Danfoss CF-RD Room Thermostat Instrukcja instalacji

Typ
Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z wyświetlaczem CF-RD
45VI.UH.Q4.1C
Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
PL
9. Rysunki ................................................................A1-A2
1. Przegląd funkcji .......................................................
46
2. Instalacja .................................................................... 46
3. Regulacja temperatury ......................................... 48
4. Test transmisji ........................................................... 49
5. Mocowanie ................................................................ 50
6. Odinstalowanie ....................................................... 50
7. Specykacje .............................................................. 51
8. Usuwanie usterek ................................................... 52
PL
Spis treści
Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z wyświetlaczem CF-RD
46 VI.UH.Q4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
1. Przegląd funkcji
Przód – rys. 1
Przycisk góra/dół
Przycisk
Czerwona dioda (za pokrywą)
Tryby działania diody
Świeci
WŁĄCZONA
Nie świeci
WYŁĄCZONA
Wolno miga
Miga
Szybko miga
Migocze
Tył – rys. 2
Tylna płyta
Blokada/zwolnienie blokady tylnej pokrywy
(przekręcić o 90°)
Otwór do montażu ściennego
Komora baterii
Śruba montażowa
Uwaga: Przed montażem baterii zdjąć z nich paski ochronne.
2. Instalacja
Uwaga:
Aby zamontować baterie w termostacie pomieszczenia,
należy usunąć z nich paski ochronne.
Przypisanie termostatu do regulatora powinno zostać
wykonane w odległości do 1 ½ m.
Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z wyświetlaczem CF-RD
47VI.UH.Q4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
PL
Aktywacja trybu instalacji w regulatorze – rys. 1
Za pomocą przycisku wyboru menu
wybrać
tryb instalacji. Miga dioda instalacji .
Aktywować tryb instalacji naciskając OK
.
Zapala się dioda instalacji .
Aktywacja trybu instalacji w termostacie
pomieszczenia
Nacisnąć przycisk
. Dioda i miga
podczas komunikacji urządzeń.
Wybór wyjścia regulatora
Wszystkie dostępne diody w regulatorze
zapalają się a pierwsza z nich miga.
Nacisnąć przycisk wyboru wyjścia
, wybrać
dane wyjście (migające) i nacisnąć OK .
Wszystkie diody wyjścia
wyłączają się.
Wybrane wyjście pozostaje włączone przez
krótki czas.
Status instalacji termostatu pomieszczenia
Poprawny – dioda
wyłącza się.
Niepoprawny – dioda
miga 5 razy.
Uwaga: W miarę potrzeb, termostat można przypisać do
kilku wyjść powtarzając proces instalacji.
Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z wyświetlaczem CF-RD
48 VI.UH.Q4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
3. Regulacja temperatury
Wyświetlacz cyfrowy - rys. 1
Regulacja wartości zadanej
Dolna granica temperatury
Górna granica temperatury
Ikona blokady (ustawienia zablokowane
z pilota, CF-RC)
Ikona połączenia bezprzewodowego
Wskaźnik poziomu naładowania baterii
Ikona alarmu
Ikona zegara (programowanie czasowe,
aktywowane z pilota, CF-RC)
Regulacja temperatury – rys. 1
Aktualna temperatura pomieszczenia jest
domyślnie wyświetlana na ekranie.
Ustawianie temperatury pomieszczenia
Naciskając przycisk góra/dół
ustawić
wymaganą wartość temperatury pomieszcze-
nia; na ekranie pojawia się napis SET.
Po zwolnieniu przycisku góra/dół
na
wyświetlaczu ponownie pojawia się aktualna
temperatura.
Ograniczenia temperatury pomieszczenia
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
, aż na
wyświetlaczu pojawi się napis SET MAX.
Naciskać przycisk góra/dół
, aby ustawić
górną granicę temperatury pomieszczenia.
Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z wyświetlaczem CF-RD
49VI.UH.Q4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
PL
Po naciśnięciu przycisku , na wyświetlaczu
pojawi się napis SET MIN.
Naciskać przycisk góra/dół
, aby ustawić
dolną granicę temperatury pomieszczenia.
Po naciśnięciu przycisku
, na wyświetlaczu
pojawi się bieżąca temperatura pomieszczenia.
4. Test transmisji
Rozpoczęcie testu transmisji z termostatu
pomieszczenia – rys. 1
Nacisnąć przycisk
.
Zapali się dioda
.
Poprawny test połączenia
Dioda
wyłącza się.
Niepoprawny test połączenia
Dioda
miga 5 razy.
Brak połączenia z termostatem pomieszczenia
Zmienić położenie termostatu w pomieszczeniu.
Lub zamontować wzmacniacz sygnału (CF-RU)
między regulatorem a termostatem.
Uwaga: Diody wyjść regulatora podłączonych do
termostatu migają podczas testu połączenia.
Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z wyświetlaczem CF-RD
50 VI.UH.Q4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
5. Mocowanie
Usytuowanie termostatu pomieszczenia - rys. 3
! Jeśli tylko jest to możliwe, termostat pomieszczenia
należy zamontować w miejscu niewystawionym na
działanie promieni słonecznych, wiatru lub innych źródeł
ciepła (np. odbiorników TV).
Montaż za pomocą śrub - rys. 2
Tylna płyta
Otwór do montażu ściennego
Śruba montażowa
6. Odinstalowanie
Aktywacja trybu odinstalowania w regulatorze
– rys. 1
Za pomocą przycisku wyboru menu
wybrać
tryb odinstalowania. Miga dioda odinstalowa-
nia .
Aktywować tryb odinstalowania naciskając OK
. Zapala się dioda odinstalowania .
Anulowanie wyboru wyjścia w regulatorze
Za pomocą przycisku wyboru wyjścia
wybrać
wyjście, które ma zostać anulowane.
Anulować migające wyjście
za pomocą
przycisku OK .
Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z wyświetlaczem CF-RD
51VI.UH.Q4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
PL
7. Specykacje
Zakres regulacji temperatury 5-35 °C
Częstotliwość transmisji 868,42 MHz
Zakres transmisji w zwykłych
budynkach (maks.)
30 m
Moc transmisji <1 mW
Baterie
Alkaliczna 2xAA,
1,5V
Czas działania baterii (maks.) 2-3 lata
Temperatura otoczenia 0-50 °C
Klasa IP 21
Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z wyświetlaczem CF-RD
52 VI.UH.Q4.1C
Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007
8. Usuwanie usterek
Wskazanie błędu Możliwe przyczyny
Dioda i miga co 5
minut
Niski stan naładowania
baterii
Dioda i miga co
30 sekund
Krytyczny stan
naładowania baterii
Dioda , i miga
Krytyczny stan
naładowania baterii
– przerwanie transmisji
Dioda i miga 5
razy
Niepoprawny montaż /
test połączenia
E03 i
Błąd siłownika na wyjściu
(CF-MC)
E05 i
Temperatura pomieszcze-
nia poniżej 5 °C
1 / 1

Danfoss CF-RD Room Thermostat Instrukcja instalacji

Typ
Instrukcja instalacji