Castelgarden XK4 160 HD Instrukcja obsługi

Kategoria
Ciągnik
Typ
Instrukcja obsługi
101
POLSKI
PL
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
1 INFORMACJE OGÓLNE
Ten symbol oznacza OSTRZEŻENIE.
Niedokładne stosowanie się do instruk-
cji może prowadzić do poważnych
obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.
Przed uruchomieniem maszyny należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą in-
strukcją obsługi oraz załączoną broszu-
rą „INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA”.
1.1 SYMBOLE
Na maszynie znajdują się następujące symbole.
Ich zadaniem jest przypominanie o zachowaniu
ostrożności i uwagi podczas jej używania i konser-
wacji.
Znaczenie symboli:
Ostrzeżenie!
Przed rozpoczęciem użytkowania maszy-
ny należy zapoznać się z instrukcją obsłu-
gi i instrukcją bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie!
Uważać na wyrzucane przedmioty. Przy
maszynie powinien znajdować się tylko
operator.
Ostrzeżenie!
Zawsze nosić ochraniacze słuchu.
Ostrzeżenie!
Maszyna nie jest przeznaczona do poru-
szania się po drogach publicznych.
Ostrzeżenie!
Nie wolno prowadzić maszyny z oryginal-
nym wyposażeniem dodatkowym po po-
chyłościach o stopniu nachylenia
przekraczającym 10ş.
Ostrzeżenie!
Istnieje ryzyko obrażeń kończyn. Trzy-
mać dłonie i
stopy z dala od przegubu ste-
rowniczego.
Ostrzeżenie!
Istnieje ryzyko oparzeń. Nie dotykać tłu-
mika/katalizatora.
1.2 OZNACZENIA
1.2.1 Rysunki
Rysunki w niniejszej instrukcji zostały kolejno po-
numerowane: 1, 2, 3, itp.
Komponenty przedstawione na rysunkach zostały
oznaczone literami A, B, C, itp.
Oznaczenie komponentu C na rysunku 2 to: „2:C”.
1.2.2 Sekcje
Sekcje w niniejszej instrukcji zostały ponumero-
wane zgodnie z następującym przykładem:
„1.3.1 Ogólna kontrola bezpieczeństwa” to pod-
punkt w sekcji „1.3 Kontrole bezpieczeństwa” i
znajduje się właśnie w tej sekcji.
Odwołując się do sekcji zwykle podawany jest tyl-
ko jej numer. Przykład: „Patrz 1.3.1”.
2 OPIS
2.1 NAPĘD
2.1.1 HST
Maszyna posiada napęd na tylne koła.
Tylna oś jest wyposażona w przekładnię hydrosta-
tyczną o bezstopniowych przełożeniach do jazdy
naprzód i wstecz.
Tylna oś jest również wyposażona w dyferencjał
ułatwiający skręcanie.
Mocowane z przodu narzędzia są napędzane pa-
skami napędowymi.
2.1.2 4WD
Maszyna posiada napęd na 4 koła. Moc z silnika
do kół napędowych przekazywana jest hydrau-
licznie. Silnik napędza pompę olejową, która pom-
puje olej do napędu tylnej i przedniej osi.
Przednia i tylna oś połączone są szeregowo, w wy-
niku czego przednie i tylne koła obracają się z taką
samą prędkością.
Aby ułatwić skręcanie,
obie osie wyposażono w
dyferencjał.
Montowane z przodu wyposażenie dodatkowe na-
pędzane jest paskami napędowymi.
2.2 KIEROWANIE
Maszyna jest przegubowa. Oznacza to, że podwo-
zie zostało podzielone na odcinek przedni i tylny,
które mogą skręcać się względem siebie.
Dzięki sterowaniu przegubowemu maszyna może
pracować przy drzewach i innych przedmiotach z
bardzo małym promieniem skrętu.
2.3 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
Maszyna została wyposażona w elektryczny sy-
stem bezpieczeństwa. System ten przerywa okre-
ślone czynności, które mogą stwarzać zagrożenie
w postaci nieprawidłowych manewrów.
Na przykład nie można uruchomić silnika, jeśli
wciśnięty jest pedał sprzęgła-hamulca
postojowego.
Działanie systemu bezpieczeństwa nale-
ży sprawdzać przed każdym użyciem
maszyny.
102
POLSKI
PL
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
2.4 STEROWANIE
2.4.1 Mechaniczny podnośnik elementów
wyposażenia dodatkowego (1:A)
Zmiana między pozycją roboczą i transportową:
1. Wcisnąć pedał do oporu.
2. Powoli zwolnić pedał.
2.4.2 Sprzęgło-hamulec postojowy (1:B)
Nigdy nie naciskać tego pedału w czasie
jazdy. Grozi to przegrzaniem pędni.
Pedał posiada następujące trzy
położenia:
Zwolniony. Sprzęgło nie jest
załączone. Hamulec postojowy
nie jest załączony.
Wciśnięty do połowy. Napęd do przodu wyłą-
czony. Hamulec postojowy nie jest załączony.
Wciśnięty do oporu. Napęd do przodu wyłą-
czony. Hamulec postojowy całkowicie załączo-
ny, ale nie zablokowany. To położenie pełni
ta
kże funkcję hamulca awaryjnego..
2.4.3 Blokada, hamulec postojowy (1:C)
Blokada unieruchamia pedał sprzęgła-ha-
mulca w pozycji wciśniętej. Funkcja ta
służy do blokowania maszyny na pochy-
łościach, podczas transportu, itp., kiedy
silnik jest wyłączony.
Blokowanie:
1. Wcisnąć pedał (1:B) do oporu.
2. Przestawić blokadę (1:C) w prawo.
3. Zwolnić pedał (1:B).
4. Zwolnić blokadę (1:C).
Odblokowanie:
Nacisnąć i zwolnić pedał (1:B).
2.4.4 Jazda-hamulec główny (1:F)
Jeśli maszyna nie hamuje prawidłowo
po zwolnieniu pedału, należy wykorzy-
stać lewy pedał (1:B) jako hamulec
awaryjny.
Pedał określa przełożenia między silnikiem i koła-
mi napędowymi (= prędkość). Po zwolnieniu pe-
dału załącza się hamulec główny.
1. Nacisnąć pedał do przodu
– maszyna porusza się do przo-
du.
2. Brak nacisku na pedał
– maszyna stoi w miejscu.
3. Nacisnąć pedał do tyłu
– maszyna cofa.
4. Zmniejszyć nacisk na pedał
– maszyna hamuje.
2.4.5 Przepustnica i ssanie (1:D)
Regulacja prędkości obrotowej silnika i ssania
przy zimnym rozruchu.
Jeśli silnik pracuje nierówno, istnieje
ryzyko, że sterowanie jest zbyt wysunię-
te i zostało włączone ssanie. Może to
uszkodzić silnik, zwiększa zużycie pali-
wa i jest szkodliwe dla środowiska.
1. Ssanie – do uruchamiania zimnego sil-
nika. Ssanie załącza się ustawiając dźwig-
nię na początku szczeliny.
Funkcja ta nie jest potrzebna, kiedy sil-
nik jest ciepły.
2. Przepustnica całkowicie otwarta
podczas pracy maszyny przepustnica po-
winna być zawsze całkowicie otwarta.
Po całkowitym otwarciu przepustnicy
dźwigni
a znajduje się około 2 cm za poło-
żeniem ssania.
3. Bieg jałowy.
2.4.6 Stacyjka (1:E)
Nie zostawiać maszyny z kluczykiem w
pozycji 2 lub 3. Grozi to pożarem, do-
staniem się paliwa do silnika przez gaź-
nik oraz rozładowaniem i
uszkodzeniem akumulatora.
Stacyjka używana jest do uruchamiania/zatrzymy-
wania silnika. Występują cztery pozycje:
1. Pozycja stop – silnik jest wyłączony.
Można wyjąć kluczyk.
2/3. Pozycja robocza.
4. Pozycja start – elektryczne uruchamia-
nie silnika jest włączone, kiedy kluczyk
zostanie przekręcony do pozycji starto-
wej. Po uruchomieniu silnika kluczyk po-
winien powrócić do pozycji roboczej 2/3.
2.4.7 Wał poboru mocy (2:G)
Nigdy nie należy załączać wałka odbio-
ru mocy, kiedy zamontowany z przodu
element wyposażenia jest w pozycji
transportowej, ponieważ grozi to
uszkodzeniem przekładni pasowej.
Dźwignia do włączania lub wyłączania poboru
mocy do obsługi wyposażenia zamontowanego z
przodu maszyny. Wyróżniamy dwie pozycje:
1. Dźwignia w pozycji wysuniętej – pobór
mocy jest wyłączony
.
2. Dźwignia w pozycji cofniętej – pobór
mocy jest włączony.
103
POLSKI
PL
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
2.4.8 Dźwignia zwalniania sprzęgła
Dźwignia służąca do wysprzęglania przekładni
bezstopniowej.
Model HST jest wyposażony w dźwignię podłą-
czoną do tylnej osi. Patrz (5:N).
Model 4WD jest wyposażony w dwie dźwignie,
podłączone do tylnej (6:O) i przedniej (6:P).
Dźwigni wysprzęglającej nigdy nie wol-
no ustawiać między położeniem ze-
wnętrznym i wewnętrznym. Spowoduje
to przegrzanie i uszkodzi przekładnię.
Dźwignie te umożliwiają ręczne przesuwanie ma-
szyny bez pomocy silnika. Dostępne są dwa poło-
żenia:
1. Dźwignia w pozycji we-
wnętrznej – przekładnia załą-
czona do normalnej pracy.
2. Dźwignia w pozycji ze-
wnętrznej –
przekładnia wy-
sprzęglona. Maszynę można
przesuwać ręcznie.
Nie wolno holować maszyny na dużych odległoś-
ciach lub z dużą prędkością. Może dojść do jej
uszkodzenia.
Nie wolno obsługiwać maszyny ze
skrajnie wysuniętą dźwignią w pozycji
zewnętrznej. Ryzyko uszkodzenia i wy-
cieku oleju w osi przedniej.
2.4.9 Fotel (3:I)
Fotel można złożyć, przysunąć lub odsu-
nąć. Fotel blokuje się w pozycji złożonej
za pomocą zapadki (3:K), a przesuwa za
pomocą pokręteł (3:J).
Fotel został wyposażony w wyłącznik bezpieczeń-
stwa, podłączony do systemu bezpieczeństwa ma-
szyny
. Oznacza to, że pewne niebezpieczne
czynności można wykonać tylko, jeśli użytkownik
zajmie miejsce w fotelu.
2.4.10 Osłona silnika (4:U)
Aby uzyskać dostęp do zaworu paliwowe-
go, akumulatora i silnika, silnik został wy-
posażony w podnoszoną osłonę,
mocowaną za pomocą gumowej taśmy.
Aby ją otworzyć należy:
1. Odczepić gumową taśmę (4:V) z przodu osłony.
2. Ostrożnie ją unieść.
Zamknąć, powtarzając czynności w odwrotnej ko-
lejności.
Nie wolno uruchamiać maszyny przed
opuszczeniem i zablokowaniem osłony
silnika. Grozi to oparzeniami i zgniece-
niem.
2.4.11Szybkozłącze (19:H)
Szybkozłącza można rozdzielić, co bar-
dzo ułatwia wymianę wyposażen
ia.
Szybkozłącza umożliwiają łatwy wybór
jednej z dwóch pozycji agregatu:
Pozycja standardowa z paskiem maksymalnie
naprężonym.
4 cm za pozycją standardową z paskiem polu-
zowanym, dzięki czemu agregat znajduje się
bliżej maszyny.
Ponieważ luźne koło pasowe jest odsunięte od pa-
ska, szybkozłącza ułatwiają wymianę paska i agre-
gatu, a także przechodzenie do pozycji
czyszczenia i serwisowej.
Luzowanie naprężenia paska:
1. Wyjmij zawleczki zabezpieczające (19:G) po
obu stronach.
2. Rozłącz szybkozłącza, naciskając ich tylne czę-
ści piętą. Patrz (19:F).
Po ich rozłączeniu, ramiona agregatu
będą swobodnie spoczywać w częściach
osi. Nigdy nie należy ustawiać agregatu
w pozycji serwisowej lub czyszczenia
przed ponownym zablokowaniem szyb-
kozłączy po odczepieniu paska agrega-
tu.
3. Przeprowadź wymaganą regulację, np.:
Odczep pasek.
Wymień agregat, odczepiając jego ramiona.
Patrz rys. 21.
Napinanie paska:
Najpiew napręż jedną stronę, a następnie drugą,
zgodnie z poniższą instrukcją.
Nie obracaj dźwigni dłońmi. Istnieje ry-
zyko zgniecenia.
1. Postaw stopę na dźwigni (20:J)) i ostrożnie
obróć ją o pół obrotu do przodu.
2. Załóż zawleczkę zabezpieczającą (19:G).
3. Wykonaj powyższe czynności po drugiej stro-
nie.
104
POLSKI
PL
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
3 OBSZAR ZASTOSOWANIA
Maszynę można używać wyłącznie do następują-
cych zadań, używając określonych, oryginalnych
akcesoriów firmy GGP.
Maksymalne obciążenie pionowe zaczepu holow-
niczego nie może przekraczać 100 N.
Maksymalne obciążenie zaczepu holowniczego ze
strony wyposażenia dodatkowego nie może prze-
kraczać 500 N.
UWAGA! Przed użyciem przyczepy należy skon-
taktować się z firmą ubezpieczeniową.
UWAGA! Maszyna nie jest przeznaczona do poru-
szania się po drogach publicznych.
4 URUCHAMIANIE I PRACA
Nie wolno uruchamiać maszyny przed
zamknięciem i zablokowaniem osłony
silnika. Grozi to oparzeniami i zgniece-
niem.
4.1 UZUPEŁNIANIE BENZYNY (7:Q)
Zawsze należy stosować benzynę bezołowiową.
Nigdy nie należy stosować benzyny do silników
dwusuwowych, zmieszanej z olejem.
Pojemność zbiornika wynosi 6 litrów. Poziom
można łatwo sprawdzić przez przezroczysty zbior-
nik.
UWAGA! Standardowa benzyna bezołowiowa jest
nietrwała i nie należy jej przechowywać dłużej niż
przez 30 dni.
Można stosować benzynę ekologiczną, tj. alkilat.
Ten rodzaj benzyny charakteryzuje się składem,
który jest mniej niebezpieczny dla ludzi i przyro-
dy.
Benzyna jest wysoce łatwopalna. Za-
wsze należy przechowywać paliwo w
zbiornikach, które są do tego specjalnie
przeznaczone.
Paliwo należy uzupełniać wyłącznie na
wolnym powietrzu, a podczas uzupeł-
niania nigdy nie należy palić. Paliwo
należy uzupełniać przed uruchomie-
niem silnika. Nigdy nie należy wyjmo-
wać k
orka wlewu ani uzupełniać paliwa
podczas pracy silnika lub kiedy silnik
jest jeszcze ciepły.
Nigdy nie należy maksymalnie napełniać zbiorni-
ka. Należy pozostawić pustą przestrzeń (= przy-
najmniej całą rurę wlewu plus 1 - 2 cm od góry
zbiornika), aby benzyna mogła rozszerzać się bez
przelewania się, gdy się ogrzeje. Patrz rys. 7.
4.2 SPRAWDZANIE POZIOMU OLE-
JU SILNIKOWEGO
Oryginalnie skrzynia korbowa wypełniona jest
olejem SAE 10W-30.
Przed każdym użyciem maszyny należy spraw-
dzić poziom oleju i upewnić się, że jest odpo-
wiedni. Maszyna powinna stać na równym
podłożu.
Wytrzeć do czysta miejsce wokół wskaź-
nika poziomu oleju. Odkręcić go i wy-
ciągnąć. Wytrzeć wskaźnik poziomu
oleju. Wsunąć go do końca i dokręcić.
Następnie odkręcić wskaźnik i wyjąć go ponow-
nie. Odczytać poziom oleju. Uzupełnić olej do
znaku „FULL” (pełno), jeśli poziom oleju spadnie
poniżej tego znaku. Patrz rys. 8.
Poziom oleju nigdy nie powinien przekraczać
oznaczenia „FULL”. Spowoduje to przegrzanie
silnika. Jeśli poziom oleju przekracza oznaczenie
„FULL”, należy go spuścić do uzyskania prawid-
łowego poziomu.
4.3 SPRAWDZANIE POZIOMU OLE-
JU W PRZEKŁADNI
Przed każdym użyciem maszyny należy sprawdzić
poziom oleju i upewnić się, że jest odpowiedni.
Maszyna powinna stać na równym podłożu.
Odczytać poziom oleju na zbiorniku (9:R). Powi-
nien on zawierać się między znakami MAX i MIN.
W razie potrzeby olej należy uzupełnić.
Typ oleju:
Działanie Akcesoria, oryginalne firmy
GGP
Koszenie Za pomocą platform koszących:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Odśnieżanie Pług śnieżny. Zaleca się stosowa-
nie łańcuchów śniegowych i ob-
ciążników ramy.
Koszenie trawy
i zbieranie liści
Zbieracz holowany 38" lub 42".
Transport tra-
wy i liści
Przyczepka-wywrotka.
Zamiatanie Używając szczotki zaleca się sto-
sowanie osłony przeciwkurzo-
wej.
Odchwaszcza-
nie alejek żwi-
rowych
Za pomocą moc
owanego z
przodu pielnika.
Typ oleju
4WD Olej syntetyczny 5W-50
HST SAE 10W-30 (20W-50)
105
POLSKI
PL
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
4.4 KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas testowania maszyny należy sprawdzić,
czy wyniki poniższych kontroli bezpieczeństwa są
pozytywne.
Kontrole bezpieczeństwa należy zawsze
przeprowadzać przed każdym użyciem.
W przypadku nie osiągnięcia poniż-
szych wyników nie wolno używać ma-
szyny! W takim przypadku należy
zawieźć maszynę do serwisu w celu na-
prawy.
4.4.1 Ogólna kontrola bezpieczeństwa
4.4.2 Elektryczna kontrola bezpieczeństwa
Działanie systemu bezpieczeństwa nale-
ży sprawdzać przed każdym użyciem
maszyny.
4.5 ROZRUCH
1. Otworzyć zawór paliwowy. Patrz 10:U.
2. Sprawdzić, czy kable świec zapłonowych są za-
łożone na świece.
3. Upewnić się, że wał pobór mocy jest wyłączo-
ny.
4. Nie trzymać stopy na pedale gazu.
5. Uruchamianie zimnego silnika – ustawić prze-
pustnicę w pozycji ssania.
Uruchamianie ciepłego silnika – całkowicie ot-
worzyć przepustnicę (ok. 2 cm za pozycją ssa-
nia).
6. Wcisnąć pedał sprzęgła-hamulca do oporu.
7. Przekręcić kluczyk zapłonu i uruchomić silnik.
8 Po uruchomieniu silnika należy stopniowo ot-
wierać przepustnicę, aż do całkowitego otwar-
cia (ok. 2 cm za pozycją ssania), jeśli wcześniej
włączone było ssanie.
9. Po uruchomieniu zimnego silnika nie należy
nadmiernie obciążać
maszyny, lecz pozwolić,
aby silnik popracował przez kilka minut.
Umożliwi to rozgrzanie się oleju.
Podczas pracy maszyny przepustnica powinna być
zawsze całkowicie otwarta.
4.6 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OB-
SŁUGI
Zawsze należy sprawdzać, czy w silniku znajduje
się odpowiednia ilość oleju. Jest to szczególnie
ważne podczas pracy na pochyłościach. Patrz 4.2.
Zachować ostrożność podczas jazdy po
pochyłościach. Podczas jazdy w dół lub
w górę pochyłości należy unikać nagłe-
go zatrzymywania się lub ruszania. Ni-
gdy nie należy jeździć w poprzek
pochyłości. Zawsze należy poruszać się
z góry na dół lub z dołu pod górę.
Nie wolno prowadzić maszyny w żad-
nym kierunku po pochyłościach o stop-
niu nachylenia przekraczającym 10ş.
Poruszając się po pochyłościach oraz
przy skręcaniu należy zredukować
bieg, aby zachować panowanie nad ma-
szyną i zmniejszyć ryzyko przewróce-
nia.
Nie należy maksymalnie skręcać kie-
rownicy podczas jazdy na najwyższym
biegu przy przepustnicy całkowicie ot-
wartej. Grodzi to przewróceniem się
maszyny.
Trzymać dłonie i palce z dala od prze-
gubu sterowniczego i wspornika siedze-
nia. Istnieje ryzyko zgniecenia. Nigdy
nie należy jeździć z otwartą osłoną silni-
ka.
Zakres Wynik
Przewody pali-
wowe i złącza.
Brak nieszczelności.
Przewody elek-
tryczne.
Cała izolacja w stanie niena-
ruszonym.
Brak uszkodzeń mechanicz-
nych.
Układ wydechowy. Brak nieszczelności na złą-
czach.
Wszystkie śrubki dokręcone.
Przewody olejowe Brak nieszczelności. Brak
uszkodzeń.
Ruszyć maszyną
naprzód/wstecz i
zwolnić pedał
jazdy-hamulca
głównego.
Maszyna zatrzyma się.
Jazda próbna Brak nietypowych wibracji.
Brak nietypowych dźwięków
.
Stan Czynność Wynik
Pedał sprzęgła-hamulca
nie jest wciśnięty.
Wał poboru mocy nie
jest włączony.
Spróbować
uruchomić
maszynę.
Silnik nie
uruchomi
się.
Pedał sprzęgła-hamulca
jest wciśnięty.
Wał poboru mocy jest
włączony.
Spróbować
uruchomić
maszynę.
Silnik nie
uruchomi
się.
Silnik pracuje. Wał
poboru mocy jest włą-
czony.
Kierowca
wstaje z
fotela.
Silnik wyłą-
czy się.
Silnik pracuje. Wyjąć bez-
piecznik.
Patrz 9:S.
Silnik powi-
nien się
wyłączyć.
106
POLSKI
PL
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
4.7 ZATRZYMYWANIE
Wyłączyć wał poboru mocy. Zaciągnąć hamulec
postojowy.
Umożliwić pracę silnika na wolnych obrotach
przez 1 – 2 minuty. Zatrzymać silnik przekręcając
kluczyk.
Zamknąć zawór paliwowy. Jest to szczególnie
ważne, jeśli maszyna ma być transportowana (na
przykład na przyczepie).
Jeśli maszyna pozostaje bez nadzoru,
należy zdjąć kabel ze świecy zapłono-
wej i wyjąć kluczyk.
Krótko po wyłączeniu silnika, może on
być bardzo gorący. Nie należy dotykać
tłumika, cylindra ani żeber chłodzą-
cych. Może to spowodować oparzenia.
4.8 CZYSZCZENIE
W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, sil-
nik, tłumik, akumulator i zbiornik pali-
wa należy czyścić z trawy, liści i
nadmiaru oleju.
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarowe,
należy regularnie sprawdzać maszynę
pod kątem wycieku oleju i/lub paliwa.
Nigdy nie używaj wody pod wysokim
ciśnieniem. Może to uszkodzić uszczelki
wałków, elementy elektryczne lub za-
wory hydrauliczne.
Nigdy nie używaj powietrza pod ciśnie-
niem do czyszczenia ożebrowania
chłodnicy, ponieważ spowoduje to jego
uszkodzenie.
Maszynę należy czyścić po każdym użyciu. Przy
czyszczeniu należy stosować następujące instruk-
cje:
Nie pryskać wodą bezpośrednio na silnik.
Silnik należy czyścić szczotką i/lub sprężonym
powietrzem.
•Wyczyścić wlot powietrza chłodzącego silnika
(9:T).
Po umyciu wodą należy uruchomić maszynę i
dowolny agregat tnący, aby usunąć wodę, która
w przeciwnym razie może dostać się do łożysk,
powodując uszkodzenie.
5 KONSERWACJA
5.1 PROGRAM SERWISOWY
W celu utrzymania maszyny w dobrym stanie w
zakresie niezawodności i bezpieczeństwa pracy,
jak również z punktu widzenia ochrony środowi-
ska, należy postępować zgodnie z programem ser-
wisowym firmy GGP.
Serwis przeprowadzany przez autoryzowany war-
sztat gwarantuje profesjonalną obsługę oraz zasto-
sowanie oryginalnych części zamiennych.
5.2 PRZYGOTOWANIE
Wszystkie czynności serwisowe i konserwacyjne
należy przeprowadzać na nieruchomej maszynie z
wyłączonym silnikiem.
Zablokować koła maszyny, zaciągając
hamulec postojowy.
Zatrzymać silnik.
Uniemożliwić przypadkowe urucho-
mienie silnika, zdejmując kabel ze świe-
cy zapłonowej i wyjmując kluczyk ze
stacyjki.
5.3 CIŚNIENIE W OPONACH
Ciśnienie powietrza w oponach należy ustawić w
następujący sposób:
Przód: 0,6 bar (9 psi).
Tył: 0,4 bar (6 psi).
5.4 WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO
Pierwszą wymianę oleju należy przeprowadzić po
5 godzinach pracy, a następne co 50 godzin lub raz
na sezon.
Olej należy wymieniać częściej (po 25 godzinach
pracy lub przynajmniej raz na sezon), jeśli silnik
pracuje w trudnych warunkach lub jeśli temperatu-
ra otoczenia jest wysoka.
Stosować olej według poniższej tabeli.
Stosować czysty olej bez żadnych domieszek.
Nie należy nalewać zbyt dużo oleju. Może to do-
prowadzić do przegrzania się silnika.
Olej należy wymieniać, kiedy silnik jest ciepły.
Olej silnikowy może być bardzo gorący,
jeśli jest spuszczany bezpośrednio po
wyłączeniu silnika. Dlatego przed jego
spuszczeniem należy pozostawić silnik
na kilka minut, aby ostygł.
1. Przymocować zacisk na wężu do spuszczania
oleju. Można do tego wykorzystać zacisk Po-
lygrip lub podobny. Patrz rys. 10:V.
2. Przesunąć zacisk o 3-4 cm w górę po wężu do
s
puszczania oleju i wyciągnąć korek.
3. Olej należy spuścić do przygotowanego wcześ-
niej naczynia.
UWAGA! Nie rozlać oleju na paski napędo-
we.
4. Zużyty olej należy oddać do utylizacji zgodnie
z lokalnymi przepisami.
5. Założyć korek spustu oleju i wycofać zacisk,
aby znalazł się nad korkiem.
Olej SAE 10W-30
Klasa serwisowa SJ lub wyższa
107
POLSKI
PL
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
6. Wyjąć wskaźnik poziomu oleju i wlać nowy
olej.
Ilość oleju: 1,4 litra
7. Po uzupełnieniu oleju należy uruchomić silnik i
pozostawić go na 30 sekund.
8. Sprawdzić, czy nie nastąpił wyciek oleju.
9. Zatrzymać silnik. Odczekać 30 sekund i spraw-
dzić poziom oleju zgodnie z 4.2.
5.5 PRZEKŁADNIA, OLEJU (4WD)
Olej w przekładni hydraulicznej należy regularnie
sprawdzać/uzupełniać i wymieniać, zgodnie z po-
niższą tabelą.
Typ oleju: Olej syntetyczny 5W-50.
Ilość wymienianego oleju: około 3,5 litra.
5.5.1 Sprawdzanie – uzupełnianie
Patrz “4.3”.
5.5.2 Spuszczanie
1. Pracować na maszynie ze zmienną prędkością
przez 10-20 minut, aby rozgrzać oleju przekła-
dniowy.
2. Ustawić maszynę na równym podłożu.
3. Wyjąć obie dźwignie wysprzęglające, zgodnie z
rys. 6.
4. Umieścić jeden pojemnik pod tylną, a drugą
pod przednią osią.
5. Otworzyć zbiornik oleju, zdejmując pokrywę.
Patrz 9:R.
Korek spustu oleju można odkręcić tyl-
ko kluczem kwadratowym 3/8”. Inne
narzędzia mogą go uszkodzić.
6.
Wyjąć korek spustu oleju z tylnej osi. Wyczyś-
cić otwór i użyć klucza kwadratowego 3/8”.
Patrz rysunek 11.
7. Wyjąć 2 korki spustowe z przedniej osi. Użyć
klucza imbusowego 12 mm. Odczekać, aż wy-
cieknie olej z przedniej osi i przewodów. Patrz
rys. 12.
8. Sprawdzić, czy uszczelki na korkach spusto-
wych przedniej osi są nienaruszone. Patrz rys.
12. Założyć korki. Moment obrotowy: 15-17
Nm.
Jeśli korek spustu oleju zostanie dokrę-
cony z momentem większym niż 5 Nm,
ulegnie uszkodzeniu.
9. Sprawdzić, czy uszczelka na korku spustu oleju
tylnej osi jest nienaruszona. Patrz rys. 11:Y. Za-
łożyć w tylnej osi. Dokręcić korek spustu oleju
z momentem 5 Nm.
10.Wyciągnąć olej z głębszej części zbiornika uży-
wając ściągacza oleju. Patrz rys. 13.
11.Pozbyć się oleju zgodnie z lokalnymi przepisa-
mi.
5.5.3 Uzupełnianie
Nie wolno uruchamiać sil
nika, kiedy
dźwignia zwalniania sprzęgła tylnej osi
jest wciśnięta, a przedniej osi wyciąg-
nięta.
Doprowadzi to do uszkodzenia uszcze-
lek przedniej osi.
1. Napełnić zbiornik nowym olejem.
Jeśli silnik ma pracować w pomieszcze-
niu, należy podłączyć urządzenie od-
prowadzające spaliny do rury
wydechowej silnika.
2. Sprawdzić, czy dźwignia zwalniania sprzęgła
tylnej osi jest wyciągnięta.
3. Uruchomić silnik. Po jego uruchomieniu
dźwignia zwalniania sprzęgła przedniej osi au-
tomatycznie przesuwa się do przodu.
4. Wyciągnąć dźwignię zwalniania sprzęgła
przedniej osi.
UWAGA! Olej zostanie bardzo szybko
wciągnięty przez układ. Poziom oleju w
zbiorniku należy stale uzupełniać. Nie wolno
dopuścić do zassania powietrza.
5. Ustawić pedał gazu w położeniu jazdy do przo-
du, blokując go drewnianym klinem. Patrz rys.
14. Napełnić zbiornik ręcznie nowym olejem.
6. Pracować w tym trybie przez jedną minutę.
7. Wyjąć drewniany klin i ustawić pedał gazu w
położeniu jazdy do tyłu. Kontynuować uzupeł-
nianie oleju.
8. Pracować w tym trybie przez jedną minutę.
9. Zmieniać kierunek jazdy co minutę, jak opisano
powyżej, kontynuując uzupełnianie oleju, aż
przestaną wypływać pęcherzyki na powierzch-
nię zbiornika.
10.Wyłączyć silnik, założyć pokrywę zbiornika
oleju i zamknąć osłonę si
lnika.
11.Przejechać się na próbę przez kilka minut i uzu-
pełnić poziom oleju w zbiorniku.
5.6 PRZEKŁADNIE PASOWE
Po 5 godzinach pracy należy sprawdzić, czy
wszystkie paski są nienaruszone i nieuszkodzone.
5.7 STEROWANIE
Sterowanie należy sprawdzić/wyregulować po 5
godzinach pracy, a następnie po 100 godzinach
pracy.
Czynność
1-szy raz
Następ-
nie co
Godziny pracy
Sprawdzanie – uzupełnia-
nie poziomu.
-50
Wymiana oleju. 5 200
108
POLSKI
PL
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
5.7.1 Kontrole
Przez chwilę kręcić kierownicą w prawo i w lewo.
W łańcuchach kierownicy nie może być żadnego
mechanicznego luzu.
5.7.2 Regulacja
W razie potrzeby należy wyregulować łańcuchy
kierownicy w następujący sposób:
1. Ustawić prosto koła maszyny.
2. Wyregulować łańcuchy kierownicy za pomocą
dwóch nakrętek, umieszczonych pod punktem
środkowym. Patrz rys. 16.
3. Wyregulować obie nakrętki o jednakowy obrót,
aż do zlikwidowania luzu.
4. Przeprowadzić jazdę próbną maszyny i spraw-
dzić, czy kierownica nie znajduje się poza cen-
trum.
5. Jeśli kierownica jest poza centrum, należy od-
kręcić jedną nakrętkę i dokręcić drugą.
Łańcuchów
nie należy dokręcać zbyt mocno. Spo-
woduje to utrudnienie w kierowaniu i zwiększy ich
zużycie.
5.8 AKUMULATOR
Kontaktu elektrolitu z oczami lub skórą
może spowodować poważne obrażenia.
Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu z
dowolną częścią ciała, należy natych-
miast spłukać go dużą ilością wody i
szybko zgłosić się do lekarza.
Jest to akumulator z możliwością regulacji zawo-
rów o napięciu nominalnym 12 V. Sprawdzanie
lub uzupełnianie płynu w akumulatorze jest niepo-
trzebne i niemożliwe. Jedyną wymaganą czynnoś-
cią konserwacyjną jest ładowanie, na przykład po
długim przechowywaniu.
Przed pierwszym użyciem akumulator
należy maksymalnie naładować. Za-
wsze należy go przechowywać po mak-
symalnym naładowaniu. Jeśli
akumulator będzie przechowywany w
stanie r
ozładowanym, może dojść do
poważnego uszkodzenia.
5.8.1 Ładowanie za pomocą silnika
Akumulator można ładować za pomocą prądnicy
silnika w następujący sposób:
1. Zamocować akumulator w maszynie, jak poka-
zano poniżej.
2. Ustawić maszynę na zewnątrz lub założyć wąż
odprowadzający spaliny.
3. Uruchomić silnik zgodnie z opisem w instrukcji
obsługi.
4. Zostawić uruchomiony silnik na 45 minut.
5. Zatrzymać silnik. Akumulator powinien być
maksymalnie naładowany.
5.8.2 Ładowanie za pomocą ładowarki do
akumulatorów
Ładując akumulator za pomocą ładowarki należy
stosować ładowarkę o stałym napięci
u.
Aby zakupić taką ładowarkę należy skontaktować
się z lokalnym sprzedawcą.
W przypadku używania ładowarki standardowej,
akumulator może ulec uszkodzeniu.
5.8.3 Demontaż/Montaż
Akumulator znajduje się pod osłoną silnika. W
trakcie demontażu/montażu należy stosować się
do następujących wskazówek przy odłączaniu/
podłączaniu kabli:
Demontaż. Najpierw odłączyć czarny kabel od
ujemnego zacisku akumulatora (-). Następnie
odłączyć czerwony kabel od dodatniego zaci-
sku akumulatora (+).
•Montaż. Najpierw podłączyć czerwony kabel
do dodatniego zacisku akumulatora (+). Na-
stępnie podłączyć czarny kabel do ujemnego
zacisku akumulatora (-).
Jeśli kable zostaną odłączone/podłączo-
ne nieprawidłowo, istni
eje ryzyko
zwarcia i uszkodzenia akumulatora.
W przypadku zamiany kabli dojdzie do
uszkodzenia prądnicy i akumulatora.
Dokręć mocno przewody. Luźne prze-
wody mogą spowodować pożar.
Nigdy nie wolno uruchamiać silnika
przy odłączonym akumulatorze. Grozi
to poważnym uszkodzeniem prądnicy i
instalacji elektrycznej.
5.8.4 Czyszczenie
Jeśli końcówki akumulatora są pokryte tlenkiem,
należy je oczyścić. Końcówki należy oczyścić
szczotką drucianą, a następnie nasmarować odpo-
wiednim smarem.
5.9 FILTR POWIETRZA, SILNIK
Filtr powietrza (filtr papierowy) należy czyścić/
wymieniać po 100 godzinach pracy.
UWAGA! Filtry należy czyścić/wymieniać
częściej, jeśli maszyna pracuje na pylistym
podłożu.
Filtry powietrza demontuje/montuje się w
następujący sposób:
. Starannie wyczyść miejsce wokół osłony filtra
powietrza (12:R).
2. Zdejmij osłonę filtra powietrza, odkręcając
dwie śrubki.
3. Rozebrać wkładkę papierową filtra (12:S).
Upewnić się, że żaden brud nie dostanie się do
gaźnika. Wyczyścić obudowę filtra powietrza.
109
POLSKI
PL
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
4. Wyczyścić filtr papierowy, stukając nim lekko
o płaską powierzchnię. Jeśli filtr jest bardzo
brudny, należy go wymienić.
5. Złożyć całość powtarzając czynności w od-
wrotnej kolejności.
Do czyszczenia wkładki filtra papierowego nie
wolno używać sprężonego powietrza ani rozpusz-
czalników benzynopochodnych, takich jak kero-
sen. Spowoduje to uszkodzenie filtra.
Do czyszczenia wkładki papierowej filtra nie nale-
ży używać sprężonego powietrza. Wkładki papie-
rowej filtra nie należy smarować olejem
5.10 ŚWIECA ZAPŁONOWA
Świecę zapłonową należy wymieniać co 200 go-
dzin pracy (=przy każdym innym serwisie podsta-
wowym).
Przed odłączeniem świecy zapłonowej, należy
oczyścić miejsce jej montażu.
Świeca zapłonowa
: Champion RC12YC lub po-
dobna.
Szczelina między elektrodami
: 0,75 mm.
5.11 WLOT POWIETRZA
Patrz 9:T. Silnik jest chłodzony powietrzem. Za-
blokowany system chłodzenia może go uszkodzić.
Wlot powietrza do silnika należy czyścić do 50 go-
dzin pracy. Dokładniejsze czyszczenie systemu
chłodzącego przeprowadza się przy każdym pod-
stawowym serwisie.
5.12 SMAROWANIE
Wszystkie punkty smarowania zgodnie z poniższą
tabelą należy smarować co 50 godzin pracy i po
każdym myciu.
5.13 BEZPIECZNIK
W przypadku usterek elektronicznych, należy
sprawdzić/wymienić bezpiecznik, 20 A. Patrz 9:S.
6 REJESTRACJA PATENTU -
PROJEKTU
Niniejsza maszyna lub części są objęte następującą
rejestracją patentu i projektu:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
Firma GGP zastrzega sobie prawo do wprowadza-
nia zmian w produkcie bez powiadomienia.
Zakres Czynność Rys
Punkt środ-
kowy
4 smarowniczki. Za pomocą
smarownicy napełnionej sma-
rem uniwersalnym. Pompo-
wać, aż smar wypłynie.
17
Łańcuchy
kierownicy
Łańcuchy czyści szczotką dru-
cianą.
Nasmarować uniwersalnym
sprayem do łańcuchów.
-
Ramiona
napinające
Nasmarować punkty łożyska
olejarką przy aktywacji elemen-
tów sterowania.
Nalepiej robić to w dwie osoby.
18
Kable stero-
wania
Nasmarować końcówki kabli
olejarką przy aktywacji elemen-
tów sterowania.
Należy robić to w dwie osoby.
18
1 / 1

Castelgarden XK4 160 HD Instrukcja obsługi

Kategoria
Ciągnik
Typ
Instrukcja obsługi