BOMANN CB 801 Instrukcja obsługi

Kategoria
Golarki męskie
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

PL
16
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi.Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, parago-
nem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu,jaki został
przewidziany dla urządzenia.Urządzenie to nie zostało przewidziane
do użytku w ramach działalności gospodarczej.Proszę nie korzystać z
urządzenia na zewnątrz (chyba że w określonych warunkach).Proszę
trzymać urządzenie z daleka od ciepła,bezpośredniego promieniowania
słonecznego,wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach
płynnych)oraz ostrych krawędzi.Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgot-
nymi dłońmi.Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre,proszę natychmiast
wyciągnąć wtyczkę.
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia,jeżeli chcecie Państwo
zamontować jakieś akcesoria,w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakich-
kolwiek zakłóceń,proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
gniazdka (proszę pociągnąć za wtyczkę,nie za przewód zasilający).
• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru. Jeżeli
opuszczają Państwo miejsce pracy, należy zawsze pamiętać o wyłączeniu
urządzenia, wzgl. wyjęciu wtyczki z gniazda (należy ciągnąć za wtyczkę, nie
za przewód).
Aby uchronić dzieci przed niebezpieczeństwem związanym z elektrycznymi
urządzeniami,proszę zadbać o to,aby przewód zasilający nigdy nie wisiał
luźno,oraz aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia.
Proszę regularnie kontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń.Proszę nie
uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać
z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający
nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymienio-
ny u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Użytkowanie urządzenia
Włożyć zasobnik z baterią 1,5 V.
Zdjąć osłonę.
Włączyć urządzenie. Lampka świeci się.
Trzymać końcówkę głowicy tnącej w nozdrzu lub uchu. Usunąć tylko te
włosy, które wystają poza nozdrze lub ucho.
Proszę wyłączyć urządzenie i posłużyć się pędzelkiem do czyszczenia.
Aby móc dokładnie wyczyścić maszynkę wyjąć baterię i połuzować
głowicę tnącą obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Wyjąć ostrze tnące (ostrożnie • ostre). Pędzelkiem do czyszczenia
PL
17
oczyścić głowicę i mocowanie przesuwając go gwiaździście po wymienio-
nych elementach.
Ponownie złożyć urządzenie wykonując powyższe czynności w odwrotnej
kolejności.
Uwaga: baterii nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Proszę pozbywać się
zużytych baterii oddając je we właściwych punktach lub w sklepie.
Proszę nigdy nie wrzucać baterii do ognia.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa
użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i
kompatybilności elektromagnetycznej.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!
WARUNKI GWARANCJI
Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarc-
zenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie
uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub
wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli
uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z do-
wodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę
możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpiec-
zenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycz-
nego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu
ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji
obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym
zakresie i na własny koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i
wywołanych nimi wad,
uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak
wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń
losowych,
nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z
nieodpowiedniego gniazda zasilania,
sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
PL
18
uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z
instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego
zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokona-
nych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z
podanymi przez producenta,
prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość
lub działanie tego urządzenia.
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona,
źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez
możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest
nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności
gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane
kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chy-
ba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie
są uwzględniane przez tą gwarancję.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z
umową.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

BOMANN CB 801 Instrukcja obsługi

Kategoria
Golarki męskie
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla