Stanley STHT1-77149 Instrukcja obsługi

Marka
Stanley
Model
STHT1-77149
Rodzaj
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie instrukcje.
Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar
lub poważne obrażenia.
Instrukcje bezpieczeństwa
F=NIEBEZPIECZEŃSTWO: Promieniowanie laserowe. Unikaj bezpośredniej
ekspozycji oczu, w przeciwnym wypadku może dojść do ich poważnego
uszkodzenia.
Nie używaj narzędzi optycznych takich jak teleskop lub teodolit w celu oglądania wiązki
lasera.
• Umieść laser w taki sposób, aby uniknąć niezamierzonego kontaktu ze wzrokiem.
Nie posługuj się laserem w pobliżu dzieci, ani nie zezwalaj dzieciom na posługiwanie się nim.
Nie demontuj. Modyfikowanie urządzenia w jakikolwiek sposób może zwiększyć ryzyko
promieniowania laserowego.
OSTRZEŻENIE: Użycie elementów sterujących, dokonanie regulacji lub
zastosowanie procedur innych niż określone w Podręczniku użytkownika może narazić
użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowanie laserowego.
Nie uruchamiaj w atmosferach wybuchowych, np. w obecności łatwopalnych cieczy,
gazów lub pyłów.
Korzystaj, stosując wyłącznie specjalnie oznaczone baterie. Użycie innych baterii
może stworzyć ryzyko pożaru.
Nieużywany produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci i innych niedoświadczonych
osób. Lasery są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.
Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta dla danego modelu lasera.
Akcesoria odpowiednie dla danego modelu lasera mogą wywołać ryzyko obrażeń
podczas stosowania na innym modelu.
Naprawy oraz serwis MUSZĄ być dokonywane przez specjalistyczny zakład napraw.
Naprawy dokonywane przez osoby niewykwalifikowane mogą doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
Nie usuwaj ani nie zasłaniaj etykiet ostrzegawczych. Usuwanie etykiet zwiększa ryzyko
narażenia na promieniowanie.
• Do użytku tylko wewnątrz budynku.
Produkt ten jest przeznaczony do stosowania w zakresie temperatur od 41°F/5° do
104°F/40°C.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność podczas wiercenia, przybijania lub
cięcia w ścianach, podłogach i sufitach, w których mogą się znajdować przewody
elektryczne lub rury. Zawsze wyłączaj zasilanie podczas pracy w pobliżu
przewodów elektrycznych.
OSTRZEŻENIE: Użycie elementów sterujących, dokonanie regulacji lub
zastosowanie procedur innych niż określone w Podręczniku użytkownika może narazić
użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowanie laserowego.
Etykieta na urządzeniu może zawierać następujące symbole:
V........................wolty mW ........................miliwaty
nm …………………długość fali w nanometrach Klasa 2 …………………Laser klasy 2
Dla Twojej wygody i bezpieczeństwa na laserze umieszczono następujące etykiety:
STHT77149
Laser samopoziomujący z wbudowanym kątomierzem
ZACHOWAJ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.
www.STANLEYTOOLS.eu
79003212
INSTALACJA BATERII - RYSUNEK A
Upewnij się, że przełącznik laserowy On/Off (1) jest w pełnej pozycji „Off”, dociskając
go do pozycji „Off”.
Otwórz pokrywę komory baterii (7) znajdującą się z tyłu urządzenia. Włóż 2 nowe
baterie alkaliczne AAA 1,5V, upewniając się, że bieguny baterii (+) i (-) są właściwie
dopasowane. Zamknij na zatrzask pokrywę komory baterii.
OSTRZEŻENIE: Baterie mogą wybuchnąć lub wyciec, a także spowodować
obrażenia ciała lub pożar.
Przestrzegaj dokładnie wszystkich instrukcji i ostrzeżeń umieszczonych na etykiecie i
opakowaniu baterii.
Zawsze wkładaj baterie prawidłowo w odniesieniu do polaryzacji (+ i -) zgodnie z
oznaczeniem na baterii oraz na urządzeniu.
• Nie zwieraj biegunów baterii.
• Nie ładuj baterii.
Nie mieszaj starych i nowych baterii. Wyjmuj wszystkie baterie w tym samym czasie,
umieszczając nowe baterie tej samej marki i tego samego typu.
Wyjmij bezzwłocznie rozładowane baterie i pozbądź się ich w sposób zgodny z
lokalnymi przepisami.
• Nie wrzucaj baterii do ognia.
• Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy.
„Przewóz baterii może wywołać pożar, jeśli bieguny baterii przypadkowo wejdą w kontakt
z materiałami przewodzącymi takimi jak klucze, monety, narzędzia ręczne itp. Przepisy
Amerykańskiego Departamentu ds. Transportu Materiałów Niebezpiecznych (Hazardous
Material Regulations – HMR) zakazują przewozu baterii w ramach działalności handlowej
lub na pokładach samolotów (t.j. pakowanych w walizki lub bagaż podręczny), CHYBA
ŻE są one odpowiednio zabezpieczone przed zwarciem. Tak więc przewożąc pojedyncze
baterie upewnij się, że ich bieguny są chronione i dobrze izolowane od materiałów, które
mogą wejść z nimi w kontakt i spowodować zwarcie.”
1.) Przełącznik On/Off
2.) Kątomierz
3.) Przycisk kierunku lasera - (rzutowanie w lewą stronę)
4.) Przycisk kierunku lasera - (rzutowanie w prawą stronę)
5.) Linie lasera samopoziomującego
6.) Nakładka do montażu ściennego - (igła do
zabudowy suchej i otwór w kształcie dziurki od klucza)
7.) Komora baterii
8.) Otwór w kształcie dziurki od klucza
9.) Igła do zabudowy suchej
ELEMENTY - RYSUNEK B
WIESZANIE NA ŚCIANIE ZA POMOCĄ ŚRUBY - RYSUNEK C
Urządzenie laserowe można mocować na ścianie za pomocą śruby, wykorzystując otwór
w kształcie dziurki od klucza (8) w nakładce do montażu ściennego.
Umieść otwór w kształcie dziurki od klucza nad łbem śruby i osadź nakładkę na śrubie
za pomocą wąskiej szczeliny w otworze.
• Dokręć śrubę.
Przyłóż okrągłą kieszeń znajdującą się z tyłu lasera do koła magnetycznego z przodu
nakładki do montażu ściennego.
Upewnij się, że urządzenie umocowane jest na ścianie w sposób stabilny i bezpieczny.
• Unikaj ekspozycji na promien-
iowanie laserowe emitowane z
tego otworu.
Made in ChinaMade in China
www.stanleytools.com
www.stanleytools.eu
www.stanleylasers.com
PL
WIESZANIE NA ZABUDOWIE SUCHEJ - RYSUNEK D
Urządzenie laserowe można mocować na zabudowie suchej za pomocą igły (9) w
nakładce do montażu ściennego.
Aby wbić igłę w element suchej zabudowy, najpierw wysuń igłę, obracając jej podstawą
z przeciwnej strony (Rysunek D).
Utrzymując nacisk na podstawę igły, wprowadź igłę w linii prostej i osadź stabilnie w
elemencie suchej zabudowy.
Igłę do suchej zabudowy należy zawsze wbijać ręcznie, nigdy przy pomocy młotka.
Aby usunąć igłę ze ściany ze ściany, wyciągnij ją w linii prostej.
Przyłóż okrągłą kieszeń znajdującą się z tyłu lasera do koła magnetycznego z przodu
nakładki do mocowania ściennego.
• Upewnij się, że urządzenie umocowane jest na ścianie w sposób stabilny i bezpieczny.
OSTRZEŻENIE: Igła jest ostra i należy obchodzić się z nią ostrożnie. Zawsze upewnij
się, że igła do suchej zabudowy jest zamknięta, podczas gdy nie jest w użyciu.
UWAGA: Igła może być stosowana wyłącznie do suchej zabudowy, a nie innych
powierzchni w tym tynku.
Instrukcja obsługi
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Promieniowanie laserowe, unikać bezpośredniej
ekspozycji oczu.
PRZEŁĄCZNIK ON/OFF - RYSUNEK E
Ustaw przełącznik On/Off (1) w pozycji środkowej pokazanej na Rysunek E, aby
uruchomić laser w trybie zablokowanym.
Przesuń przełącznik do końca w prawo, aby aktywować tryb samopoziomowania.
Przesuń przełącznik do końca w lewo, aby wyłączyć laser.
TRYB KĄTOMIERZA
Wbudowany kątomierz (2) (Rysunek B) lasera można stosować do:
• przenoszenia kąta,
zastosowania kąta (przykład: przeniesienie kąta nachylenia schodów, w celu
dopasowania zawieszenia obrazów na ścianie nad schodami).
KORZYSTANIE Z KĄTOMIERZA - RYSUNKI F, G
Powieś laser na powierzchni ściany przy zastosowaniu jednej z dwóch opisanych metod
lub podtrzymuj go ręką na ścianie.
• Ustaw przełącznik On/Off (1) w pozycji środkowej.
• Laser zostanie uruchomiony i rozpocznie rzutowanie linii.
• Zostanie on zablokowany w jednej pozycji.
• Włączy się podświetlenie kątomierza (2).
• Okienko kątomierza ukaże kąt względem pionu.
• Urządzenie można obracać na skali 360 stopni, odczytując miarę kąta w okienku.
• Miarę kąta można następnie przenieść do innego obszaru roboczego.
Mimo że kierunek lasera można odsuwać od pionu w lewo lub w prawo w „trybie
kątomierza”, najlepsze wyniki uzyska się w ustawieniu pionowym.
TRYB SAMOPOZIOMOWANIA - RYSUNKI H, I, J, K, L
Aby włączyć tryb samopoziomowania, przesuń przełącznik On/Off (1) do końca w
prawo.
• Podświetlenie kątomierza zgaśnie.
• Laser rozpocznie rzutowanie linii pionowej. (Rysunek H)
NAKIEROWANIE LINII LASERA - RYSUNKI I,J,K
Laser można rzutować w linii poziomej w lewo, pionowo do góry i w linii poziomej w
prawo.
• Przyciski na bokach (3 i 4) służą do zmiany kierunku linii lasera.
Aby zmienić kierunek, naciśnij przycisk w kierunku odpowiadającym wybranemu
kierunkowi rzutowania.
Na Rysunku J przycisk jest w pełni wciśnięty, a pozioma linia lasera skierowana jest na
lewo od urządzenia.
Naciśnij przycisk w przeciwnym kierunku, a linia lasera skieruje się w prawą stronę
urządzenia.
• Gdy przycisk ustawiony jest w centrum, linia lasera rzutowana jest pionowo.
PRZECHOWYWANIE
Laser przechowuj zawsze wewnątrz budynku, ustawiwszy przełącznik On/Off (1) w
pozycji „Off”.
KONSERWACJA
Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie łagodnego mydła i wilgotnej ściereczki.
Nigdy nie pozwól, aby jakakolwiek ciecz dostała się do wnętrza urządzenia; nigdy nie
zanurzaj jakiejkolwiek części urządzenia w cieczy.
WAŻNE: W celu zapewnienia BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu,
naprawa, konserwacja i regulacja (inne niż wymienione w Podręczniku użytkownika)
powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis lub inne wyspecjalizowane punkty
serwisowe, zawsze przy zastosowaniu identycznych części zamiennych.
Akcesoria
OSTRZEŻENIE: Użycie jakichkolwiek akcesoriów niezalecanych do stosowania wraz
z urządzeniem może być niebezpieczne.
GWARANCJA
Dwuletnia gwarancja
Stanley gwarantuje, że elektroniczne urządzenia pomiarowe będą wolne od wad
materiałowych lub produkcyjnych przez dwa lata od daty zakupu. Produkty wadliwe
zostaną naprawione lub wymienione według uznania firmy Stanley pod warunkiem
wysłania ich wraz z dowodem zakupu na adres:
Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przypadkowym uszkodzeniem,
zwykłym zużyciem, użyciem innym niż zgodne z instrukcjami producenta lub naprawą
lub zmianą produktu bez zgody firmy Stanley. Naprawa lub wymiana w ramach niniejszej
gwarancji nie ma wpływu na datę wygaśnięcia gwarancji. W zakresie dozwolonym przez
prawo Stanley nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji za pośrednie lub
wtórne straty wynikłe z wad produktu.
Gwarancja nie może zostać zmieniona bez zgody firmy Stanley. Gwarancja nie ma
wpływu na ustawowe prawa konsumentów – nabywców produktu. Gwarancja podlega
prawu kraju sprzedaży i będzie interpretowana zgodnie z nim. Stanlely oraz nabywca
nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów tego kraju w odniesieniu
do wszelkich roszczeń lub kwestii wynikających z gwarancji lub w związku z nią.
Kalibrowanie i konserwacja nie są objęte gwarancją.
UWAGA:
Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe stosowanie urządzenia oraz jego
konserwację. Co więcej, klient jest w pełni odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie
prawidłowości wskazań urządzenia laserowego oraz jego kalibrowanie.
Z zastrzeżeniem zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Długość fal diody laserowej: 630 - 680 nm (kolor czerwony)
Klasa lasera: Klasa 2
Zakres pracy: Do 20 stóp/609 cm (w zależności od warunków
oświetlenia)
Dokładność poziomowania: ± 1/8 cala/3 mm) @ 10 stóp/3 m
Zakres samopoziomowania: ±2.5°
Czas samopoziomowania: ≤8 sek.
Baterie: 2 baterie AAA (w zestawie)
Napięcie: 3 wolty
Temperatura eksploatacyjna: 50°F/5°C - 104°F/40°C
Spełnia wymogi określone w rozdziale 21 par. 1040.10 oraz par. 1040.11
amerykańskiego Kodeksu przepisów
/