Melissa 635-124 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

1
635-124
DK Fladjern............................................................................... 2
SE Plattång................................................................................ 4
NO Rettetang............................................................................. 6
FI Suoristusrauta..................................................................... 8
UK Hair straightener................................................................ 10
DE Haarglätter.......................................................................... 12
PL Prostownica do włosów..................................................... 15
www.adexi.eu
14 15
14 15
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich
funkcji nowego urządzenia, należy
najpierw dokładnie zapoznać się z
poniższymi wskazówkami. Radzimy
zachować tę instrukcję, aby w razie
konieczności można było wrócić do
zawartych w niej informacji na temat
funkcji urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Normalne użycie urządzenia
Niewłaściwe użytkowanie
urządzenia może spowodować
obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
obrażenia lub szkody wynikające
z niewłaściwego użytkowania
bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki
gwarancji”).
Urządzenie należy podłączać
jedynie do sieci zasilania o
napięciu 230 V i częstotliwości 50
Hz.
Wyłącznie do użytku domowego.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku na wolnym powietrzu
ani do użytku w celach
komercyjnych.
Jeżeli urządzenie nie jest
wykorzystywane, należy je
zawsze wyłączać przy pomocy
włącznika/wyłącznika i odłączać
od zasilania.
Proszę pamiętać, że urządzenie
po wyłączeniu przez jakiś czas
pozostanie gorące. Przed
schowaniem należy pozwolić
urządzeniu wystygnąć.
Należy zawsze trzymać
urządzenie w odpowiedniej
odległości od przedmiotów
łatwopalnych, takich jak zasłony,
obrusy, itp.
Nigdy nie wolno zostawiać
włączonego urządzenia bez
nadzoru oraz należy zachow
ostrożność, gdy w pobliżu
znajdują się dzieci.
Uwaga! Płytki prostownicy
do włosów nagrzewają się do
bardzo wysokiej temperatury. Nie
wolno dopuścić do ich kontaktu
ze skórą, ponieważ może to
spowodować oparzenia.
Nie wolno zakrywać urządzenia.
Nie wystawiać na długotrwałe,
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Nie wolno umieszczać ani
przechowywać urządzenia w
pobliżu źródeł ciepła lub w
wilgotnych miejscach.
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Przewód sieciowy nie powinien
się znajdować w pobliżu gorących
przedmiotów lub otwartego ognia.
Należy regularnie sprawdzać, czy
przewód i wtyczka są w dobrym
stanie. Jeżeli zostały uszkodzone
lub urządzenie spadło na
podłogę, wpadło do wody bądź
zostało w jakikolwiek inny sposób
uszkodzone, nie wolno go
używać.
Jeżeli urządzenie lub wtyczka
uległy uszkodzeniu, należy je
dokładnie skontrolować, a w
razie konieczności oddać do
naprawy przez autoryzowanego
technika. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo
porażenia prądem. Nigdy nie
wolno samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Przed czyszczeniem urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Przy wyciąganiu wtyczki z
gniazdka nie należy ciągnąć
za przewód, lecz trzymać za
wtyczkę.
Nie okręcać przewodu wokół
urządzenia.
Należy się upewnić, że nie
ma możliwości potknięcia
się o przewód zasilający albo
przedłużacz.
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE
URZĄDZENIA
1. Wskaźnik zasilania
2. Przycisk ustawienia
3. Przycisk zasilania
4. Wyświetlacz temperatury
5. Przewód zasilający z wtyczką
6. Ceramiczne płytki grzewcze
PL
16 17
16 17
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
Wtyczkę przewodu zasilającego
(5) podłączyć do gniazdka
sieciowego. Zaświeci się wskaźnik
zasilania (1). Urządzenie nie
zacznie się jeszcze nagrzewać.
Nacisnąć przycisk zasilania
(3), jeżeli chce się skorzystać z
urządzenia.
o Wyświetlacz temperatury (4)
włączy się i pokaże "100".
o Ceramiczne płytki grzewcze
(6) szybko się rozgrzeją do
temperatury właściwej dla pracy
urządzenia.
Ustawić żądaną temperaturę,
naciskając przycisk ustawienia (2).
o Temperaturę można ustawić w
zakresie od 100 do 180 ºC w
odstępach co 10 stopni.
o Ustawiając lub zmieniając
ustawioną temperaturę odczekać
10-20 sekund, aby urządzenie
się rozgrzało lub obniżyło
temperaturę do wybranego
poziomu.
Ułożyć włosy przy pomocy
urządzenia.
Po zakończeniu korzystania z
urządzenia należy wyjąć wtyczkę
z gniazdka. Przed odstawieniem
urządzenia na miejsce
przechowywania poczekać, aż
całkowicie ostygnie.
Porady dotyczące modelowania
Przed podzieleniem włosy należy
dokładnie rozczesać. Podziel włosy na
małe pasma i prostuj je oddzielnie, po
kolei, w opisany poniżej sposób, aż do
chwili uzyskania żądanego rezultatu.
Przed skorzystaniem z urządzenia
włosy należy umyć i wysuszyć.
Rozpocząć układanie fryzury
od jednego pasma włosów o
szerokości około 5 cm i zamknąć
płytki ceramiczne szczypców
wokół pasma przy skórze głowy.
Nie dotykać skóry głowy gorącą
prostownicą.
Powoli, płynnym ruchem
przesuwaj urządzenie w kierunku
końcówek włosów. Trzymaj włosy
mocno, aby uniknąć poskręcania.
W celu podniesienia włosów
należy wygładzić tylko zewnętrzną
część pasma włosów.
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Przed przystąpieniem do
czyszczenia poczekaj, aż
urządzenie ostygnie.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia
w wodzie i uważaj, aby do jego
środka nie dostała się woda.
Do czyszczenia urządzenia nie
używaj środków czyszczących
o silnym działaniu ani ściernych,
rozpuszczalników czy innych
podobnych środków, poniew
może to spowodować powstanie
zarysowań lub uszkodzenie
zewnętrznych powierzchni
urządzenia oraz płytek
ceramicznych.
Wytrzyj urządzenie dobrze
odciśniętą, miękką szmatką.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I
RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony
jest następującym symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy
wyrzucać wraz z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny należy utylizow
osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego), każde państwo
członkowskie ma obowiązek
zapewnić odpowiednią zbiórkę,
odzysk, przetwarzanie i recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Gospodarstwa
domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt
do specjalnych zakładów utylizacji
odpadów. W niektórych państwach
członkowskich można zwrócić
zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu, pod warunkiem
zakupienia nowego sprzętu. Aby
uzyskać więcej informacji na temat
postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym,
należy zwrócić się do sprzedawcy,
dystrybutora lub władz miejskich.
16 17
16 17
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje
następujących przypadków:
jeżeli nie przestrzegano niniejszej
instrukcji,
jeżeli urządzenie poddano
modykacji bez upoważnienia
jeżeli urządzenie było użytkowane
w sposób niewłaściwy,
nieostrożny lub zostało
uszkodzone,
jeżeli uszkodzenie powstało na
skutek zakłóceń w działaniu sieci
elektrycznej.
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie
naszych produktów pod względem
ich funkcjonalności i stylistyki,
zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez
uprzedzenia.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących korzystania z urządzenia,
na które odpowiedzi nie można
odnaleźć w niniejszej instrukcji,
zapraszamy na naszą stronę
internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer Service",
kliknij "Question & Answer", aby
zobaczyć najczęściej zadawane
pytania.
Możesz także znaleźć tam dane
kontaktowe w razie konieczności
skonsultowania z nami kwestii
technicznych, napraw, spraw
związanych z akcesoriami i częściami
zamiennymi.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
Firma nie ponosi odpowiedzialności za
błędy w druku.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Melissa 635-124 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla