Tefal P2500732 Instrukcja obsługi

Marka
Tefal
Model
P2500732
Rodzaj
Instrukcja obsługi
www.tefal.com
SL
RO
BG
HR
SR
PL
CS
HU
SK
UK
RU
Podręcznik użytkownika
Uživatelská příručka - Használati útmutató
Používateľská príručka - Інструкція з експлуатації
Инструкция по применению
A
B
H
J
N
O
C
D
E
F
G
I
K
L
M
Fig 1 Fig 2 Fig 3
CLIC
Fig 4 Fig 5
1
3
2
3
Fig 6
Fig 7 Fig 8 Fig 9
Fig 10 Fig 11 Fig 12
Fig 13 Fig 14
SL
RO
BG
HR
SR
PL
CS
HU
SK
UK
RU
Środki ostrożności
Aby zapewn bezpieczeństwo, urządzenie jest zgodne z odpowiednimi normami i przepi-
sami:
- Dyrektywa dotycząca Urządz ciśnieniowych
- Materiały pozostające w kontakcie z produktami spożywczymi:
Znajdź czas na przeczytanie wszystkich informacji, a w razie wątpliwości zawsze konsultuj
„Podręcznik użytkownika.
Tak jak w przypadku każdego sprzętu kuchennego, postępuj ostrożnie zwłaszcza, jeżeli
używasz szybkowaru w obecności dzieci.
Nie wkładaj szybkowaru do rozgrzanego piekarnika.
W trakcie przemieszczania szybkowaru pod ciśnieniem zachowaj maksymalną ostrność.
Nie dotykaj gorących powierzchni. Trzymaj za uchwyty i przyciski. W razie potrzeby użyj
kawic kuchennych.
Nie używaj szybkowaru do innego celu niż ten, do którego został przeznaczony.
Szybkowar gotuje pod ciśnieniem. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować po-
parzenia. Przed rozpoczęciem gotowania, upewnij się czy szybkowar jest prawidłowo
zamknięty. Patrz rozdział„Zamykanie.
Przed otworzeniem szybkowaru, upewnij się czy zawór znajduje się w położeniu dekom-
presji.
Nigdy nie otwieraj szybkowaru na siłę. Upewnij się czy ciśnienie wewnątrz spadło. Patrz
rozdział„bezpieczeństwo.
Nigdy nie ywaj szybkowaru bez płynu, może to spowodować poważne uszkodzenia.
Upewnij się czy podczas gotowania, w szybkowarze zawsze jest wystarczająca ilość ynu.
Stosuj odpowiednie źródła grzewcze, zgodnie z instrukcją obsługi.
Nie napełniaj szybkowaru powyżej 2/3 objętości (oznaczenie maksymalnego napełnienia).
W przypadkuproduktów,kre powiększają swoobjętć podczasgotowania,na przykład
ryż, odwodnione warzywa lub mus owocowy, nie napełniaj szybkowaru powyżej połowy
jego pojemności.
Po gotowaniu mięs pokrytych warstwą skóry (na przykład ozorka wołowego), istnieje nie-
bezpieczeństwo spęcznieniapod wpływem ciśnienia; nienależy przebij mięsajeżeli jego
skóra jestwzta- istniejeryzyko poparzenia. Zalecamyprzebijmięso przed gotowaniem.
W przypadku produkw ciastowatych (rozgotowany groszek, rabarbar), przed otwarciem
lekko potrząśnij szybkowarem, aby produkty nie wytrysnęły na zewnątrz.
Przed każdym użyciem sprawdź czy zawory nie zatkane. Patrz rozdzi„przed gotowa-
niem.
Nie używaj szybkowaru do smażenia na oleju pod ciśnieniem.
Nie ingeruj w system bezpieczstwa, poza wskazówkami dotyczącymi czyszczenia i kon-
serwacji.
Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne TEFAL pasujące do zakupionego modelu. W
szczególności, stosuj zbiorniki i pokrywy
.
Opary alkoholu łatwopalne. Podgrzewaj bez pokrywy przez około dwie minuty. Zwróć
szczegól uwagę na urządzenie podczasprzygotowywaniaposiłków, do którychużytoal-
koholu.
Niewykorzystujszybkowaru doprzechowywania produkw kwaśnych lub solonych przed
i po gotowaniu ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia zbiornika.
Zachowaj podręcznik obugi
A - Regulator ciśnienia
B - Kanał odprowadzenia pary
C
-
Zawór bezpieczeństwa
D
-
Wskaźnik ciśnienia
E
-
Przycisk otwierania
F
-
Rączka pokrywy
G
-
Oznaczenie położenia pokrywy
H
-
Oznaczenie położenia regulatora
ciśnienia
I
-
Uszczelka pokrywy
J
-
Kosz do gotowania na parze
K
-
Podstawka kosza do gotowania na
parze
F
-
Rączka zbiornika
M
-
Zbiornik
N
-
Uchwyt zbiornika
O
-
Oznaczenie maksymalnego poziomu
Dane techniczne
Średnica dna szybkowaru - modele
Informacje normatywne:
Górne ciśnienie robocze: 80 kPa.
Maksymalne ciśnienie bezpieczeństwa: 170 kPa.
Odpowiednie źródła grzewcze
Szybkowar można stosować na wszyst-
kich modelach kuchenek, w tym również indukcyjnych.
Na płycie elektrycznej i indukcyjnej, ywaj płyty o śred-
nicy identycznej lub mniejszej od dna rondla.
Na płycie witroceramicznej, upewnij się czy dno zbiornika
jest czyste i gładkie.
Na gazie, płomień nie może wystawać poza średnicę
zbiornika.
Pojemność Ø Zbiornika Ø Dna
Model ze stali
nierdzewnej
4 L 22 cm 19 cm P25042
6 L 22 cm 19 cm P25007
7 L 22 cm 19 cm P25008
GAS YTA
ELEKTRYCZNA
WITROCERAMICZNA
HALOGENOWA
PROMIENNIKOWA
INDUKCYJNA
SPIRALA
ELEKTRYCZNA
Schemat opisowy
SL
RO
BG
HR
SR
PL
CS
HU
SK
UK
RU
Akcesoria TEFAL
Dostępne na rynku akcesoria do szybkowaru
:
Aby wymienić inne części lub naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem marki TEFAL.
Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne TEFAL od-
powiednie do zakupionego modelu.
Obsługa
Otwieranie
Kciukiem pociągnij przycisk otwierania (E) i przesuń
go do położenia
Rys. 1
Przytrzymując rączkę zbiornika (L) lewą ręką,
przekręć prawą ręką rączkę pokrywy (F) przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara, do otworzenia
Rys. 2
. Następnie podnieś pokrywę.
Zamykanie
Połóż pokrywę płasko na zbiorniku dopasowując trójkąty
na pokrywie do trójkątów na rączce zbiornika
Rys. 3
Przekręć pokrywę maksymalnie w lewo
Rys. 3
Popchnij przycisk otwierania (E) ustawiając w położeniu
Rys. 4.
Minimalny poziom
Zawsze wlewaj minimalną ilość płynu, co najmniej 250 ml (2
filiżanki).
Gotowanie na parze
Do szybkowaru należy nal co najmniej 750 ml (6
filiżanek).
Postaw kosz (J) na specjalnym stojaku (K)
Rys. 5
Akcesoria Symbol
Uszczelka X2010003
Produkty umieszczone
w koszu nie powinny
dotykać pokrywy szyb-
kowaru.
Maksymalny poziom
Nigdy nie napełniaj szybkowaru powyżej 2/3 wysokości
zbiornika (oznaczenie maksymalne)
Rys. 6
Niektóre produkty
W przypadku produktów, które powiększają swoją objętość
podczas gotowania, na przykład ryż, odwodnione warzywa
lub mus owocowy, nie napełniaj rondla powyżej połowy
jego pojemności
Rys. 6
Używanie regulatora ciśnienia (A)
Gotowanie produktów delikatnych i warzyw
Ustaw piktogram regulator (A) naprzeciwko oznacze-
nia (H).
Gotowanie mięsa i produktów zamrożonych
Ustaw piktogram regulator (A) naprzeciwko oznacze-
nia (H).
Odprowadzenie pary
Ustaw piktogram regulator (A) naprzeciwko oznacze-
nia (H).
Zdejmowanie regulatora ciśnienia
Przed zdjęciem regulatora (A) odstaw urządzenie do wysty-
gnięcia.
Naciśnij regulator i przekręć go, aby ustawić położenie
naprzeciwko oznaczenia (H)
Rys. 7
Zdejmij regulator.
Zakładanie regulatora ciśnienia
Załóż regulator roboczy, ustawiając na oznaczeniu (H).
Naciśnij
regulator
, a następnie przekręć ustawiając w odpo-
wiedniej pozycji.
Pierwsze użycie
Napełnij wodą do 2/3 pojemności zbiornika. (oznaczenie
maksymalne).
Ustaw stojak na kosz (K) na dnie zbiornika i umieść na nim
kosz (J).
Zamknij szybkowar.
Ustaw regulator ciśnienia (A) w położeniu .
Postawić szybkowar na źródle grzewczym ustawionym na
maksymalną moc.
SL
RO
BG
HR
SR
PL
CS
HU
SK
UK
RU
Gdy para zacznie wydostawać się przez regulator, zmniejsz
moc grzewczą i rozpocznij odliczanie 20 minut.
Po upływie 20 minut, wyłącz podgrzewanie.
Ustaw regulator ciśnienia (A) w położeniu
Gdy wskaźnik ciśnienia (D) opadnie: w
szybkowarze nie ma już podwyższonego ciśnienia.
Otwórz szybkowar.
Wypłucz szybkowar wodą i wysusz.
Uwaga: pojawienie się plam na dnie zbiornika nie oznacza
zmniejszenia jakości metalu. Jest to osad kamienia. Aby go
usunąć, można użyć zmywaka kuchennego nasączonego
rozpuszczonym octem.
Przed rozpoczęciem gotowania
Przed każdym yciem wyjmij regulator (A) (patrz rozdział
„Używanie regulatora ciśnienia”) i sprawdź wzrokowo pod
światło, czy kanał regulator roboczego (B) nie jest zatkany.
W razie potrzeby, wyczyść go wykałaczką
Rys. 8
Sprawdź czy regulator bezpieczeństwa (C) jest ruchomy:
patrz rozdział„czyszczenie i konserwacja”.
Ustaw na miejsce regulator roboczy (A) i wybierz położenie
lub .
Przed rozpoczęciem gotowania, upewnij się czy szybkowar
jest prawidłowo zamknięty.
Postaw szybkowar na źródle grzewczym ustawionym na
maksymalną moc.
Podczas gotowania
Gdy regulator ciśnienia (A) zaczyna uwalniać parę w spo-
sób ciągły, wydając przy tym regularny więk (świst), po-
trawa zaczyna się gotować - należy zmniejsz moc
podgrzewania.
Zacznij odliczać czas podany w przepisie.
Gdy czas gotowania minie, wyłącz źródło grzewcze.
Zakończenie gotowania
Odprowadzenie pary
Po wyłączeniu źródła grzewczego, masz dwie możliwości:
Powolne obniżenie ciśnienia: ustaw regulator ciśnienia
(A) w położeniu . Gdy wskaźnik ciśnienia (D) opadnie: w
szybkowarze nie ma już podwyższonego ciśnienia.
Szybkie obniżenie ciśnienia: włóż szybkowar pod kran z
zimną wodą. Gdy wskaźnik ciśnienia (D) opadnie: w rondlu
nie ma j podwyższonego ciśnienia. Ustaw regulator
ciśnienia (A) w położeniu .
Możesz otworz pokrywę.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie rondla
Aby urządzenie działo prawidłowo, należy przestrzegać za-
lecdotyczącychczyszczeniaikonserwacjipokażdymużyciu.
Umyj szybkowar po każdym gotowaniu w letniej wodzie z
dodatkiem płynu do mycia naczyń. Postępuj w taki sam
sposób z koszem.
Nie ywaj środków zawierających chlor.
Nie przegrzewaj zbiornika gdy jest pusty.
Czyszczenie wnętrza zbiornika
Myj myjką kuchenną z dodatkiem środka do mycia naczyń.
Jeżeli wewnątrz zbiornika ze stali nierdzewnej znajdują się
plamy opalizujące, wyczyść je za pomocą octu.
Czyszczenie zbiornika na zewnątrz
Myj myjką kuchenną z dodatkiem środka do mycia naczyń.
Czyszczenie pokrywy
Myj pokrywę pod bieżącą letnią wodą za pomocą gąbki z
dodatkiem środka do mycia naczyń.
Czyszczenie uszczelki pokrywy
Po każdym gotowaniu, wyczyść uszczelkę (I) i jej gniazdo.
Zakładanie uszczelki pokazane jest na rysunkach
Rys. 9 -
10
Czyszczenie regulatora ciśnienia (A)
Zdejmowanie regulatora ciśnienia (A): patrz rozdział
„Używanie regulatora ciśnienia”.
Wyczyść regulator ciśnienia (A) pod bieżącą wodą z kranu
Rys. 11
Jeżeli podczas
obniżania ciśnienia
zauważysz nienaturalne
pryskanie: ustaw regu-
lator w położeniu , a
następnie powoli
obniżaj ciśnienie zwra-
cając uwa czy pryska-
nie ustało.
Zbiornik i kosz można
myć w zmywarce do
naczyń.
W zmywarce do naczyń
nie wolno m pokrywy.
Aby jak najdłużej za-
chować szybkowar w
dobrym stanie, nie
należy go przegrzewać
gdy jest pusty.
Brunatne plamy oraz za-
rysowania, które mogą
pojaw się na skutek
długotrwałego ytko-
wania nie stanowią pro-
blemu.
SL
RO
BG
HR
SR
PL
CS
HU
SK
UK
RU
Czyszczenie kanału odprowadzania pary znajdującego
się wewnątrz pokrywy
Zdejmij regulator (A).
Sprawdź wzrokowo pod światło, czy kanał odprowadzania
pary jest drożny i okrągły. W razie potrzeby, wyczyść go
wykałaczką
Rys. 8
Czyszczenie zaworu bezpieczeństwa
(C)
Wyczyść część zaworu bezpieczeństwa znajdującą się
wewnątrz pokrywy, przepłukując wodą.
Sprawdź jego działanie naciskając lekko zawór, który powi-
nien się bez problemu wcisnąć
Rys. 12
Wymiana uszczelki szybkowaru
Zmieniaj uszczelkę szybkowaru raz w roku.
Zmieniaj uszczelkę szybkowaru jeżeli jest przerwana.
Zakładaj wyłącznie oryginalną uszczelkęTEFAL pasującą do
zakupionego modelu.
Przechowywanie szybkowaru
Umieść odwróconą pokrywę na zbiornik.
Bezpieczeństwo
Twój szybkowar wyposażony jest w kila zabezpieczeń:
Zabezpieczenie zamknięcia:
-
Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo zamknięte,
wskaźnik ciśnienia nie podnosi się, co oznacza, że szyb-
kowar nie może zwiększyć ciśnienia.
Zabezpieczenie otwarcia:
-
Jeżeli szybkowar jest pod ciśnieniem nie można przes-
tawić przycisku otwierania. Nigdy nie otwieraj szybko-
waru na siłę.W żadnym wypadku nie działaj na wskaźnik
ciśnienia. Upewnij się czy ciśnienie wewnątrz spadło.
Dwa zabezpieczenia nadciśnienia:
-
Pierwsze zabezpieczenie: zawór bezpieczeństwa (C),
który znajduje się na pokrywie uwalnia ciśnienie oraz
parę poziomo
Rys. 13
-
Drugie zabezpieczenie: uszczelka (I) pozwala wydostać
się parze pionowo na obrzeżach pokrywy
Rys. 14
Jeżeli jedno z zabezpieczeń nadciśnienia zostanie
uruchomione:
Wyłącz źródło grzewcze.
Poczekaj, szybkowar całkowicie ostygnie.
Otwórz.
Sprawdź i wyczyść regulator ciśniania (A), kanał odprowad-
zania pary (B), zawór bezpieczeństwa (C) oraz uszczel (I).
Nigdy nie ywaj do
tego celu ostrych lub
spiczastych przedmio-
tów.
Po 10 latach użytkowa-
nia, należybezwzględnie
zlecić przegląd szybko-
waru w autoryzowanym
serwisie markiTEFAL.
Zalecenia dotyczące użytkowania
1 - Wydostająca się z regulatora ciśnienia para jest bardzo
gorąca.
2 - Gdy tylko wskaźnik ciśnienia podnosi się, otwarcie
szybkowaru staje się niemożliwe.
3 - Tak jak w przypadku każdego sprzętu kuchennego,
postępuj ostrożnie jeżeli używasz szybkowaru w
obecności dzieci.
4 - Uwaga na strumień pary.
5 - Do przenoszenia szybkowaru ywaj rączki i uchwytu na
zbiorniku.
6 - Nie przechowuj produktów wewnątrz szybkowaru.
7 - Nigdy nie używaj środków zawierających chlor, które
mogą uszkodzić powłokę ze stali nierdzewnej.
8 - Nie myj pokrywy w zmywarce do naczyń. Nie zanurzaj
pokrywy w wodzie.
9 - Zmieniaj uszczelkę raz w roku.
10 - Przed czyszczeniem szybkowar powinien b
wystudzony i opróżniony.
11 - Po 10 latach ytkowania, należy bezwzględnie zlecić
przegląd szybkowaru w autoryzowanym serwisie marki
TEFAL.
Gwarancja
W ramach użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi, zbior-
nik szybkowaru markiTEFAL jest objęty 10 letn gwaranc
na:
- Jakiekolwiek usterki związane z metalową konstrukc
zbiornika,
- Jakiekolwiek przedwczesne zużycie się metalu dna.
Inne części i wykonanie objęte są jednorocz gwa-
rancją (z wyjątkiem przepisów prawnych w danym kraju) na
wszelkie usterki lub wady produkcyjne.
Gwarancja będzie rozpatrywana wyłącznie po przeds-
tawieniu paragonu lub faktury z datą zakupu.
Gwarancja nie obejmuje:
Uszkodzeń wywołanych nieprzestrzeganiem środków os-
trożności lub niedbałym ytkowaniem, w tym również:
- Uderzeniami, upadkami, wkładaniem do piekarnika,
- Myciem pokrywy w zmywarce do naczyń.
Jedynie autoryzowane serwisy marki TEFAL mogą rozpa-
trzyć gwarancję.
Pod informacyjnym numerem telefonu można otrzymać
adres najbliższego autoryzowanego serwisu TEFAL.
SL
RO
BG
HR
SR
PL
CS
HU
SK
UK
RU
TEFAL odpowiada na Twoje pytania
Problemy Zalecenia
Jeżeli szybkowar był
podgrzewany bez płynu
wewnątrz:
Sprawdź szybkowar w autoryzowanym serwisie marki
TEFAL.
Jeżeli wskaźnik ciśnienia
nie podniósł się, a podczas
gotowania nie wydostaje
się para z zaworu:
Jest to normalne zjawisko podczas pierwszych minut go-
towania.
Jeżeli sytuacja się nie zmienia, sprawdź czy:
- Źródło grzewcze jest ustawione na wystarczającą moc;
jeżeli nie, należy zwiększ moc.
- Ilość płynu w zbiorniku jest wystarczająca.
- Zawór roboczy znajduje się w położeniu lub .
- Szybkowar jest dobrze zamknięty.
- Uszczelka lub brzeg zbiornika nie uszkodzone.
Jeżeli wskaźnik ciśnienia
podniósł się, a podczas
gotowania nie wydostaje
się para z regulatora:
Jest to normalne zjawisko podczas pierwszych minut go-
towania.
Jeżeli sytuacja się nie zmienia,
Wystudź urządzenie pod zimną wodą, a następnie otwórz.
Wyczyść regulator pary i kanał odprowadzania pary
- Rys.
8
i sprawdź czy zawór bezpieczeństwa można wcisnąć bez
oporu
- Rys. 12
Jeżeli para wydostaje się
wokół pokrywy, sprawdź:
Czy pokrywa jest dobrze zamknięta.
Ustawienie uszczelki pokrywy.
Stan uszczelki, wymień w razie potrzeby.
Czy pokrywa, uszczelka i jej gniazdo w pokrywie, zawór
bezpieczeństwa oraz regulator pary czyste.
Stan brzegów zbiornika.
Jeżeli produkty przypaliły
się w szybkowarze:
Nalej do zbiornika wody i pozostaw na kilka minut przed
jego umyciem.
Nigdy nie używaj środków zawierających chlor.
Jeżeli nie możesz otworzyć
pokrywy:
Sprawdź czy wskaźnik ciśnienia jest w dolnym położeniu.
Jeżeli nie: zmniejsz ciśnienie, w razie potrzeby włóż szyb-
kowar pod kran z zimną wodą.
Jeżeli produkty nie
ugotowane lub przypaliły
się, sprawdź:
Czas gotowania.
Moc źródła grzewczego.
Ustawienie regulatora pary.
Ilości płynu.
Oznaczenia przepisowe
Oznakowanie Lokalizacja
Identyfikacja producenta lub marki handlowej Rączka pokrywy.
Rok produkcji i nr partii Wewnątrz pokrywy.
Symbol modelu
Ciśnienie robocze (PF)
Maksymalne ciśnienie bezpieczeństwa (PS)
Pojemność
Na zewnętrznym dnie zbiornika.
SL
RO
BG
HR
SR
PL
CS
HU
SK
UK
RU
Tabela czasów gotowania
Warzywa
Gotowanie
ŚWIEŻE
Zawórwpołożeniu
1
MROŻONE
Zawórwpołożeniu
2
Karczochy
- na parze*
18 min.
- w wodzie**
15 min.
Szparagi
- w wodzie
5 min.
Buraki czerwone
- na parze
20 - 30 min.
Pszenica (warzywa suche)
- w wodzie
15 min.
Brokuły
- na parze
3 min. 3 min.
Marchew
Talarki - na parze
7 min. 5 min.
Seler
- na parze
6 min.
- w wodzie
10 min.
Grzyby
wplasterkach - na parze
1 min. 5 min.
w całości - w wodzie
1 min. 30
Zielona kapusta
Pokrojona - na parze
6 min.
w liściach - na parze
7 min.
Brukselka
- na parze
7 min.
5 min. - w wodzie
Kalafior
- w wodzie
3 min. 4 min.
Cukinie
- na parze
6 min. 30 9 min
- w wodzie
2 min.
Endywia
- na parze
12 min.
Szpinak
- na parze
5 min. 8 min.
- w wodzie
3 min.
Fasola szparagowa
- na parze
8 min. 9 min.
Fasola suszona
- w wodzie
20 min.
Soczewicazielona(warzywasuche)
- w wodzie
10 min.
Rzepa
- na parze
7 min.
- w wodzie
6 min.
Groszek
- na parze
1 min. 30 4 min
Por w plasterkach
- na parze
2 min. 30
Dynia (purée)
- w wodzie
8 min.
Ziemniaki pokrojone na
ćwiartki
- na parze
12 min.
- w wodzie
6 min.
Groch łamany (warzywasuche)
- w wodzie
14 min.
Ryż (warzywa suche)
- w wodzie
7 min.
* Produkty w koszu do gotowania na parze
** Produkty w wodzie
Mięsa - Ryby
ŚWIEŻE
Zawór w położeniu 2
MROŻONE
Zawór w położeniu 2
Jagnięcina (udziec 1,3 kg) 25 min
35 min
Wołowina (pieczeń 1 kg) 10 min
28 min
Miętus (filety 0,6 kg) 4 min
6 min.
Wieprzowina (pieczeń 1 kg) 25 min
45 min
Kurczak (cały 1,2 kg) 20 min
45 min.
Łosoś (4 dzwonki 0,6 kg) 6 min
8 min.
Tuńczyk (4 steki 0,6 Kg) 7 min
9 min.
Réf. INSC1 09/2009 Subject to modifications
ESPACE GRAPHIQUE
SL p. 1
RO p. 12
BG p. 23
HR p. 34
SR p. 45
PL p. 56
CS p. 67
HU p. 78
SK p. 89
UK p. 100
RU p. 111
/