Clatronic FR 3586 Instrukcja obsługi

Kategoria
Frytownice
Typ
Instrukcja obsługi
2

NEDERLANDSFRANÇAISITALIANO




DEUTSCH

Bedienungsanleitung ....................................................Seite 3
Technische Daten .........................................................Seite 6
Garantiebedingungen ..................................................Seite 6
JĘZYK POLSKI

Instrukcja obsługi .........................................................Strona 28
Dane techniczne ..........................................................Strona 31
Ogólne warunki gwarancji ...........................................Strona 31
MAGYAR

Használati útmutató.......................................................33 oldal
Műszaki adatok..............................................................36 oldal
УКРАЇНСЬКА

Інструкція з експлуатації ............................................. стор. 37
Технічні характеристики .............................................стор. 40
РУССКИЙ

Руководство пользователя ........................................стр. 41
Технические данные ................................................... стр. 45


46  ...................................................................... 
48  .......................................................................  
NEDERLANDS

Handleiding ................................................................ Pagina 8
Technische gegevens ............................................... Pagina 11
FRANÇAIS

Mode d’emploi ............................................................... Page 12
Caractéristiques techniques..........................................Page 15
ITALIANO

Istruzioni per l’uso .......................................................Pagina 16
Dati tecnici ..................................................................Pagina 19
ESPAÑOL

Instrucciones de uso ..................................................Página 20
Datos técnicos ............................................................Página 23
ENGLISH

Instructions for Use........................................................Page 24
Technical data ................................................................Page 27
28


Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją starannie wraz
z gwarancją i dowodem zakupu oraz w miarę możliwości
pudełkiem i opakowaniem wewnętrznym. W przypadku
przekazywania urządzenia osobom trzecim, przekazać
także instrukcję obsługi.
Wykorzystywać urządzenie jedynie do celów prywatnych
i zgodnie z jego przeznaczeniem. Urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego. Nie używać na
wolnym powietrzu. Nie wystawiać urządzenia na działanie
wysokiej temperatury, promieni słonecznych, wilgoci (w
żadnym wypadku nie zanurzać w cieczach) oraz unikać
ostrych krawędzi. Nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi
rękami. W przypadku zawilgocenia lub zamoczenia
urządzenia natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Należy wyłączać urządzenie i zawsze wyciągać wtyczkę
z gniazdka (chwytać za wtyczkę, nie przewód), jeśli
urządzenie nie jest używane, zakładane są akcesoria,
ma być ono czyszczone lub w przypadku usterek.
Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Przed opuszczeniem pomieszczenia należy zawsze
wyłączyć urządzenie. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Urządzenie i przewód sieciowy należy regularnie spraw-
dzać pod kątem oznak uszkodzenia. W przypadku stwier-
dzenia uszkodzenia zaprzestać używania urządzenia.
Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, lecz oddać je
do uprawnionego specjalisty. W celu uniknięcia zagro-
żeń uszkodzony przewód sieciowy może być wymienia-
ny na równorzędny jedynie przez producenta, serwis
naszej rmy lub osobę o podobnych kwalikacjach.
Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
Przestrzegać poniższych „Szczególnych wskazówek
bezpieczeństwa”.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci nie pozostawiać w ich
zasięgu żadnych elementów opakowania (plastikowe
torby, karton, styropian itp.).

Należy uniemożliwić dzieciom zabawę folią.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
zycznych, czuciowych lub umysłowych lub cechujące
się brakiem doświadczenia i (lub) wiedzy, chyba że
pozostają one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo lub ta poinstruowała je o użytkowa-
niu urządzenia.
Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, tak by nie
mogły bawić się urządzeniem.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są specjalnie
wyróżnione. Należy bezwzględnie ich przestrzegać, by
uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
możliwe ryzyko obrażeń.

Wskazuje na możliwe zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.

Podkreśla porady i informacje dla użytkownika.



• Nie zamykać pokrywy frytownicy podczas jej pracy, ponieważ
może dojść do wrzenia oleju i jego zapalenia. Pokrywy używać
jedynie jako osłony podczas składowania i zakładać ją dopiero
po schłodzeniu oleju.
• Nigdy nie dolewać do oleju wody!
Nadmiernie rozgrzany olej lub tłuszcz może się zapalić. Za-
chować ostrożność! Pamiętać o wyłączaniu urządzenia po za-
kończeniu użytkowania! Najpierw ustawiać pokrętło termostatu
w najniższej pozycji, a następnie wyciągać wtyczkę z gniazdka.
29






-



• Najpierw rozpuścić tłuszcz w osobnym naczyniu.

Nie rozgrzewać tłuszczu do temperatury powyżej 50°C, tak by
uniknąć obrażeń podczas przelewania.
• Przelać rozpuszczony tłuszcz do zbiornika do frytowania.
• Po osiągnięciu wymaganego poziomu oleju można ustawić
termostat na wybraną temperaturę.

Jeśli tłuszcz stężał we frytownicy, trudno jest stwierdzić, jaka jego
ilość ma postać płynną poniżej w pobliżu elementu grzewczego.
• Powoli przekręcić pokrętło termostatu aż do zapalenia kontrolki
wskazującej podgrzewanie.
 Nie przekręcać dalej! Element grzewczy powoli pod-
grzeje tłuszcz.
• Chwilę potem podgrzewanie się wyłączy.
• Ponownie włączyć podgrzewanie poprzez przekręcenie pokrę-
tła termostatu.
Powtarzać czynność aż do roztopienia tłuszczu.
30

Nie używać urządzenia z wykorzystaniem zewnętrznego
zegara sterującego lub zdalnego sterowania.

Kontrolka (czerwona)
Regulator temperatury
Włącznik bezpieczeństwa
Przycisk Restart
Schowek na przewód
Pojemnik na tłuszcz do frytowania
Obudowa
Kosz do frytowania

To urządzenie służy do smażenia w głębokim tłuszczu (fryto-
wania) produktów spożywczych.
Przeznaczone jest wyłącznie do tego celu i nie może być
wykorzystywane w inny sposób. Z urządzenia można ko-
rzystać wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji obsługi.
Urządzenia nie wolno używać do celów komercyjnych.
Każde inne wykorzystanie traktowane jest jako niezgodne
z przeznaczeniem, a jego skutkiem mogą być uszkodzenia
mienia, a nawet obrażenia ciała.
Firma Clatronic International GmbH nie ponosi odpo-
wiedzialności za szkody powstałe wskutek użytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem.


1. Usunąć opakowanie. Zdjąć pokrywę frytownicy. W fry-
townicy znajduje się kosz do frytowania. Wyjąć wszyst-
kie przedmioty z frytownicy.
2. Zaleca się oczyszczenie pokrywy, obudowy, zbiornika
i kosza do frytowania zgodnie z instrukcjami rozdziału
.
3. Wyciągnąć przewód połączeniowy ze schowka na
przewód.

1. Regularnie usuwać resztki produktów z oleju (np. kawał-
ki frytek). Po kilkukrotnym użyciu należy wymienić olej.
Do frytowania należy stosować wysokogatunkowy olej
lub tłuszcz do frytowania.
2. Tłuszcze i oleje muszą być przeznaczone do smażenia
w wysokich temperaturach. Nie używać margaryny, oli-
wy z oliwek ani masła. Te rodzaje tłuszczów nie nadają
się do frytowania, ponieważ już w niskich temperaturach
emitują dym.
Zaleca się stosowanie płynnego oleju do frytowania.

Należy koniecznie regularnie wymieniać tłuszcz/olej.
Nie stosować zmrożonych produktów!
W przypadku zbyt wilgotnych produktów (np. zmrożo-
nych frytek itp.) tworzy się duża ilość piany, skutkiem
czego gorący tłuszcz/olej może się przelewać i wywo-
ływać obrażenia.
3. W celu zmniejszenia zawartości akrylamidu w produk-
tach spożywczych zawierających skrobię (ziemniaki,
zboże) zaleca się, by podczas
frytowania nie przekra-
czać temperatury 170°C (wzgl. 175°C). Ponadto czas
frytowania powinien być możliwie jak najkrótszy, tak by
produkty były smażone co najwyżej na kolor złocisty.
4. , że włącznik bezpieczeństwa urucha-
mia się, gdy element sterujący wsunięto do prowadnicy.
5. Wybrać odpowiednią temperaturę frytowania, zwracając
uwagę na właściwości smażonych produktów. Obowią-
zuje zasada, że wstępnie frytowane produkty wymagają
wyższej temperatury niż produkty surowe.
6. Jeśli olej lub tłuszcz są nadal gorące, nie wolno przeno-
sić ani przemieszczać frytownicy.
7. W przypadku frytowania ciast i podobnych produktów
usunąć resztki ciasta i ostrożnie włożyć pojedyncze
kawałki do oleju.
8. Upewnić się, że prawidłowo zamocowany został uchwyt
kosza do frytowania.
Zacisnąć końcówki drutu na swobodnej końcówce
uchwytu.
Wsunąć kątowniki do drucianych uszek we wnętrzu
kosza.
Frytownicę wolno napełniać maks. do 2/3. Nie prze-
pełniać kosza do frytowania.
9. Wilgotne produkty należy wytrzeć do sucha ściereczką.

W przypadku zbyt wilgotnych produktów (np. zmrożonych
frytek itp.) tworzy się duża ilość piany, skutkiem czego
w najgorszym przypadku może dojść do przelania oleju.

1. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone
od sieci.
2. Zdjąć pokrywę frytownicy.
3. Wyjąć kosz do frytowania i napełnić zbiornik olejem lub
tłuszczem (maksymalnie 3 l). Napełniać do poziomu
pomiędzy oznakowaniem minimum a maksimum.
4. Włożyć wtyczkę do gniazdka 230 V, 50 Hz z bolcem
ochronnym. Ustawić wybraną temperaturę, przekręcając
regulator temperatury.
5. Podczas podgrzewania pali się kontrolka, która gaśnie
po osiągnięciu wybranej temperatury. Ostrożnie włożyć
kosz do frytowania z produktami do rozgrzanego tłusz-
czu.
31

6. Podczas frytowania kontrolka wielokrotnie zapala się
i gaśnie. Jest to zjawisko normalne i wskazuje ono, że
temperatura jest kontrolowana i utrzymywana termosta-
tycznie. Po upływie czasu frytowania (czasy frytowania
opisano na opakowaniu danego produktu lub w przepi-
sie) wyjąć kosz do frytowania.
7. Poczekać chwilę na ocieknięcie tłuszczu z produktu.
8. W celu wyłączenia urządzenia ustawić regulator tempe-
ratury na  i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Zwinąć
przewód spiralnie w schowku na przewód.

1. Upewnić się, że wtyczka jest wyciągnięta z gniazdka.
2. Przed rozpoczęciem czyszczenia odczekać do całko-
witego schłodzenia frytownicy. W każdym przypadku
należy odczekać około 1–2 godzin od chwili ostatniego
użycia, by uniknąć oparzeń.
3. W celu wymiany oleju wyciągnąć pojemnik do frytowania
i wylać olej na bok.
4. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
5. Czyścić pojemnik do frytowania, pokrywę i obudowę
z użyciem zwilżonej szmatki, a w razie konieczności
płynu do mycia naczyń. Nie zanurzać w wodzie.
6. Kosz do frytowania można umyć w zwykły sposób
w zlewozmywaku.
7. Unikać stosowania środków szorujących lub twardych
przedmiotów, tak by nie uszkodzić frytownicy!


Rozwiązanie:
Sprawdzić połączenie sieciowe.
Sprawdzić pozycję termostatu.
Inne możliwe przyczyny:
Urządzenie wyposażono we .
Zapobiega on przypadkowemu włączeniu podgrzewania.
Rozwiązanie:
Sprawdzić prawidłową pozycję elementu sterującego.

Po omyłkowym włączeniu frytownicy, w której brak jest
oleju lub tłuszczu, automatycznie aktywuje się zabez-
pieczenie przed przegrzaniem. W takim przypadku
urządzenie nie daje się ponownie uruchomić. Wycią-
gnąć wtyczkę z gniazdka.
By możliwe było ponowne użycie frytownicy, poczekać
do jej całkowitego schłodzenia i nacisnąć przycisk
„RESTART” z tyłu elementu sterującego.

Model: .....................................................................FR 3586
Napięcie zasilania: ........................................ 230 V~, 50 Hz
Pobór mocy: ............................................................2000 W
Klasa ochrony: ..................................................................... Ι
Pojemność: ....................................................... maks. 3 litry
Masa netto: .................................................................2,8 kg
Zmiany techniczne zastrzeżone!

Firma Clatronic International GmbH deklaruje niniejszym,
że urządzenie FR 3586 jest zgodne z podstawowymi
wymogami europejskiej dyrektywy w sprawie kompatybil-
ności elektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz dyrektywy
niskonapięciowej (2006/95/WE).

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na
zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty
zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma
zwrot ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie
spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną
takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materia-
łowa.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił
zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy
wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe
w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na
wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu
gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletne-
go urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi
i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i pra-
widłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu,
data sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilne-
go (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o.
ul. Opolska 1a Karczów
49-120 Dąbrowa
32


Należy chronić środowisko — urządzenia elektryczne nie
mogą być wyrzucane z odpadami domowymi.
W celu zutylizowania urządzeń elektrycznych należy sko-
rzystać z odpowiednich punktów prowadzących ich zbiórkę,
gdzie można zostawić niepotrzebne już urządzenia.
W ten sposób pomaga się zapobiegać potencjalnym skut-
kom nieprawidłowej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzi.
Jest to także wkład w recykling i inne formy ponownego
wykorzystania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Informacje o miejscach, w których można zutylizować urzą-
dzenia, można znaleźć w danej gminie lub u przedstawicieli
administracji lokalnej.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

Clatronic FR 3586 Instrukcja obsługi

Kategoria
Frytownice
Typ
Instrukcja obsługi