One For All Essence 3 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zdalne sterowanie
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

WWW.ONEFORALL.COM 3
OFF
2
E.g. nr. 1 = Hitachi TV
1
OFF
(* or pause)
=
release
3
max.
36 sec.
< select >
3 sec.
URC-7120_7130_21t_RDN-2011010:7950 Manual_gedrukt 01-10-10 10:20 Pagina 3
V
erificare, per prima, che la marca del dispositivo in uso sia presente nell'elenco
d
i marche “SimpleSet" e quale "numero" è stato assegnato a tale marca (ad
esempio, tv Hitachi = 1).
1
) Tenere premuto il tasto MAGIC per 3 secondi fino a quando l'interruttore di modalità
(LED blu) resta acceso.
2
) Selezionare il dispositivo che si desidera configurare (ad esempio il televisore).
3) Tenere premuto il tasto che riporta il numero relativo alla marca del dispositivo in uso
(ad esempio per tv Hitachi = premere 1) fino a quando il dispositivo non si spegne
(massimo 36 secondi). Il LED blu si spegne ogni 3 secondi non appena viene inviato un
"
segnale di alimentazione". Per consentire il completamento
della configurazione, rilasciare il tasto non appena il dispositivo si spegne.
• Sua marca non è presente nell'elenco "SimpleSet"? --> Andare alla sezione Impostazione con codice diretto (p. 28).
• I comandi di ONE FOR ALL non funzionano correttamente? --> Ripetere semplicemente SimpleSet
• SimpleSet non e successivo? --> Andare l’Impostazione con codice diretto oppure provare con il Metodo di ricerca.
Begin met controleren of het merk van uw specifieke apparaat voorkomt in de
“SimpleSet”- merkenlijst en ga na welke “cijfertoets” is toegewezen aan uw merk
(bijv. Hitachi-tv = 1).
1) Houd MAGIC 3 seconden ingedrukt totdat de modusindicator (blauwe LED) blijft branden.
2) Selecteer het apparaat dat u wilt instellen (bijv. tv).
3) Druk op de "cijfertoets" voor uw merk (bijv. 1 voor Hitachi-tv) en houd deze ingedrukt tot
dat uw apparaat wordt uitgeschakeld (max. 36 seconden). De blauwe LED gaat elke 3
seconden uit terwijl er een signaal voor in-/uitschakelen wordt verzonden. Laat de "cijfer
t
oets" los zodra uw apparaat is uitgeschakeld om de installatie te voltooien.
• Wat moet u doen als uw merk niet voorkomt in de SimpleSet-merkenlijst? --> Ga naar Direct codes instellen (p. 32).
• Worden opdrachten niet correct uitgevoerd op de ONE FOR ALL? --> Herhaal SimpleSet.
• Wat moet u doen als SimpleSet mislukt? --> Ga naar Direct codes instellen of probeer het met de zoekmethode.
Zacznij od sprawdzenia, czy marka danego urządzenia jest na liście „SimpleSet”
oraz sprawdzenia, który „przycisk numeryczny” przypisany jest do tej marki (np.
telewizor Hitachi = 1).
1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez 3 sekundy, aż kontrolka trybu (niebieska
dioda LED) zacznie świecić się w sposób ciągły.
2) Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić (np. telewizor).
3) Naciśnij i przytrzymaj „przycisk numeryczny” dla danej marki (np. dla telewizora Hitachi =
naciśnij 1), aż urządzenie się wyłączy (maks. 36 sekund). Podczas przesyłania „sygnału
zasilającego”, niebieska dioda LED będzie błyskać co 3 sekundy. Aby zakończyć proces
ustawiania, należy puścić „przycisk numeryczny” w chwili, gdy urządzenie się wyłączy.
• Twoje urządzenie nie znajduje się na liście „Szybkie ustawienie – lista marek”? -> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu (s. 40)
• Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo? --> Powtórz szybkie ustawianie
• Szybkie ustawianie nie powiodło się? --> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu lub skorzystaj z wyszukiwania.
Začněte kontrolou, zda je značka vašeho konkrétního zařízení uvedena v
přehledu značek sady „SimpleSet“ a ověřte, která „číselná klávesa“ je přiřazena
vaší značce (např. televizor Hitachi = 1).
1) Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko MAGIC, dokud se kontrolka režimu (modrá
dioda LED) trvale nerozsvítí.
2) Vyberte zařízení, které chcete nastavit (např. televizor).
3) Stiskněte a přidržte číselné tlačítko odpovídající vaší značce (např. pro televizor Hitachi =
stiskněte 1), dokud se zařízení nevypne (max. 36 sekund). Při odesílání signálu modrá
dioda LED každé 3 sekundy zhasne. Jakmile se zařízení vypne, číselné tlačítko okamžitě
uvolněte. Nastavení se dokončí.
• Pokud není vaše značka uvedena v přehledu značek sady „SimpleSet“ --> Přejděte na Přímé nastavení kódů (s. 44)
• Ovladač ONE FOR ALL neprovádí příkazy správně --> Jednoduše zopakujte sadu SimpleSet
• Použití sady SimpleSet nevede k úspěchu? --> Přejděte na Přímé nastavení kódů nebo zkuste použít Metodu vyhledávání.
Legelőször ellenőrizze, hogy saját készülékének márkája szerepel-e a
SimpleSet” márkalistában, és keresse meg, hogy melyik számgomb van
hozzárendelve ahhoz a márkához (pl. Hitachi tv = 1).
1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a MAGIC gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód
jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.
2) Válassza ki a beállítani kívánt készüléket (pl. tv).
3) Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülékének megfelelő számgombot (pl.
Hitachi tv = 1-es gomb), amíg a készülék kikapcsol (max. 36 másodperc). A kék LED
három másodpercenként, a jelek küldésekor, kikapcsol. A beállítás befejezéséhez
engedje fel a számgombot, miután a készülék kikapcsol.
• Ha a készülékének megfelelő márka nem szerepel a „SimpleSet márkalistában” --> Lépjen a Direktkód-beállításhoz (36).
• Ha a ONE FOR ALL nem hajtja megfelelően végre a műveleteket --> Ismételje meg a SimpleSet műveletet
• Ha a SimpleSet művelet sikertelen --> Lépjen a Direktkód-beállításhoz, vagy próbálkozzon a Kereső móddal.
I
t
a
l
iano
Ne
d
er
la
n
d
s
Pol
ski
M
a
g
ya
r
č
es
WWW.ONEFORALL.COM 5
URC-7120_7130_21t_RDN-2011010:7950 Manual_gedrukt 01-10-10 10:20 Pagina 5
x2
3
Polsk
i
Instrukcja obsługis
Wyszukiwanie * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
• Volume Control (Regulacja głośności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
• ONE FOR ALL Combi Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Master Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Funkcje dodatkowe (patrz instrukcja obsługi na naszej stronie internetowej)
• Zmiana trybu - Zmiana trybu urządzenia w celu skonfigurowania dwóch (lub więcej) urządzeń tego
samego typu.
Key Magic® - Umożliwia zaprogramowanie funkcji oryginalnego pilota, nawet jeśli się ZGUBIŁ lub
ZEPSUŁ.
Makro - Umożliwia wysyłanie sekwencji poleceń po naciśnięciu jednego przycisku.
OFF
=
Ready
5
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez 3 sekundy, aż kontrolka trybu (nie-
bieska dioda LED) zacznie świecić się w sposób ciągły.
Wpisz pierwszy kod podany
dla danego typu i marki
urządzenia (np. telewizor
Hitachi = 1576)
--> Przed zgaśnięciem niebieska
dioda błyśnie dwukrotnie.
Urządzenie NIE wyłączyło się?
--> Powtórz kroki 1-5 wpisując następny
kod na liście dla danej marki.
Jeśli się NIE udało?
--> Spróbuj wyszukiwania.
< select >
Wybierz
odpowiednie
urządzenie, np.
TV.
3 sec.
2
4
1
Ustawianie przy pomocy kodów
Znajdź kod dla swojego urządzenia (np.
t
elewizor Hitachi) w liście kodów (strony
71
- 85 w instrukcji obsługi). Kody wymienione
są według typu urządzenia i marki.
Najbardziej popularny kod zamieszczony
jest jako pierwszy. Upewnij się, że twoje
u
rządzenie jest włączone (nie w trybie czu-
wania).
Naciśnij przycisk zasilania.
32 WWW.ONE FORALL.COM
URC-7120_7130_21t_RDN-2011010:7950 Manual_gedrukt 01-10-10 10:28 Pagina 32
Metoda wyszukiwania umożliwi Ci znalezienie kodu dla urządzenia przez przeskanowanie
wszystkich kodów zapisanych w pamięci ONE FOR ALL. Metoda szukania może także oka-
z
ać się skuteczna, jeżeli marka twojego urządzenia nie znajduje się na liście.
Przykład: Aby wyszukać kod dla danego telewizora:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez 3 sekundy, aż kontrolka trybu
(
niebieska dioda) zacznie świecić się w sposób ciągły.
2
.
Wybierz odpowiednie urządzenie, np. TV.
3. Przyciśnij 9 9 1. Niebieska dioda LED (gasnąc) błyśnie dwukrotnie.
4. Naciśnij przycisk Power.
5. Teraz naciskaj przycisk CH+, aż np. telewizor wyłączy się.
6. Jak tylko telewizor się wyłączy, przyciśnij klawisz magic, aby zapisać dany
kod.
G
ratulacje! Mo.esz teraz WŁĄCZYĆ swoje urządzenie i sterować nim.
W tym przykładzie ustawimy regulację głośności (VOL+, VOL- i Mute) jako
„głośność telewizora”:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sekundy, aż kontrolka trybu
(niebieska dioda) zacznie świecić się w sposób ciągły.
2. Stiskněte 9 9 3. Niebieska dioda LED błyśnie dwukrotnie.
3.
Wybierz odpowiednie urządzenie, np. TV.
4. Pritisnite i 3 sekunde zadite tipku Magic. Przed zgaśnięciem niebieska dioda błyśnie
dwukrotnie.
Gratulacje! Udało się przyuczyć (skopiować) funkcję „I/II (mono/stereo)” z oryginalnego
pilota do pilota ONE FOR ALL. TERAZ po ka.dym naciśnięciu „czerwonego przycisku” w trybie
tv zadziała funkcja „I/II (mono/stereo)”.
OFF
S
A
T
/
C
B
LS
A
T/CBL
Ta funkcja umo.liwia ustawienie na stałe stero-
wania głośnością (VOL+, VOL- i Mute)
danego urządzenia (np. telewizora) bez wzglę-
du na tryb urządzenia (TV, SAT lub DVD).
(“telewizora" VOL+, VOL- i Mute) ---> SAT.
Vypnutí ovládání hlasitosti
1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sekundy, aż kontrolka trybu (niebieska
dioda LED) zacznie świecić się w sposób ciągły.
2) Stiskněte 9 9 3.
3) Stiskněte VOL +. Modrý kroužek se čtyřikrát rozsvítí.
Všechna zařízení budou odesílat své vlastní signály VOL+, VOL- a MUTE (Ztišení).
Zrušení přiřazení zařízení k funkci ovládání hlasitosti
1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sekundy, aż kontrolka trybu (niebieska
dioda LED) zacznie świecić się w sposób ciągły.
2) Stiskněte 9 9 3.
3) Stiskněte VOL +. Modrý kroužek se čtyřikrát rozsvítí.
Všechna zařízení budou odesílat své vlastní signály VOL+, VOL- a MUTE (Ztišení).
Wyszukiwanie
Volume Control
M
oże okazać się
konieczne wielokrotne
n
aciśnięcie tego przy-
cisku (nawet do 150
razy), trzeba więc
zachować cierpliwość.
WWW.ONEFORALL.COM 33
URC-7120_7130_21t_RDN-2011010:7950 Manual_gedrukt 01-10-10 10:28 Pagina 33
TV
lcd
plasma
SAT
(set-top-box)
sat. receiver
cable box
SAT/ CBLSAT /C B L
D
e.
g.
:
after
p
r
essin
g
C
omb
i
C
on
t
r
ol
cont
r
ol
T
V + SA
T
SAT
T
V
TV
SAT/ CBLSAT/ C B L
D
SAT
TV
SAT
SAT/CBLSAT/CBL
D
Ma
s
te
r
P
o
w
e
r
“Combi Control”
TV + SAT
Podczas konfiguracji ustawie
ń
telewizora i odbioru programów satelitarnych
zostanie automatycznie zaprogramowana.
W Combi Control przełączanie przycisku POWER pomiędzy pozycjami
ON i OFF będzie skutkowało włączaniem i wyłączaniem urządzeń
wybranych w Ustawieniach Combi Control przez przytrzymanie
odpowiedniego przycisku przez 3 sekundy (Master). W ramach kombi-
nacji 1 Combi Control można np. wyłączyć telewizor, odbiornik telewiz-
ji i kablowej, wskazując te urządzenia i przytrzymując przycisk POWER
przez 3 sekundy.
3 sec.
Do tej pory udało się ju skonfigurować pilota ONE FOR ALL dla wszystkich (większości)
urządzeń. Czy nie byłoby miło, gdyby nie trzeba było za ka dym razem zmieniać typu
u
rządzenia? Jest to mo liwe dzięki trybowi ONE FOR ALL Combi Control. Tryb Combi Control
umo liwia jednoczesne sterowanie 2 urządzeniami (np.telewizorem i odbiornikiem telewizji
k
ablowej).
ONE FOR ALL Combi Control
Master Power (in Combi Control)
SAT/ CBLSAT /C B L
D
TV OFF
T
V-
-
> POWER
SAT--> POWER
SAT OFF
34 WWW.ONE FORALL.COM
URC-7120_7130_21t_RDN-2011010:7950 Manual_gedrukt 01-10-10 10:29 Pagina 34
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92

One For All Essence 3 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zdalne sterowanie
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla