Clatronic FR 3195 Instrukcja obsługi

Marka
Clatronic
Kategoria
frytownice
Model
FR 3195
Rodzaj
Instrukcja obsługi
2
DEUTSCH
NEDERLANDS
FRANÇAISESPAÑOL
PORTUGUÊS
ITALIANONORSKENGLISH
JĘZYK POLSKI
ČESKY
MAGYARUL
РУССКИЙ
DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente ................................... Seite 3
Bedienungsanleitung .................................................. Seite 4
Technische Daten ....................................................... Seite 6
Garantie ....................................................................... Seite 7
Entsorgung .................................................................. Seite 7
NEDERLANDS
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen ................... Pagina 3
Gebruiksaanwijzing .................................................. Pagina 8
Technische gegevens .............................................. Pagina 10
Verwijdering .............................................................. Pagina 11
FRANÇAIS
Sommaire
Liste des différents éléments de commande .............. Page 3
Mode d’emploi ............................................................. Page 12
Données techniques ................................................... Page 14
Élimination ................................................................... Page 15
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo................... Página 3
Instrucciones de servicio.......................................... Página 16
Datos técnicos .......................................................... Página 18
Eliminación ............................................................... Página 19
PORTUGUÊS
Índice
Descrição dos elementos ......................................... Página 3
Manual de instruções ............................................... Página 20
Características técnicas ........................................... Página 22
Deposição ................................................................ Página 23
ITALIANO
Indice
Elementi di comando ............................................... Pagina 3
Istruzioni per l’uso .................................................... Pagina 24
Dati tecnici ................................................................ Pagina 26
Smaltimento ............................................................. Pagina 27
NORSK
Innhold
Oversikt over betjeningselementene ............................ Side 3
Bruksanvisning ............................................................. Side 28
Tekniske data ............................................................... Side 30
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ..................................... Page 3
Instruction Manual ....................................................... Page 31
Technical Data............................................................. Page 33
Disposal....................................................................... Page 33
JĘZYK POLSKI
Spis tres´ ci
Przegląd elementów obłsugi .....................................Strona 3
Instrukcja obsługi ......................................................Strona 34
Dane techniczne .......................................................Strona 36
Gwarancja ................................................................. Strona 37
Usuwanie...................................................................Strona 37
ČESKY
Obsah
Přehled ovládacích prvků ..........................................Strana 3
Návod k použití ..........................................................Strana 38
Technické údaje ........................................................Strana 40
Likvidace ................................................................... Strana 40
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése ........................................ Oldal 3
Használati utasítás ...................................................... Oldal 41
Műszaki adatok ........................................................... Oldal 43
Hulladékkezelés .......................................................... Oldal 44
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора .............................................. стр. 3
Руководство по эксплуатации .................................... стр. 45
Технические данные ................................................... стр. 48
05-FR 3195.indd 2 05.09.11 12:23
34
JĘZYK POLSKI
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego
celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to
nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalno-
ści gospodarczej. Proszę nie korzystać z urządzenia na
zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła,
bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w
żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych)
oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia
wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mo-
kre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć
za wtyczkę, nie za przewód).
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie
Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszcze-
nia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzo-
ru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy
zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel siecio-
wy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przest
korzystać z urządzenia.
W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu
lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeże-
li przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to
powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym
zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w
celu uniknięcia zagrożenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazów-
kach dotyczących bezpiecznego użytkowania“.
Dzieci i osoby niepełnosprawne
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie
dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony,
styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!
To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-
rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędnego
doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez
takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna
lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących używania urzą-
dzenia.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Specjalne zasady bezpieczeństwa
obsługi tego urządzenia
OSTRZEŻENIE:
Do oleju nigdy nie dolewaj wody!
Przegrzane oleje i tłuszcze mogą się zapalić. Bądź
ostrożny/a! Nie zapomnij wyłączyć urządzenia po
zakończeniu pracy! W tym celu ustaw najpierw termostat
w najniższej pozycji a następnie wyciągnij wtyczkę.
Nigdy nie mieszać tłuszczu i oleju, gdyż frytkownica
mogłaby wykipieć. Również mieszanie różnych olejów i
rodzajów tłuszczu jest niebezpieczne!
Gdyby urządzenie zaczęło się palić, w żadnym wypadku
proszę nie podejmować próby gaszenia płomieni wodą.
Proszę zamknąć pokrywkę urządzenia. Płomienie proszę
zdusić wilgotną ścierką.
Jeżeli tłuszcz jest płynny/gorący nie należy poruszać urzą-
dzeniem.
Aby uniknąć pryskania, napełniaj koszyk/i poza frytownicą.
Do frytowania używaj zawsze kosza/y.
Nie podłączaj urządzenia do zewnętrznego programatora
czasowego ani systemu zdalnego sterowania.
UWAGA! PRZEGRZANIE ELEMENTU GRZEJNEGO
Przestrzegaj tej ważnej wskazówki, używając frytownicy
z tłuszczem!
Tłuszcz należy stapiać powoli, tak aby mógł otoczyć
element grzejny.
Wybranie zbyt wysokiej temperatury może spowodować prze-
grzanie podczas pierwszego stapiania tłuszczu lub ponowne-
go stapiania tłuszczu już znajdującego się w urządzeniu!
Wkładanie tłuszczu po raz pierwszy
Najpierw stop tłuszcz w oddzielnym naczyniu.
OSTRZEŻENIE:
Nie rozgrzewaj tłuszczu do temperatury powyżej 50°C,
aby uniknąć obrażeń podczas przelewania.
Wlej stopiony tłuszcz do zbiornika frytownicy.
Po wlaniu odpowiedniej ilości tłuszczu ustaw na termosta-
cie wybraną temperaturę.
05-FR 3195.indd 34 05.09.11 12:24
35
JĘZYK POLSKI
Podgrzewanie stwardniałego tłuszczu we frytownicy
Jeżeli tłuszcz znajdujący się we frytownicy stwardniał, może
być trudno stwierdzić, czy tłuszcz znajdujący się na dole pod
elementem już się stopił.
Obracaj termostat powoli do góry, aż lampka kontrolna
zasygnalizuje uruchomienie ogrzewania.
STOP! Nie obracaj dalej! Element grzejny powoli
podgrzeje tłuszcz.
Po chwili ogrzewanie wyłączy się.
Ponownie włącz ogrzewanie przez wyregulowanie termostatu.
Powtarzaj tą czynność aż do stopienia tłuszczu.
Przegląd elementów obsługi
1 Wyłącznik bezpieczeństwa
2 Lampka POWER (czerwona)
3 Lampka HEAT (zielona)
4 Regulator temperatury
5 Element sterujący (zdejmowane)
6 Pojemnik na tłuszcz do frytkownicy
7 Kosz frytkownicy
8 Obudowa
9 Pokrywa
10 Osłona filtra zapachowego
i filtra oparów tłuszczu
11 Przycisk RESET
Wstęp
Frytownica jest wyposażona w regulowany termostat (4), co
umożliwia indywidualne dostosowanie temperatury do frytowa-
nego produktu.
Prosimy o dokładne i uważne przeczytanie tej instrukcji ob-
sługi, aby móc w optymalny i bezpieczny sposób korzystać
z frytownicy.
Podłączenie elektryczne
Moc przyłączeniowa
Pobór mocy podwójnej frytownicy może wynosić łącznie
2000 W. W związku z tym wskazane jest podłączenie osobnym
przewodem i zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem domowym
16 A.
Urządzenie może zostać podłączone tylko do prawidłowo
zainstalowanego gniazda wtykowego z zestykiem ochronnym
230 V~, 50 Hz.
UWAGA: PRZECIĄŻENIE
Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęziaczy, ponieważ moc
tego urządzenia jest do tego za duża.
Uruchomienie
Przed pierwszym uruchomieniem
1. Proszę usunąć opakowanie. Zdejmij pokrywy frytownicy.
We frytownicy znajdują się koszyki (7). Wyjmij wszystkie
przedmioty z frytownicy.
2. Radzimy oczyścić pokrywę (9), obudowę (8), zbiornik (6) i
koszyki (7) wg opisu w punkcie Czyszczenie.
3. W razie potrzeby wsuń element sterujący (5) w prowadnicę
tak, aby był mocno osadzony.
Uwagi dotyczące eksploatacji
1. Regularnie usuwać z oleju pozostające w nim produkty (np. po-
jedyncze frytki po smażeniu). Po 8- 10-krotnym użyciu należy
wymienić olej. Do smażenia należy używjakościowo bardzo
dobrego oleju lub tłuszczu do głębokiego smażenia.
2. Używane tłuszcze i oleje muszą być odporne na wysoką
temperaturę. Należy unikać stosowania margaryny, oleju z
oliwek lub masła. Tego rodzaju tłuszcze nie nadają się do
głębokiego smażenia, ponieważ już przy niskiej tempera-
turze mogą one zacząć się dymić. Zalecamy stosowanie
płynnego oleju do smażenia.
OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Regularnie wymieniaj tłuszcz/olej.
Nie używaj oblodzonych mrożonych produktów!
Jeżeli produkty zawierają za dużo wilgoci (np. mocno
zmrożone frytki itp.), powstaje duża ilość piany. W
takim przypadku gorący tłuszcz/olej może wyciekać i
powodować obrażenia.
3. Dla zmniejszenia zawartości akrylamidu w środkach spo-
żywczych, zawierających skrobię (ziemniaki, zboże) zaleca
się, by przy smażeniu nie przekraczać temperatury 170° C
(ewentualnie 175° C). Ponadto chodzi o to, by zachowyw
możliwie krótki czas smażenia, a żywność smażyć najwyżej
do koloru złoto-żółtego.
4. Proszę pamiętać, że wyłącznik bezpieczeństwa (1)
uruchamiany jest po wsunięciu elementu sterującego do
prowadnicy.
5. Ustawić odpowiednią temperaturę smażenia. Należy
uwzględniać cechy smażonych produktów. Jednocześnie
należy stosować się do zasady, że produkty które były już
wstępnie smażone, wymagają wyższej temperatury niż
surowe artykuły spożywcze.
6. Jeżeli olej lub tłuszcz są jeszcze gorące, nie wolno przeno-
sić, ani też przesuwać frytownicy.
7. Podczas smażenia we frytownicy produktów spożywczych
wykonanych z ciasta, należy usunąć z nich nadmiar ciasta i
ostrożnie wkładać pojedyncze sztuki do oleju.
8. Upewnij się, czy uchwyt/y na koszu/koszach do frytowania
został/y prawidłowo zamocowany/e.
Proszę zacisnąć razem druciane końcówki na wolnym
końcu uchwytu.
Proszę wprowadzić kątowniki do drucianych uszek
wewnątrz koszyka.
Kosz frytownicy może być napełniony maksymalnie w
2/3. Proszę nie przepełniać kosza frytkownicy (maksy-
malna ilość frytek 200g na 1 l oleju/tłuszczu).
05-FR 3195.indd 35 05.09.11 12:24
36
JĘZYK POLSKI
9. Wilgotne produkty żywnościowe należy wcześniej wytrz
do sucha ściereczką.
OSTRZEŻENIE:
w przypadku środków spożywczych zawierających dużo
wilgoci (np.: silnie zamrożone frytki itd.) powstaje intensywnie
piana, z powodu czego w najniekorzystniejszym razie olej
może się przelać.
Użytkowanie
1. Proszę się upewnić, że urządzenie jest wyłączone i odłączo-
ne od sieci (Lampki kontrolne (2+3) są zgaszone).
2. Proszę zdjąć pokrywę z frytkownicy.
3. Wyjmij kosze i napełnij zbiornik olejem lub tłuszczem (maks.
4,0 l). Pojemnik powinien być napełniony do poziomu
pomiędzy oznakowaniem minimum a maksimum
4. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu z zestykiem ochronnym
230 V~, 50 Hz. Czerwona lampka kontrolna POWER (2)
zapala się. Regulator temperatury (4) ustawić na wymaganą
temperaturę. Załóż pokrywę na miejsce.
5. Teraz świecą się obie lampki kontrolne. Po osiągnię-ciu
ustawionej temperatury zielona lampka kontrolna HEAT
(3) gaśnie. Czerwona lampka kontrolna świeci się da-lej i
pokazuje funkcję pracy urządzenia. Zdejmij pokrywę i włóż
koszyk/i frytownicy wypełnione smażonym produktem w
gorący tłuszcz. Załóż pokrywę na miejsce.
6. Zielona lampka kontrolna wielokrotnie włącza się i wyłącza
podczas smażenia. Jest to normalne i wskazuje na pracę
termostatu kontrolującego i utrzymującego temperaturę. Po
upływie czasu smażenia (czas smażenia jest podany na
opakowaniu produktu spożywczego lub w recepturze) wyjmij
koszyk frytownicy.
7. Poczekaj, aż olej ścieknie częściowo ze smażonego
produktu, zawieszając kosz lub kosze na krawędzi zbiornika
frytownicy
8. W celu wyłączenia urządzenia regulator temperatury proszę
ustawić na O i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
Proszę nie zanurzać urządzenia w wodzie!
Przed czyszczeniem żelazka należy zawsze wyjąć
wtyczkę z gniazdka!
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia zaczekać, aż frytownica
całkowicie wystygnie. Aby uniknąć poparzenia powinni
Państwo odczekać z czyszczeniem urządzenia 1-2 godziny
od jego użytkowania.
2. Wyciągnij do góry element sterujący (5). Aby wymienić olej,
wyciągnij zbiornik tłuszczu i wylej olej z boku.
3. Oczyścić wewnętrzny pojemnik na tłuszcz, pokrywę i obudo-
wę za pomocąwilgotnej ściereczki i w razie potrzeby płynu
do zmywania. Nie zanurzaj pokrywy w wodzie.
4. Kosze frytownicy można umyć w zwykły sposób kąpieli
wodnej.
5. Proszę unikać stosowania środków szorujących lub innych
ostrych przedmiotów, tak aby nie uszkodzić frytkownicy!
6. Złóż frytownicę i wsuń element sterując (5) w prowadnicę.
Wymiana filtra do zapachów i do oparów tłuszczu
Wciśnij uchwyt osłony filtra do wewnątrz i wyciągnij osłonę do
przodu.
Proszę wymienić filtr.
Po wymianie proszę zamontować z powrotem pokrywkę.
WSKAZÓWKA:
Gdyby kiedyś filtry te się zużyły, to do właściwych rozmiarów
można przyciąć filtry uniwersalne, np. filtry do wyciągów
kuchennych.
Usuwanie zakłóceń
Urządzenie nie funkcjonuje
Środek zaradczy:
Proszę sprawdzić podłączenie do sieci.
Proszę sprawdzić pozycję termostatu.
Inne możliwe przyczyny:
Urządzenie to zaopatrzone jest w wyłącznik bezpie-
czeństwa (1). Uniemożliwia on niezamierzone włączenie
ogrzewania.
Środek zaradczy:
Proszę sprawdzić właściwe położenie elementu sterującego.
Ochrona przed przegrzaniem
Jeżeli frytownica zostanie omyłkowo włączona bez oleju
lub tłuszczu, automatycznie zadziała zabezpieczenie przed
przegrzaniem. Urządzenie nie jest wówczas gotowe do
użytku. Proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka.
By frytkownicę użyć ponownie, proszę uruchomić przycisk
RESET“ (11) z tyłu elementu sterującego dopiero po zupeł-
nym ochłodzeniu urządzenia. W tym celu proszę użyć ostro
zakończonego przedmiotu.
Dane techniczne
Model: ...............................................................................FR 3195
Napięcie zasilające: ...........................................220-240 V, 50 Hz
Pobór mocy: ......................................................................2000 W
Stopień ochrony: .......................................................................... Ι
Wielkość napełnienia: .................................................. maks. 4,0 l
Masa netto:........................................................................... 4,1 kg
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpie-
czeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy nisko-
napięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!
05-FR 3195.indd 36 05.09.11 12:24
37
JĘZYK POLSKI
WARUNKI GWARANCJI
Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty
zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni
od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do
miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urzą-
dzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania,
naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy
za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie
wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną
do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu
lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodze-
niem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego,
ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca
zakupu ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych
w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest
użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń
sprzętu i wywołanych nimi wad,
uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych
takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia
zasilania i innych zdarzeń losowych,
nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektryczne-
go, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii,
akumulatorów,
uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego
lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przecho-
wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz
wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez użytkownika lub osoby niepowołane,
roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile
one zgodne z podanymi przez producenta,
prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny
wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, nie
wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna
wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzeda-
ży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie
daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządze-
nie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji
na to urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są
wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia
wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą
gwarancję.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie
należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do
zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt
elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,
do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w
swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
05-FR 3195.indd 37 05.09.11 12:24
/