Leitz 64140001 Instrukcja obsługi

Marka
Leitz
Model
64140001
Typ
Instrukcja obsługi
32
PL
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE! Wne informacje doty-
czące bezpieczeństwa
Proszę starannie przeczytać poniższe wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.
Pozwoli to na uniknięcie zagrożeń, które mogą spowodować
uszkodzenia sprzętu i/lub poważne obrażenia. Prosimy
upewnić się, że każdy, kto korzysta z produktu, przeczytał i
przestrzega zawartych ostrzeżeń i postępuje zgodnie z instruk-
cjami.
Osób/produktu
ywać jedynie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszko-
dzony. Produktu nie należy używać w przypadku uszkodzenia,
jeżeli nie dzia zgodnie z przeznaczeniem lub jeśli wilg
dostała się do jego wnętrza.
Produkt należy chronić przed wilgocią, ekstremalnymi tem-
peraturami, silnym światłem słonecznym oraz przed gazami
palnymi, oparami i rozpuszczalnikami.
Nie należy modykować, zmieniać lub naprawiać urzą-
dzenia. Nie upuszczać, wyginać ani uderzać.
ywać i przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci oraz zwierząt.
Proszę zachować niniejszą instrukcję oraz przekazać ją
pozostym użytkownikom produktu.
Laser
Produkt ten wykorzystuje laser klasy 2 w rozumieniu
europejskiej normy EN 60825-1:2007.
UWAGA! Wiązki laserowe mogą powodować uszko-
dzenia skóry lub oczu Nigdy nie patrz na laser bezpo-
średnio lub za pośrednictwem urdzeń optycznych.
Jeśli oko zostanie narażone na promieniowanie lasera,
proszę natychmiast zamknąć oczy i odwrócić się od
źródła promieniowania.
Nigdy nie kieruj wzki lasera w stronę ludzi lub zwierząt.
Nigdy nie kieruj wzki lasera w lusterka lub inne
powierzchnie odbijające.
Produkt musi być oznaczony etykietą ostrzegawczą. Nie
wolno używać lasera bez takiej etykiety.
Baterie
W trakcie wkładania baterii, należy upewnić się, że
zostały one włożone we właściwym kierunku (+/–), tak
jak oznaczono.
Jeżeli urządzenie nie jest używane regularnie, baterie
naly wycgnąć. W przeciwnym razie baterie mo
wyciekać. Wyciek kwasu może spowodować poparzenie
skóry lub uszkodzić produkt.
Przechowuj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. W
przeciwnym razie mogą one zostać połknięte przez dzieci lub
zwierta. W przypadku połknięcia, należy natychmiast skon-
taktować się z lekarzem.
Wszystkie baterie należy wymieniać w tym samym
momencie. Należy używać wącznie baterii określonego
typu.
Baterii nie należy rozmontowywać lub powodować
zwarcia; należy trzymać je z dala od ognia.
Nigdy nie próbuj ładować baterii jednorazowych (istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu).
m
33
PL
Właściwości produktu
Wskaźnik laserowy All-in-one; światło LED, rysik do tab-
letu oraz długopis (wady z tuszem: typu D1 lub podobne,
67 mm)
Wyjście promienia lasera
A
oraz wyjście świaa LED
B
Przycisk lasera
C
i przycisk diody LED
D
Końwka umożliwiająca zamianę między rysikiem do
tabletu
E
a długopisem
F
Trzy wymienne baterie pastylkowe, typ LR41
G
Wkładanie/wymiana baterii
Baterie są dostarczone wraz z urządzeniem. Przed użyciem
usuń folię ochronną.
1. Aby otworzyć komorę baterii, należy odkręcić gór
część długopisu.
2. Włóż trzy baterie pastylkowe LR41 do komory baterii.
Zwróć uwagę na polaryzację (+/–).
3. Zamknij komorę baterii.
Korzystanie z produktu
Aby przączać się między rysikiem a długopisem, naly
wyciągnąć dolną część rysika. Ponownie włyć ją w
pożądanym kierunku.
Korzystanie ze wskaźnika laserowego: Długopis należy
trzymać w taki sposób, iż wyjście lasera
A
jest położone
z dala od użytkownika. Następnie nacisnąć przycisk
lasera
C
.
Korzystanie ze światła LED: Długopis należy trzymać w
taki sposób, że wyjście
B
jest położone z dala od użyt-
kownika. Następnie nacisnąć przycisk LED
D
.
Dane techniczne
Napięcie robocze DC 4,5 V (3 baterie
pastylkowe, typ LR41)
Moc wyjściowa lasera <1 mW
Długość fali lasera 630–680 nm
Klasa lasera 2
Dopuszczalna temperatura otoczenia
(praca)
0-40 °C
Wymiary (Ø × L) 11 mm × 143 mm
Waga 48 g
Utylizacja
Rysunek przekreślonego pojemnika na odpady
oznacza, że produktu nie można wyrzuc
razem z odpadami domowymi (odpadami nie
nadającymi się do powtórnego przetworzenia).
Zobowiązani są Państwo do pozbycia się
ywanego sprzętu elektronicznego i pustych
baterii/akumulatorów korzystając z wyznaczonych do tego
celu punktów. Utylizacja jest bezpłatna. Dodatkowe infor-
macje otrzymają Państwo w zarządzie miasta lub gminy lub
w sklepie, w którym zakupili Państwo produkt.
Dodatkowe informacje
Aktualne informacje i/lub dalsze szczegóły dotycce
ycia produktu, można uzyskać w opisie produktu na
http://www.leitz.com/. Lub zeskanować kod QR, znajdujący
się na końcu instrukcji.
www.esselte.com www.leitz.com
© LEITZ 2015 20150227 Art.Nr. 6414
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla