Danfoss CF-MC Master Controller Instrukcja instalacji

Typ
Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi regulatora CF-MC
45
VI.UH.K3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
PL
PL
Spis treści
1. Wstęp ................................................................................................... 46
2. Elementy systemu CF2 – rys. 1 ...........................................................
46
3. Przegląd funkcji – rys. 2 .....................................................................
46
4. Montaż .................................................................................................
46
4.1 Na ścianie ...................................................................................................................................46
4.2 Na szynie DIN ............................................................................................................................46
5. Procedura instalacji (sekwencyjna)................................................... 47
5.1 Siłowniki termiczne 24V ........................................................................................................47
5.2 Przekaźniki dla systemu sterowania pompy i kotła ....................................................47
5.3 Wejście czuwania .....................................................................................................................47
5.4 Wejście dla ogrzewania i chłodzenia ................................................................................47
5.5 Schemat elektryczny ..............................................................................................................48
5.6 Zasilanie ......................................................................................................................................48
5.7 Antena zewnętrzna (CF-EA) .................................................................................................48
5.8 Większa liczba (2-3) regulatorów .......................................................................................48
5.9 Inne elementy systemu .........................................................................................................48
5.10 Test transmisji (test połączenia) .......................................................................................48
6. Konguracja ........................................................................................ 49
6.1 Wyjścia na siłowniki ...............................................................................................................49
6.2 Przekaźniki dla systemu sterowania pompy i kotła ....................................................49
6.3 Wejście dla czuwania oraz pompy i kotła .......................................................................50
6.4 Przekaźniki dla większej liczby (2-3) regulatorów .......................................................50
7. Wymiana / resetowanie regulatora ................................................... 50
7.1 Kiedy? ..........................................................................................................................................50
7.2 Jak? ...............................................................................................................................................50
8. Specykacje ........................................................................................ 51
9. Usuwanie usterek ...............................................................................
52
10. Rysunki ................. ......................................................................... A-B
46
Instrukcja obsługi regulatora CF-MC
VI.UH.K3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
1. Wstęp
Regulator CF-MC jest częścią innowacyjnego bezprzewodowego systemu
sterowania ogrzewaniem podłogowym CF2rmy Danfoss. System ten wykorzystuje
technologię dwustronnej komunikacji bezprzewodowej CF2, dzięki czemu zapew-
nia on wysokie bezpieczeństwo transmisji, łatwy montaż bezprzewodowy, szeroki
zakres regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach oraz optymalny
komfort i zwiększoną wydajność energetyczną.
System oferuje szeroki zakres przydatnych funkcji oraz łatwo dostępnych aplikacji. System
oferuje dzięki regulatorowi CF-MC z wyjściami zabezpieczonymi przed zwarciem,
regulację Wł./Wył. lub za pomocą zasady modulacji szerokości impulsu (PWM),
funkcję czuwania, oddzielne przekaźniki do sterowania pompą i kotłem, program
samosprawdzacy oraz wyświetlanie błędów, możliwość wykonania testu transmisji
bezprzewodowej (połączenia) dla każdego rodzaju termostatu pomieszczenia,
łatwy bezprzewodowy dostęp do systemu oraz rozszerzoną funkcjonalność przy
yciu opcjonalnego pilota oraz wzmacniacza sygnału w celu zwiększenia zasięgu
komunikacji bezprzewodowej systemu.
2. Elementy systemu CF2 – rys. 1
a) Regulator, CF-MC
b) Termostaty Ścienne, CF-RS, -RP, -RD i -RF
c) Pilot, CF-RC
d) Wzmacniacz sygnału, CF-RU
e) Antena zewnętrzna, CF-EA
3. Przegląd funkcji – rys. 2
Przycisk wyboru menu
Diody menu
Przycisk wyboru wyjścia i konguracji
Przycisk OK
Diody poszczególnych wyjść
Miejsce na kable podłączeniowe
Przekaźniki pompy i kotła
Wejście ogrzewania/chłodzenia (zewnętrzny wyłącznik)
Wejście czuwania (8°C) (zewnętrzny wyłącznik)
Zasilanie (230V)
Zaczep przedniej pokrywy
Złącze anteny zewnętrznej
4. Montaż
4.1 Na ścianie
Zdjąć przednią pokrywę (rys. 3).
Zamocować za pomocą śrub (rys. 4).
4.2 Na szynie DIN
Zamontować element szyny DIN (rys. 5).
Zatrzasnąć element na szynie DIN (rys. 6).
Demontaż z szyny DIN (rys. 7).
Uwaga: Regulator musi być zamontowany w położeniu poziomym.
Instrukcja obsługi regulatora CF-MC
47
VI.UH.K3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
PL
5. Procedura instalacji (sekwencyjna)
Ważna uwaga: Wykonać opisany poniżej montaż regulatora przed podłączeniem go do źródła
zasilania 230V!
5.1 Siłowniki termiczne 24V
Podłączyć dwa przewody siłowników do wyjścia (rys. 8).
Zamocować przewód.
Przewód okrągły (rys. 9).
Przewód płaski (rys. 10).
Uwaga: Jeśli siłowniki (NC) zostały zamontowane do włączania/wyłączania, nie wymagana jest
już dalsza konguracja wyjścia na siłowniki (patrz 6.1) !
5.2 Przekaźniki dla systemu sterowania pompy i kotła
Pompa: Podłączyć przewód zasilający do przekaźnika pompy. Upewnić się, że
przewody nie są pod napięciem, a następnie wykonać dalsze podłączenia elek-
tryczne pompy, zgodnie z jej instrukcją obsługi. (rys. 11)
Zamocować przewód (rys. 12).
Kocioł: Podłączyć przewód zasilający do przekaźnika kotła. Upewnić się, że prze-
wody nie są pod napięciem, a następnie wykonać dalsze podłączenia elektryczne
kotła, zgodnie z jego instrukcją obsługi.
Uwaga: Przekaźniki pompy i kotła to styki bezpotencjałowe i NIE mogą być wykorzystywane jako
bezpośrednie źródło zasilania. Maksymalne obciążenie to 230V i 8A / 2A (indukcyjne) !
5.3 Wejście czuwania
Podłączyć dwa przewody wychodzące z zewnętrznego wyłącznika (./Wył.) do
dwóch zacisków wejścia czuwania. (rys. 13)
Kiedy wyłącznik ten jest zamknięty (Wł.), system zamieni aktualną nastawę na
wszystkich termostatach na 8°C.
Zamocować przewód. (rys. 14)
Uwaga: Funkcja czuwania zapewnia ustawienie temperatury na poziomie 8°C dla wszystkich
termostatów pomieszczeń, lecz ustawienie to można zmienić za pomocą pilota CF-RC
5.4 Wejście dla ogrzewania i chłodzenia
Podłączyć dwa przewody wychodzące z zewnętrznego wyłącznika (./Wył.) do
dwóch zacisków wejścia ogrzewania i chłodzenia. (rys. 15)
Kiedy wyłącznik ten jest zamknty (.), system przełącza s z trybu ogrzewania do
trybu chłodzenia.
Zamocować przewód. (rys. 16)
Uwaga:
1! Kiedy system jest w trybie chłodzenia, wyjście siłownika zostanie aktywowane (włączone,
w przypadku siłowników rozwiernych / wyłączone w przypadku siłowników zwiernych), kiedy
temperatura w pomieszczeniu przekroczy wartość zadaną.
2! Kiedy system jest w trybie chłodzenia, należy zainstalować niezależną funkcję alarmu
temperatury punktu rosy.
Firma Danfoss oferuje wymienione poniżej podzespoły (patrz rys. 17).
TWA-A: Siłowniki 24V-NO – 088H3111
RA-C 20: Zawór - 013G3096
48
Instrukcja obsługi regulatora CF-MC
VI.UH.K3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
5.5 Schemat elektryczny
L
N
L
N
9 1087654321
Wyjścia siłownikówPrzekaźniki
Wejście
Funkcja czuwania
Ogrzewane/
chłodzenie
Antena
zewnętrzna
5.6 Zasilanie
Po zamontowaniu wszystkich siłowników, systemów sterowania pompy i kotła
oraz innych wejść, podłączyć wtyczkę zasilania 230 V regulatora do źródła zasilania
230 V. (rys. 18)
Uwaga: Jeśli wtyczka zasilania jest odłączona od przewodu zasilania podczas montażu, należy ją
ponownie podłączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.7 Antena zewnętrzna (CF-EA)
Uwaga: Antena zewnętrzna jest instalowana w miejscach uniemliwiających nadawanie sygna-
łów z powodu określonej wielkości lub konstrukcji budynku lub zamontowania bariery metalowej,
np. w przypadku, gdzie regulator znajduje się w szafce metalowej.
Zdjąć plastikową osłonę ze złącza anteny w regulatorze. (rys.19)
Podłączyć antenę zewnętrzną. (rys. 20)
Umieścić antenę zewnętrzną po drugiej stronie bariery uniemożliwiającej transmi-
sję w pewnej odległości od regulatora.
5.8 Większa liczba (2-3) regulatorów
Uwagi: Regulator #1 powinien zostać podłączony do lokalnej pompy zasilającej.
Do jednego systemu można podłączyć maks. 3 regulatory.
W przypadku 2-3 regulatora, należy podłączyć je do źródła zasilania 230V w takiej
odległości od regulatora #1, która umożliwia jednoczesną obsługę wszystkich
regulatorów.
Aktywacja trybu instalacji w regulatorze #1 (rys. 21)
Za pomocą przycisku wyboru menu wybrać tryb instalacji. Miga dioda instalacji .
Aktywować tryb instalacji naciskając OK . Zapala się dioda instalacji .
Rozpoczęcie instalacji w programatorze #2 lub #3 (rys. 21/22)
Aktywować instalację w regulatorze #2 naciskając OK .
Dioda instalacji i miga podczas komunikacji i wyłącza się po zakończeniu
instalacji.
W miarę potrzeb, zmienić położenie regulatora #2 i/lub #3.
Test połączenia zostanie automatycznie rozpoczęty po ponownym podłączeniu
urządzeń do zasilania 230V.
Jeśli regulator #2 i/lub #3 jest wyposażony we własną pompę, należy odpowied-
nio skongurować przekaźniki pompy i kotła (patrz 6.4).
Uwaga: Aby w późniejszym czasie usunąć regulator #2 lub #3 z regulatora #1, należy zresetować
regulator #1 (patrz 7.2).
5.9 Inne elementy systemu
Uwaga: Procedura instalacji innych elementów systemu w połączeniu z regulatorem (termostaty
ścienne, pilot oraz wzmacniacz sygnału; patrz 2) jest opisana w załączonych instrukcjach obsługi
tych urządzeń. Szczegółowe procedury montażowe znajdują się w odpowiednich instrukcjach
obsługi.
5.10 Test transmisji (test połączenia)
Uwaga: Test transmisji (test połączenia) między regulatorem a innymi elementami systemu musi
zostać rozpoczęty z tych elementów, tzn. z termostatu, wzmacniacza sygnału, pilota, itd.
Instrukcja obsługi regulatora CF-MC
49
VI.UH.K3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
PL
Procedury wykonywania powyższego testu zostały opisane w oddzielnych instrukcjach obsługi
podzespołów systemu.
Termostaty ścienne:
Kiedy test transmisji rozpoczęty z termostatu ściennego zostanie przesłany
do regulatora, odpowiednio przydzielone wyjścia zaczynają migać. Dzięki temu,
można stwierdzić, do których wyjść został przydzielony dany termostat (rys. 23 - ).
6. Konguracja
6.1 Wyjścia na siłowniki
Aktywacja wyjść na siłowniki w regulatorze (rys. 23)
Za pomocą przycisku wyboru menu wybrać tryb wyjścia. Miga dioda wyjścia .
Aktywować tryb wyjścia naciskając OK . Zapala się dioda wyjścia .
Wybór konguracji wyjścia
Nacisnąć przycisk wyboru wyjścia i wybrać daną kongurację wyjścia – diody
wyjścia będą zapalone – patrz poniżej:
1 dioda: Wyjścia są skongurowane na siłowniki rozwierne ze sterowaniem
Włączone/Wyłączone (ustawienie domyślne)
2 diody: Wyjścia są skongurowane na siłowniki zwierne ze sterowaniem
Włączone/Wyłączone
3 diody: Wyjścia są skongurowane na siłowniki rozwierne z modulacją
szerokości impulsu (PWM) dla funkcji ogrzewania podłogowego
4 diody: Wyjścia są skongurowane na siłowniki zwierne z modulacją szerokości
impulsu (PWM) dla funkcji ogrzewania podłogowego
5 diod: Zamontowany został pilot i nie można zmienić ustawień ze regulatora
Aktywować wybraną kongurację wyjścia naciskając OK .
Uwaga: Podczas okresów bez aktywacji wyjść na siłowniki, regulator będzie uruchamiał program
działania zaworu raz na 2 tygodnie. Program ten będzie trwał maksymalnie 12 minut. W oddzielnej
instrukcji obsługi opisane są indywidualne konguracje wyjść z pilotem CF-RC.
6.2 Przekaźniki dla systemu sterowania pompy i kotła
Aktywacja trybu przekaźnikowego w regulatorze (rys. 23)
Za pomocą przycisków wyboru menu wybrać tryb przekaźnikowy. Miga dioda
przekaźnika .
Aktywować tryb przekaźnikowy naciskając OK . Zapala się dioda przekaźnika .
Wybór konguracji przekaźnika
Nacisnąć przycisk wyboru wyjścia i wybrać daną kongurację przekaźnika
– diody wyjścia będą zapalone – patrz poniżej:
Wszystkie diody wyłączone: Przekaźniki nie są wykorzystane.
• 1 dioda: Sterowanie pompy
• 2 diody: Sterowanie kotła
• 3 diody: Sterowanie pompy i kotła
• 4 diody: Sterowanie pompy z 2 minutowym opóźnieniem włączenia/zatrzymania
• 5 diod: Sterowanie pompy i kotła z 2 minutowym opóźnieniem włączenia/
zatrzymania na pompie (ustawienie domyślne)
• Aktywować wybraną kongurację przekaźnika naciskając przycisk OK .
Uwaga: Jeśli przekaźnik pompy jest aktywny, regulator będzie uruchamiał program działania
pompy co trzeci dzień. Program ten będzie trwał 1 minutę.
50
Instrukcja obsługi regulatora CF-MC
VI.UH.K3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
6.3 Wejście dla czuwania oraz pompy i kotła
Aktywacja trybu wejścia w regulatorze (rys. 23)
Za pomocą przycisków wyboru menu wybrać tryb wecia. Miga dioda wejścia .
Aktywować tryb wejścia naciskając OK . Zapala się dioda wejścia .
Wybór konguracji wejścia
Nacisnąć przycisk wyboru wyjścia i wybrać daną kongurację wejścia – diody
wyjścia będą zapalone – patrz poniżej:
1 dioda: Gniazda wejścia nie są wykorzystane.
2 diody: Przy aktywacji wejścia dla ogrzewania/chłodzenia regulator przełączy się
na tryb chłodzenia (rys. 2 - )
3 diody: Przy aktywacji wejścia dla czuwania regulator przełączy się na tryb stałej
temperatury pomieszczenia (8 °C) dla wszystkich termostatów (rys. 2 - )
4 diody: Przy aktywacji wejścia dla ogrzewania/chłodzenia regulator przełączy się
na tryb chłodzenia (rys. 2 - ). W trybie ogrzewania, przy aktywacji
wejścia dla czuwania, regulator przełączy się na tryb stałej temperatury
pomieszczenia (8 °C) dla wszystkich termostatów (rys. 2 - ) (ustawienie
domyślne).
Aktywować wybraną kongurację wejścia naciskając przycisk OK .
6.4 Przekaźniki dla większej liczby (2-3) regulatorów
Uwaga: Jeśli większa liczba regulatorów jest podłączona do regulatora #1 w jednym systemie,
należy oddzielnie skongurować ich przekaźniki dla sterowania pompami i kotłami!
Aktywacja trybu przekaźnikowego w regulatorze #2/#3 (rys. 23)
Za pomocą przycisku wyboru menu wybrać tryb przekaźnikowy. Miga dioda
przekaźnika .
Aktywować tryb przekaźnikowy naciskając OK . Zapala się dioda przekaźnika .
Wybór konguracji przekaźnika
Nacisnąć przycisk wyboru wyjścia i wybrać daną kongurację przekaźnika
– diody wyjścia będą zapalone – patrz poniżej:
Wykorzystywana jest pompa i kocioł podłączone do regulatora #1:
Wszystkie diody wyłączone: Przekaźniki nie są wykorzystywane (ustawienie
domyślne).
W przypadku zastosowania rozdzielacza i oddzielnej pompy:
1 dioda: Sterowanie pompy
4 diody: Sterowanie pompy z 2 minutowym opóźnieniem włączenia/zatrzymania
Aktywować wybraną kongurację przekaźnika naciskając przycisk OK .
7. Wymiana / resetowanie regulatora
7.1 Kiedy?
• Jeśli regulator w istniejącym systemie CF2 zostanie zresetowany do ustawień
fabrycznych lub wymieniony na inny regulator, należy tae zresetować wszystkie
inne podzespoły systemu, aby ponownie zainstalować je na zresetowanym lub
wymienionym regulatorze CF-MC !
7.2 Jak?
Uwaga: Regulator może zostać zresetowany do ustawień fabrycznych tylko w przypadku, gdy nie
można zastosować zwykłych procedur instalacji i odinstalowania!
Resetowanie regulatora CF-MC - rys. 23:
Odłączyć zasilanie 230V regulatora i poczekać, aż wyłączy się dioda zasilania .
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przycisk wyboru menu , przycisk OK
oraz przycisk wyboru wyjścia .
Podłączyć zasilanie 230V do regulatora i zwolnić powyższe przyciski, kiedy włączy
się dioda zasilania oraz inne diody wejścia .
Resetowanie regulatora kończy się, kiedy wyłączają się wszystkie diody wyjścia .
Instrukcja obsługi regulatora CF-MC
51
VI.UH.K3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
PL
Resetowanie termostatów pomieszczenia, CF-RS, -RP, -RD i –RF – rys. 24:
Zdjąć termostat z tylnej płyty i odłączyć jedną baterię .
Nacisnąć i przytrzymać przycisk (test połączenia) i podłączyć baterię .
Zwolnić przycisk , kiedy czerwona dioda zapali się i ponownie zgaśnie.
Termostat pomieszczenia jest zresetowany i gotowy do zainstalowania
w regulatorze CF-MC.
Resetowanie pilota CF-RC - rys. 25:
Nacisnąć jednocześnie klawisze programowalne 1 i 2 oraz selektor „dół” .
Pilot wymaga potwierdzenia polecenia resetowania. Polecenie
potwierdzenia Tak” powoduje zresetowanie pilota.
Po wydaniu tego polecenia pilot jest gotowy do montażu w regulatorze CF-MC.
Resetowanie wzmacniacza sygnału CF-RU – rys. 26:
Odłączyć wzmacniacz od zasilania 230V.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk (test połączenia) i podłączyć zasilanie 230V.
Zwolnić przycisk , kiedy czerwona dioda zapali się i ponownie zgaśnie.
Wzmacniacz jest zresetowany i gotowy do instalacji w regulatorze CF-MC.
8. Specykacje
Częstotliwość transmisji 868,42 MHz
Zakres transmisji w zwykłych konstrukcjach (maks.) 30 m
Moc transmisji <1 mW
Napięcie zasilania 230V prąd zmienny
Wyjścia siłowników 10 x 24V prąd stały
Maks. ciągłe obciążenie na wyjściu (całkowite) 35 VA
Przekaźniki 230V prąd zmienny/8 (2) A
Temperatura otoczenia 0-50 °C
Klasa IP 30
52
Instrukcja obsługi regulatora CF-MC
VI.UH.K3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
9. Usuwanie usterek
Wskazanie błędu Możliwe przyczyny
Miga dioda wyjścia, alarmu oraz
menu wyjścia. Włączony sygnał
dźwiękowy*
Zwarcie na wyjściu lub w siłowniku; siłownik jest
odłączony.
Miga dioda wyjścia, alarmu oraz
menu wejścia. Sygnał dźwiękowy
włączony po 12 godzinach**
Brak bezprzewodowego sygnały z termostatu
podłączonego do tych wyjść lub temperatura danego
pokoju poniżej 5°C. (Sprawdzić działanie termostatu
pomieszczenia za pomocą testu połączenia.)
Migają diody wyjść 1-4, dioda
alarmu oraz dioda wejścia.
Brak sygnału pilota.
Migają diody wyjść 1-5, dioda
alarmu oraz dioda menu wejścia.
Brak sygnału z regulatora #2 lub #3
* Sygnał dźwiękowy wyłącza się po naciśnięciu OK. Błąd jest wyświetlany na ekranie do
momentu jego usunięcia.
** W przypadku utraty sygnału termostatu pomieszczenia, regulator będzie aktywowany co
godzinę na 15 minut (funkcja ochrony przed mrozem) do momentu skorygowania błędu.
1 / 1

Danfoss CF-MC Master Controller Instrukcja instalacji

Typ
Instrukcja instalacji