Denver BFG-551 Instrukcja obsługi

Marka
Denver
Kategoria
zegarki
Model
BFG-551
Rodzaj
Instrukcja obsługi
PULSOMETR BFG-551
Instrukcja użytkownika
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
POLSKI
POL-1
1. Skrócona instrukcja obsługi
Przegląd
EN
PL
Adjustment Hole
Otwór regulacyjny
Display
Wyświetlacz
Function key
Przycisk funkcyjny
Strap
Pasek
Ładowanie
Wyciągnij część paska zegarka z wtyczką USB do ładowania,
a następnie naładuj akumulator zegarka odpowiednią ładowarką.
Podczas ładowania zegarek włącza się automatycznie.
Metoda zakładania
POL-2
EN
PL
Sensor
Czujnik
Malleolus ulnaris
Kostka nadgarstka
Left Hand
Lewa ręka
1. Zaleca się założenie zegarka za kostką nadgarstka.
2. Zegarek załóż tak, aby czujnik był blisko skóry.
Włączanie/wyłączanie
1. W trybie czuwania naciśnij długo przycisk funkcyjny
i przytrzymaj go przez trzy sekundy. Zostaną uruchomione
wibracje i zegarek się włączy.
2. Aby wyłączyć zegarek, przejdź do menu „More” w celu
wyświetlenia opcji wyłączenia.
Podstawowa obsługa
1. Naciskaj przycisk funkcyjny, aby przełączać strony menu
głównego.
2. Przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby potwierdzić wybór lub
przejść do ekranów podrzędnych.
3. Ekran wyłącza się automatycznie po kilku sekundach braku
aktywności. Czas automatycznego wyłączenia ekranu można
skonfigurować za pomocą aplikacji.
4. Przełącz się na ekran tętna, aby włączyć automatyczny pomiar
tętna. Aby zatrzymać pomiar tętna, po prostu zamknij ekran
tętna.
Instalowanie aplikacji
1. Aby synchronizować dane między zegarkiem i smartfonem,
zainstaluj aplikację „Denver Smart Life” w celu połączenia
POL-3
zegarka ze smartfonem.
2. Zeskanuj następujące kody QR, aby zainstalować aplikację
„Denver Smart Life”. Aplikację „Denver Smart Life” można
wyszukać i pobrać ze sklepu App Store lub Google Play na
smartfonie.
System Ios
Łączenie zegarka ze smartfonem
1. Włącz Bluetooth w smartfonie.
2. Na smartfonie uruchom aplikację „Denver Smart Life” i na
ekranie Ustawienia wybierz swój profil.
3. Na ekranie Ustawienia dotknij pozycji „Connect device”.
4. Wybierz nazwę tego zegarka, aby się połączyć.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
zakończyć nawiązywanie połączenia z zegarkiem.
Odłączanie zegarka od smartfonu
1. Na smartfonie uruchom aplikację „Denver Smart Life”.
2. Na ekranie Ustawienia dotknij pozycji „Disconnect device”.
3. Odłącz zegarek za pośrednictwem ustawień Bluetooth na
smartfonie.
Podstawy obsługi
Ekran można włączyć, unosząc rękę lub naciskając przycisk
funkcyjny.
Naciskaj przycisk funkcyjny, aby przełączać strony menu
POL-4
głównego.
Przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby potwierdzić wybór.
2. Funkcje
Tarcza zegarka
Przejdź do menu „More”, a następnie do strony „Dial”, aby wybr
ulubioną tarczę zegarka.
Krokomierz
Zegarek umożliwia automatyczne rejestrowanie dziennych
aktywności.
Naciskaj przycisk funkcyjny, aby przełączać między ekranem
kroków, kalorii i dystansu.
Dane pomiaru można zsynchronizować z aplikacją.
Tętno
Naciśnij przycisk funkcyjny, aby przełączyć na ekran tętna
i rozpocząć jego pomiar. Dane pomiaru można zsynchronizować
z aplikacją.
POL-5
Wiadomość
Naciśnij przycisk funkcyjny, aby przełączyć na ekran wiadomości.
Dostępne są powiadomienia dotyczące połączeń przychodzących,
nowych wiadomości SMS, QQ, WeChat i Whatsapp.
Sport
Na ekranie Sport przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby włączyć
POL-6
konkretny tryb sportu.
Zegarem ma sześć ustawień sportów: spacer, bieg, jazda na
rowerze, chód, koszykówka i piłka nożna.
Aby wyłączyć tryb sportu, naciśnij długo przycisk funkcyjny. Dane
zostaną zapisane.
Uwaga: Jeżeli czas uprawiania sportu jest krótszy niż minuta, dane
nie zostaną zarejestrowane.
Inne funkcje
Przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby wyświetlić ekran podrzędny
„More”.
Dostępne są następujące funkcje/ekrany: aparat, tarcza zegara,
przełącznik GPS, resetowanie zegarka, wyłączanie i zamykanie
interfejsu.
Informacje
Przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby wyświetlić adres MAC
Bluetooth, nazwę urządzenia i wersję oprogramowania
układowego zegarka.
POL-7
Wyłączenie zasilania
Naciśnij długo przycisk funkcyjny, aby wyłączyć zegarek.
Znajdowanie telefonu
Jeżeli zegarek jest połączony z aplikacją, można korzyst
z dodatkowych opcji na ekranie „Find Phone”. Przytrzymaj
przycisk funkcyjny, aby aktywować dzwonek telefonu z systemem
Android. W przypadku telefonu iPhone należy na telefonie
uruchomić aplikację „Denver Smart Life”.
POL-8
Przypomnienie o pozycji siedzącej
Możliwe jest ustawienie szczegółowych wymagań na potrzeby
ostrzegania przed ciągłym zajmowaniem pozycji siedzącej, np.
godzina początkowa/końcowa, interwał i ustawienia powtarzania.
Po upływie ustawionego czasu zajmowania pozycji siedzącej
zegarek będzie wibrować.
Ostrzeżenie o piciu wody
Istnieje możliwość ustawienia szczegółowych wymagań na
potrzeby przypominania o piciu wody, np. godzina
początkowa/końcowa, interwał i ustawienia powtarzania. Po
upływie ustawionego czasu picia wody zegarek będzie wibrować.
Budzik
W aplikacji można ustawić pięć alarmów. Po osiągnięciu godziny
alarmu zegarek będzie wibrować a na ekranie będzie wyświetlana
animacja ikony alarmu.
POL-9
Przełączanie GPS
Naciśnij długo przycisk funkcyjny, aby włączyć lub wyłączyć moduł
GPS zegarka.
Reset
Naciśnij długo przycisk funkcyjny, aby zresetować zegarek.
Sterowanie gestami
W aplikacji można ustawić gest używany do włączania ekranu
zegarka.
Podnoszenie ręki: ekran będzie włączany przez podniesienie
ręki.
Obrócenie nadgarstka: ekran będzie włączany przez obrócenie
nadgarstka ku sobie.
POL-10
Zastrzegamy sobie prawo do zamian technicznych, błędów i
braków w instrukcji obsługi.
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają
materiały, komponenty i substancje, które mogą być
niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi
materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i
elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone
przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten
symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz
baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami
domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.
Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte
baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W
ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu
zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.
POL-11
We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można
oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz
baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo
urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe
informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.
Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego
BFG-551 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pny tekst
deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: Wejdź na: www.denver-electronics.com, a
następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz
number modelu: BFG-551
Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się
w „do pobrania/inne do pobrania”.
Zakres częstotliwości pracy: 2.402 GHz-2.480 GHz
Maks. moc wyjściowa: 4.0dBm
Ostrzenie: Bateria litowa w środku
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denverelectronics
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni