywania kroków 2 - 7 (strona 155), masz ok. 10 sekund na
przeprowadzenie każdego z nich. Jeśli nastąpi przerwa dłuższa niż 10 sekund
pomiędzy dwoma krokami, będziesz musiał rozpocząć ponownie od kroku 2.
- J
eśli zapamiętujesz funkcję na przycisku, oryginalna funkcja ONE FOR ALL
automatycznie przesuwa się. Naciśnij przycisk MAGIC, a następnie przycisk dostępu
(wyłącza to przyciski KANAŁ i GŁOŚNOŚĆ ( Channel i Volume)).
- Funkcja uczenia jest określona dla trybu. Możesz umieścić jedną “nauczoną”
f
unkcję w trybie na tym samym przycisku.
-
J
eśli nauczona funkcja zostanie umieszczona na przyciskach kanału lub głośności,
funkcje koloru i jasności zostaną dezaktywowane.
-
ONE FOR ALL 5 może nauczyć się ok. 25 – 40 funkcji.
-
M
ożesz wymieniać nauczone funkcje, umieszczając kolejną funkcję na górze listy.
- P
rocedury uczenia nie należy przeprowadzać przy bezpośrednim działaniu
promieni słonecznych lub przy rażącym świetle.
- Zanim przystąpisz do wykonywania powyższej procedury uczenia, upewnij się,
ż
e używasz nowych baterii.
-
Przy zmianie baterii, nauczone funkcje zostaną zachowane.
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:56 Pagina 154
WWW.ONEFORALL.COM 155
A
by usunąć nauczoną funkcję:
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aż jeden z przycisków urządzeń zamiga
d
wa razy. Dioda LED pod odpowiednim klawiszem urządzenia (w zależności od
t
rybu urządznie, który był wybrany) zamiga raz, a potem dwa razy.
2 Przyciśnij 9 7 6 (klawisz urządzenia błyśnie dwukrotnie).
3
Naciśnij klawisz urządzenia którego funkcja będzie kasowana.
4 Naciśnij dwukrotnie na klawisz z wyuczoną funkcją, która ma być skasowana
(dioda błyśnie dwa razy).*
5
Jeśli jest jeszcze inna wyuczona funkcja, którą chcesz skasować, powtórz kroki
1 - -4.
6
Teraz aktywne będą oryginalne funkcje ONE FOR ALL 5.
* Aby skasować funkcję przesuniętego uczenia, naciśnij MAGIC zanim naciśniesz klawisz z
w
yuczoną funkcją, która ma być usunięta (w kroku 4).
Aby skasować wszystkie nauczone funkcje w danym trybie:
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aż jeden z przycisków urządzeń zamiga
dwa razy. Dioda LED pod odpowiednim klawiszem urządzenia (w zależności od
trybu urządznie, który był wybrany) zamiga raz, a potem dwa razy.
2 Przyciśnij 9 7 6 (klawisz urządzenia błyśnie dwukrotnie).
3 Naciśnij klawisz odpowiedniego urządzenia (trybu).
Zerowanie funkcji
Zerowanie usunie wszystkie nauczone funkcje ze wszystkich trybów oraz innne
zaprogramowane funkcje, np. makra i klawisz Magic
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aż jeden z przycisków urządzeń zamiga
dwa razy. Dioda LED pod odpowiednim klawiszem urządzenia (w zależności od
trybu urządznie, który był wybrany) zamiga raz, a potem dwa razy.
2 Przyciśnij 9 8 0 (klawisz urządzenia błyśnie cztery razy).
Funkcja uczenia
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:56 Pagina 155
156 WWW.O NEFORALL.C OM
Możliwa jest zmiana trybu każdego z przycisków urządzenia. Jest to użyteczne, jeżeli
zamierzasz skonfigurować dla ONE FOR ALL 5 dwa urządzenia tego samego typu. Kod
można przypisać za pomocą metody „Ustawiania przy pomocy kodów” (str. 150) lub
„Metody wyszukiwania” (str. 151). Aby zmienić przycisk urządzenia, patrz trzy poniższe
przykłady.
Przykład 1; jeśli chcesz zaprogramować drugi telewizor na przycisku VCR.
Przykład 2; jeśli chcesz zaprogramować drugi telewizor na przycisku SAT.
Przykład 3; jeśli chcesz zaprogramować drugi magnegowid na przycisku SAT.
Przykład 1:
Aby zaprogramować drugi telewizor na przycisku VCR (na przykład), musisz
zmienić przycisk VCR na przycisk TV, więc naciśnij:
(*) (**)
Przycisk VCR odpowiada teraz drugiemu telewizorowi.
Teraz wprowadź kod ustawień dla drugiego TV, naciskając:
(*) (kod TV) (**)
Przykład 2:
Aby zaprogramować drugi telewizor na przycisku SAT ( na przykład), musisz
zmienić przycisk SAT na przycisk TV, więc naciśnij:
(*) (**)
Przycisk SAT odpowiada teraz drugiemu telewizorowi.
Teraz wprowadź kod ustawień dla drugiego TV, naciskając:
(*) (kod TV) (**)
Przykład 3:
Aby zaprogramować drugi magnetowid na przycisku SAT ( na przykład), musisz
zmienić przycisk SAT na przycisk VCR, więc naciśnij:
(*) (**)
Przycisk SAT odpowiada teraz drugiemu magnetowidowi.
Teraz wprowadź kod ustawień dla drugiego VCR naciskając:
(*) (kod VCR) (**)
Resetowanie przycisku urządzenia
Przykład: Aby przywrócić przycisk VCR do oryginalnego trybu, naciśnij:
(*) (**)
Przykład: Aby przywrócić przycisk SAT do oryginalnego trybu, naciśnij:
(*) (**)
(*) Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aż czerwona dioda (LED) zamiga dwa
razy.
(**) Czerwona dioda (LED) błyśnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.
Funkcje dodatkowe
Ponowne przypisywanie trybu
(Zmiana trybu pracy urządzenia)
__ __
__ __
__ __
705046_URC7555_EURO_10t:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 23-04-2007 11:56 Pagina 156
/