Stiga CS100 Instrukcja obsługi

Marka
Stiga
Model
CS100
Typ
Instrukcja obsługi
84
POLSKI
PL
1 INFORMACJE OGÓLNE
Ten symbol oznacza OSTRZEŻENIE.
Niedokładne stosowanie się do
instrukcji może prowadzić do
poważnych obrażeń ciała i/lub
uszkodzenia mienia.
Przed uruchomieniem maszyny należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi oraz załączoną
broszurą „INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA”.
1.1 SYMBOLE
Na maszynie znajdują się następujące symbole.
Ich zadaniem jest przypominanie o zachowaniu
ostrożności i uwagi podczas jej używania i
konserwacji.
Znaczenie symboli:
Ostrzeżenie!
Przed rozpoczęciem użytkowania
maszyny należy zapoznać się z instrukcją
obsługi i instrukcją bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie!
Uważać na wyrzucane przedmioty. Przy
maszynie powinien znajdować się tylko
operator.
Ostrzeżenie!
Zawsze nosić ochraniacze słuchu.
Ostrzeżenie!
Maszyna nie jest przeznaczona do
poruszania się po drogach publicznych.
Ostrzeżenie!
Nie wolno prowadzić maszyny z
oryginalnym wyposażeniem dodatkowym
po pochyłościach o stopniu nachylenia
przekraczającym 10ş.
Ostrzeżenie!
Istnieje ryzyko oparzeń. Nie dotykać
tłumika/katalizatora.
1.2 OZNACZENIA
1.2.1 Rysunki
Rysunki w niniejszej instrukcji zostały kolejno
ponumerowane: 1, 2, 3, itp.
Komponenty przedstawione na rysunkach zostały
oznaczone literami A, B, C, itp.
Oznaczenie komponentu C na rysunku 2 to:
„Patrz rys. 2:C.” lub po prostu „(2:C)”.
1.2.2 Sekcje
Sekcje w niniejszej instrukcji zostały
ponumerowane zgodnie z następującym
przykładem:
„1.3.1 Ogólna kontrola bezpieczeństwa” to
podpunkt w sekcji „1.3 Kontrole bezpieczeństwa
i znajduje się właśnie w tej sekcji.
Odwołując się do sekcji zwykle podawany jest
tylko jej numer. Przykład: „Patrz 1.3.1”.
2 OPIS
2.1 NAPĘD
Maszyna posiada napęd na przednie koła.
Montowane z przodu wyposażenie dodatkowe
napędzane jest paskami napędowymi.
2.2 KIEROWANIE
Maszyna posiada tylne koła skrętne, dzięki czemu
może z łatwością manewrować wokół drzew i
innych przeszkód. Do kierowania służy linka.
2.3 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
Maszyna została wyposażona w elektryczny
system bezpieczeństwa. System ten przerywa
określone czynności, które mogą stwarzać
zagrożenie w postaci nieprawidłowych
manewrów.
Na przykład, silnik można uruchomić, jeśli
zostanie wciśnięty pedał sprzęgła-hamulca.
Działanie systemu bezpieczeństwa
należy sprawdzać przed każdym
użyciem maszyny.
2.4 STEROWANIE
2.4.1 Mechaniczny podnośnik elementów
wyposażenia dodatkowego (1:A)
Zmiana między pozycją roboczą i transportową:
1. Wcisnąć pedał do oporu.
2. Powoli zwolnić pedał.
2.4.2 Hamulec główny/sprzęgło/hamulec
postojowy (1:B)
Pedał łączący funkcję hamulca głównego i
sprzęgła. Możliwe są 3 pozycje:
1. Pedał zwolniony – ruch do
przoduączony. Maszyna
będzie się poruszać, jeśli
zostanie załączony bieg.
Hamulec główny jest
wyłączony.
2. Pedał wciśnięty do połowy
ruch do przodu wyłączony,
można zmieniać biegi. Hamulec
główny jest wyłączony.
3. Pedał wciśnięty do oporu –
ruch do przodu wyłączony.
Hamulec główny jest włączony.
UWAGA! Nigdy nie należy regulować prędkości
pracy sprzęem. W celu osiągn
ięcia
prawidłowej prędkości należy użyć
odpowiedniego biegu.
85
POLSKI
PL
2.4.3 Blokada, hamulec postojowy (1:C)
Blokada unieruchamia pedał sprzęgła-
hamulca w pozycji wciśniętej. Funkcja ta
służy do blokowania maszyny na
pochyłościach, podczas transportu, itp.,
kiedy silnik jest wyłączony.
W czasie pracy hamulec postojowy
powinien być zawsze zwolniony.
Blokowanie:
1. Wcisnąć pedał (1:B) do oporu.
2. Przestawić blokadę (1:C) w prawo.
3. Zwolnić pedał.
4. Zwolnić blokadę.
Odblokowanie:
Nacisnąć i zwolnić pedał.
2.4.4 Przepustnica i ssanie (2:H)
Regulacja prędkości obrotowej silnika i ssania
przy zimnym rozruchu.
Jeśli silnik pracuje nierówno, istnieje
ryzyko, że sterowanie jest zbyt
wysunięte i zostało włączone ssanie.
Może to uszkodzić silnik, zwiększa
zużycie paliwa i jest szkodliwe dla
środowiska.
1. Ssanie – do uruchamiania zimnego
silnika. Ssanie załącza się ustawiając
dźwignię na początku szczeliny.
Funkcja ta nie jest potrzebna, kiedy silnik
jest ciepły.
2. Przepustnica całkowicie otwarta
podczas pracy maszyny przepustnica
powinna być zawsze całkowicie otwarta.
Po całkowitym otwarciu przepustnicy
dźw
ignia znajduje się około 2 cm za
położeniem ssania.
3. Bieg jałowy.
2.4.5 Stacyjka/reflektor (2:F)
Stacyjka służy do uruchamiania i zatrzymywania
silnika.
Nie zostawiać maszyny z kluczykiem w
pozycji 2 lub 3. Grozi to pożarem,
dostaniem się paliwa do silnika przez
gaźnik oraz rozładowaniem i
uszkodzeniem akumulatora.
Dostępne są cztery położenia:
1. Pozycja stop – silnik jest wyłączony.
Można wyjąć kluczyk.
2. Pozycja robocza.
3. Pozycja robocza.
4. Pozycja start – po przekręceniu
kluczyka do pozycji startowej włącza się
elektryczne uruchamianie silnika. Po
uruchomieniu silnika kluczyk powinien
powrócić do pozycji roboczej 3.
2.4.6 D?Dźwignia zmiany biegów (2:J)
Dźwignia służąca do wybierania jednego z pięciu
biegów ruchu naprzód w skrzyni biegów (1-2-3-4-
5), biegu jałowego (N) lub wstecznego (R).
Przy zmianie biegu należy wcisnąć pedał sprzęgła.
UWAGA! Przed zmianą biegu wstecznego na bieg
do przodu i odwrotnie należy się upewnić, że
maszyna całkowicie się zatrzymała. Jeśli bieg nie
załączy się od razu, należy zwolnić pedał sprzęgła
i w
cisnąć go ponownie. Ponownie zączyć bieg.
Nigdy nie należy załączać biegu na siłę.
2.4.7 Pobór mocy (2:E)
Nigdy nie należy załączać wałka
odbioru mocy, kiedy zamontowany z
przodu element wyposażenia jest w
pozycji transportowej, ponieważ grozi
to uszkodzeniem przekładni pasowej.
Dźwignia do załączania lub wyłączania poboru
mocy do obsługi platform koszących i elementów
wyposażenia montowanego z przodu maszyny.
Dostępne są dwa położenia:
1.Pozycja wysunięta – pobór mocy jest
wyłączony.
2. Pozycja cofnięta – pobór mocy jest
załączony.
2.4.8 Fotel (4:L)
Fotel można złożyć, przysunąć lub
odsunąć. Przysunięty/odsunięty fotel
można zablokować za pomocą pokręteł
(4:M).
Fotel został wyposażony w wyłącznik
bezpieczeńst
wa, podłączony do systemu
bezpieczeństwa maszyny. Oznacza to, że pewne
czynności, które mogą stanowić zagrożenie, nie
powinny być przeprowadzane, gdy nikt nie siedzi
w fotelu. Patrz także .
2.4.9 Osłona silnika (rys. 5)
W celu uzupełnienia paliwa oraz przeprowadzenia
kontroli i konserwacji silnika i akumulatora należy
otworzyć osłonę silnika.
Nie wolno uruchamiać silnika przy
otwartej osłonie.
86
POLSKI
PL
2.4.9.1 Otwieranie
1. Upewnić się, że dźwignie regulacyjne znajdują
się w pozycji czołowej.
2. Unieść blokadę fotela (4:N) i złożyć go do
przodu.
3. Chwycić przednią krawędź osłony silnika i
unieść osłonę.
2.4.10 Zamykanie
Chwycić przednią krawędź osłony silnika i
opuścić osłonę.
Nie wolno uruchamiać maszyny przed
opuszczeniem osłony silnika. Istnieje
ryzyko oparzeń i zgniecenia.
3 OBSZAR ZASTOSOWANIA
Maszynę można używać pod warunkiem stosowa-
nia oryginalnych akcesoriów firmy STIGA, np.:
Maksymalne obciążenie pionowe zaczepu
holowniczego nie może przekraczać 100 N.
Maksymalne obciążenie zaczepu holowniczego ze
strony wyposażenia dodatkowego nie może
przekraczać 500 N.
UWAGA! Przed użyciem przyczepy należy
skontaktować się z firmą ubezpieczeniową.
UWAGA! Maszyna nie jest przeznaczona do
poruszania się po drogach publicznych.
4 URUCHAMIANIE I PRACA
Nie wolno uruchamiać maszyny przed
zamknięciem i zablokowaniem osłony
silnika. Grozi to oparzeniami i
zgnieceniem.
4.1 UZUPEŁNIANIE BENZYNY
Zawsze należy stosować benzynę bezołowiową.
Nigdy nie należy stosować benzyny do silników
dwusuwowych, zmieszanej z olejem.
UWAGA! Standardowa benzyna bezołowiowa
jest nietrwała i nie należy jej przechowywaćużej
niż przez 30 dni.
Można stosować benzynę ekologiczną, tj. alkilat.
Ten rodzaj benzyny charakteryzuje się składem,
który jest mniej niebezpieczny dla ludzi i
przyrody.
Benzyna jest wysoce łatwopalna.
Zawsze należy przechowywać paliwo w
zbiornikach, które są do tego specjalnie
przeznaczone.
Paliwo należy uzupełniać wyłącznie na
wolnym powietrzu, a podczas
uzupełniania nigdy nie należy palić.
Paliwo należy uzupełniać przed
uruchomieniem silnika. Nigdy nie
należy wyjmować korka wlewu ani
uzupełniać paliwa podczas pracy
silnika lub kiedy silnik jest jeszcze
ciepły.
Nigdy nie należy maksymalnie napełniać
zbiornika. Należy pozostawić pustą przestrzeń (=
pr
zynajmniej całą rurę wlewu plus 1 - 2 cm od
góry zbiornika), aby benzyna mogła rozszerzać się
bez przelewania się, gdy się ogrzeje. Patrz rys. 6.
4.2 SPRAWDZANIE POZIOMU
OLEJU SILNIKOWEGO
Oryginalnie skrzynia korbowa wypełniona jest
olejem SAE 10W-30.
Patrz rys. 7.
Przed każdym użyciem maszyny należy
sprawdzić poziom oleju i upewnić się, że jest
odpowiedni. Maszyna powinna stać na równym
podłożu.
Wytrzeć do czysta miejsce wokół
wskaźnika poziomu oleju. Odkręcić go i
wyciągnąć.
Wsunąć wskaźnik poziomu oleju do oporu i
dokręcić.
Wyciągnąć wskaźnik. Odczytać poziom oleju.
Uzupełnić olej do znaku “FULL” (pełno), jeśli
poziom oleju spadnie poniżej tego znaku.
Poziom oleju nigdy nie powinien przekraczać
oznaczenia „FULL”. Spowoduje to przegrzanie
silnika. Jeśli poziom oleju przekracza oznaczenie
„FULL”, należy go spuścić do uzyskania
prawidłowego poziomu.
Praca Akcesoria, oryginalne firmy
STIGA
Koszenie Za pomocą platform koszących:
85 C
Zamiatanie Używając szczotki zaleca się
stosowanie osłony
przeciwkurzowej.
Odśnieżan
ie Za pomocąuga śnieżnego lub
odśnieżarki. Zaleca się
stosowanie łańcuchów
śniegowych i obciążników ramy.
Koszenie trawy i
zbieranie liści
Za pomocą holowanego
zbieracza 30" lub 42".
Transport trawy i
liści
Za pomocą przyczepki-
wywrotki Combi.
87
POLSKI
PL
4.3 KONTROLE
BEZPIECZEŃSTWA
Podczas testowania maszyny należy sprawdzić,
czy wyniki poniższych kontroli bezpieczeństwa są
pozytywne.
Kontrole bezpieczeństwa należy zawsze
przeprowadzać przed każdym użyciem.
W przypadku nie osiągnięcia
poniższych wyników nie wolno używać
maszyny! W takim przypadku należy
zawieźć maszynę do serwisu w celu
naprawy.
4.3.1 Ogólna kontrola bezpieczeństwa
4.3.2 Elektryczna kontrola
bezpieczeństwa
Działanie systemu bezpieczeństwa
należy sprawdzać przed każdym
użyciem maszyny.
4.4 ROZRUCH
1. Patrz rys. 8. Otworzyć zawór paliwowy
umieszczony w osłonie po lewej tylnej stronie.
2. Sprawdzić, czy kable świec zapłonowych są
założone na świece.
3. Upewnić się, że wał pobór mocy jest
wyłączony.
4. Nie trzymać stopy na pedale gazu.
5. Uruchamianie zimnego silnika – ustawić
przepustnicę w pozycji ssania.
Uruchamianie ciepłego silnika – całkowicie
otworzyć przepustnicę (ok. 2 cm za pozycją
ssania).
6. Wcisnąć pedał sprzęgła-hamulca do oporu.
7. Przekręcić kluczyk zapłonu i uruchomić silnik.
8. Po uruchomieniu silnika należy stopniowo
otwierać przepustnicę, aż do całkowitego
otwarcia (ok. 2 cm za pozycją ssania), jeśli
wcześniej włączone było ssanie.
9. Po uruchomieniu zimnego silnika nie należy
nadmiernie obciążać maszyny, lecz pozwolić,
aby silnik popracował przez kilka minut.
Umożliwi to rozgrzanie się oleju.
Podczas pracy maszyny przepustnica powinna być
zawsze całkowicie otwarta.
4.5 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OBSŁUGI
Zawsze należy sprawdzać, czy w silniku znajduje
się odpowiednia ilość oleju. Jest to szczególnie
ważne podczas pracy na pochyłościach. Patrz 4.2.
Zachować ostrożność podczas jazdy po
pochyłościach. Podczas jazdy w dół lub
w górę pochyłości należy unikać
nagłego zatrzymywania się lub
ruszania. Nigdy nie należy jeździć w
poprzek pochyłości. Zawsze należy
poruszać się z góry na dół lub z dołu pod
górę.
Nie wolno prowadzić maszyny w
żadnym kierunku po pochyłościach o
stopniu nachylenia przekraczającym
10ş.
Poruszając się po pochyłościach oraz
przy skręcaniu należy zredukować
bieg, aby zachować panowanie nad
maszyną i zmniejszyć ryzyko
przewrócenia.
Nie należy maksymalnie skręcać
kierownicy podczas jazdy na
najwyższym biegu przy przepustnicy
całkowicie otwartej. Grodzi to
przewróceniem się maszyny.
Trzymać dłonie i palce z dala od
przegubu sterowniczego i wspornika
siedzenia. Istnieje ryzyko zgniecenia.
Nigdy nie należy jeździć z otwartą
osłoną silnika.
Zakres Wynik
Przewody
paliwowe i złącza.
Brak nieszczelności.
Przewody
elektryczne.
Cała izolacja w stanie
nienaruszonym.
Brak uszkodzeń
mechanicznych.
Układ wydechowy. Brak nieszczelności na
ączach.
Wszystkie śrubki dokręcone.
Przewody olejowe Brak nieszczelności. Brak
uszkodzeń.
Jazda próbna Brak nietypowych wibracji.
Brak nietypowych dźwięw.
Stan Czynność Wynik
Pedał sprzęa-
hamulca nie jest
wciśnięty.
Wał poboru mocy
nie jest włączony.
Spróbować
uruchomić
mas
zynę.
Silnik nie
uruchomi się.
Pedał sprzęa-
hamulca jest
wciśnięty.
Wał poboru mocy
jest włączony.
Spróbować
uruchomić
maszynę.
Silnik nie
uruchomi się.
Silnik pracuje. W
poboru mocy jest
ączony.
Kierowca wstaje
z fotela.
Silnik
wyłączy się.
Silnik pracuje. Wyjąć
bezpiecznik.
Silnik
wyłączy się.
88
POLSKI
PL
Nigdy nie należy jeździć z podłączoną
platformą w pozycji transportowej.
Spowoduje to uszkodzenie paska
napędowego platformy.
4.6 ZATRZYMYWANIE
Wyłączyć wał poboru mocy. Zaciągnąć hamulec
postojowy.
Umożliwić pracę silnika na wolnych obrotach
przez 1 – 2 minuty. Zatrzymać silnik przekręcając
kluczyk.
Zamknąć zawór paliwowy. Jest to szczególnie
ważne, jeśli maszyna ma być transportowana (na
przykład na przyczepie).
Jeśli maszyna pozostaje bez nadzoru,
należy zdjąć kable (kabel) korpusu
świec(y) zapłonowej ze świec(y). Należy
również wyjąć kluczyk.
Krótko po wyłączeniu silnika, może on
być bardzo gorący. Nie należy dotykać
tłumika, cylindra ani żeber
chłodzących. Może to spowodować
oparzenia.
4.7 CZYSZCZENIE
W celu zmniejszenia ryzyka pożaru,
silnik, tłumik, akumulator i zbiornik
paliwa należy czyścić z trawy, liści i
nadmiaru oleju.
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarowe,
należy regularnie sprawdzać maszynę
pod kątem wycieku oleju i/lub paliwa.
Maszynę należy czyścić po każdym użyciu. Przy
czyszczeniu należy stosować następujące
instrukcje:
Podczas mycia maszyny wodą pod wysokim
ciśnieniem, nie należy kierować strumienia
wody bezpośrednio na uszczelnienia osi,
komponenty elektryczne i zawory
hydrauliczne.
Nie pryskać wodą bezpośrednio na silnik.
Silnik należy czyścić szczotką i/lub sprężonym
powietrzem.
•Wyczyścić wlot powietrza chłodzącego silnika
5 KONSERWACJA
5.1 PROGRAM SERWISOWY
W celu utrzymania maszyny w dobrym stanie w
zakresie niezawodności i bezpieczeństwa pracy,
jak również z punktu widzenia ochrony
środowiska, należy postępować zgodnie z
programem serwisowym firmy STIGA.
Zawartość tego programu można znaleźć w
załączonej książce serwisowej.
Podstawowe czynności serwisowe
zawsze należy
zlecać autoryzowanym warsztatom.
Pierwszy i pośredni serwis
należy zlecać
autoryzowanym warsztatom, choć może je
również przeprowadzić sam użytkownik.
Czynności serwisowe zostały opisane w książce
serwisowej oraz w sekcji “4 URUCHAMIANIE I
PRACA” poniżej.
Serwis przeprowadzany przez autoryzowany
warsztat gwarantuje profesjonalną obsługę oraz
zastosowanie oryginalnych części zamiennych.
Przy każdym serwisie podstawowym i pośrednim,
przeprowadzanym przez autoryzowany warsztat,
stempluje się książkę serwisową. Książka
serwisowa zawierająca informacje o
przeprowadzonych przeglądach jest cennym
dokumentem, który zwiększa wartość maszyny
przy ewentualnej odsprzedaży.
5.2 PRZYGOTOWANIE
Wszystkie czynności serwisowe i konserwacyjne
należy przeprowadzać na nieruchomej maszynie z
wyłączonym silnikiem.
Zablokować koła maszyny, zaciągając
hamulec postojowy.
Uniemożliwić przypadkowe
uruchomienie silnika, zdejmując kabel
ze świecy zapłonowej i wyjmując
kluczyk ze stacyjki.
5.3 CIŚNIENIE W OPONACH
Ciśnienie powietrza w oponach należy ustawić w
następujący sposób:
Przód: 0,4 bar (6 psi)..
Tył: 1,2 bar (17 psi).
5.4 WYMIANA OLEJU
SILNIKOWEGO
Pierwszą wymianę oleju należy przeprowadzić po
5 godzinach pracy, a następne co 50 godzin lub raz
na sezon.
Olej należy wymieniać częściej (po 25 godzinach
pracy lub przynajmniej raz na sezon), jeśli silnik
pracuje w trudnych warunkach lub jeśli
temperatura otoczenia jest wysoka.
Stosować olej według poniższej tabeli.
Stosować czysty olej bez żadnych domieszek.
Nie należy nalewać zbyt dużo oleju. Może to
doprowadzić do przegrzania się silnika.
Olej należy wymieniać, kiedy silnik jest ciepły.
Olej silnikowy może być bardzo gorący,
jeśli jest spuszczany bezpośrednio po
wyłączeniu silnika. Dlatego przed jego
spuszczeniem należy pozostawić silnik
na kilka minut, aby ostygł.
Olej SAE 10W-30
Klasa serwisowa SJ lub wyższa
89
POLSKI
PL
1. Odkręcić korek rury spustowej oleju. Patrz rys.
9.
2. Olej należy spuścić do przygotowanego
wcześniej naczynia. Zabrać olej do punktu
utylizacji odpadów. Nie rozlać oleju na paski
napędowe.
3. Wkręcić korek rury spustowej oleju.
4. Wyjąć wskaźnik poziomu oleju i wlać nowy
olej.
Ilość oleju: 1,2 l
5. Po uzupełnieniu oleju należy uruchomić silnik i
pozostawić go na 30 sekund.
6. Sprawdzić, czy nie nastąpił wyciek oleju.
7. Zatrzymać silnik. Odczekać 30 sekund i
sprawdzić poziom oleju zgodnie z 4.2.
5.5 FILTR PALIWA (7:Q)
Filtr paliwa należy wymieniać co sezon.
Po założeniu nowego filtra należy sprawdzić
szczelność instalacji paliwowej.
5.6 PRZEKŁADNIE PASOWE
Po 5 godzinach pracy należy sprawdzić, czy
wszystkie paski są nienaruszone i nieuszkodzone.
5.7 STEROWANIE
Sterowanie należy sprawdzić/wyregulować po 5
godzinach pracy, a następnie po 25 godzinach
pracy.
5.7.1 Kontrole
Przez chwilę kręcić kierownicą w tył i w przód. W
sterowaniu nie może występować żaden
mechaniczny luz.
5.7.2 Regulacja
W razie potrzeby należy wyregulować linki
kierownicy:
Napinać linki kierownicy, dokręcając nakrętkę
(rys. 10). Ważne! Podczas regulacji należy mocno
trzymać śruby na obu końcach linki, unikając w
ten sposób jej poskręcania. Używając klucza
nastawnego lub podobnego narzędzia, należy
chwycić kluczem końcówki śrub na końcu linki.
Napinać linki kierownicy, aż zostanie
zlikwidowany cały luz.
Nie należy napinać linek sterowania zbyt mocno.
W przeciwnym razie kierowanie będzie
utrudnione i zwiększy się zuży
cie i tarcie linek.
5.8 AKUMULATOR
Nigdy nie należy przeładowywać
akumulatora. Przeładowanie może go
uszkodzić.
Nie należy zwierać zacisków
akumulatora. Powstałe iskry mogą
spowodować pożar. Nie należy nosić
metalowej biżuterii, która może
zetknąć się z zaciskami akumulatora.
W razie uszkodzenia obudowy, osłony,
zacisków lub paska osłaniającego
zawory akumulatora, należy go
wymienić.
Jest to akumulator z możliwością regulacji
zaworów o napięciu nominalnym 12 V.
Sprawdzanie lub uzupełnianie płynu w
akumulatorze jest niepotrzebne i niemożliwe.
Jedyną wymaganą czynnością konserwacyjną jest
ładowanie, na przykład po długim
przechowywaniu.
Przed pierwszym użyciem akumulator
należy maksymalnie naładować.
Zawsze należy go przechowywać po
maksymalnym naładowaniu. Jeśli
ak
umulator będzie przechowywany w
stanie rozładowanym, może dojść do
poważnego uszkodzenia.
5.8.1 Ładowanie za pomocą silnika
Akumulator można ładować za pomocą prądnicy
silnika w następujący sposób:
1. Zamocować akumulator w maszynie, jak
pokazano poniżej.
2. Ustawić maszynę na zewnątrz lub założyć wąż
odprowadzający spaliny.
3. Uruchomić silnik zgodnie z opisem w instrukcji
obsługi.
4. Zostawić uruchomiony silnik na 45 minut.
5. Zatrzymać silnik. Akumulator powinien być
maksymalnie naładowany.
5.8.2 Ładowanie za pomocą ładowarki do
akumulatorów
Ładując akumulator za pomocą ładowarki należy
stosować ładowarkę o stałym napięciu.
Aby zakupić taką ładowarkę należy skontaktować
się z
lokalnym sprzedawcą.
W przypadku używania ładowarki standardowej,
akumulator może ulec uszkodzeniu.
5.8.3 Demontaż/Montaż
Akumulator znajduje się pod osłoną silnika. Patrz
rys. 11.
W trakcie demontażu/montażu akumulatora
należy stosować się do następujących wskazówek
przy odłączaniu/podłączaniu kabli:
Demontaż. Najpierw odłączyć czarny kabel od
ujemnego zacisku akumulatora (-). Następnie
odłączyć czerwony kabel od dodatniego
90
POLSKI
PL
zacisku akumulatora (+).
•Montaż. Najpierw poączyć czerwony kabel
do dodatniego zacisku akumulatora (+).
Następnie poączyć czarny kabel do ujemnego
zacisku akumulatora (-).
Jeśli kable zostaną odłączone/
podłączone nieprawidłowo, istnieje
ryzyko zwarcia i uszkodzenia
akumulatora.
W przypadku zamiany kabli dojdzie do
uszkodzenia prądnicy i akumulatora.
Dokręć mocno przewody. Luźne
przewody mogą spowodować pożar.
Nigdy nie wolno uruchamiać silnika
przy odłączonym akumulatorze. Grozi
to poważnym uszkodzeniem prądnicy i
instalacji elektrycznej.
5.8.4 Czyszczenie
Jeśli końcówki akumulatora są pokryte tlenkiem,
należy je oczyścić. Końcówki należy oczyścić
szczotką drucianą, a następnie nasmarować
odpowiednim smarem.
5.9 FILTR POWIETRZA
Filtr wstępny (filtr piankowy) (12:S) należy
czyścić/wymieniać po 25 godzinach pracy.
Filtr powietrza (filtr papierowy) (12:T) należy
czyścić/wymieniać po 100 godzinach pracy.
UWAGA! Filtry należy czyścić/wymieniać
częściej, jeśli maszyna pracuje na pylistym
podłożu.
Filtry powietrza demontuje/montuje się w
następujący sposób:
1. Ostrożnie wyczyścić miejsce wokół osłony
filtra powietrza (7:R).
2. Zdemontować osłonę filtra powietrza,
zdejmując dwa zaciski.
3. Zdemontować zespół filtra. Filtr wstępny
znajduje się nad filtrem powietrza. Upewnić
się, że żaden brud nie dostanie się do gaźnika.
Wyczyścić obudowę filtra powietrza.
4. Wyczyścić filtr papierowy, stukając nim lekko
o płaską powierzchnię. Jeśli filtr jest bardzo
brudny, należy go wymienić.
5. Wyczyścić filtr wstępny. Jeśli filtr jest bardzo
brudny, należy go wymienić.
6. Złożyć całość powtarzając czynności w
odwrotnej kolejności.
Do czyszczenia wkładki filtra papierowego nie
wolno używać sprężonego powietrza ani
rozpuszczalników benzynopochodnych, takich jak
kerosen. Spowoduje to uszkodzenie filtra.
Do czyszczenia wkładki papierowej filtra nie
należy używać sprężonego powietrza. Wkładki
papierowej filtra nie należy smarować olejem.
5.10 ŚWIECA ZAPŁONOWA
Świecę zapłonową należy wymieniać co 200
godzin pracy (=przy każdym innym serwisie
podstawowym).
Użyć dołączonego klucza do świec.
Przed oączeniem świecy zapłonowej, należy
oczyścić miejsce jej montażu.
Świeca zapłonowa
: Champion RC12YC lub
podobna.
Szczelina między elektrodami
: 0,75 mm.
5.11 WLOT POWIETRZA (7:P)
Silnik jest chłodzony powietrzem. Zablokowany
system chłodzenia może go uszkodzić. Wlot
powietrza do silnika należy czyścić do 50 godzin
pracy. Dokładniejsze czyszczenie systemu
chłodzącego przeprowadza się przy każdym
podstawowym serwisie.
5.12 SMAROWANIE
Wszystkie punkty smarowania zgodnie z poniższą
tabelą należy smarować co 25 godzin pracy i po
każdym myciu.
5.13 BEZPIECZNIK
Jeśli występują usterki elektryczne, należy
sprawdzić/ wymienić bezpiecznik, 20 A.
Jeśli usterka występuje nadal, należy
skontaktować się z autoryzowanym warsztatem w
celu naprawy.
Bezpiecznik(i) znajduje(ą) się obok akumulatora
pod osłoną silnika.
Zakres Czynność Rys
Łożysko
koła
3 smarowniczki. (13:T) Za
pomocą smarownicy
napełnionej smarem
uniwersalnym.
13
Kably
kierownicy
Kably czyści szczotką drucianą.
Nasmarować uniwersalnym
sprayem do łańcuchów.
-
Ramiona
napinające
Nasmarować punkty łożyska
olejarką przy aktywacji
elementów sterowania.
Nalepiej robić to w dwie osoby.
14
Kable
sterowania
Nasmarować końcówki kabli
olejarką przy aktywacji
elementów sterowania.
Należy robić to w dwie osoby.
15
91
POLSKI
PL
6 REJESTRACJA PATENTU -
PROJEKTU
Niniejsza maszyna lub części są objęte następującą
rejestracją patentu i projektu:
9900627-2 (SE), SE00/00250 (PCT), 9901091-0
(SE), SE00/00577 (PCT), 9901730-3 (SE), SE00/
00895 (PCT), 9401745-6 (SE), SE95/00525
(PCT), 595 7497 (US), 95920332.4 (EPC).
99 1095 (SE), 499 11 740.9 (DE), M1990 000734
(IT), 577 251-253 (FR), 115325 (US).
Firma GGP zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez
powiadomienia.
www.stiga.com
GGP Sweden AB
·
Box 1006
·
SE-573 28 TRANÅS
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla