Invacare Platinum IRC9LXO2AWQ Instrukcja obsługi

Marka
Invacare
Kategoria
Sprzęt tlenowy
Model
Platinum IRC9LXO2AWQ
Typ
Instrukcja obsługi
Sprzedawca: Niniejszy podręcznik należy
przekazać końcowemu użytkownikowi.
Użytkownik:
Przed użyciem tego
koncentratora przeczytaj niniejszy
podręcznik i zachowaj go do wykorzystania
wprzyszłości.
Podręcznik użytkownika
Platinum
Standardowe koncentratory tlenu
z urządzeniami
/SensO
2
®
i HomeFill
®
Model IRC5LXAW
Model IRC5LXO2AW
Model IRC5LXO2AWQ
Model IRC9LXO2AWQ
0434
Part No 1141491 125 Platinum
OSTRZEŻENIE
NIE WOLNO STOSOWAĆ NINIEJSZEGO PRODUKTU,
ANI ŻADNEGO Z URZĄDZEŃ DODATKOWYCH,
PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z NINIEJSZYMI
INSTRUKCJAMI ORAZ ZE WSZYSTKIMI INNYMI
WSKAZÓWKAMI, TAKIMI JAK TE, KTÓRE ZNAJDUJĄ
SIĘ W PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA,
PODRĘCZNIKU NAPRAW LUB NA ULOTKACH
INFORMACYJNYCH DOSTARCZONYCH Z NINIEJSZYM
PRODUKTEM LUB Z WYPOSAŻENIEM
DODATKOWYM. W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI
ZROZUMIENIA OSTRZEŻEŃ, PRZESTG LUB
INSTUKCJI PRZED PRÓBĄ UŻYCIA NINIEJSZEGO
SPRZĘTU NALEŻY POROZUMIEĆ SIĘ Z LEKARZEM,
SPRZEDAWCĄ LUB PRACOWNIKIEM DZIAŁU
TECHNICZNEGO – W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE
DOJŚĆ DO OBRAŻEŃ CIAŁA UŻYTKOWNIKA.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Z urządzeniem tym można stosowaćżne typy nawilżaczy, przewodów
tlenowych, kaniul i masek. W celu uzyskania informacji, które z tych urządzeń
są zalecane dla danego użytkownika, należy skontaktować się z miejscowym
pracownikiem opieki zdrowotnej. Przekaże on również instrukcje dotyczące
ich prawidłowego użytkowania, konserwacji i czyszczenia.
Akcesoria (kaniula donosowa, maska, przewody, nawilżacz itp.) używane do
dostarczania tlenu pacjentowi muszą być wyposażone welementy
ograniczające rozprzestrzenianie się ognia wakcesoriach wcelu zapewnienia
bezpieczeństwa pacjenta i innych osób. Jeśli wpołączeniu zakcesoriami
stosowane jest dostępne na rynku urządzenie zatrzymujące przepływ
aktywowane wprzypadku wystąpienia ognia, powinno ono znajdować się
możliwie jak najbliżej pacjenta.
OSTRZEŻENIE
Produkty firmy Invacare zostały specjalnie zaprojektowane i
wyprodukowane w celu stosowania ich z wyposażeniem
dodatkowym firmy Invacare. Wyposażenie dodatkowe innych
producentów nie zostało sprawdzone przez firmę Invacare i nie
zaleca się jego stosowania z produktami firmy Invacare.
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
Platinum
126 Part No 1141491
Uwagi specjalne ........................................... 127
Informacje dotyczące utylizacji .................... 129
Część 1—Ogólne wskazówki ......................... 130
Konserwacja .....................................................................................132
Zakłócenia częstotliwości radiowych .........................................132
W celu zmniejszenia ryzyka oparzeñ, śmiertelnego porażenia
prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeñ ciała......................132
Koncentracja tlenu..........................................................................133
Część 2—Funkcje ......................................... 134
Część 3—Wysyłka i posługiwanie
się urządzeniem .......................................... 135
Rozpakowywanie.............................................................................135
Kontrola ............................................................................................135
Przechowywanie..............................................................................136
Część 4—Typowe parametry produktu ......... 137
Część 5—Instrukcja obsługi .......................... 141
Przeznaczenie...................................................................................141
Wstęp ................................................................................................141
Wybór miejsca.................................................................................141
Zalecane wytyczne w celu zapewnienia
optymalnej wydajności ...................................................................142
Podłączanie przewodu zasilania....................................................143
Przełącznik zasilania ........................................................................145
Szybkość przepływu........................................................................146
Wskaźniki czystości tlenu SensO
2
(model czujnika LX O
2
)..147
Lampki kontrolne (model LX)......................................................148
Układ alarmu braku zasilania.........................................................149
Licznik upływu czasu (licznik godzin)..........................................149
Część 6—Konserwacja .................................. 150
Konserwacja rutynowa ..................................................................150
Część 7—Rozwiązywanie problemów ........... 153
Uwagi specjalne
Part No 1141491 127 Platinum
Uwagi specjalne
W niniejszym podręczniku użyto pewnych określeń
ostrzegawczych, odnoszących się do zagrożeń lub czynności
niebezpiecznych, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała
użytkownika lub do uszkodzenia mienia. W poniższej tabeli
zamieszczono definicje określeń ostrzegawczych.
POWIADOMIENIE
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
OKREŚLENIE
OSTRZEGAWCZE
ZNACZENIE
NIEBEZPIECZ
EŃSTWO
„Niebezpieczeństwo” oznacza sytuację
nadchodzącego ryzyka, które – o ile nie uda się
go uniknąć – doprowadzi do śmierci lub
poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE „Ostrzeżenie” oznacza sytuację możliwego
ryzyka, które – o ile nie uda się go uniknąć
może doprowadzić do śmierci lub poważnych
obrażeń ciała.
PRZESTROGA „Przestroga” wskazuje sytuację możliwego
ryzyka, które – o ile nie uda się go uniknąć
może spowodować uszkodzenie mienia.
Uwagi specjalne
Platinum
128 Part No 1141491
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas użytkowania niniejszego urządzenia NIE WOLNO
palić tytoniu. W pomieszczeniu, w którym znajduje się
produkt, nie wolno trzymać zapałek, zapalonych papierosów
lub innych źródeł zapłonu. Znak zakazu palenia powinien
zostać umieszczony w widocznych miejscach. W powietrzu
wzbogaconym tlenem tekstylia i inne materiały, które w
zwykłych warunkach nie palą się, mogą łatwo ulec zapaleniu i
płonąć z dużą intensywnością. Niezastosowanie się do
niniejszego ostrzeżenia może spowodować duży pożar,
uszkodzenie mienia oraz obrażenia ciała lub śmierć
użytkowników.
Informacje dotyczące utylizacji
Part No 1141491 129 Platinum
Informacje dotyczące utylizacji
Ten produkt jest dostarczany przez producenta dbającego o
środowisko i przestrzegającego dyrektywy 2002/96/CE dotyczącej
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).
Produkt może zawierać substancje, które mogą być szkodliwe dla
środowiska, jeśli zostaną wyrzucone w miejscach (składowiskach
odpadów) nieodpowiadających przepisom.
Symbol przekreślonego kosza na śmieci został umieszczony na tym
produkcie w celu zachęcenia użytkownika do stosowania – w miarę
możliwości – recyklingu.
Należy być odpowiedzialnym za środowisko naturalne i utylizować
produkt, przekazując go po zakończeniu użytkowania do zakładu
recyklingu.
Część 1–Ogólne wskazówki
Platinum
130 Part No 1141491
Część 1–Ogólne wskazówki
OSTRZEŻENIE
CZĘŚĆ 1 – OGÓLNE WSKAZÓWKI zawiera ważne
informacje dotyczące bezpiecznej obsługi i eksploatacji
niniejszego produktu.
W celu zapewnienia bezpiecznej instalacji, montażu i działania
koncentratora Platinum MUSZĄ być przestrzegane niniejsze instrukcje.
PRZESTROGA
„Przestroga: Obowiązujące prawo może ograniczyć sprzedaż tego
urządzenia tylko do sprzedaży na zamówienie lekarza lub innej osoby
posiadającej zgodną z prawem lub wystawioną przez agencję rządową
licencję, w której zostało umieszczone stwierdzenie, że dana osoba
potrafi stosować lub może zamówić to urządzenie.”
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. NIE WOLNO
zdemontowywać urządzenia. W przypadku konieczności
serwisowania należy przekazać je wykwalifikowanemu
pracownikowi serwisu.
Część 1–Ogólne wskazówki
Part No 1141491 131 Platinum
OSTRZEŻENIA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, stosowanie terapii tlenowej wymaga
szczególnej uwagi. Przy dużej koncentracji tlenu wszystkie materiały
palące się na powietrzu oraz niektóre materiały niepalne mogą łatwo
się zapalić i szybko spłonąć. Ze względów bezpieczeństwa niezbędne
jest usunięcie wszelkich źródeł zapłonu z otoczenia produktu,
jak również z pomieszczenia, w którym jest on używany.
W widocznych miejscach należy umieścić znaki ZAKAZ PALENIA.
Może nastąpić spontaniczny i gwałtowny zapłon, jeśli olej, smar lub
substancje smarne zetkną się z tlenem pod ciśnieniem. Substancje
te MUSZĄ być przechowywane z dala od koncentratora tlenu,
przewodów i złączy oraz wszystkich innych urządzeń tlenowych.
NIE WOLNO używać żadnych smarów, jeśli nie zostaną one
wyraźnie zalecone przez firmę Invacare.
W celu uzyskania optymalnej wydajności firma Invacare zaleca,
aby koncentrator był za każdym razem uruchamiany na co najmniej
30 minut. Krótsze czasy mogą skrócić maksymalny okres użytkowania
produktu.
Jeśli koncentrator ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, nie działa
poprawnie, został upuszczony lub uszkodzony albo wpadł do wody,
należy wezwać wykwalifikowanego pracownika serwisu w celu
sprawdzenia i naprawy urządzenia.
Przewody tlenowe, przewód zasilania i urządzenie powinny znajdować
się z dala od nagrzanych lub gorących powierzchni, w tym grzejników,
koców elektrycznych, kuchenek i podobnych urządzeń elektrycznych.
NIE WOLNO przesuwać ani przemieszczać koncentratora, ciągnąc
za przewód.
NIE WOLNO upuszczać ani wkładać żadnych przedmiotów
w jakikolwiek otwór.
NIE WOLNO zakrywać otworów wentylacyjnych produktu ani
umieszczać go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa,
gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane. Z otworów
należy usuwać włókna, włosy itp.
Część 1–Ogólne wskazówki
Platinum
132 Part No 1141491
Nawilżacz należy napełniać wodą do poziomu wskazanego przez
producenta. NIE WOLNO go przepełnić.
Koncentrator tlenu należy odsunąć od ścian, zasłon i mebli na co
najmniej 7,5 cm.
Firma Invacare zaleca, aby z urządzeniem tym stosować przewody
tlenowe Crushproof (dostarczane przez firmę Invacare), których
długość NIE powinna przekraczać 15,2 m. Zalecane uycie Platinum
9 to rurki wysokoprzepywowe o maksymalnej dugoci 50 stóp.
Konserwacja
Koncentrator tlenu firmy Invacare został specjalnie zaprojektowany
w celu zminimalizowania corocznej rutynowej konserwacji
zapobiegawczej. Konserwacja zapobiegawcza lub regulacja
koncentratora tlenu może być przeprowadzana wyłącznie przez
personel medyczny lub osoby dokładnie znające ten proces, np.
autoryzowanych i przeszkolonych w fabryce pracowników serwisu.
Zakłócenia częstotliwości radiowych
Większość urządzeń elektronicznych podlega wpływom zakłóceń
częstotliwości radiowych (RFI, Radio Frequency Interference).
Należy zachować ostrożność w przypadku korzystania z przenośnych
urządzeń komunikacyjnych w pobliżu takiego sprzętu.
W celu zmniejszenia ryzyka oparzeñ,
śmiertelnego porażenia prądem
elektrycznym, pożaru lub obrażeñ ciała
Urządzenia nie wolno używać podczas kąpieli. Jeśli lekarz zalecił
stałe stosowanie:
Koncentrator należy umieścić w innym pomieszczeniu, w odległości
co najmniej 2,1 m od łazienki.
NIE WOLNO dotykać koncentratora, dopóki jest on wilgotny.
NIE WOLNO pozostawiać włączonego produktu bez nadzoru.
Produktu NIE WOLNO umieszczać ani przechowywać w miejscach,
gdzie może wpaść do wody lub innej cieczy.
Część 1–Ogólne wskazówki
Part No 1141491 133 Platinum
NIE WOLNO dotykać produktu, który wpadł do wody. Urządzenie
należy NATYCHMIAST odłączyć od sieci zasilającej.
Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie ze wskazaniami
lekarza i niniejszym podręcznikiem użytkownika. Jeśli kiedykolwiek
pacjent lub osoba towarzysząca stwierdzą, że ilość dostarczanego
tlenu jest niewystarczająca, należy NATYCHMIAST skontaktować
się z dostawcą i/lub lekarzem. Nie wolno samodzielnie regulować
szybkości przepływu, jeśli nie zostało to zalecone przez lekarza.
Jeżeli produkt jest używany w pobliżu dzieci lub osób
niepełnosprawnych fizycznie, należy zapewnić ścisły nadzór.
Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem
podanym w niniejszym podręczniku.
Koncentratora NIE WOLNO podłączać równolegle ani szeregowo
z innymi koncentratorami tlenu bądź urządzeniami do terapii tlenowej.
Korzystanie z niektórych akcesoriów do podawania lub nawilżaczy,
które nie są przeznaczone do używania z koncentratorem tlenu,
może niekorzystnie wpłynąć na wydajność urządzenia.
W pewnych okolicznościach terapia tlenowa może stanowić
zagrożenie. Firma Invacare zaleca skorzystanie z porady medycznej
przed użyciem tego urządzenia.
Urządzenie służy do uzupełniania tlenu, a nie do podtrzymywania
lub ratowania życia.
Należy unikać sytuacji powodującej powstawanie iskier w pobliżu
tlenowych urządzeń medycznych. Dotyczy to iskier spowodowanych
przez elektryczność statyczną, powstającą przy każdym rodzaju tarcia.
Koncentracja tlenu
Należy uważać, aby nie ustawiać przepływu tlenu powyżej
CZERWONEGO pierścienia. Przepyw tlenu wikszy ni 5L/min
(IRC5LXO2AW, IRC5LXAW, IRC5LXO2AWQ) i 9L/min.
(IRC9LXO2AWQ) zmniejszy stenie tlenu.
Część 2–Funkcje
Platinum
134 Part No 1141491
Część 2–Funkcje
Lampki kontrolne czystości tlenu i
awarii (model SensO
2
)/lampki
kontrolne awarii i zasilania
(model LX)
Wyłącznik obwodu
Przełącznik zasilania
Licznik upływu czasu
(licznik godzin)
Filtr obudowy
(pokazano jeden
z dwóch)
Przepływomierz
Otwór wylotowy tlenu
WIDOK Z PRZODU
WIDOK Z GÓRY
WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
(NIEPOKAZANE):
Domowy kompresor tlenu
HomeFill
Aby uzyskać informacje na
temat dostępnego
wyposażenia dodatkowego,
należy skontaktować się
z lokalnym
przedstawicielem
firmy Invacare.
* UWAGA: To gniazdo wylotowe służy wyłącznie do napełniania
butli z tlenem za pomocą domowego kompresora tlenu HomeFill.
Nie ma ono wpływu na wydajność koncentratora. Informacje na
temat połączeń i obsługi można znaleźć w podręczniku
użytkownika urządzenia HomeFill, numer części 1145804.
Nieużywane gniazdo wylotowe należy zatkać korkiem dostarczonym
z koncentratorem. Aby uzyskać więcej informacji na temat
kompresora HomeFill, należy skontaktować się z firmą Invacare.
Gniazdo wylotowe*
Przewód zasilania
Część 3–Wysyłka i posługiwanie się urządzeniem
Part No 1141491 135 Platinum
Część 3–Wysyłka i posługiwanie
się urządzeniem
UWAGA: Informacje na temat tej procedury można znaleźć na
RYSUNEK 3.1.
Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji koncentratora
należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika urządzeń z serii
Platinum.
Koncentrator Platinum powinien ZAWSZE znajdować się w pozycji
pionowej, aby zapobiec uszkodzeniu obudowy podczas transportu.
Opakowanie transportowe zostało zaprojektowane w celu zapewnienia
maksymalnej ochrony koncentratora.
Jeśli koncentrator ma zostać ponownie wysłany przy użyciu ogólnie
dostępnej firmy transportowej, należy zapakować go w nowy karton.
Dodatkowe kartony są dostępne w firmie Invacare.
Układ zawieszenia kompresora powietrza został skonstruowany
w taki sposób, aby mógł wytrzymać silne ruchy i zmiany położenia.
Rozpakowywanie
1. Sprawdź, czy karton lub jego zawartość nie są uszkodzone.
W przypadku wyraźnego uszkodzenia zawiadom firmę
transportową lub firmę Invacare.
2. Wyjmij z kartonu wszystkie luźne części.
3. Ostrożnie wyjmij z kartonu wszystkie elementy urządzenia.
UWAGA: Zachowaj karton i materiały służące do pakowania w celu
przechowywania urządzenia Platinum.
Kontrola
1. Sprawdź powierzchnię zewnętrzną koncentratora, upewniając się,
że nie ma wyszczerbień, wgnieceń, zadrapań lub innych uszkodzeń.
Sprawdź wszystkie elementy.
Część 3–Wysyłka i posługiwanie się urządzeniem
Platinum
136 Part No 1141491
Przechowywanie
1. Rozpakowany koncentrator tlenu należy przechowywać
w suchym miejscu.
2. Na ponownie zapakowanym koncentratorze NIE WOLNO
umieszczać innych przedmiotów.
RYSUNEK 3.1
Rozpakowywanie
Część 4–Typowe parametry produktu
Part No 1141491 137 Platinum
Część 4–Typowe parametry produktu
Wykaz
norm:
EN/IEC 60601-1
Prąd zmienny
Urządzenie typu BF
Urządzenie pracuje
Urządzenie nie pracuje
Uwaga – Należy zapoznać się z dostarczoną dokumentacją
ZAKAZ palenia
Klasa II, podwójna izolacja
Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej
urządzeń medycznych.
Data wprowadzenia tego produktu na rynek jest ustalona wdeklaracji
zgodności WE.
Wymagania elektryczne: Prąd zmienny 230 V ± 10 % (253 V/207 V), 50 Hz
Nominalny prąd wejściowy: 1,4 A (IRC5LXO2AWQ)
2,0 A (IRC5LXAW, IRC5LXO2AW)
2,3 A (IRC9LXO2AWQ)
Poziom dźwięku: Średnio 39,5 dB (IRC5LXO2AWQ)
Średnio 44 dB (IRC5LXAW, IRC5LXO2AW)
Średnio 50 dB (IRC9LXO2AWQ)
Wysokość n.p.m.:
IRC5LXAW, IRC5LXO2AWQ, and
IRC5LXO2AWQ - Do 1828 metrów powyżej
poziomu morza bez pogorszenia poziomów
koncentracji. NIE ZALECA SIĘ UŻYWANIA
NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 1828 m
IRC9LXO2AWQ - maksymalnie 4000 stóp.
(1230 metrów) nad poziomem morza, bez
obnienia poziomów stenia. Od 4000 stóp (1230
metrów) do 13 129 stóp (4000 metrów) przy
wydajnoci poniej 90%.
Część 4–Typowe parametry produktu
Platinum
138 Part No 1141491
* Otwór wylotowy tlenu
Poziomy koncentracji:
Wszystkie modele
5LXO2AWQ/5LXAW/
5LXO2AW
* (Podano poziomy koncentracji
osiągnięte po okresie
początkowego nagrzewania,
trwającym około 30 minut).
IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ
Minimum 93% przy 1 do 3L/min.
Minimum 91% przy 4L/min.
Minimum 87% przy 5L/min. (maksymalny
zalecany przepyw)
IRC9LXO2AWQ -
Minimum 92% przy 1 do 2L/min.
Minimum 91% przy 8L/min.
Minimum 87% przy 9L/min.
Minimum 93% przy 3 do 7L/min.
Maksymalne ciśnienie wylotowe: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ
34,5 ± 3,45 kPa (5 ± 0,5 psi)
IRC9LXO2AWQ
62,0 kPa ± 3,45 kPa (9 ± 0,5 psi)
Zakres przepływu: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, and
IRC5LXO2AWQ 0,5–5 l/min. Szybkości
przepływu poniżej 1 l/min nie są zalecane
IRC9LXO2AWQ - 1L/min. do 9L/min. Prdkoci
przepywu nisze ni 1L/min. nie s zalecane.
Alert omożliwym
zablokowaniu:
Koncentrator wykrywa stan, który może
oznaczać zablokowanie tlenu wyjściowego.
Alert wpostaci powtarzającego się sygnału
dźwiękowego (wyłączenie alertu następuje po
połączeniu akcesoriów). Może być związany
zustawieniem przepływu równym 0,5l/min lub
niższym.
Średnie zużycie energii: (IRC5LXO2AWQ)
300 W
280 W @ 3 L/min
(IRC5LXO2AW)
365 W
340 W @ 3 L/min
380 W (IRC5LXAW)
460 W (IRC9LXO2AWQ)
Mechanizm uwalniania ciśnienia
działa przy:
241 kPa ± 24,1 kPa (35 psi ± 3,5 psi)
Zmiana maksymalnego
zalecanego przepływu
wprzypadku zastosowania
ciśnienia wstecznego 7 kPa:
0,7 l/min
Filtry: Obudowy (2), wylotowy HEPA i wlotowy
kompresora
>
>
Część 4–Typowe parametry produktu
Part No 1141491 139 Platinum
System zabezpieczeñ: Wyłączenie w razie przeciążenia prądowego lub
przepięcia.
Wyłączenie w razie wysokiej temperatury
kompresora.
Alarm wysokiego ciśnienia z wyłączeniem
kompresora.
Alarm niskiego ciśnienia z wyłączeniem
kompresora.
Alarm braku zasilania.
Alert omożliwym zablokowaniu waparacie
tlenowym SensO
2
.
Szerokość: 46,7 cm ± 1 cm
Wysokość: 67,0 cm ± 1 cm
Głębokość: 36,5 cm ± 1 cm
Waga: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ
- 23,6 kg ± 1 kg
IRC9LXO2AWQ - 24,0 kg ± 1 kg
Waga przesyłki: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ
- 26,8 kg ± 1 kg
IRC9LXO2AWQ - 27,2 kg ± 1 kg
Temperatura otoczenia pracy: 10–35 °C przy wilgotności względnej 20–60 %.
Wylot: Poniżej temperatury otoczenia +19 °C
Tlen wyjściowy: Poniżej temperatury otoczenia +2 °C
Obudowa: Plastikowa obudowa odporna na uderzenia,
niepalna, odpowiadająca normie UL 94-V0.
Wykaz norm: IRC5LXAW/IRC5LXO2AW/
IRC5LXO2AWQ/IRC9LXO2AWQ
Firma ETL przetestowaa na zgodno z:
EN55011
EN61000-3-2
EN61000-3-3
IEC 60601-1, A1, A2
IEC 60601-1-2
Tylko modele
IRC5LXO2AW/IRC5LXO2AWQ/
IRC9LXO2AWQ
ISO8359
MDD
Modele oznaczone znakiem CE: IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ,
IRC9LXO2AWQ
Elektryczne: Nie stosować przedłużaczy.
Ustawienie: Nie bliżej niż 7,5 cm od jakiejkolwiek ściany,
mebli, zasłon lub podobnych powierzchni.
Część 4–Typowe parametry produktu
Platinum
140 Part No 1141491
Wskażniki SensO
2
Wskażniki LX
Przewody: IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ
Kaniula donosowa z przewodem 2,1 m oraz
przewód odporny na zgniatanie
(typu Crush-Proof) o maksymalnej długości 15,2
m (NIE przygniatać przewodu).
IRC9LXO2AWQ - Zalecane uycie z rurkami
wysokoprzepywowymi o maksymalnej prdkoci
50 stóp, z kaniul wysokoprzepywow przy
wszystkich prdkociach przepywu.
Wilgotność względna: 20–60 %
Czas pracy: Do 24 godzin dziennie.
Zalecana temperatura
przechowywania i transportu:
Od -29 °C do 65 °C przy wilgotności względnej
15–95 %.
ETYKIETA
SYMBOL
STAN LAMPKI KONTROLNE
(DIODY LED)
SYSTEM OKAY (System
OK)
O
2
powyżej 85 % (±2 %)
ZIELONA lampka kontrolna
O
2
od 73 % (±3 %) do 85
% (±2 %)
ŻÓŁTA lampka kontrolna
A. Świeci stale na ŻÓŁTO
B. Miga na ŻÓŁTO
Awaria
Skontaktuj się
z wykwalifikowanym technikiem.
SYSTEM FAILURE
(Awaria systemu)
O
2
poniżej 73 % (±3 %)
CZERWONA lampka kontrolna
Patrz Rozwiązywanie problemów
na stronie 153.
ETYKIETA
SYMBOL
STAN LAMPKI KONTROLNE
(DIODY LED)
SYSTEM OKAY (System
OK)
ZIELONA lampka kontrolna
SYSTEM FAILURE
(Awaria systemu)
CZERWONA lampka kontrolna
Ciągły alarm dźwiękowy
Sieve-GARD™; wyłączenie
kompresora
Skontaktuj się
z wykwalifikowanym technikiem.
O
2
I/O
Część 5–Instrukcja obsługi
Part No 1141491 141 Platinum
Część 5–Instrukcja obsługi
Przeznaczenie
Koncentrator tlenu jest przeznaczony do indywidualnego
użytkowania przez pacjentów z zaburzeniami układu oddechowego,
którzy wymagają podawania dodatkowego tlenu. Urządzenie to nie
jest przeznaczone do podtrzymywania lub przedłużania życia.
Wstęp
Koncentrator tlenu jest przeznaczony do indywidualnego użytku
domowego. Jest to urządzenie elektroniczne, oddzielające tlen
od powietrza atmosferycznego. Dostarcza ono tlen w dużym stężeniu
bezpośrednio do kaniuli donosowej. Badania kliniczne dowiodły,
że koncentratory tlenu stanowią terapeutyczny odpowiednik innych
typów systemów dostarczania tlenu.
Sposób używania koncentratora tlenu przedstawi dostawca.
Należysię z nim skontaktować w przypadku pojawienia się pytań
lub problemów związanych z koncentratorem tlenu. Podręcznik
użytkownika zawiera informacje o koncentratorze i służy jako
odniesienie podczas jego użytkowania.
Wybór miejsca
Istnieje możliwość wyboru takiego pomieszczenia w domu,
w którym korzystanie z koncentratora tlenu będzie najwygodniejsze.
Dzięki zamontowanym kółkom urządzenie można łatwo przewozić
z pokoju do pokoju.
Koncentrator tlenu będzie najlepiej działał w następujących warunkach.
Użytkowanie w warunkach innych niż opisane może spowodować
konieczność częstszej konserwacji urządzenia. Aby uniknąć
zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu i/lub dymu, wlot powietrza
urządzenia powinien znajdować się w dobrze przewietrzanym miejscu.
Część 5–Instrukcja obsługi
Platinum
142 Part No 1141491
Zalecane wytyczne w celu zapewnienia
optymalnej wydajności
UWAGA: W celu zapewnienia wystarczającego dopływu powietrza
należy się upewnić, że koncentrator znajduje się w odległości
przynajmniej 7,5 cm od ścian, zasłon lub mebli. Należy unikać
puszystych dywanów, grzejników, kaloryferów lub źródeł gorącego
powietrza.
Temperatura: 10–35 °C
Elektryczne: Nie stosować przedłużaczy.
Ustawienie:
W odległości co najmniej 7,5 cm od ściany,
mebli, zasłon lub podobnych powierzchni.
Przewody i kaniula:
IRC5LXAW, IRC5LXO2AW,
IRC5LXO2AWQ Kaniula donosowa z
przewodem 2,1 m oraz przewód odporny
na zgniatanie (typu Crush-Proof) o
maksymalnej długości 15,2 m (NIE
przygniatać przewodu).
IRC9LXO2AWQ - Zalecane uycie z rurkami
wysokoprzepywowymi o maksymalnej
prdkoci 50 stóp, z kaniul wysokoprzepywow
przy wszystkich prdkociach przepywu.
Środowisko:
Bez dymu i sadzy. Nie używać na
ograniczonych przestrzeniach
(np. w toalecie).
Wilgotność względna: 20–60 %
Czas pracy: Do 24 godzin dziennie.
Szybkość przepływu
IRC5LXAW, IRC5LXO2AW,
IRC5LXO2AWQ Od 0,5 l/min do 5 l/min.
Szybkości przepływu poniżej 1 l/min nie
są zalecane.
IRC9LXO2AWQ - 1L/min. do 9L/min.
Prdkoci przepywu nisze ni 1L/min. nie s
zalecane.
Minimalny czas pracy: 30 minut
Część 5–Instrukcja obsługi
Part No 1141491 143 Platinum
Podłączanie przewodu zasilania
1. Podłącz przewód zasilania do gniazda elektrycznego.
Podłączanie nawilżacza (o ile jest takie
zalecenie)
UWAGA: Informacje na temat tej procedury można znaleźć na
RYSUNEK 5.1 na stronie 143, RYSUNEK 5.2 na stronie 143,
RYSUNEK 5.3 na stronie 144 i RYSUNEK 5.4 na stronie 145.
1. Napełnij nawilżacz wodą destylowaną do poziomu wskazanego
przez producenta. (Wskazówki można uzyskać od firmy Invacare.)
OSTRZEŻENIA
NIE WOLNO przepełniać nawilżacza.
Załóż pokrywę nawilżacza i dobrze ją dokręć.
NIE WOLNO zamieniać podłączeń wejściowych i
wyjściowych tlenu. Woda z butelki nawilżacza może się
przedostać przez kaniulę z powrotem do pacjenta.
RYSUNEK 5.1
Napełnianie nawilżacza
2. Włóż butelkę nawilżacza do komory nawilżacza.
RYSUNEK 5.2
Komora nawilżacza
Butelka
nawilżacza
Butelka
nawilżacza
/

Ta instrukcja jest również odpowiednia