Microsoft 2CF-00012 instrukcja

Marka
Microsoft
Kategoria
Słuchawki
Model
2CF-00012
Rodzaj
instrukcja
Termékútmutató
Fontos biztonsági és egészségügyi tudnivalók
Podręcznik użytkownika produktu
Ważne informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Ghid de produs
Informaţii importante pentru siguranţă şi sănătate
Руководство по продукту
Важные сведения по технике безопасности и влиянию на здоровье
Príručka k produktu
Dôležité informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia
Priročnik za uporabo
izdelkaPomembne informacije o varnosti in zdravju
Посiбник користувача
Iнформацiя щодо безпеки та впливу на здоров’я
製品ガイド
安全な取り扱いに関する情報
153
Podręcznik ytkownika produktu
Ten podręcznik zawiera ważne informacje dotycce korzystania z zakupionego
urządzenia rmy Microsoft
®
w sposób bezpieczny i nieszkodliwy dla zdrowia
ytkownika.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.microsoft.com/hardware
Ten symbol oznacza informacje dotycce bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zamieszczone w tym Podręczniku użytkownika i innych
instrukcjach obugi.
Ostrzeżenie:
Nieprawidłowy sposób konguracji, używania lub obsługi produktu może
zwiększyć ryzyko poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci bądź uszkodzenia
urządzeń. Należy przeczytać ten podręcznik i zachować go na przyszłć
razem z całą wydrukowaną dokumentacją. Podczniki dotyczące wymiany
sprtu można uzyskać pod adresem www.microsoft.com/hardware lub
w sekcji Pomoc i obuga techniczna rmy Microsoft, gdzie znajdują się
informacje kontaktowe.
Ważne informacje na temat bezpieczeństwa
Urdzenia zasilane prądem
zmiennym
Urdzenia z zasilaniem bateryjnym
Zestawy słuchawkowe
Kamery internetowe
Urdzenia bezprzewodowe
Kontrolery gier,
klawiatury i myszy
Urdzenia ze wsknikami
laserowymi
Wszystkie urządzenia
Specykacje dotycce laserów i diod
LED Regulacje prawne
Sprt 2. kategorii
Utylizacja baterii oraz odpadów
elektrycznych i elektronicznych
Informacje o patentach
Opcje obsługi klienta
Ważne informacje na temat bezpieczeństwa
Urządzenia zasilane prądem zmiennym
Poniższe środki ostrożności odnoszą się do wszystkich produktów poączanych do
standardowego gniazda sieci elektrycznej.
Zignorowanie tych zaleceń może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub zgonu
na skutek porażenia prądem elektrycznym, może też doprowadzić do pożaru lub
uszkodzenia urządzenia.
154
Aby wybrać właściwe źo zasilania urządzenia:
Naly używać wyłącznie zasilacza i kabla zasilającego, kre zostały dołączone
do urdzenia lub udostępnione przez autoryzowane centrum serwisowe.
Naly upewnić się, że gniazdo elektryczne zapewnia zasilanie zgodne z
informacjami podanymi na zasilaczu (napcie [V] i częstotliwość [Hz]). W
przypadku wątpliwości dotyczących typu zasilania dostępnego w miejscu
zamieszkania użytkownika należy skonsultować się z wykwalikowanym
elektrykiem.
Nie należy korzystać z niestandardowych źródeł zasilania, takich jak generatory
lub falowniki, nawet jeśli napięcie i częstotliwość wydają się dopuszczalne.
Należy korzystać wyłącznie z zasilania prądem zmiennym ze standardowych
gniazd sieci elektrycznej.
Nie należy przeciążać gniazda sieci elektrycznej, przeacza, listwy zasilającej
ani innych rozdzielników elektrycznych. Należy upewnić się, że te elementy
mogą obsłużyć łączne natężenie (w amperach [A]) prądu pobieranego
przez urządzenie (zgodnie z oznaczeniem na zasilaczu) i przez wszelkie inne
urządzenia podłączone do tego samego obwodu.
Aby unikć uszkodzenia kabli zasilających i zasilacza:
Naly zabezpieczyć kable zasilające przed przypadkowym nadepnięciem.
Kabli nie wolno ściskać ani mocno zaginać, szczególnie w miejscach, w których
łączą się z gniazdem sieci elektrycznej, zasilaczem i urządzeniem.
Nie należy szarpać, związywać ani skręcać kabli zasilających ani w żaden inny
sposób narażać ich na uszkodzenie.
Naly chronić kable zasilające przed wysoką temperaturą.
Kable zasilające należy chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi. Nie
można dopuścić, aby kable były gryzione lub żute.
Odłączając kabel zasilający, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia kabla zasilającego należy natychmiast
zaprzestać jego użytkowania. W czasie burz z piorunami oraz wtedy, gdy
urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je oączyć od
zasilania.
Podłączając kabel zasilający prądu zmiennego do urdzeń z zasilaczem, naly
zawsze postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
1 Włóż wtyczkę kabla zasilającego do zasilacza na maksymalną możli
ębokość.
2 Poącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.
Urządzenia z zasilaniem bateryjnym
Poniższe środki ostrożności odnoszą się do wszystkich produktów zasilanych przy
yciu baterii doładowywanych lub standardowych.
Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami grozi ich rozszczelnieniem, przegrzaniem lub
wybuchem. Płyn wyciekający z baterii powoduje korozję i może być toksyczny. Może
powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.
155
Aby zmniejszyć ryzyko zranienia:
Baterie należy przechowywać w miejscu niedospnym dla dzieci.
Baterii nie wolno podgrzewać, otwierać, przekłuwać, niszczyć ani wrzucać do
ognia.
Nie należy używać jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnych
typów (na przykład węglowo-cynkowych i alkalicznych).
Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami złączy baterii w urządzeniu. Te
elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
Jeśli baterie są zużyte lub jeśli urdzenie ma być przechowywane przez
uższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Stare, słabe lub zużyte baterie naly
niezwłocznie wyjąć z urdzenia i poddać recyklingowi albo utylizować zgodnie
z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
W przypadku stwierdzenia wycieku należy usunąć wszystkie baterie, uwając,
aby nie doszło do kontaktu płynu ze skórą lub ubraniem. Jeśli do takiego
kontaktu dojdzie, naly natychmiast przemyć skórę dużą ilością wody. Przed
ożeniem nowych baterii należy dokładnie wyczyścić komorę baterii wilgotnym
papierowym ręcznikiem lub pospować zgodnie z zaleceniami producenta
dotyccymi czyszczenia.
Dotyczy tylko baterii standardowych (bez możliwości doładowywania):
Uwagaycie niewłaściwego typu baterii może doprowadzić do wybuchu.
Należy stosować wącznie baterie określonego rozmiaru i typu (alkaliczne,
cynkowo-węglowe lub cynkowo-chlorowe).
Dotyczy tylko baterii doładowywanych:
Uwaga ycie niewłaściwego typu baterii może doprowadzić do wybuchu.
Należy stosować wącznie baterie tego samego typu i o parametrach zgodnych
z oryginalnymi bateriami. Do ładowania produktu należy używać wącznie
ładowarki, która została do niego dołączona.
Zestawy słuchawkowe
Korzystanie z zestawów słuchawkowych przez dłuższy czas przy wysokim poziomie
ośności grozi przejściową lub trwałą utratą słuchu. Nie należy siadać ani stawać
na słuchawkach, kablach czy złączach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
zestawu słuchawkowego.
Kamery internetowe
Kamery internetowe mocowane na magnes lub przylepiec
Umieszczenie podstawki w pobliżu monitora CRT lub bezpośrednio na nim może
spowodować trwe zniekształcenie obrazu w okolicy miejsca mocowania. Usunięcie
kółka samoprzylepnego przytwierdzonego do powierzchni może uszkodzić jej
warstwę ochronną i/lub pozostawić na niej resztki kleju.
Urdzenia bezprzewodowe
Przed wejściem na pokład samolotu lub umieszczeniem urdzenia
bezprzewodowego w bagażu podlegającym odprawie należy wyjąć baterie
156
lub wączyć urządzenie (jeżeli ma włącznik/wyłącznik). Podobnie jak telefony
komórkowe, urządzenia bezprzewodowe emitują sygnał o częstotliwości radiowej (RF)
po umieszczeniu w nich baterii i włączeniu (jli urządzenie ma włącznik/wyłącznik).
Kontrolery gier, klawiatury i myszy komputerowe
Ostrzeżenie dotycce zdrowia
Korzystanie z kontrolerów gier, klawiatur, myszy komputerowych lub innych
elektronicznych urządzeń wejściowych może być przyczyną poważnego zranienia lub
zaburzeń.
Podczas korzystania z komputera, tak jak w przypadku wielu innych czynności,
ytkownik może sporadycznie odczuwać dolegliwości rąk, ramion, pleców, karku
lub innych części ciała. Jeżeli jednak występują objawy takie jak długotrwały
lub powtarzający się dyskomfort, ból, arytmia, boleści, mrowienie, drętwienie,
uczucie pieczenia lub sztywność, NIE NALEŻY IGNOROWAĆ TYCH ZNAKÓW
OSTRZEGAWCZYCH. NALY BEZZOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
WYKWALIFIKOWANYM LEKARZEM SPECJALISTĄ, nawet jeśli objawy wyspują
w czasie, gdy użytkownik nie pracuje przy komputerze. Mogą one być związane z
bolesnymi i niekiedy trwymi obrażeniami prowadzącymi do kalectwa lub chorób
mięśni, nerw, ścięgien lub innych cści ciała. Te uszkodzenia układu mięśniowo-
szkieletowego obejmują zespół cieśni nadgarstka, zapalenie ścięgna, zapalenie
pochewki ścięgna i inne choroby.
Naukowcy nie potraą jeszcze udzielić odpowiedzi na wiele pytań dotyczących
zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, są jednak ogólnie zgodni co do tego, że ich
wystąpienie może być związane z wieloma czynnikami, takimi jak: ogólny stan
zdrowia, poziom stresu i sposoby reagowania na stres, warunki zdrowotne i kondycja
zyczna oraz pozycja przyjmowana przez daną osobę i ruchy ciała podczas pracy i
wykonywania innych czynności (w tym korzystania z klawiatury i myszy). Istotnym
czynnikiem może być również czas pwięcany na wykonanie określonej czynnci.
Zestaw wskazówek, które mogą pomóc w zwiększeniu wygody pracy przy
komputerze, a także zmniejszeniu ryzyka wystąpienia zaburzeń mięśniowo-
szkieletowych (MSD), można znaleźć w „Podręczniku zdrowej pracy przy komputerze”
(Healthy Computing Guide), który jest instalowany wraz z oprogramowaniem tego
urządzenia, lub w „Podręczniku zdrowego grania” (Healthy Gaming Guide) dostępnym
w witrynie . Jeżeli z tym urządzeniem nie zostało dostarczone oprogramowanie,
„Podręcznik zdrowej pracy przy komputerze” (Healthy Computing Guide) jest
dostępny w witrynie . Można także zamówić jego bezatną kopię na dysku CD,
dzwoniąc pod numer (800) 360-7561 (tylko w Stanach Zjednoczonych).
W przypadku pytań dotyczących stylu życia, aktywności lub uwarunkowań
medycznych i zycznych, które mogą mieć związek z MSD, naly skontaktować się z
wykwalikowanym lekarzem.
Ataki powodowane przez nadwrliwość na światło
W przypadku niewielkiego odsetka osób może wyspić atak spowodowany przez
okrlone obrazy, w tym migające światła lub wzory, które mogą pojawiać się w
grach wideo. Nawet osoby, u których nie wyspowy ataki lub epilepsja, mogą być
zagrożone niezdiagnozowaną podatnością prowadzącą do „ataków powodowanych
przez nadwrażliwość na światło” podczas korzystania z gier wideo.
157
Ataki tego typu mogą mieć różne objawy, łącznie z zawrotami głowy, zaburzeniami
wzroku, skurczami mięśni oczu lub twarzy, niekontrolowanymi ruchami kończyn,
dezorientacją, oszołomieniem lub chwilową utratą świadomości.
Ataki mogą również powodować utratę świadomości lub konwulsje, kre mogą być
przyczyną zranienia na skutek upadku lub uderzenia w przedmioty znajdujące się w
pobliżu.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych symptomów należy niezwłocznie
zaprzestać grania i zasięgnąć porady lekarskiej. Rodzice powinni ustalić, czy powsze
symptomy występują u ich dzieci (ataki tego typu częściej występują w przypadku
dzieci i nastolatków niż osób doroych). Następujące środki ostrożności umożliwiają
ograniczenie ryzyka występowania ataków epileptycznych powodowanych przez
nadwrażliwość na światło:
Oglądanie telewizji z większej odleci.
ycie mniejszego ekranu telewizyjnego.
Korzystanie z gier w prawidłowo oświetlonym pomieszczeniu.
Rezygnowanie z gry w przypadku senności lub zmęczenia.
Jeżeli u danej osoby lub jej krewnych występowały ataki lub epilepsja, należy
skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z gry.
Urządzenia ze wskaźnikami laserowymi
Uwaga Korzystanie z regulatorów lub ustawień albo wykonywanie procedur
niezgodnych z niniejszymi zaleceniami może spowodować niebezpieczne
napromieniowanie.
Nie wolno spoglądać w wiązkę.
Nie należy kierować wiązki laserowej w stronę innych osób. Wskaźniki laserowe
są przeznaczone do oświetlania obiektów nieożywionych.
Nie należy pozwalać dzieciom na używanie wskaźnika bez nadzoru. Wskaźniki
laserowe nie są zabawkami.
Nie należy kierować wskaźnika laserowego na powierzchnie lustrzane
(odbijające światło). Wiązka odbita może mieć taki sam wyw na oko, jak wiązka
bezpośrednia.
Nie należy demontować urządzenia.
Nie należy używać urdzenia poza okrlonym zakresem temperatur pracy:
od +5 do +35C. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych warunków
pracy należy przed ponownym użyciem wączyć urządzenie i poczekać na
ustabilizowanie się temperatury w określonym zakresie.
Wszystkie urządzenia
Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie
Nie należy podejmować prób rozkładania, otwierania, serwisowania ani
modykowania urdzenia sprtowego lub zasilacza. Grozi to porażeniem prądem
elektrycznym i stwarza inne zagrożenia. Wszelkie dowody przeprowadzenia prób
otwarcia lub modykowania urządzenia, w tym odklejania, nakłuwania lub usuwania
jakichkolwiek etykiet, wiążą się z utratą ograniczonej gwarancji.
158
Ryzyko zadławienia
To urządzenie może zawierać niewielkie części stwarzające ryzyko zadławienia się
dzieci w wieku poniżej 3 lat. Niewielkie części naly zabezpieczyć przed dziećmi.
ywanie i czyszczenie
Korzystając z urządzenia, należy przestrzegać poniższych instrukcji:
Nie należy używać urdzenia w pobliżu źródeł ciepła.
Naly korzystać wyłącznie z dodatków i akcesoriów określonych przez r
Microsoft.
Do czyszczenia należy używać wącznie suchej ściereczki.
Naly chronić ten produkt przed wodą i wilgocią. Aby ograniczyć ryzyko pożaru
lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić ten produkt przed deszczem
i wilgocią.
Mocowanie na przylepiec
Elementy niektórych urządzeń mocuje się za pomocą przylepca. NIE WOLNO nic
mocować na antykach, przedmiotach pamiątkowych, wartościowych ani takich,
których nie da się zastąpić innymi. Usunięcie przylepca może uszkodzić warst
ochronną powierzchni i/lub pozostawić na niej resztki kleju.
Specykacje dotyczące laserów i diod LED
Uwaga Korzystanie z regulatorów lub ustawień albo wykonywanie procedur
niezgodnych z niniejszymi zaleceniami może spowodować niebezpieczne
napromieniowanie.
Urządzenia z laserem
To urządzenie jest zgodne z międzynarodową normą IEC
60825-1:1993+A1+A2 (IEC 60825-1:2001-08) dla produktu
laserowego klasy 1 i klasy 2. Jest ono również zgodne z
przepisami 21 CFR 1040.10 oraz 1040.11, z wyjątkiem różnic
wynikających z treści dokumentu Laser Notice No. 50 z 24
czerwca 2007 roku.
Urdzenia z laserem klasy 2
Charakterystyka wiązki: kolimacyjna
(równolea) wiązka światła
Moc wyjściowa lasera: < 1 mW
ugość fali emitowanej przez laser:
630 — 670 nm
To urządzenie optyczne nie zawiera części
wymagających serwisowania. Wiązka
laserowa klasy 2 jest emitowana z przodu urządzenia.
IEC 60825-1:2007-03
159
Mysz optyczna (LED)
Ten produkt został zakwalikowany jako zgodny z
międzynarodową normą IEC 60825-1:1993+A1+A2 (IEC
60825-1:2001-08).
Ten produkt korzysta z diod LED, które są traktowane jako
urządzenia klasy 1 (IEC 60825-1:1993+A1+A2).
Moc wyjściowa diod LED: < 67,8 µW (graniczna fotochemiczna), < 4,2 mW (graniczna
termiczna)
Nominalna długość fali emitowanej przez diodę LED: 470 nm (światło niebieskie),
635 nm (światło czerwone)
Produkt klasy 1 jest bezpieczny w możliwych do przewidzenia warunkach dziania,
zgodnie z opisem zawartym w normie IEC 60825-1. Zaleca się jednak, aby nie
kierować wiązki laserowej (emitowanej od spodu urządzenia) w kierunku oczu innych
osób.
To urządzenie optyczne nie zawiera części wymagających serwisowania.
Regulacje prawne
Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań maszynowych, medycznych ani
przemyowych. Wszelkie zmiany i modykacje dokonane bez wyraźnej zgody rmy
Microsoft mogą spowodować utratę praw do używania niniejszego urządzenia.
Produkt jest przeznaczony do użytku z urdzeniami ITE (Information Technology
Equipment) znajdującymi się na listach NRTL (UL, CSA, ETL itd.) i/lub zgodnymi ze
standardami IEC/EN 60950 (oznaczone znakiem CE). Brak części wymagających
serwisowania.
To urządzenie jest produktem komercyjnym i może być używane w zakresie
temperatur od +5 do +35şC.
Tylko urządzenia Bluetooth oraz urządzenia korzystające z częstotliwości
2,4 GHz: zgodnie z wymogami FCC dotyccymi częstotliwości radiowych muszą
być spnione niżej wymienione warunki. Antena musi być zainstalowana przez
producenta i nie można jej zmieniać. Urządzenia bezprzewodowe nie mogą
znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie ani nie mogą być podłączane do
jakichkolwiek innych anten czy nadajników. Z wyjątkiem zestawów słuchawkowych i
urządzeń podręcznych należy zachować 20-centymetrową odległość między anteną
urządzenia bezprzewodowego a innymi osobami.
Dotyczy tylko urządzeń obsługujących standard 802.11a: produkt jest
przeznaczony do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, co ma na celu
zapobieżenie ewentualnym szkodliwym zakłóceniom w licencjonowanej komunikacji
w zakresie częstotliwości 5,155,25 GHz.
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.
Stany Zjednoczone: (800) 426-9400, Kanada: (800) 933-4750
160
Oświadczenie o zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej
Niniejszym rma Microsoft Corporation deklaruje zgodność produktu z zasadniczymi
wymaganiami i innymi zapisami dyrektyw 2006/95/WE, 2004/108/WE i 1999/5/WE.
Dokumentacja techniczna zgodna z wymaganiami procedury oceny zgodności
znajduje się pod następującym adresem:
Firma: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Adres: The Atrium Building 3
Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Kraj: Irlandia
Numer telefonu: +353 1 295 3826
Numer faksu: +353 1 706 4110
Internet: http://www.microsoft.com/ireland/
Sprzęt 2. kategorii
Urządzenia korzystające z częstotliwości 27 MHz
Moc wyjściowa częstotliwości radiowej (RF): < 54 dBµV/m przy 3 m
Klawiatura z dwoma kanałami — częstotliwości radiowe: 27,095 MHz (kanał 1), 27,195
MHz (kanał 2)
Klawiatura z jednym kanałem — częstotliwość radiowa: 27,195 MHz lub 27,095 MHz
Mysz z dwoma kanałami — częstotliwości radiowe: 27,045 MHz (kanał 1) i 27,145 MHz
(kanał 2)
Mysz z jednym kanem — częstotliwość radiowa: 27,145 MHz lub 27,045 MHz
Utylizacja baterii oraz sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniu oznacza, że
produktu ani umieszczonych w nim baterii nie można wyrzucać wraz z
odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego użytkownik jest zobowiązany
dostarczyć je do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu baterii oraz odpadów
elektrycznych i elektronicznych. Segregowanie i recykling pomagają zachowywać
zasoby naturalne i ułatwiają usuwanie baterii oraz urządzeń elektrycznych i
elektronicznych zawierających niebezpieczne substancje w sposób bezpieczny
dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Więcej informacji na temat punkw zbiórki i
recyklingu zużytych baterii i sprzętu można uzyskać w urzędzie miejskim/biurze
samordowym, w rmie zajmującej się wywożeniem odpadów lub w sklepie, w
którym produkt został zakupiony. Dodatkowe informacje na temat utylizacji sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)
oraz baterii można uzyskać pod adresem weee@microsoft.com.
161
Informacje o patentach
Zgłoszono do opatentowania w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Opcje obsługi klienta
W razie pytań dotyccych sprzętu rmy Microsoft naly wykonać poniższe
czynności:
Sprawdzić wymagania systemowe danego urdzenia (umieszczone na
opakowaniu), aby upewnić się, że system jest zgodny z tym urdzeniem.
Zapoznać się z całą dokumentacją w postaci papierowej.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotycce produktu i pomocy technicznej,
naly przejść do witryny Microsoft Hardware w sieci Web pod adresem www.
microsoft.com/hardware.
Uwaga Aby uzyskać m.in. szczegółowe informacje na temat zasad udzielania
pomocy, należy odwiedzić witrynę http://support.microsoft.com/international.aspx
i wybrać z listy odpowiedni kraj lub region. Jeśli w danym kraju lub regionie nie ma
przedstawicielstwa rmy Microsoft, naly skontaktować się z placówką, w której
zakupiono produkt tej rmy.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym adresy URL i odwołania do innych witryn
sieci Web, mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Ten dokument nie jest świadectwem przekazania jakichkolwiek praw do jakiejkolwiek własności
intelektualnej związanej z dowolnym produktem rmy Microsoft. Kopiowanie i używanie tego
dokumentu w wewnętrznych celach referencyjnych jest dozwolone.
© 2011 Microsoft Corporation.
Microsoft, IntelliEye, IntelliMouse i Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft.
Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym rmy Bluetooth SIG, Inc.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.
/