Panasonic EY37A3 Instrukcja obsługi

Marka
Panasonic
Kategoria
koce / poduszki elektryczne
Model
EY37A3
Typ
Instrukcja obsługi
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Instructions d’utilisation
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Brugsvejledning
Driftsföreskrifter
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Çalıştırma Talimatları
Instrukcja obsługi
Provozní pokyny
Használati utasítás
Cordless Vacuum Cleaner
Kabelloser Staubsauger
Sans fil Aspirateur
Senza fili Aspirapolvere
Snoerloze Stofzuiger
Inalámbrica Aspiradora
Ledningsfri Støvsuger
Sladdlös Dammsugare
Batteridrevet Støvsuger
Akkukäyttöinen Pölynimuri
Kablosuz Elektrikli Süpürge
Akumulatorowy Odkurzacz
Bezdrátový Vysavač
Akkus Porszívó
Model No: EY37A3
CAUTION Please read the instruction manual before
using the machine, and save this manual for future
use.
VORSICHT Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung,
bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie
diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
MISE EN GARDE Veuillez lire le mode d’emploi avant
d’utiliser la machine, et le conserver pour vous y
référer ultérieurement.
PRECAUZIONE
Leggere attentamente il manuale
d’istruzioni prima di utilizzare la macchina e conservare
questo manuale per consultazioni future.
OPGELET Lees de instructiehandleiding voordat u de
machine gebruikt, en bewaar deze handleiding voor
toekomstig gebruik.
PRECAUCIÓN Lea el manual de instrucciones antes
de utilizar la máquina y conserve este manual para
futuras consultas.
FORSIGTIG Gennemlæs venligst denne
betjeningsvejledning, inden maskinen tages i brug.
Gem venligst denne vejledning til senere brug.
VIKTIGT Innan du använder maskinen, läs
bruksanvisningen och spara den för framtida bruk.
FORSIKTIG Vennligst les bruksanvisningen før du
bruker maskinen, og ta vare på denne
bruksanvisningen for senere bruk.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS Lue käyttöopas, ennen kuin
käytät konetta, ja säilytä tämä opas myöhempää
tarvetta varten.
DİKKAT Lütfen makineyi kullanmadan önce kullanma
kılavuzunu okuyun ve gelecekte kullanmak üzere bu
kılavuzu saklayın.
PRZESTROGA Należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi przed rozpoczęciem używania
maszyny i zachować ją w celu wykorzystania w
przyszłości.
POZOR Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k
obsluze a uschovejte si jej pro budoucí použití.
FIGYELEM Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a
készülék használata előtt, és őrizze meg a kézikönyvet
későbbi használatra.
- 6 -
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
• Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie za pomocą zasilacza (akumulatora) dostarczonego
wraz z urządzeniem.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy.
OSTRZEŻENIE
Operatorzy powinni być odpowiednio poinstruowani w zakresie użytkowania tych maszyn.
To urządzenie nie nadaje się do odsysania niebezpiecznego pyłu.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy na sucho.
PRZESTROGA
Ta maszyna jest przeznaczona do użytku jedynie wewnątrz pomieszczeń.
To urządzenie musi być przechowywane tylko wewnątrz pomieszczeń.
CS
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
• Spotřebič je určen pouze pro použití s dodávaným napájecím zdrojem (akumulátorem).
• Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.
VAROVÁNÍ
Obsluha musí být příslušným způsobem poučena o používání těchto spotřebičů.
Tyto spotřebiče nejsou vhodné pro vysávání nebezpečného prachu.
Spotřebiče jsou určeny pouze pro suché použití.
POZOR
Spotřebič je určen pouze pro použití uvnitř budov.
Spotřebič musí být skladován pouze uvnitř budov.
HU
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Ajánlott a gyerekek felügyelete, annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.
A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel (akkumulátorral) szabad használni.
A készüléket nem üzemeltethetik olyan személyek (beleértve gyerekek), akik csökkent fizikai-,
érzékelő- vagy szellemi képességgel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkeznek.
FIGYELMEZTETÉS
A kezelőknek megfelelően tájékozódni kell a gépek használatáról.
Ezek a gépek nem alkalmasak veszélyes por szívására.
Ezek a gépek csak száraz használatra szolgálnak.
FIGYELEM
Ez a készülék csak beltéri használatra szolgál.
Ezt a készüléket csak beltérben szabad tárolni.
- 60 -
PL
Oryginał instrukcji: Angielski
Tłumaczenie oryginału instrukcji: Inne języki
I. PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE
INSTRUKCJE
OSTRZEŻENIE
Nie blokować otworów jednostki głównej lub
ładowarki.
W wyniku przegrzania może to spowodować
oparzenia lub zapalenie.
Nie narażać skóry na działanie gorącego
powietrza z otworów w jednostce głównej
lub ładowarce.
Może to spowodować poparzenie.
Nie zasysać następujących materiałów.
- Płyny (wody, nafta, benzyna itp.) lub
substancje płynne.
- Łatwopalny metaliczny proszek
(aluminium, węgiel, magnez itp.)
- Gorące lub palące przedmioty (niedopałki
papierosów itp.)
Może to spowodować pożar lub wybuch.
Nie używać innego akumulatora oprócz
określonego w specyfikacji.
PRZESTROGA
1. To urządzenie nie jest wodoodporne.
• Nie używać w wilgotnych lub mokrych
miejscach.
• Nie myć w wodzie.
• Przechowywać go w bezpiecznym, suchym
i czystym miejscu, gdy nie jest używany.
2. To urządzenie wyłączy się automatycznie,
gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej
określonego poziomu.
3. Nie demontować urządzenia. Prace
serwisowe powinny być wykonywane w
autoryzowanym centrum serwisowym.
4. Nie wrzucać akumulatora do ognia.
Może to spowodować wybuch.
Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia
obrażeń ciała, użytkownik musi
przeczytać ze zrozumieniem instrukcję
obsługi.
Wyłącznie do użytku w
pomieszczeniach
Wyłącznie sucha aplikacja.
Nie odkurzać żadnych płynów.
UWAGA:
To urządzenie jest przeznaczone do użytku
komercyjnego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach,
fabrykach, sklepach, biurach i wypożyczalniach.
OSTRZEŻENIE
• Nie używać akumulatorów innych niż
akumulatory Panasonic przeznaczonych do
użytku z tym narzędziem nadającym się do
powtórnego ładowania.
Firma Panasonic nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody lub wypadki
spowodowane użyciem regenerowanych lub
podrabianych akumulatorów.
• Nie wyrzucać akumulatora do ognia ani nie
wystawiać go na działanie wysokiej
temperatury.
• Nie dopuścić, aby metalowe przedmioty
dotykały styków akumulatora.
• Nie przenosić ani nie przechowywać
akumulatora w jednym pojemniku razem z
gwoździami lub podobnymi metalowymi
przedmiotami.
• Nie ładować akumulatora w miejscu o
podwyższonej temperaturze, jak np. w
pobliżu ognia lub w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym. W przeciwnym wypadku
akumulator może się przegrzać, zapalić lub
wybuchnąć.
• Po wyjęciu akumulatora z narzędzia lub
ładowarki, zawsze zakładać na niego osłonę
akumulatora. W przeciwnym wypadku może
wystąpić zwarcie styków akumulatora,
powodując ryzyko pożaru.
Gdy akumulator zużyje się, wymienić go na
nowy. Używanie uszkodzonego akumulatora
może doprowadzić do jego przegrzania,
zapłonu lub pęknięcia.
II. MONTAŻ
UWAGA:
• Podczas podłączania lub odłączania
akcesoriów odłączyć akumulator od
narzędzia.
Dołączanie ssawki [Fig.1]
Mocowanie lub wyciąganie
akumulatora
1. Mocowanie: [Fig.2 ]
Wyrównać widoczne znaczniki i podłączyć
akumulator.
• Wsunąć akumulator do oporu, aż wskoczy
na swoje miejsce.
2. Wyciąganie: [Fig.2
]
Docisnąć przycisk i wysunąć akumulator w
przód.
- 61 -
PL
III. OBSŁUGA
[URZĄDZENIE ZASADNICZE]
Jak używać [Fig.3]
1. Zamocować akumulator do jednostki głównej.
2. Wcisnąć przycisk HIGH/LOW (A).
[Fig.4]
Ustawienie urządzenia można zmieniać z
wysokiego trybu na niski tryb i vice versa
wyłącznie poprzez naciskanie przycisku
HIGH/LOW (A). Do przełączenia trybu pracy
nie jest konieczne wykonanie żadnej innej
czynności.
3. Po zakończeniu użytkowania wcisnąć
przycisk OFF (B).
[Fig.4]
PRZESTROGA
• Przeczytać instrukcję obsługi ładowarki, aby
naładować akumulator oraz zapoznać się z
obsługą akumulatora.
[Akumulator]
Prawidłowa eksploatacja akumulatora
Okres eksploatacji akumulatorów jest
ograniczony.
Optymalny okres eksploatacji można uzyskać
przechowując akumulator litowo-jonowy po
pracy w stanie nienaładowanym.
Bezpieczne użytkowanie
• Akumulator należy instalować z
uwzględnieniem dwóch poniższych zasad
bezpieczeństwa. Przed użyciem upewnić się,
że akumulator jest prawidłowo zainstalowany
w urządzeniu zasadniczym.
• Jeśli akumulator nie jest wystarczająco mocno
podłączony, gdy przełącznik jest włączony,
funkcja ostrzeżenia przed przegrzaniem i funkcja
zapobiegania nadmiernemu rozładowaniu
zasygnalizują, że bezpieczne działanie
urządzenia nie jest możliwe, a jednostka główna
nie będzie działać prawidłowo.
Akumulator należy wsunąć do narzędzia do
oporu, aż zniknie etykieta w kolorze
czerwonym lub żółtym.
(Różnica między temperaturą akumulatora a
temperaturą otoczenia w miejscu ładowania
nie powinna przekraczać 15 °C (59 °F) .)
[Ładowarka]
Ładowanie
PRZESTROGA
1)
Jeżeli temperatura akumulatora spadnie mniej
więcej poniżej 10 °C (14 °F), ładowanie
zostanie automatycznie przerwane, aby
zapobiec degradacji akumulatora.
2) Zakres temperatur otoczenia jest między
0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Korzystanie z
akumulatora w temperaturze poniżej 0 °C
(32 °F) może objawiać się nieprawidłowym
działaniem narzędzia.
3)
Z ładowarki należy korzystać w temperaturze
między 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F) i
ładować akumulator w temperaturze zbliżonej
do temperatury akumulatora.
4)
W przypadku ładowania zimnego akumulatora
(poniżej 0 °C (32 °F)) w ciepłym miejscu, należy
pozostawić akumulator w tym miejscu i
odczekać co najmniej jedną godzinę, aby
akumulator ogrzał się do temperatury otoczenia.
5) W przypadku ładowania więcej niż dwóch
akumulatorów pod rząd, ładowarkę należy
schłodzić.
6) Trzymając ładowarkę lub przy innych
okazjach, nie wolno wkładać palców do
otworu ze stykami.
7) Aby uniknąć ryzyka pożaru lub uszkodzenia
ładowarki.
• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych
ładowarki i akumulatora.
• Odłączyć ładowarkę, gdy nie jest używana.
UWAGA:
W chwili zakupu akumulator nie jest w pełni
naładowany. Należy go naładować przed
pierwszym użyciem.
IV. KONSERWACJA
Przed użyciem
• Aby dokonać regulacji, wymiany osprzętu lub
przechowywać urządzenie, należy wyjąć
akumulator z urządzenia.
• Aby wyczyścić urządzenie, należy wytrzeć je
suchą, miękką szmatką.
OSTRZEŻENIE
Akumulator należy wyjąć z urządzenia,
zanim zostanie zutylizowane.
Jak opróżnić pojemnik na kurz [Fig.5]
1. Wyłączyć odkurzacz.
2. Zdjąć pojemnik na kurz z jednostki głównej,
naciskając przycisk, aby zamocować lub
zdjąć pojemnik na kurz. (a)
3. Wyciągnąć siatkę filtracyjną z pojemnika na
kurz, trzymając za wystający element.
Potrząsnąć siatką filtracyjną, aby usunąć
kurz. (b)
• Aby dokonać regulacji, wymiany osprzętu
lub przechowywać urządzenie, wyjąć
akumulator z urządzenia.
• Aby wyczyścić urządzenie, wytrzeć je
suchą, miękką szmatką.
- 62 -
PL
4.
Zamontować siatkę filtracyjną z powrotem w
pojemniku na kurz. Wyciągnąć filtr powietrza. (c)
5. Opróżnić pojemnik na kurz. (d)
6. Przymocować filtry do pojemnika na kurz.
7.
Dopasować wypustkę, aby zamocować
pojemnik na kurz w rowku jednostki głównej, i
przymocować pojemnik na kurz do jednostki
głównej do momentu słyszalnego kliknięcia. (e)
V. WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
Akumulator
Patrz dane techniczne.
• Używać tylko litowo-jonowego akumulatora do
elektronarzędzi Panasonic (wyłącznie
napięcie DC 14,4 V/DC 18 V).
[Informacje dla użytkowników dotyczące
zbiórki i utylizacji starego sprzętu oraz
zużytych baterii i akumulatorów]
Przedstawione symbole
umieszczane na produktach,
opakowaniach i/lub dołączonej
dokumentacji informują, że
zużytych urządzeń elektrycznych
lub elektronicznych, jak również
baterii/akumulatorów nie należy
wyrzucać razem z odpadami z
gospodarstw domowych.
Zgodnie z krajowym
ustawodawstwem oraz
Dyrektywami 2012/19/EC i
2006/66/EC, stare produkty,
zużyte baterie i akumulatory
należy przekazywać do
stosownych punktów odbioru,
które gwarantują prawidłową
utylizację, odzysk i recykling.
Prawidłowa utylizacja opisywanych
produktów i akumulatorów pomaga
zachować cenne zasoby i uniknąć
negatywnego wpływu na zdrowie i
środowisko, jaki może mieć
niewłaściwe postępowanie z
odpadami.
Więcej informacji na temat odbioru
i recyklingu starych produktów,
akumulatorów oraz baterii można
uzyskać po skontaktowaniu się z
lokalnymi władzami miejskimi,
przedsiębiorstwem świadczącym
usługi usuwania odpadów lub
sklepem, w którym zakupiono
dane pozycje.
Nieprawidłowa utylizacja
odpadów zagrożona jest karami
przewidzianymi w krajowym
ustawodawstwie.
[Informacje dla firm w obrębie Unii
Europejskiej]
W razie konieczności pozbycia się urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych należy
skontaktować się z punktem sprzedaży lub z
dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji.
[Informacje dotyczące utylizacji w
krajach spoza Unii Europejskiej]
Te symbole obowiązuje tylko w Unii
Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się
tych pozycji należy skontaktować się z
miejscowymi władzami lub ze sprzedawcą
celem uzyskania informacji o prawidłowym
sposobie utylizacji.
Ładowarka
W przypadku pytań prosimy o kontakt z
autoryzowanym dealerem.
UWAGA:
Akumulator i ładowarka nie są dołączone do
zestawu.
Szczotka podłogowa
WEY3782K7617
Ssawka szczelinowa
WEY37A3K7557
Rura teleskopowa
WEY37A3K7307
Filtr powietrza
WEY37A3L0247
Siatka filtracyjna
WEY37A3W3037
Filtr ochronny
WEY3780L0138
- 63 -
PL
VI. DANE TECHNICZNE
Model
nr
EY37A3
Pojemność z
pojemnikiem na
kurz
650 ml
Napięcie DC 14,4 V DC 18 V
Rozmiar 452 mm × 124 mm × 160 mm (tylko jednostka główna)
Ciężar 0,89 kg (tylko jednostka główna)
Akumulator
Akumulator litowo-jonowy
EY9L45 EY9L47 EY9L51 EY9L52 EY9L53 EY9L54
UWAGA:
Ta tabela może zawierać modele akumulatorów, które nie są dostępne w danym regionie.
Informacje w najnowszym katalogu ogólnym.
Hałas i wibracje
Poziom ciśnienia
akustycznego (L
pA
)
71 dB (A)
Niepewność (K): 2 dB
Emisja wibracji
(a
h
)
2,5 m/s
2
VII. Informacje o zaworze zabezpieczającym silnik
Zawór zabezpieczający silnik
Siła ssąca może się zmniejszyć, jeśli zawór zabezpieczający silnik jest uszkodzony. Stosować się do
poniższych zasad używania.
• Nie usuwać zaworu zabezpieczającego silnik.
• Nie stosować dużej siły (sprężone powietrze, szczotkowanie itp.) wobec zaworu zabezpieczającego
silnik.
• Nie używać mokrej szmatki lub substancji lotnych, takich jak benzen, rozcieńczalnik, alkohol itp.
(może to spowodować odbarwienie, odkształcenie lub pęknięcia).
• Przed użyciem sprawdzić, czy w zaworze zabezpieczającym silnik nie znajdują się ciała obce.
W celu ochrony silnika odkurzacz przechowywać wraz z zamontowanym pojemnikiem na kurz.
/