Danfoss CF-RC Remote Controller Instrukcja instalacji

Typ
Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
85
PL
PL
Spis treści
10. Rysunki .................................................................................. A1-A2
1. Przegląd funkcji ............................................................................
86
2. Instalacja ......................................................................................
87
3. Test transmisji ..............................................................................
88
4. Mocowanie ....................................................................................
88
5. Menu ..............................................................................................
89
5.1 Pomieszczenia .............................................................................................................89
5.2 Program .........................................................................................................................91
5.3 Konguracja .................................................................................................................95
5.4 Alarmy ............................................................................................................................97
6. Odinstalowanie ............................................................................ 98
7. Inne podzespoły systemu CF2 oraz stosowane skróty .............
99
8. Specykacje ..................................................................................
99
9. Usuwanie usterek .......................................................................
100
86
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
1. Przegląd funkcji
Przód – rys. 1
Wyświetlacz
Klawisz programowania 1
Klawisz programowania 2
Przycisk góra/dół
Przycisk lewa/prawa
Ikona alarmu systemu
Ikona komunikacji z regulatorem
Ikona przełączania na zasilanie 230V
Ikona niskiego poziomu naładowania baterii
Uwaga: Pilot posiada przejrzystą strukturę menu, a wszystkie ustawienia można z łatwością
wykonywać za pomocą przycisw góra/dół i lewa/prawa w połączeniu z funkcjami klawiszy
programowania, które znajdują się nad nimi na wyświetlaczu.
Tył – rys. 2
Tylna płyta/stacja dokująca
Komora baterii
Otwory do montażu ściennego stacji dokującej
Śruba montażowa
Transformator z wtykiem zasilania ~ 230 V
Uwaga: Zdjąć paski ochronne z załączonych baterii w celu uruchomienia pilota.
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
87
PL
2. Instalacja
Uwaga:
Instalację pilota należy wykonać po zainstalowaniu wszystkich termostatów pomieszczeń,
które mają pracować w instalacji. – patrz rys. 5 b.
Zdjąć paski ochronne z baterii w celu uruchomienia pilota.
Rejestrować pilota do regulatora w odległości nie większej niż 1½ m.
Kiedy podświetlenie ekranu jest wyłączone, można je włączyć naciskając dowolny przycisk.
Aktywacja trybu instalacji - pilot – rys. 3
Za pomocą przycisku wyboru menu wybrać tryb instalacji. Miga dioda
instalacji .
Aktywować tryb instalacji naciskając OK . Zapala się dioda instalacji .
Aktywacja trybu instalacji w regulatorze – rys. 1
Po podłączeniu baterii wykonywać wszystkie działania zgodnie z instrukcją
instalacji rozpoczynając kongurację od wyboru języka menu.
Po wykonaniu instalacji ustawić godzinę i datę. Ustawienia wykonać za
pomocą przycisku góra/dół oraz lewa/prawa . Ustawienia potwierdzić
aktywowanym klawiszem programowania 1 ( ).
Na końcu procesu montażu można nadać nazwy pomieszczeniom, w których
znajdują się termostaty. Znacznie ułatwia to obsługę i dostęp do systemu.
W menu Nazwy pomieszczeń, za pomocą przycisku programowania 2 ( ),
aktywować menu Zmień, aby zmienić domyślne nazwy pomieszczeń, np.
„MC1 Output 1.2” (regulator 1, wyjście 1 i 2) na „Pokój gościnny, i zatwierdzić
zmiany naciskając przycisk OK. Można także użyć menu Literuj…. w celu
utworzenia innych nazw.
Kiedy instalacja zostanie zakończona na wyświetlaczu pojawi się ekran
początkowy z aktualnym czasem i datą u góry. Wyświetlona zostanie także
aktualna temperatura w pomieszczeniu w górnej części listy pomieszczeń.
W celu wybrania kolejnego pomieszczenia patrz rozdział 5.3
Uwaga: przytrzymując przycisk aktywacji przyspieszamy zmianę nastawianych wartości.
88
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
3. Test transmisji
Rozpoczęcie testu transmisji z pilota
Na ekranie początkowym wybrać:
Menu
Konguracja
Test połączenia
Menu Test połączenia służy do rozpoczęcia testu transmisji bezprzewodowej
między regulatorem a pilotem. Status tego testu zostanie wyświetlony zaraz
po jego zakończeniu.
W przypadku nieudanego testu połączenia należy:
• Ustawić pilota w innym miejscu w pomieszczeniu
• Lub zamontować wzmacniacz sygnału (CF-RU, patrz rys. 5) i umieścić go
między regulatorem (CF-MC) a pilotem (CF-RC).
Uwaga: W zależności od wielkości systemu, test połączenia może trwać nawet kilka minut.
4. Mocowanie
Pilot został zainstalowany – rys. 2
Kiedy pilot został zainstalowany na regulatorze (patrz 2), można go zamocować
na ścianie za pomocą tylnej płyty/stacji dokującej .
Umożliwia to podłączenie pilota do źródła zasilania 230V za pomocą dostar-
czonego transformatora/wtyczki zasilania . Jeśli nie znajduje się on w stacji
dokującej, jest zasilany dwoma alkalicznymi bateriami AA 1,5V.
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
89
PL
• Przed umieszczeniem tylnej płyty/stacji dokującej na ścianie , należy
przeprowadzić test połączenia, aby potwierdzić transmisję z regulatora
umieszczonego w wybranym miejscu (patrz 3).
Zamocować tylną płytę/stację dokującą na ścianie za pomocą śrub
montażowych .
Podłączyć stację dokującą do gniazdka zasilania 230V za pomocą transforma-
tora/wtyczki zasilania .
• Umieścić pilota w stacji dokującej .
Uwaga: Aby zwiększyć zakres transmisji systemu CF2, można zamontować maks. 3 wzmac-
niacze sygnału między regulatorem a termostatem – patrz rys. 4.
5. Menu
Uwaga: Kiedy podświetlenie ekranu jest wyłączone, można je włączyć naciskając dowolny
przycisk.
5.1 Pomieszczenia
Na ekranie początkowym wybrać:
Menu
Pomieszczenia
Menu Pomieszczenia pozwala uzyskać dostęp do wszystkich pomieszczeń
w systemie. Wybrać dane pomieszczenie i nacisnąć OK, aby wyświetlić jego
ekran. Na ekranie tym znajdują się wszystkie informacje na temat ustawionej i
rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu:
: Informuje, że pokój ten należy do bieżącego programu czasowego
(patrz 5.2)
: Informuje o niskim poziomie naładowania baterii termostatu
90
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
: Informuje, że wartość ustawiona na termostacie pomieszczenia
wykracza poza górną/dolną granicę ustawioną przez pilota
: Informuje, że ustawiona temperatura jest wyższa od rzeczywistej
: Informuje, że ustawiona temperatura jest niższa od rzeczywistej
5.1.1 Opcje
W menu pomieszczenia można aktywować menu Opcje, które umożliwia
dostęp do różnych opcji dla pomieszczenia:
Nastawa temperatury:
Tu można ustawić i zablokować temperaturę dla termostatu pomieszczenia.
Blokada uniemożliwia regulację temperatury termostatem zainstalowanym
w wybranym pomieszczeniu.
Nastawa dolnej/górnej granicy:
Tu można ustawić i zablokować dolną oraz górną granicę temperatury dla ter-
mostatu pomieszczenia. Blokada uniemożliwia zmianę nastawy na termostacie
w wybranym pomieszczeniu poza tymi granicami.
Zmiana nazwy pomieszczenia:
Tutaj można zmieniać nazwy pomieszczeń wykorzystując listę możliwych
nazw lub wpisując nazwy za pomocą menu Nazwij.
Nastawa temp podł min/max:
Tu można ustawić i zablokować dolną oraz górną granicę temperatury podłogi.
Funkcja dostępna tylko w przypadku termostatu pomieszczenia z podłogowym czujnikiem
podczerwieni CF-RF. Ograniczenie to ma priorytet w stosunku do zadanej temperatury
w pomieszczeniu.
Obniżenie:
Tu można unieważnić trwający albo kryś kolejny program obnenia. (patrz 5.2.2).
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
91
PL
Chłodzenie:
Tu można wyłączyć funkcję chłodzenia danego pomieszczenia.
Funkcja dostępna tylko, gdy regulator jest w trybie chłodzenia.
5.2 Program
Na ekranie początkowym wybrać:
Menu
Program
Menu Program pozwala wybrać jedną z dwóch opcji programowania:
5.2.1 Program wakacyjny:
Za pomocą tego programu można ustawić temperaturę we wszystkich
pomieszczeniach na czas, np. urlopu. Datę rozpoczęcia i zakończenia okresu
można z łatwością ustawić za pomocą funkcji kalendarza, wykorzystując przy-
ciski góra/dół oraz lewa/prawa (rys. 1 – / ) oraz potwierdzając każde usta-
wienie naciśnięciem przycisku OK. Temperatura pomieszczenia oraz czas trwa-
nia programu okresowego są wyświetlane i aktywowane na szczegółowym
przeglądzie stworzonego programu:
92
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
5.2.2 Program obniżenia:
W menu Program obniżenia można przyporządkować poszczególne po-
mieszczenia do sześciu oddzielnych stref. Do każdej ze stref można przypisać
maks.3 programy obniżenia. Każdy z nich może zawierać 3 okresy obniżenia
w ciągu doby. Do każdego z programów obniżenia można przypisać poszcze-
gólne dni w których będzie obowiązywał. Szczegóły poniżej.
Opcje:
Każda strefa posiada ekran pokazujący znajdujące się w nim pokoje.
Zapewniają one dostęp do menu Opcje z funkcją Dodaj pomieszczenie oraz
maks. 3 Programami obniżenia.
Dodaj pomieszczenie:
W tym menu wszystkie pokoje są oznaczone za pomocą ( ), co pokazuje,
w której stree znajduje się dany pokój (patrz rys. poniżej ). Domyślnie ws-
zystkie pokoje przypisane są do strefy 1. Po stworzeniu nowych stref możemy
dowolnie przyporządkowywać poszczególne pomieszczenia dzieląc obiekt na
strefy (np. ze strefy 1 do 3 – patrz rys. poniżej).
Program 1 - 3:
Menu Opcje zawiera także możliwe programy obniżenia dla każdej strefy, któ-
re możemy dowolnie modykować zadając maksymalnie 3 okresy obniżenia
w ciągu doby dla każdego z nich.
Szczegóły poniżej. Procedura tworzenia lub zmiany programu jest taka sama
dla każdego z nich:
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
93
PL
Za pomocą przycisku OK aktywować program (1-3) z menu Opcje i wybrać
dni należące do tego programu:
Za pomocą przycisków góra/dół i lewa/prawa (rys. 1- / ) wybrać dni przy-
pisane do programu przenosząc je nad poziomą linię na ekranie. Potwierdzić
naciskając OK i wybrać czas programu obniżenia.
Czarna linia nad osią czasu oznacza, że w tym okresie czasu będzie utrzy-
mywana temperatura komfortu (zadana na termostacie w danym pomieszc-
zeniu). Przedziały bez pasków nad osią czasu oznaczają, że w tym czasie
obowiązuje temperatura obniżona. Zmian długości poszczególnych okresów
dokonujemy używając przycisku lewo/prawo oraz góra/dół (g. 1- / ).
Aby usunąć drugi okres z tem-
peraturą komfortu w pomiesz-
czeniu , należy zmienić czas
zakończenia tego okresu na
czas jego rozpoczęcia.
94
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
Drugi okres z normalną
temperaturą pomieszczenia
można ponownie dodać
do programu przechodząc do
niego przez pierwszy okres za
pomocą przyciskura/dół .
Za pomocą przycisku OK potwierdzić wybrane okresy, aby aktywować
utworzony program - patrz poniższa ilustracja:
Uwaga: Poszczególne dni tygodnia są opisane pierwszymi literami ich nazw. Litery
okreslające dni wybrane w programie oznaczone są wytłuszczonym drukiem.
Anuluj program:
Utworzony program można usunąć wybierając w menu NIE – patrz powyższa
ilustracja.
Uwaga:
W menu Opcje utworzone programy (1-3) będą oznaczone wyróżniającymi się pierwszymi
literami ich nazw.
Unieważnić program obniżenia w poszczególnych pomieszczeniach można korzystając
z funkcji
Kasuj obniżenie dostępnej w menu Opcje (patrz 5.1.1).
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
95
PL
Temperatura obniżenia:
W funkcji Program obniżenia (patrz 5.2.2) aktywować menu Temperatura
obniżenia, aby ustawić obniżenie temperatury w pomieszczeniu w zakresie
od 1 do 10°C podczas okresu obniżenia.
5.3 Konguracja
Na ekranie początkowym wybrać:
Menu
Konguracja
Menu Konguracja umożliwiaja dostęp do wielu informacji oraz możliwości
konguracji pilota oraz całego systemu CF2.
Uwaga: Jako, że niektóre nastawy w menu Konguracja mogą mieć wpływ na ogólną
kongurację systemu CF2 i sposób działania całej aplikacji, należy je obsługiwać ze
szczególną uwagą.
Języki:
Tutaj można wybrać język inny od tego, który został wybrany podczas procesu
instalacji (patrz 2).
Data i godzina:
Umożliwia dostęp do opcji ustawiania daty i godziny. Co więcej, menu to
zawiera ustawienia umożliwiające obsługę i aktywowanie programu działania
w czasie lata. Dzięki nim, można ustawić dzień, tydzień i miesiąc oznaczające
początek i koniec lata.
Alarm:
W tym menu można włączać/wyłączać sygnał dźwiękowy regulatora (CF-MC).
Jest on emitowany tylko w przypadku alarmu, podczas którego miga także
czerwona dioda alarmowa na regulatorze (patrz rys. 3- ).
96
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
W Rejestrze alarmów można uzyskać szczegółowe informacje na temat
błędu, który wywołał alarm oraz czas jego rejestracji przez system. Rejestr
alarmów zapisuje wszystkie alarmy, aby ułatwić późniejsze określenie przy-
czyny błędu systemu.
Ekran początkowy:
Tu można wybrać temperaturę pomieszczenia, która ma być wyświetlana na
ekranie początkowym.
Serwis:
Tu można skongurować wszystkie wyjścia regulatora (patrz rys. 5-a) dla sy-
stemu ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego. Ogrzewanie podłogowe
jest ustawiane za pomocą funkcji Wł./Wył. lub PWM (modulacja szerokości
impulsu). Wybór tradycyjnego grzejnika powoduje automatyczne ustawie-
nie regulacji na PWM. Poprzez ustawienie wyjść regulatora na ogrzewanie
podłogowe lub tradycyjne grzejniki w danym pokoju można wybrać nawet
mieszany system ogrzewania (podłogowe i grzejnikowe).
Uwaga: Kiedy regulator jest regulowany przez PWM, stosowane są następujące cykle działania:
Ogrzewanie podłogowe: 2 godziny
Ogrzewanie grzejnikowe: 15 minut.
W menu Serwis, za pomocą przycisku OK, aktywować funkcję Temperatura
czuwania, aby ustawić stałą temperaturę dla wszystkich termostatów
pomieszczeń w zakresie od 5 do 35°C, kiedy wejście czuwania jest aktywowane
w regulatorze (patrz instrukcja obsługi regulatora CF-MC).
Kontrast:
Tutaj można ustawić kontrast wyświetlacza pilota.
Test połączenia:
Aktywuje test połączenia w celu sprawdzenia działania komunikacji bezpze-
wodowej z i do pilota (patrz 3).
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
97
PL
Znajdź regulator nadrzędny:
Funkcja ta umożliwia określenie jednego głównego regulatora w systemie
obejmującym maks. 3 takie regulatory. Po aktywacji tej funkcji, określony
główny regulator spowoduje kilkukrotne włączenie i wyłączenie wszystkich
diod wyjściowych 1 - 10 w celu ułatwienia jego identykacji.
5.4 Alarmy
Jeśli w systemie CF2 wystąpi błąd, jest on wyświetlany przez regulator na
wyświetlaczu pilota:
Kiedy alarm zostanie potwierdzony naciśnięciem przycisku OK, sygnał
dźwiękowy regulatora wyłączy się (jeśli sygnał ten jest aktywowany – patrz
5.3), a system CF2 przejdzie do Statusu alarmu wskazywanego na ekranie
głównym:
Wskazanie Alarmu na pilocie oraz wskazanie na regulatorze będzie wwietlane
do momentu usunięcia błędu.
98
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
Menu Alarmy będzie znajdować się w górnej części listy menu aktywowanej
z ekranu głównego:
Aktywacja tego menu za pomocą przycisku OK zapewnia dostęp do Statusu
alarmu, gdzie znajdują się opisy błędów będących przyczyną alarmu. Co więcej,
można także aktywować Rejestr alarmów, aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat błędu, który spowodował alarm oraz czasu jego rejestracji w systemie.
Rejestr alarmów zapisuje wszystkie alarmy, aby ułatwić późniejsze określenie
przyczyny błędu systemu. Kiedy w systemie nie ma błędu powodującego alarm,
do rejestru alarmów można wejść przez menu Konguracja (patrz 5.3).
6. Odinstalowanie
Resetowanie pilota CF-RC - rys. 1:
Nacisnąć jednocześnie klawisze programowania 1 i 2 oraz przycisk
„w dół”.
Pilot wymaga potwierdzenia polecenia resetowania. Polecenie potwierdzenia
Tak powoduje jego zresetowanie.
Po wydaniu tego polecenia pilot jest gotowy do instalacji w regulatorze CF-MC.
Uwaga: Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi regulatora!
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
99
PL
7. Inne podzespoły systemu CF2 oraz stosowane skróty
Inne podzespoły systemu CF2 – rys. 5
a) Regulator, CF-MC: MC
b) Termostat pomieszczenia, CF-RS, -RD, -RP i –RF: Room T
c) Wzmacniacz sygnału, CF-RU: RU
8. Specykacje
Długość kabla (zasilanie) 1,8m
Częstotliwość transmisji 868,42 MHz
Zakres transmisji w budynkach (maks.) 30m
Liczba wzmacniaczy sygnału w sieci (maks.) 3
Moc transmisji < 1mW
Napięcie zasilania 230V prąd zmienny
Temperatura otoczenia 0-50°C
Klasa IP 21
100
Instrukcja obsługi pilota CF-RC
VI.UH.M4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
9. Usuwanie usterek
Wskazanie błędu Możliwe przyczyny
Siłowniki/wyjście (E03) Zwarcie lub rozłączenie wyjścia regulatora (MC) lub
siłownika podłączonego do tego wyjścia.
Niska temperatura (E05) Temperatura w pomieszczeniu wynosi poniżej 5°C.
(Sprawdzić funkcjonowanie termostatu wykonując
z niego test połączenia.)
Połączenie z regulatorem
(E12)
Termostat pomieszczenia w danym pomieszczeniu
utracił połączenie bezprzewodowe z regulatorem (MC).
Niski poziom
naładowania baterii
w termostacie (E13)
Poziom naładowania baterii w termostacie w danym
pomieszczeniu jest niski - wymienić baterie.
Krytyczny poziom
naładowania baterii
w termostacie (E14)
Poziom naładowania baterii w termostacie w danym
pomieszczeniu jest krytycznie niski – natychmiast
wymienić baterie.
Połączenie między
regulatorami (E24)
Dany regulator utracił połączenie bezprzewodowe.
Niski poziom naładowania baterii w pilocie – wymienić
baterie.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140

Danfoss CF-RC Remote Controller Instrukcja instalacji

Typ
Instrukcja instalacji