Defort DAG-1200N-R Instrukcja obsługi

Marka
Defort
Kategoria
szlifierki kątowe
Model
DAG-1200N-R
Rodzaj
Instrukcja obsługi
DAG-1200N-R
93726379
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ................................... 8
Instrucciones de servicio ..................10
Manual de instruções .......................12
Istruzione per l’uso ...........................13
Gebruiksaanwijzing ..........................15
Brugervejledning ..............................16
Bruksanvisning .................................18
Bruksanvisning .................................19
Käyttöohje ........................................21
Kasutusjuhend .................................22
Instrukcija .........................................24
Instrukcija .........................................25
Инструкция по эксплуатации .........27
Қолданысы бойынша нұсқама .......28
Інструкція з експлуатації ................29
Instruksja obsługi .............................31
Návod k použití ................................32
Uputstvo za korisnike .......................34
Használati utasítás ..........................35
Manual de utilizare ...........................37
Navodilo za uporabo ........................38
BOS
Upute za uporabu ...................40
Οδηγιεσ χρησεωσ ............................41
Kullanım kılavuzu .............................43
...........45
8 
NJO

NN . LH
5
4
3
2
7
1
8
8
9
6
31
PL
Szli erka kątowa
WSTĘP
Narzdzie jest przeznaczone do szlifowania, cicia i
stpiania ostrych krawdzi metalu i kamienia, bez ko-
niecznoci stosowania wody; przy uyciu odpowiednie-
go dodatkowego wyposaenia narzdzia mona rów-
nie uywa do szczotkowania i piaskowania
PARAMETRY TECHNICZNE 1
CZĘŚCI SKŁADOWE NARZĘDZIA 2
1. Wrzeciono
2. Konierz zaciskowy
3. Klucz
4. Przycisk blokady wrzeciona
5. Uchwyt pomocniczy
6. Osona ochronna
7. Konierz mocujcy
8. Wcznik/wycznik blokujcy
9. Przycisk blokady wcznika
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Naley przeczyta wszystkie wskazówki.
Bdy w przestrzeganiu nastpujcych przepisów mo-
g powodowa poraenie prdem, poar i/lub cikie
obraenia ciaa.
• Narzdzia naley uywa wycznie do szlifowania/
cicia na sucho
• Naley stosowa wycznie konierze dostarczone
wraz z narzdziem
• Narzdzie nie powinno by uywane przez osoby w
wieku poniej 16 lat
• Przed przystpieniem do wykonywania jakichkol-
wiek czynnoci obsugowych przy maszynie, w cza-
sie przerw w pracy jak równie po jej zakoczeniu
wyj wtyk z gniazda sieciowego
AKCESORIA
• Naley uywa wycznie oryginalnych akcesoriów
rmy SBM Group, dostpnych u dystrybutora pro-
duktów SBM Group
• Montujc/uywajc akcesoriów innych producentów,
naley przestrzega instrukcji okrelonych przez da-
nego producenta
• Uywa tylko akcesoriów, których dopuszczalna
prdko obrotowa jest co najmniej tak wysoka jak
najwysza prdko obrotowa urzdzenia na biegu
bez obcienia
• Nie naley stosowa tarczy szli erskich/tncych,
które s uszkodzone, znieksztacone lub niewaci-
wie osadzone
• Tarczami szli erskimi/tncymi naley posugiwa si
i przechowywa je w taki sposób, aby nie spowodo-
wa ich wyszczerbienia lub pknicia
• Akcesoria naley chroni przed uderzeniami,
wstrzsami
• Nie naley stosowa tarcz szli erskich/tncych, któ-
re s wiksze od maksymalnego zalecanego roz-
miaru
• Naley stosowa tylko takie tarcze, które maj red-
nic otworu pasujc do konierza mocujcego
bez luzu; nigdy nie naley stosowa piercieni re-
dukcyjnych ani porednich, aby zamocowa tarcze
z wikszymi otworami
Nigdy nie naley stosowa tarczy z otworem gwin-
towanym, w którym gwint nie jest dostatecznie dugi
aby wkrci wrzeciono narzdzia
Nigdy nie naley stosowa akcesoriów ze “lepymi”
gwintowanymi otworami mniejszymi ni M14 x 21
mm
STOSOWANIE NA DWORZE
• Poczy narzdzie za porednictwem wycznika
prdu zakóceniowego (FI) wyzwalanego prdem o
nateniu co najwyej 30 mA
• Stosowa wycznie przeduacze przystosowane
do uycia na dworze, wyposaone w wodoszczelne
gniazdo sprzgajce
PRZED UŻYCIEM
Przed pierwszym uyciem narzdzia zalecane jest
zasignicie informacji praktycznych
• Nie naley obrabia materiau zawierajcego azbest
(azbest jest rakotwórczy)
W przypadku, gdy podczas pracy elektronarzdzia
powstaj szkodliwe dla zdrowia, atwopalne lub
wybuchowe pyy, naley zastosowa odpowiednie
rodki ochronne (na przykad niektóre pyy s rako-
twórcze); zaleca si uywanie maski przeciwpyo-
wej, a po zakoczeniu pracy odsysanie pyu wiórów
• Naley uwaa na ukryte przewody elektryczne
oraz rury gazowe i wodne; naley sprawdzi obszar
roboczy, np. przy uyciu wykrywacza metalu
• Naley uwaa podczas wycinania rowków, szcze-
gólnie w cianach nonych (otwory w cianach
nonych podlegaj specjalnym przepisom odpo-
wiednim dla danego kraju; naley ich bezwzgldnie
przestrzega)
Obrabiany element naley unieruchomi
, jeli nie
jest dostatecznie ciki, aby jego ciar wasny nie
powodowa przesuwania podczas pracy
• Nie naley zaciska narzdzia w imadle
• Naley stosowa przeduacze w caoci rozwinite
i zabezpieczone, o dopuszczalnym nateniu prdu
równym 16 A
• Naley stosowa okulary i rkawice ochronne,
ochraniacze suchu oraz solidne obuwie; jeli jest to
konieczne, naley równie zaoy fartuch ochronny
• Zawsze naley zamontowa uchwyt pomocniczy
i oson
; nie naley uywa narzdzia bez tych
elementów
• Przed podczeniem do prdu naley si upewni,
e narzdzie jest wyczone
PODCZAS UŻYWANIA
• Przewód zawsze naley trzyma z dala od rucho-
mych elementów narzdzia, kierujc go do tyu, w
kierunku od urzdzenia
• Jeli przewód podczas pracy ulegnie uszkodzeniu
lub przeciciu, nie naley go dotyka, ale natych-
miast odczy wtyczk; nigdy nie naley uywa
narzdzia z uszkodzonym przewodem
Przycisk blokady wrzeciona
naley wciska tylko
gdy wrzeciono
jest w spoczynku
PL
Polski
32
CZ
• Rce naley trzyma z dala od obracajcych si ele-
mentów
Podczas szlifowania metalu wytwarzaj si iskry; w
obszarze roboczym nie powinny znajdowa si oso-
by postronne ani materiay atwopalne
W przypadku wadliwego dziabania mechanicznych
lub elektrycznych czci urzdzenia, naley bez-
zwocznie wyczy narzdzie i wyj wtyczk
W przypadku zablokowania tarczy tncej, czego
efektem jest szarpanie podczas pracy, naley na-
tychmiast wyczy narzdzie
W przypadku przerwy w zasilaniu na przykad na
skutek nieumylnego wycignicia wtyczki, naley
niezwocznie odblokowa wcznik blokady
i
przeczy go w pozycj OFF (wyczone), aby unik-
n nieoczekiwanego uruchomienia narzdzia
• Nie naley naciska na przyrzd z si powodujc
unieruchomienie narzdzia
PO UŻYCIU
• Przed odoeniem narzdzia naley wyczy silnik i
upewni si, e wszystkie ruchome elementy zosta-
y cakowicie zatrzymane
• Po wyczeniu narzdzia nigdy nie naley zatrzymy-
wa wirujcych elementów dziaajc na nie z bocz-
nie przyoon si
Urzdzenie jest podwójnie izolowane zgodnie
z norm EN 50144; dlatego te nie jest ko-
nieczne jego uziemienie.
KONSERWACJA
Przed rozpoczciem prac konserwacyjnych
silnika naley upewni si, e urzdzenie nie
znajduje si pod prdem.
Urzdzenia SBM Group zostay zaprojektowane do
dziaania przez duszy okres czasu przy minimalnym
nakadzie pracy zwizanym z konserwacj. Zadowala-
jce dziaanie zaley od odpowiedniego dbania o urz-
dzenie oraz regularnego czyszczenia.
Naley regularnie czyci obudow urzdzenia mikk
szmatk, najlepiej po kadym uyciu. Naley dopilno-
wa, aby otwory wentylacyjne nie byy zatkane przez
py i brud. W przypadku, gdy brud nie daje si usun,
naley uy mikkiej szmatki zwilonej wod z mydem.
Nie wolno uywa
rozpuszczalników takich jak benzy-
na, alkohol, woda z amoniakiem itd. Rozpuszczalniki te
mog uszkodzi czci wykonane z plastiku.
Urzdzenie nie wymaga dodatkowego smarowania.
W przypadku pojawienia si usterki, np. zuycia cz-
ci, naley skontaktowa si z najbliszym sprzedawc
SBM Group.
ŚRODOWISKO
W celu zabezpieczenia urzdzenia przed uszkodzenia-
mi w czasie transportu, jest ono dostarczane w odpo-
wiednio mocnym opakowaniu. Wikszo materiaów
mona podda ponownej utylizacji. Naley umieci
materiay w odpowiednich dla ich waciwoci pojem-
nikach utylizacyjnych. Nie uywany jusprzt mona
odnie do miejscowego sprzedawcy SBM Group.
Zostanie on odpowiednio zutylizowany w sposób bez-
pieczny dla rodowiska.
Úhlová bruska
ÚVOD
Tento nástroj je uren k broušení, ezání a odstraová-
ní otep kovových a kamenných materiál bez použití
vody; s vhodným píslušenstvím lze nástroj použít také
k oisování a pískování
TECHNICKÉ ÚDAJE 1
PRVKY PŘÍSTROJE 2
1. Veteno
2. Upínací píruba
3. Maticový klíe
4. Zajišovací tlaítko vetena
5. Pomocná rukoje
6. Ochranný kryt
7. Montážní píruba
8. Zajišovací spína zapnuto/vypnuto
9. Tlaítko k zajištní vypínae
BEZPEČNOSTNÍ
POZOR! tete všechny pokyny. Chyby pi dodržová-
ní níže uvedených pokyn mohou zpsobit elektrický
úder, požár, event. tžká poranní.
Používejte tento nástroj pouze k broušení nebo e-
zání za sucha
Používejte pouze píruby dodávané s tímto nástro-
jem
Tento nástroj nesmí používat osoby mladí 16 let
• Ped seizováním, mnním pilových list a píslu-
šenství, vždy vytáhnte zástrku náadí z el. Sít
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Používejte originální píslušenství SBM Group, kte-
ré obdržíte u svého prodejce SBM Group
• Pi montáži nebo používání jiného píslušenství než
znaky SBM Group se ište pokyny daného výrob-
ce
Používejte pouze píslušenství, jejichž dovolené
otáky jsou alespo tak vysoké jako nejvyšší otáky
stroje naprázdno
Nepoužívejte poškozené, deformované ani vibrující
brusné/ezné kotoue
• S brusnými/eznými kotoui manipulujte a skladujte
je opatrn, zabráníte tak jejich vylamování a praská-
• Chrate píslušenství ped nárazy, otesy a mastno-
tou
• Nepoužívejte brusné/ezné kotoue vtdí, než je
maximální doporuená velikost
Používejte pouze brusné/ezné kotoue s prmrem
otvoru, který bez vle odpovídá montážní pírub
; k nasazení brusných/ezných kotou s velkými
otvory nikdy nepoužívejte redukce ani adaptéry
• Nikdy nepoužívejte brusné/ezné kotoue se závito-
vým otvorem, jejichž závit není dostaten dlouhý,
aby pojal délku vetena nástroje
Nikdy nepoužívejte píslušenství se “slepým” závito-
vým otvorem menším než M14 x21 mm
CZ
Česky
ÇEVRE KORUMA BILGILERI
TR
Eski elektrikli cihazlar dönüştürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ
mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska natural-
nego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składo-
wania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické přístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatří
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivně příspěli k podpoře
ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí, a odevzdali ten-
to přístroj na k tomu určených sběrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR/BOS
Stari električni uređaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj uređaj predate na mjesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
Старые электроприборы подлежат вторичной переработке и поэ-
тому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому
мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле эконо-
мии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в
приемный пункт утилизации (если таковой имеется).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
Старі електроприлади являють собою сукупність технічних
матеріалів і тому не можуть бути утилізовані з побутовими
відходами! Тому ми хотіли б попросити Вас активно підтримати нас
у справі економії ресурсів і захисту навколишнього середовища і
здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо такий є).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
CS
Stari električni uređaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj uređaj predate na mesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare električne naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zaščiti okolja, zato neuporabno električno
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
Сізге керек емес бұйымды, керек-жарақтарды жəне (немесе)
қорапты қайталама қайта өңдеумен айналысатын ұйымға
өткізу қажет.
AE
INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
RO
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru
care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză,
vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat
la centrele de preluare a acestora, în cazul în care ele există.
A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
HU
A kiselejtezett elektromos készülékek értékes nyersanyagokat
tartalmaznak, és erre gyelemmel nem tartoznak a háztartási
hulladék körébe! A gyártómű minden felhasználót arra kér, hogy
a maga részéről is tegyen meg mindent a költségkímélés és kör-
nyezetvédelem érdekében, és a kiselejtezett készüléket adja át
az erre a célra kialakított visszavételi helyen, amennyiben van
ilyen a környéken.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
GR
Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμα υλικά και συνεπώς
δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπόν να
σας παρακαλέσουμε να μας υποστηρίξετε συμβάλλοντας ενερ-
γά στην προστασία των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος
παραδίδοντας τη συσκευή αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης
- εφόσον υπάρχουν.
/