Unold 58235 Instrukcja obsługi

Kategoria
Raclety
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Istruzioni per l‘uso Modello 58235/58275
Dati tecnici ....................................................................................................................... 32
Avvertenze di sicurezza ....................................................................................................... 33
Modalità di funzionamento .................................................................................................. 34
Funzioni di sicurezza .......................................................................................................... 34
Stoviglie di cottura .............................................................................................................. 35
Messa in funzione ............................................................................................................... 35
Comandi ........................................................................................................................... 35
Utilizzo della piastra di cottura a induzione ........................................................................... 37
Pulizia e manutenzione ...................................................................................................... 37
Eliminazione degli errori ..................................................................................................... 38
Norme die garanzia ............................................................................................................. 60
Smaltimento / Tutela dell’ambiente ...................................................................................... 63
Manual de instrucciones Modello 58235/58275
Datos técnicos .................................................................................................................... 39
Indicaciones de seguridad ................................................................................................... 40
Funcionamiento .................................................................................................................. 41
Funciones de seguridad ....................................................................................................... 41
Batería de cocina ................................................................................................................ 42
Puesta en marcha ............................................................................................................... 42
Cuadro de mando .............................................................................................................. 42
Manejo de la placa de inducción .......................................................................................... 43
Limpieza y cuidado ............................................................................................................. 44
Solución de problemas ........................................................................................................ 44
Condiciones de Garantia ...................................................................................................... 60
Disposición / Protección del medio ambiente ......................................................................... 63
Návod k obsluze Modelu 58235/58275
Technická data .................................................................................................................. 46
Technické změny vyhrazeny ................................................................................................. 47
Způsob fungování ............................................................................................................... 48
Bezpečnostní funkce ........................................................................................................... 48
Nádobí .............................................................................................................................. 49
Uvedení do provozu ............................................................................................................ 49
Obslužný panel ................................................................................................................... 49
Obsluha indukční varné desky .............................................................................................. 50
Čištění a údržba ................................................................................................................. 51
Odstranění chyb ................................................................................................................. 51
Záruční podmínky ............................................................................................................... 60
Likvidace / Ochrana životného prostředí ................................................................................ 63

Dane techniczne ................................................................................................................ 52
Wskazówki bezpieczeństwa ................................................................................................. 53
Działanie ........................................................................................................................... 54
Funkcje bezpieczeństwa ...................................................................................................... 54
Naczynia kuchenne ............................................................................................................. 55
Uruchomienie..................................................................................................................... 55
Pulpit sterujący .................................................................................................................. 55
Obsługa płyty indukcyjnej .................................................................................................... 56
Czyszczenie i pielęgnacja .................................................................................................... 57
Usuwanie błędów ............................................................................................................... 57
Warunki gwarancji............................................................................................................... 60
Obsługa klientów ................................................................................................................ 61
Utylizacja / ochrona środowiska ............................................................................................ 63
INHALTSVERZEICHNIS
52

DANE TECHNICzNE
Modelu 58235
Pojedyncza płyta indukcyjna
Modelu 58275
Podwójna płyta indukcyjna
Moc: 2.000 Watt, 220-240 V~, 50 Hz 3.400 Watt, 220-240 V~, 50 Hz
1 pole grzejące, ok. 30x30cm
Maksymalna moc: 2.000W
2 pola grzejące, ok. 30x30cm każdy
Maksymalna moc lewego pola:
1.800W
Maksymalna moc prawego pola:
1.600W
Wymiary: 32,0 x 41,6 x 7,0 cm 67,0 x 41,6 x 7,0 cm
Waga: Ok. 3 kg Ok. 5,7 kg
Kabel: Ok. 120 cm długości Ok. 120 cm długości
Obudowa: Stal szlachetna
Płyta: Szkło żaroodporne, odporne na stłuczenie
Wyposażenie: Automatyczne dopasowanie do napięcia prądu
Automatyczne wyłączanie po 2 godzinach
Automatyczne rozpoznanie przystosowanych garnków z funkcją alarmu
Minutnik z wyborem czasu
6-cio stopniowe ustawienie temperatury
Ochrona przed przegrzaniem
Ochrona przed spięciem eklektycznym
Automatyczne ponowne uruchomienie po przerwie w dostawie prądu
Wskaźnik pozostałego ciepła
Przystosowane do garnków o średnicy od 12 do 26 cm
Obciążenie do ok. 4kg na pole
Akcesoria: Instrukcja obsługi
Magnez do sprawdzenia przystosowania garnków
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i zmian wzoru.
53
WskazóWki bezpieczeńsTWa
1. Proszę przeczytać starannie instrukcję
obsługi przed uruchomieniem oraz proszę ją
zachować.
2. To urządzenie nie jest przystosowane do
użycia przez osoby (również dzieci) z
ograniczonymi psychicznymi, sensorycznymi
lub umysłowymi możliwościami lub z
niewystarczającym doświadczeniem lub
wiedzą, chyba, że te osoby będą pod
nadzorem opiekunów odpowiedzialnych za
ich bezpieczeństwo lub jeżeli opiekunowie
udzielą im instrukcji jak używać to
urządzenie.
3. Dzieci powinny być pod nadzorem,
aby zapewnić, że nie będą bawić się
urządzeniem.
4. Urządzenie podłączać tylko do prądu
zmiennego o napięciu podanym na tabliczce
znamionowej.
5. To urządzenie nie może być używane z
zewnętrznym włącznikiem czasowym lub z
systemem zdalnego sterowania.
6. Osoby z rozrusznikiem serca, w szczególności
z urządzeniami starszego typu, powinny
skonsultować się z lekarzem, zanim
uruchomią urządzenie, ponieważ urządzenie
może mieć ujemny wpływ na funkcjonowanie
rozrusznika.
7. Urządzenie podłączać tylko do prądu
zmiennego o napięciu podanym na tabliczce
znamionowej.
8. UWAGA:
Aby zapobiec przeciążeniu linii elektrycznej
przy użyciu modelu 58275, do tego samego
obwodu prądu nie powinno być równocześnie
podłączone żadne kolejne urządzenie
elektryczne.
9. Nie zanurzać w żadnym wypadku urządzenia
w wodzie lub innych płynach. Proszę chronić
urządzenie przed wilgocią.
10. Przed rozgrzaniem proszę całkowicie
rozwinąć kabel, aby nie miał kontaktu z
gorącymi częściami urządzenia.
11. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do
użytkowania w gospodarstwach domowych
lub innych do podobnego zastosowania, np.
wsklepach, biurach lub innych zakładach
pracy w kuchenkach podręcznych,
w zakładach rolniczych,
do używania przez gości w hotelach,
motelach lub innych gościńcach,
w pensjonatach prywatnych lub domach
letniskowych.
12. Proszę postawić urządzenie na suchej,
płaskiej i stabilnej powierzchni, nigdy na
gorącej lub metalowej powierzchni oraz
na powierzchni przykrytej materiałem
tekstylnym.
13. Proszę utrzymywać odpowiedni odstęp
do przedmiotów, które reagują na pole
magnetyczne, np. karty kredytowe, radio,
telewizor, kasety wideo itp.
14. Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.
15. W trakcie użycia proszę utrzymywać
odpowiedni odstęp od ścian i łatwopalnych
przedmiotów jak np. firan.
16. Proszę nie używać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła.
17. Urządzenie jest nie przewidziane
zainstalowane w roboczym góry.
18. Do gotowania na płycie indukcyjnej
proszę użyć tylko odpowiednich naczyń
kuchennych.
19. Urządzenie rozgrzewa się bardzo szybko.
Rozgrzewanie pustych garnków może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia jak i
naczynia kuchennego.
20. Proszę włączyć urządzenie tylko wtedy,
kiedy na polu grzewczym ustawione będzie
naczynie z zawartością. Nie przepełniać
naczyń, aby zapobiec wykipieniu.
21. Proszę nie zostawiać na płycie żadnych
metalowych przedmiotów, jak np. nóż lub
widelec, ponieważ mogą się one rozgrzać po
uruchomieniu urządzenia.
22. Proszę nie rozgrzewać zamkniętych
metalowych puszek, ponieważ mogą one
pęknąć.
23. Proszę się postarać, aby otwory wentylacyjne
urządzenia były ciągle wolne.
24. W trakcie pracy urządzenie nie może być
przemieszczane. Przed przeniesieniem
urządzenia, proszę je wyłączyć i zdjąć
garnki.
25. Proszę uważać, aby na płytę nie upadły
żadne przedmioty - ryzyko pęknięcia!
Przy pęknięciu szklanej płyty lub innych
uszkodzeniach szklanej płyty urządzenie
nie może być używane, tylko musi zostać
wysłane do naszego punktu serwisowego do
naprawy.
26. Urządzenie nie powinno być używane dłużej
niż 4 godziny bez przerwy. Przy dłuższym
użyciu należy w międzyczasie wyłączyć
urządzenie na co najmniej 30 minut.
54
działanie
1. Gotując na płycie indukcyjnej oszczędzacie
Państwo aż do 50 % prądu. Czas gotowania
może być krótszy aż o 30 %.
2. Przy gotowaniu z użyciem indukcji samo
pole grzejące nie jest gorące, tylko dno
stojącego na nim garnka, o ile ono jest
ferromagnetyczne. Za powstawanie ciepła
odpowiedzialne prądy wirowe, które
wytworzone poprzez, znajdujące się
pod polem grzewczym, zmienne pole
magnetyczne.
3. Korzyści:
Krótki czas reakcji, stąd też krótki
czas rozgrzewania, szybkie i dokładne
sterowanie zwiększaniem ciepła.
Szybkie wytworzenie ciepła, ponieważ
energia po włączeniu jest natychmiast w
pełni dostępna.
Zimne pole grzejące, które rozgrzewa się
tylko od reflektującego ciepła naczynia.
Duża oszczędność energii aż do 50 %.
Proste czyszczenie, ponieważ przy
wykipieniu gotowanych produktów
nie przypalą się one na płycie szklano
ceramicznej.
Wysokie bezpieczeństwo: jak tylko
naczynie kuchenne zostanie zdjęte z pola
grzejącego, produkcja ciepła zostanie
automatycznie zatrzymana.



1. 
Przy zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciu
urządzenie automatycznie dopasuje swoją
moc.
2. Ochrona przed przegrzaniem
Urządzenie rozpoznaje automatycznie, kiedy
temperatura na płycie szklano ceramicznej
podniesie się zbyt wysoko. W takiej sytuacji
proces gotowania zostanie przerwany i
pojawi się sygnał dźwiękowy w odstępach,
do czasu kiedy urządzenie znajdzie się
ponownie w normalnym obszarze temperatur
(komunikat o błędzie E5).
3. 
Urządzenie rozpoznaje automatycznie
skoki napięcia spowodowane uderzeniem
pioruna i przerywa proces gotowania. Po
minutowej przerwie proces gotowania będzie
kontynuowany.
4. Ochrona przed metalami
Urządzenie rozpoznaje, kiedy małe elementy
metalowe poniżej 8cm leżą na płycie i w
takim przypadku nie pozwoli się włączyć.
5. Automatyczne rozpoznanie przystosowanego
naczynia kuchennego
Urządzenie rozpoznaje automatycznie,
kiedy na płycie nie stoi żadne naczynie lub
kiedy użyte naczynie nie jest przystosowane
do użycia na płycie indukcyjnej. W takim
przypadku pojawi się sygnał dźwiękowy
i proces gotowania zostanie przerwany
(komunikat o błędzie E0).
funkcje bezpieczeńsTWa
27. Szklana płyta może się nagrzać od
promieniującego ciepła od naczynia
kuchennego. Proszę nie dotykać powierzchni
bezpośrednio po gotowaniu i uważać na
wskazania pozostałego ciepła.
28. Nie pociągnąć do garnek nad aby nie
uszkodzić operacji guziki na zapięcie.
29. Proszę nie kłaść żadnych przedmiotów, folii
itp. pomiędzy garnkiem i płytą grzewczą.
30. Proszę nie stawiać gorących garnków na
pulpicie sterującym.
31. Po użyciu, zanim odstawicie Państwo
urządzenie lub przed czyszczeniem proszę
zawsze wyłączyć i schłodzić urządzenie jak i
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
32. Sprawdzać regularnie wtyczkę i kabel czy
nie ma śladów zużycia bądź uszkodzeń. Przy
uszkodzeniu kabla zasilającego lub innej
części proszę wysłać urządzenie do kontroli
i/lub naprawy do naszego biura obsługi
klienta. (Patrz adres podany w warunkach
gwarancji). Nieprawidłowe naprawy mogą
prowadzić do znaczących niebezpieczeństw
dla użytkowników i prowadzą do wygaśnięcia
gwarancji.
33. Jeśli kabla łączącego z tego urządzenia jest
uszkodzony, musi być dostarczone przez
producenta lub jego usługi lub podobnie
wykwalifikowaną osobę zostać zastąpiony w
celu uniknięcia zagrożenia.
55
NACzyNIA KUCHENNE
1. Proszę używać tylko odpowiednich naczyń
kuchennych.
2. Odpowiednie są: garnki ze stali szlachetnej,
z dnem ferromagnetycznym, garnki i patelnie
z odlewanego metalu, emaliowane stalowe
garnki i patelnie.
3. Aby sprawdzić, czy Państwa garnek jest
przystosowany, należy użyć magnesu: jeżeli
magnes będzie się trzymał zewnętrznej
strony dna garnka, garnek można użyć na
płycie indukcyjnej. Nieodpowiednie
są: garnki i patelnie z aluminium, miedzi,
szkła, ceramiki i częściowo ze stali
chromoniklowej.
4. Garnki powinny mieć średnicę pomiędzy 12
a 26 cm.
5. Proszę ustawić garnek zawsze po środku
pola grzejącego.
6. Proszę dopasować moc i temperaturę do
zastosowanych naczyń kuchennych. Przy
użyciu małych garnków i patelni można
grillować już przy temp. 180 °C lub
1.400W. Zbyt wysoki stopień przy małych
garnkach może doprowadzić do uszkodzeń.
7. Zbyt wysoka temperatura może doprowadzić
do uszkodzenia powłoki na powlekanych
garnkach i patelniach. Generalnie przy
naczyniach kuchennych proszę przestrzegać
wskazówek producenta odnośnie zasto-
sowania naczynia. W przypadku wątpl-
iwości proszę wybrać mniejszy stopień, aby
zapobiec uszkodzeniom.
8. Proszę zawsze ustawiać garnki dokładnie
po środku pola grzejącego, aby zapobiec
informacjom o błędzie i automatycznemu
wyłączeniu.
6. 
Urządzenie rozpoznaje automatycznie,
kiedy płyta szklana jest gorąca od naczynia
które jest na niej podgrzewane. Tak długo
jak płyta jest gorąca, wyświetlacz będzie
podświetlony na czerwono. W tym czasie
proszę nie dotykać płyty ręką.
UrUCHOmIENIE
1. Proszę usunąć wszystkie materiały
opakunkowe.
2. Proszę przetrzeć urządzenie wilgotną
ściereczką.
3. Proszę postawić urządzenie na płaskiej,
twardej i suchej powierzchni, utrzymując
odpowiednią odległość z każdej strony.
4. Proszę włożyć wtyczkę do gniazdka.
pulpiT sTerujący
Przycisk czasu (ZEIT)
Za pomocą funkcji timera możecie Państwo
określić czas trwania procesu gotowania. Czas
gotowania nie może przekraczać 4 godzin bez
przerwy.
Proszę nacisnąć raz przycisk ZEIT.
Na wyświetlaczu pojawi się ZEIT.
Obie cyfry na lewo od dwukropka (:) będą
pulsować.
Proszę podać poprzez naciśnięcie przycisku plus
(+) żądany czas gotowania w godzinach.
Proszę ponownie nacisnąć przycisk ZEIT. Obie
cyfry na prawo od dwukropka (:) będą pulsować.
Kilka sekund po podaniu wartości godzinowej
wyświetlacz przejdzie automatycznie na
ustawienie minut.
Proszę podać, za pomocą przycisków plus (+)
i minus (-) wartość minutową żądanego czasu
trwania gotowania.
56
obsługa płyTy indukcyjnej
1. Proszę włożyć wtyczkę do gniazdka.
Włączenie zostanie potwierdzone jednym
sygnałem dźwiękowym. Wszystkie opcje
wyświetlacza zaświecą się na 1 sekundę.
Następnie pojawi się na wyświetlaczu
komunikat , informujący, że
urządzenie podłączone jest do prądu.
2. Po ok. 10 sekundach bez dotykania
przycisków urządzenie przejdzie w usta-
wienie podstawowe, po następnych kilku
sekundach wyłączy się również podświetlenie
wyświetlacza (do prąd oszczędać). Po
naciśnięciu przycisku, na wyświetlaczu
Proszę potwierdzić wprowadzone wartości
za pomocą przycisku ZEIT. Pojawi się krótki
potwierdzający sygnał dźwiękowy.
W trakcie gotowania wyświetlane będą na
zmianę pozostały czas jak i wybrana moc bądź
temperatura.
Przycisk funkcji (FUNKTION)
Dla przebiegu procesu gotowania mogą Państwo
wybrać albo moc pomiędzy 400 i 2.000 W albo
temperaturę pomiędzy 60 °C i 240 °C. Kombi-
nacja obu funkcji nie jest możliwa.
Moc grzania
Proszę nacisnąć przycisk FUNKTION.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat HEAT.
Proszę ustawić za pomocą przycisku plus / minus
żądaną moc grzania. Następujące stopnie mocy
stoją do dyspozycji:
Mod.
58235
Mod. 58275 Zastos-
owanie
Lewa Prawa
400 W 400 W 400 W Utrzymanie
ciepła,
rozm-
rażanie
800 W 800 W 800 W Gotowanie
delikatne
1.000 W 1.000 W 1.000 W Delikatne
gotowanie i
pieczenie
1.200 W 1.200 W 1.200 W Delikatne
gotowanie i
pieczenie
1.400 W 1.400 W 1.400 W Pieczenie
/ Zagot-
owanie
1.600 W 1.600 W 1.600 W Mocne
pieczenie
1.800 W 1.800 W Grillowanie
2.000 W Grillowanie
Podane wartości wartościami orientacyjnymi
i odnoszą się do garnków ze stali szlachetnej
o średnicy ok. 20 cm. Te wartości mogą się
nieznacznie różnić, w zależności od materiału i
wielkości użytego naczynia kuchennego.
Ze względów bezpieczeństwa moc w modelu
58275 została ograniczona do 3.400 W,
aby zapobiec szkodom w domowej sieci
energetycznej.
Temperatura
Proszę nacisnąć dwukrotnie przycisk
FUNKTION.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat WARM.
Proszę ustawić za pomocą przycisku plus / minus
żądaną temperaturę.
Do dyspozycji następujące stopnie temp-
eratury:
Stopień 1 60 °C Utrzymywanie
ciepła
Stopień 2 100 °C Delikatne gotowanie
Stopień 3 140 °C Delikatne pieczenie
Stopień 4 180 °C Pieczenie /
zagotowanie
Stopień 5 220 °C Grillowanie
Stopień 6 240 °C Grillowanie
Przyciski PLUS/MINUS
Za pomocą przycisku PLUS bądź MINUS
możecie Państwo wprowadzić żądane wartości
dla czasu, mocy grzania lub temperatury, w
sposób opisany powyżej.

Proszę nacisnąć przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ, aby
włączyć urządzenie.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat – – – ,
oznaczający, że urządzenie jest podłączone do
prądu.
     
     
godzinach.
57
światła z powrotem na pozostają przez cały
okres eksploatacji oświetlone.
3. Proszę postawić przystosowane, wypełnione
naczynie po środku pola grzejącego.
4. Proszę nacisnąć przycisk .
Wyświetlacz pokaże 00 00.
5. Proszę nacisnąć przycisk FUNKTION i
ustawić w razie konieczności, w następnych
5 sekundach, za pomocą przycisku PLUS
bądź MINUS, żądaną moc grzania bądź
temperaturę.
6. Jeżeli na polu grzejącym nie stoi żadne
naczynie, pojawi się w odstępach sygnał
dźwiękowy, wyświetlacz pokaże E 0 i
urządzenie wyłączy się automatycznie po
60sekundach.
7. Urządzenie można obsługiwać albo poprzez
moc grzania albo temperaturę.
8. W razie konieczności proszę ponownie
nacisnąć przycisk FUNKTION i ustawić
temperaturę w przedziale od 60 °C do
najwyżej wartości 240 °C. Jak tylko
urządzenie osiągnie ustawioną najw-yższą
wartość, podgrzewanie zostanie automat-
ycznie przerwane.
9. W każdej chwili w trakcie gotowania
możecie Państwo zmienić moc grzania bądź
temperaturę.
10. Proszę nacisnąć przycisk ZEIT. Obie cyfry
na lewo od dwukropka (:) będą pulsować.
Proszę podać poprzez naciśnięcie przycisku
plus (+) żądaną wartość godzinową czasu
trwania.
11. Po kilku sekundach wartość godzinowa
zostanie zapamiętana i obie cyfry na prawo
od dwukropka (:) zaczną pulsować. Proszę
podać poprzez naciśnięcie przycisku plus (+)
żądaną wartość minutową czasu trwania.
12. Proszę nacisnąć ponownie przycisk ZEIT, aby
potwierdzić ustawiony czas. Wprowadzenie
zostanie potwierdzone krótkim sygnałem
dźwiękowym.
13. W trakcie gotowania wyświetlane będą na
zmianę pozostały czas jak i wybrana moc
bądź temperatura.
14. Po osiągnięciu ustawionego czasu urządzenie
wyłączy się automatycznie.
15. W trakcie gotowania urządzenie można w
każdej chwili wyłączyć poprzez naciśnięcie
przycisku 
16. Ustawiony czas nie będzie zapamiętany
przy przerwaniu bądź osiągnięciu końca
programu. Tak długo jak płyta jest gorąca,
wyświetlacz będzie podświetlony na
czerwono (Informacja o pozostałym cieple).
17. Wentylator będzie działał jeszcze ok.
30sekund po zakończeniu programu.
18. Jeżeli program nie będzie sterowany poprzez
wybór czasu, najpóźniej po 2 godzinach
urządzenie wyłączy się automatycznie.
19. Odłączyć po użyciu w zatyczkę z rynkiem
zbytu do oszczędzania energii elektrycznej.
czyszczenie i pielęgnacja
1.    

2. Proszę nigdy nie zanurzać urządzenia
celem wyczyszczenia w wodzie lub innych
płynach.
3. Proszę przetrzeć płytę i obudowę dobrze
wykręconą, wilgotną ściereczką.
4. Proszę nie używać środków do szorowania,
druciaka lub innych rysujących lub ostrych
przedmiotów. Proszę w żadnym wypadku
nie polewać bezpośrednio urządzenia wodą
lub innym płynem.
5. Przy mocniejszym zabrudzeniu można użyć
dostępnego w handlu środka czyszczącego
lub specjalnej skrobaczki do płyt szklano-
ceramicznych.
6. Proszę od czasu do czasu wyczyścić
otwory wentylacyjne za pomocą miękkiej
szczoteczki, aby zapobiec zbieraniu się
kurzu.
usuWanie błędóW
Komunikat o

Powód 
E0 Brak naczynia kuchennego,
nieprzystosowane naczynie lub
zła pozycja
Proszę używać tylko naczyń
przystosowanych do indukcji o średnicy
min. 12 cm i maks. 2 6cm. Proszę
postawić naczynie na środku pola
grzejącego.
58
E1 Błąd w obwodzie elektrycznym Proszę przesłać urządzenie do
sprawdzenia i naprawy poprzez nasz Punkt
Serwisowy.
E2 Błąd w sterowaniu temperatury Proszę przesłać urządzenie do
sprawdzenia i naprawy poprzez nasz Punkt
Serwisowy.
E3 E4 Wahania napięcia Przy nagłych wahaniach napięcia proces
gotowania zostanie automatycznie
przerwany. Po ok. 1 minucie proces
będzie kontynuowany.
E5 Zbyt wysoka temperatura
powierzchni
Jeżeli temperatura powierzchni
będzie zbyt gorąca, pojawi się sygnał
ostrzegawczy i urządzenie wyłączy
się automatycznie z powodów
bezpieczeństwa. Jak tylko temperatura
obniży się do normalnego poziomu,
program może być kontynuowany. Aby
zapobiec przegrzaniu się powierzchni,
zalecamy wybrać temperaturę, przy
małych naczyniach - niską do średniej, i
tylko przy dużych naczyniach - średnią do
wysokiej.
E6 Przegrzanie z powodu
przejściowego wyłączenia się
wentylatora
Jak tylko temperatura obniży się do
normalnego poziomu, program może być
kontynuowany.
E7 Przegrzanie z powodu
przejściowego zaniku funkcji
czujnika temperatury
Proszę przesłać urządzenie do
sprawdzenia i naprawy poprzez nasz Punkt
Serwisowy.
60
CONDICIONES DE gArANTIA
záruční podmínky
La garantía para nuestros equipos es de 24 meses, y de 12 meses en el caso de uso comercial, a partir de la fecha de compra,
cubriendo los daños que con un uso acorde a lo prescrito pueden atribuirse fehacientemente a defectos de fabricación. Dentro
del período de garantía, solucionamos errores de material y de fabricación a consideración nuestra mediante reparación o
cambio. Nuestros servicios de garantía son válidos únicamente para los aparatos que han sido vendidos en Alemania y
Austria. Para todos los demás casos diríjase por favor al importador correspondiente. Aquellos aparatos que se presentan
para eliminar errores, por favor enviarlos junto a una copia del comprobante de compra extendido a máquina, del cual debe
desprenderse la fecha de compra, así como una breve descripción de las deficiencias, apropiadamente embalado y con los
sellos correspondientes a nuestro servicio al cliente.
En caso de garantía, los gastos de envío serán restituidos al cliente. Aquellos daños causados por desgaste están excluidos
de la garantía, así como manipulación incorrecta, e incumplimiento de las condiciones de mantenimiento y cuidado. El de-
recho a garantía expira si las reparaciones o mantenimiento son realizadas por terceros. Todo reclamo del consumidor final
ante el vendedor, comerciante no se ve afectado por esta garantía.
I nostri prodotti sono garantiti per 24 mesi, 12 mesi in caso di uso professionale, dalla data di acquisto per i guasti manife-
statisi durante un utilizzo conforme alle disposizioni e attribuibili in modo dimostrabile a difetti di fabbricazione. Nel periodo
di garanzia porremo rimedio ai difetti materiali e di produzione secondo la nostra valutazione, procedendo alla riparazione o
alla sostituzione dell’apparecchio.
Le nostre prestazioni di garanzia valgono esclusivamente per gli apparecchi venduti in Germania e Austria. In tutti gli altri
casi rivolgersi all‘importatore. Gli apparecchi per i quali si richiede la riparazione di guasti ci devono essere inviati con
spedizione affrancata e debitamente imballati, unitamente a una copia del documento di acquisto redatto a macchina dal
quale risulti la data di vendita, nonché la descrizione del guasto. In caso di garanzia al cliente verranno rimborsati i costi di
spedizione sostenuti. Sono esclusi dalla garanzia i guasti dovuti all’usura, all’uso inappropriato o al mancato rispetto delle
regole di manutenzione. Il diritto di garanzia decade qualora siano state effettuate riparazioni o interventi da parte di terzi.
Eventuali diritti del consumatore finale verso il venditore o negoziante non vengono limitati dalla presente garanzia.
Na naše přístroje poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců (u průmyslového využití 12 měsíců) od data koupě výrobku, záruka
se vztahuje na poškození, která prokazatelne vznikla při správném použití v důsledku výrobních vad. Po dobu záruky budeme
odstraňovat materiální i výrobní vady opravou nebo výměnou podle našeho uvážení.
Poskytnutí záruky výhradně platí pro zařízení prodány v Německu i Rakousku. V jiných zemích se obrat’te prosím na kompe-
tentní dovozce. Přístroje, na které bylo uplatňováno odstranění vad, zašlete prosím smechanicky vyhotovenou kopií nákupního
dokladu, ze kterého musí být bezpodmínečně patrný datum nákupu i s popisem vad, přístroj musí být bezpečně zabalen a
nafrankován na náš záruční servis. V připadě opravněné záruky jsou kupujícím vraceny poštovní poplatky.
Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená opotřebením, nesprávným zacházením a nedodržováním návodů kúdržbě
a obsluze. Záruční doba zaniká, když opravy nebo manipulace s přístrojem byly provedeny třetí osobou.
Eventuální nároky zákazníka vůči prodejci/obchodníku nejsou touhle zárukou omezeny.
NOrmE DIE gArANzIA
wArUNKI gwArANCjI
Udzielamy na nasze produkty 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu (warunkiem jest zachowanie faktury zakupu lub para-
gonu) na szkody, które przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem wskazują na wadę fabryczną. W czasie trwania gwarancji
usuniemy wady materiałowe bądź fabryczne zgodnie z naszym osądem poprzez naprawę lub wymianę.
Gwarancja udzielana jest na produkty sprzedawane na terenie Polski, Niemiec i Austrii. W innych krajach proszę zwrócić się do
właściwego Importera. Urządzenia, w których wymagane jest usunięcie wady, proszę przesłać razem z kopią faktury zakupu,
na której musi być widoczna data zakupu, z załączonym opisem wady, w oryginalnym pudełku, dobrze zapakowane i na własny
koszt na adres serwisu.. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających ze zużycia, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem
i nieprzestrzegania wskazówek dotyczących konserwacji i pielęgnacji. Roszczenie gwarancji wygasa, jeżeli naprawa bądź
otwarcie przedmiotu będą przeprowadzone przez stronę trzecią. Ewentualne roszczenia użytkownika końcowego wobec sprze-
dawcy/dealera nie są ograniczone tą gwarancją.
63
DISPOSICIóN / PrOTECCIóN DEL mEDIO AmBIENTE
SmALTImENTO / TUTELA DELL’AmBIENTE
likvidace / ochrana živoTného prosTředí
Nuestros aparatos se fabrican con un alto nivel de calidad por un largo período de uso. El mantenimiento regular y las repa-
raciones de tipo técnico a través de nuestro servicio al cliente pueden prolongar la duración del aparato. Cuando un aparato
está defectuoso y ya no puede repararse, por favor considere en la disposición final los siguientes puntos:
Este producto no puede ser eliminado junto a la basura domiciliaria. Usted debe entregar este producto a un lugar oficial para
el reciclaje de aparatos eléctricos o electrónicos.
Mediante la clasificación por separado y el reciclaje de productos residuales, Usted contribuye a proteger los recursos natu-
rales y asegura que el producto sea eliminado de forma salubre y acorde con el medio ambiente.
I nostri apparecchi vengono prodotti rispettando un elevato standard qualitativo per una lunga durata di utilizzo. Una corretta
manutenzione e riparazioni adeguate a cura dal nostro servizio clienti possono prolungare la durata di utilizzo del prodotto. Se
un apparecchio è difettoso e non più riparabile, per il suo smaltimento si presti attenzione ai punti che seguono.
Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ai comuni rifiuti domestici. Consegnare il prodotto a un centro di rac-
colta per il riciclaggio dei rifiuti elettrici o elettronici.
Con la raccolta differenziata dei rifiuti e dei prodotti riciclabili è possibile contribuire alla tutela delle risorse naturali e far
smaltire il prodotto nel rispetto dell’ambiente e della salute.
Naše vyrobené přístroje mají vysoce kvalitní standard pro zajišt’ění jejich dlouhé životnosti. Pravidelné údržby i opravy odborně
provedeny naším prodejním servisem mohou mít vliv na prodloužení provozní životnosti přístroje. Když je přístroj vadný a už
ho nelze opravit, neopomeňte prosím:
Toto zařízení nepatří do běžného domovního odpadku, ale musí být předáno do autorizované sběrny pro recyklování elektrických
nebo elektronických zařízení.
Separátní sběr a recyklování odpadních produktů umožňuje šetření přírodních zdrojů a zajišt’uje, aby byly odpady likvidovány
způsobem, který je pro zdraví a kologii přijatelný.
uTylizacja / ochrona środoWiska
Nasze urządzenia wyprodukowane zostały na wysokim poziomie do długiego użytkowania. Regularna konserwacja i fachowe
naprawy poprzez nasz serwis mogą wydłużyć pracę urządzenia. W razie kiedy urządzenie jest uszkodzone i nie nadaje się do
naprawy, proszę przestrzegać zaleceń:
Ten produkt nie może być zutylizowany razem z normalnymi odpadami domowymi. Muszą Państwo dostarczyć ten produkt do
zbiorczego punktu recyklingowego dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Poprzez oddzielne zbieranie i recykling odpadów pomagają Państwo chronić naturalne zasoby i sprawiają, że ten produkt
będzie zutylizowany w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

Unold 58235 Instrukcja obsługi

Kategoria
Raclety
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla