Unold 58175 Specyfikacja

Kategoria
Płyty
Typ
Specyfikacja
INHALTSVERZEICHNIS
Istruzioni per l’uso modello 58105/58175
Dati tecnici ............................................. 50
Significato dei simboli .............................. 50
Avvertenze di sicurezza ............................. 51
Display/pannello comandi .......................... 54
Messa in funzione ..................................... 54
Uso della piastra di cottura a induzione ...... 54
Funzione di bloccaggio / interdizione tasti ... 56
Cottura con impostazione temporale ........... 56
Stoviglie di cottura .................................... 57
Modalità di funzionamento ........................ 57
Funzioni di sicurezza ................................ 58
Pulizia ..................................................... 58
Eliminazione degli errori ........................... 59
Norme die garanzia ................................... 60
Smaltimento / Tutela dell’ambiente ............ 60
Service .................................................... 18
Manual de Instrucciones modelo 58105/58175
Datos técnicos ......................................... 61
Explicación de los símbolos ....................... 61
Indicaciones de seguridad ......................... 62
Pantalla/panel de mando ........................... 65
Poner en servicio ...................................... 65
Manejo de la placa de inducción ................ 65
Función de bloqueo/bloqueo de teclas ........ 67
Cocinar con control de tiempo .................... 67
Batería de cocina ...................................... 68
Funcionamiento ........................................ 68
Funciones de seguridad ............................. 69
Limpieza .................................................. 69
Solución de problemas .............................. 69
Condiciones de Garantia ............................ 70
Disposición/Protección del
medio ambiente ....................................... 70
Service .................................................... 18
Návod k obsluze model 58105/58175
Technické údaje ...................................... 71
Vysvětlení symbolů .................................... 71
Pro Vaši bezpečnost .................................. 72
Displej/ovládací panel ............................... 75
Uvedení do provozu .................................. 75
Ovládání indukční varné desky ................... 75
Funkce blokování tlačítek .......................... 77
Gotowanie z użyciem programatora
czasowego ................................................ 77
Nádobí .................................................... 77
Způsob fungování ..................................... 78
Bezpečnostní funkce ................................. 78
Čištění a údržba ....................................... 79
Odstranění chyb ....................................... 79
Záruční podmínky ..................................... 80
Likvidace / Ochrana životného prostředí ..... 80
Service .................................................... 18
Instrukcja obsługi modelu 58105/58175
Dane techniczne ...................................... 81
Objaśnienie symboli .................................. 81
Zasady bezpieczeństwa ............................. 82
Pole obsługi ............................................. 85
Uruchomienie........................................... 85
Obsługa indukcyjnej płyty kuchennej .......... 85
Funkcja blokady/blokada przycisków ........... 87
Gotowanie z użyciem programatora
czasowego ................................................ 87
Naczynia kuchenne ................................... 88
Działanie ................................................. 88
Funkcje bezpieczeństwa ............................ 88
Czyszczenie i pielęgnacja .......................... 89
Usuwanie błędów ..................................... 89
Warunki gwarancji..................................... 90
Utylizacja / ochrona środowiska .................. 90
Service .................................................... 18
77
FUNKCE BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
Aby se zabránilo neúmyslnému ovládání
přístroje, může být zablokováno.
Zapnutí blokování
1. Současně stiskněte tlačítka „+“ a „-“.
2. Jakmile se na displeji objeví „L“, je blo-
kování aktivní. Displej nyní střídavě uka-
zuje zvolený stupeň teploty nebo výkonu a
„L“. Nelze provádět žádná nastavení. Pouze
lze stisknout tlačítko EIN/AUS pro vypnutí
přístroje.
Vypnutí blokování
3. Znovu současně stiskněte tlačítka „+“ a „-“.
Když displej ukazuje již jen zvolený stupeň
teploty nebo výkonu, je blokování vypnuto.
4. Upozornění: Jakmile se přístroj odpojí od
sítě, není již blokování zapnuto a musí být
případně znovu aktivováno.
GOTOWANIE Z UŻYCIEM PROGRAMATORA CZASOWEGO
Przy pomocy tej funkcji płytę można ustawić tak, aby wyłączyła się automatycznie po upływie wy-
branej liczby godzin.
1. Najpierw wybrać żądaną funkcję (moc
grzejna lub temperatura) w sposób opisany
powyżej.
2. Naciskać przycisk „FUNKCJA“ tak długo,
lampka kontrolna „ZEIT“ zamiga i na
wyświetlaczu pokaże się „0“.
3. Teraz w ciągu pięciu sekund nacisnąć przy-
cisk „+“ lub „-“, aby wprowadzić wymaganą
liczbę minut. Minuty można wprowadzać w
krokach po 5 minut, maksymalny nastawi-
any czas wynosi 180 minut.
4. Jeśli w ciągu pięciu sekund nie wprowadzi
się żadnych danych, ustawienie czasu jest
zakończone i urządzenie powraca do stanu
wyjściowego.
5. Podczas gotowania na wyświetlaczu ukazuje
się na zmianę stopień mocy lub temperatury
oraz pozostały czas.
6. Po osiągnięciu ustawionego czasu
urządzenie wyłącza się automatycznie.
7. Podczas gotowania płytę można w każdej
chwili wyłączyć, naciskając przycisk EIN/
AUS.
8. Przy przerwaniu lub po osiągnięciu końca
programu ustawione czasy nie zostają zapi-
sane.
9. Po zakończeniu programu wentylator pra-
cuje jeszcze ok. 30 sekund.
10. Gdy program nie jest sterowany czasowo,
urządzenie wyłącza się automatycznie
najpóźniej po dwóch godzinach.
11. Gdy urządzenie nie jest używane, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, aby
zaoszczędzić zużycie prądu.
12. Uwaga! Podczas gotowania nie pozostawiać
płyty bez nadzoru!
NÁDOBÍ
1. Vhodné jsou: Nerezové hrnce s fero-magne-
tickým dnem nebo jádrem, hrnce a pánve z
litiny, smaltované železné hrnce/pánve.
2. Zda je vaše nádobí vhodné, můžete
vyzkoušet pomocí přiloženého magnetu:
Pokud zůstane magnet připnut ke dnu
81
INSTRUKCJA OBSŁUGI MODELU 58105/58175
DANE TECHNICZNE
Modelu 58105
Pojedyncza płyta indukcyjna
Modelu 58175
Podwójna płyta indukcyjna
Moc: 2.000 Watt, 220–240 V~, 50/60 Hz 3.500 Watt, 220–240 V~, 50/60 Hz
1 pole grzejące, ok. 29 x 28 cm
Maksymalna moc: 2.000W
2 pola grzejące, ok. 29 x 28 cm
każdy
Maksymalna moc lewego pola:
2.000W
Maksymalna moc prawego pola:
1.500W
Wymiary: Ok. 29,0 x 36,0 x 7,0 cm (dł./szer./wys.) Ok. 60,2 x 35,5 x 7,0 cm
Waga: Ok. 2,59 kg Ok. 5,17 kg
Długość
przewodu:
Ok. 135 cm Ok. 135 cm długości
Obudowa: Tworzywo sztuczne, czarno-srebrne
Płyta: Żaroodporne, odporne na pęknięcia szkło, maks. średnica garnka 20 cm
Wyposażenie: Automatyczne dopasowanie do napięcia sieci, automatyczne wyłączenie po
2 godzinach, automatyczne rozpoznanie odpowiednich garnków z funkcją
alarmu, wybór czasu, ustawienie temperatury i mocy grzejnej, zabezpieczenie
przed przegrzaniem, ochrona przepięciowa, do garnków o rozmiarach 12-20 cm,
obciążalność do ok. 4 kg na płytę
Akcesoria: Instrukcja obsługi, magnez do sprawdzenia przystosowania garnków
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i zmian wzoru.
OBJAŚNIENIE SYMBOLI
Symbol ten oznacza ewentualne niebezpieczeństwa, które mogą prowadzić do obrażeń
lub uszkodzenia urządzenia.
Symbol ten wskazuje na ewentualne niebezpieczeństwo poparzenia. Zawsze postępować
tutaj ze szczególną ostrożnością.
82
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Prosimy przeczytać poniższe in-
strukcje i zachować je.
1. Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku powyżej
8 lat lub osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, senso
-
rycznej czy umysłowej lub nie
posiadające doświadczenia i/
lub wiedzy, jeśli one nad
-
zorowane lub zostały przesz-
kolone w zakresie bezpieczn-
ego użytkowania urządzenia
i zrozumiały wynikające z
tego niebezpieczeństwa.
Urządzenie nie jest zabawką.
Dzieci mogą czyścić i
konserwować urządzenie
tylko pod nadzorem.
2. Do urządzenia nie dopuszczać
dzieci w wieku poniżej 3 lat
lub nadzorować je przez cały
czas.
3. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat
mogą włączyć i wyłączyć
urządzenie tylko wtedy, gdy
znajduje się w swojej nor
-
malnej pozycji obsługi,
nadzorowane lub zostały
poinstruowane na temat
bezpiecznego użytkowania
i zrozumiały wynikającego
z tego zagrożenia. Dzieci w
wieku od 3 do 8 lat nie
mogą urządzenia podłączać,
obsługiwać, czyścić ani
konserwować.
4. OSTROŻNIE - części tego
produktu mogą być bardzo
gorące i powodować opar
-
zenia! Bądź szczególnie
ostrożny w obecności dzieci
i zagrożonych osób. Dzieci
powinny być pod nadzorem,
aby upewnić się, że nie bawią
się urządzeniem.
5. Dzieci powinny być pod nad
-
zorem, aby upewnić się, że
nie bawią się urządzeniem.
6. Urządzenie podłączać
wyłącznie do prądu zmienn
-
ego o napięciu podanym na
tabliczce znamionowej.
7. Urządzenie nie może
pracować z zewnętrznym
minutnikiem lub systemem
sterowania zdalnego (pilo
-
tem).
8. Osoby z rozrusznikiem serca,
szczególnie starszego typu,
przed uruchomieniem płyty
powinny zapytać się lekarza,
czy nie pogorszy to działania
rozrusznika serca.
9. Urządzenie podłączać
wyłącznie do prądu zmienn
-
ego o napięciu podanym na
tabliczce znamionowej.
10. W przypadku modelu
58105/58175 nie wolno
podłączać innych urządzeń
elektrycznych do tego
samego obwodu prądowego,
aby uniknąć prze-ciążenia
sieci zasilającej.
11. Urządzenie przeznaczone
jest wyłącznie do użycia w
gospodarstwie domowym
lub w podobnych zastosowa
-
niach, np.
aneksach kuchennych
w sklepach, biurach lub
innych zakładach,
83
zakładach rolnych,
do użycia przez gości w
hotelach, motelach lub
innych noclegowniach,
w prywatnych pensjonatach
lub domach letniskowych.
12. Regularnie sprawdzać
wtyczkę i przewód przyłą-
czeniowy, czy nie wystąpiło
zużycie lub uszkodzenie.
Przy uszkodzeniu przewodu
przyłączeniowego, płyty
szklanej lub innych części
prosimy odesłać urządzenie
do sprawdzenia i naprawy do
naszego serwisu:
13. Niewłaściwe naprawy
mogą powodować zna
-
czne niebezpieczeństwo dla
użytkownika i unieważnienie
gwarancji.
14. Gdy przewód przyłączeniowy
urządzenia jest uszkodzony,
musi go wymienić produ
-
cent, serwis producenta lub
odpowiednio wykwalifiko
-
wana osoba, aby uniknąć
niebezpieczeństw. Wtyczkę
wyjąć dopiero wtedy, gdy
wentylatory urządzenia już
nie pracują.
Wskazówki dla ustawienia i
obsługi urządzenia
15. Urządzenie ustawić na
mocnej, równej i suchej
powierzchni. Nigdy nie
stawiać urządzenia na
powierzchniach gorących,
metalowych lub przykrytych
tekstyliami.
16. Zachować dostateczną
odległość od przedmiotów,
które reagują na magnetyzm,
np. karty czekowe, radio,
telewizor, kasety wideo itp.
17. Urządzenia nie wolno używać
na zewnątrz.
18. Urządzenia nie wolno
zanurzać do wody lub innej
cieczy. Chronić urządzenie
przed wilgocią.
19. Podczas pracy zachować
dostateczną odległość od
ścian i palnych przedmiotów,
jak na przykład zasłon.
20. Nie używać urządzenia w
pobliżu źródeł ciepła.
21. Przed nagrzewaniem prze
-
wód zasilający prosimy
ułożyć tak, aby nie stykał się
z gorącymi częściami.
22. Urządzenia nie można
zabudować w stałej płycie
roboczej.
23. Do gotowania na płycie induk
-
cyjnej używać wyłącznie
naczyń nadających się do
indukcji.
24. Urządzenie nagrzewa się
bardzo szybko. Ogrzewa
-
nie pustych garnków może
spowodować uszkodzenie
urządzenia i naczynia.
25. Urządzenie włączyć tylko
wtedy, gdy na płycie znaj
-
duje się napełniony garnek.
Nie przepełniać garnków,
aby uniknąć wykipienia.
26. Na płycie grzejnej nie
kłaść żadnych przedmi
-
otów metalowych, np. noży
lub widelców, gdyż mogą
nagrzać się przy włączeniu
urządzenia.
84
27. Nie nagrzewać zamkniętych
puszek metalowych, gdyż
mogą rozerwać się.
28. Zwrócić uwagę na to, aby
szczeliny wentylacyjne były
zawsze wolne.
29. Podczas pracy urządzenia
nie wolno przesuwać. Przed
przesunięciem urządzenia
wyłączyć je i zdjąć garnki z
płyty.
30. Uważać, aby żadne przed
-
mioty nie spadły na płytę
szklaną - niebezpieczeństwo
pęknięcia! W przypadku
pęknięć płyty szklanej lub
podobnych uszkodzeń płyty
szklanej urządzenia nie
wolno używać, tylko należy
odesłać je do naprawy do
naszego serwisu.
31. Urządzenie nie może ciągle
pracować dłużej niż 4 god
-
ziny. Przy dłuższym używaniu
wyłączyć urządzenie przy
-
najmniej na 30 minut.
32. Ciepło promieniowane przez
naczynia kuchenne może
nagrzać płytę szklaną. Dla
-
tego bezpośrednio po gotowa-
niu nie dotykać powierzchni
płyty.
33. Nie przesuwać garnków po
przyciskach obsługi, gdyż
można je uszkodzić.
Pomiędzy garnek i płytę
grzejną nie kłaść żadnych
przedmiotów, folii lub podob
-
nych.
34. Napełniony garnek nie może
być cięższy od 4 kg, aby
uniknąć uszkodzenia pola
grzejnego
35. Na polu obsługi nie kłaść
gorących garnków.
Po użyciu przed przestawi
-
eniem urządzenia lub czys-
zczeniem urządzenie należy
zawsze wyłączyć, ochłodzić
i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
OSTROŻNIE:
Ciepło promieniowane przez naczynia kuchenne może nagrzać
płytę szklaną. Dlatego bezpośrednio po gotowaniu nie dotykać
powierzchni płyty.
W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia.
Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Producent nie przejmuje odpowiedzialności za nieodpowiednie bądź wadliwe użytkowanie lub po
przeprowadzonych naprawach przez nieautoryzowane zakłady bądź niekompetentne osoby.
85
POLE OBSŁUGI
1 Przycisk MAX
2 Przycisk MIN
3 Przycisk –
4 Wyświetlacz
5 Przycisk +
6 Lampka kontrolna Watt (W)
21 3
4
5
6
7
8
9
10
7 Lampka kontrolna C° (temperatura)
8 Lampka kontrolna Zeit (czas)
9 Przycisk funkcji
10 Przycisk EIN/AUS (ON/OFF)
URUCHOMIENIE
1. Usunąć całkowicie materiał opakowania i
zabezpieczenia transportowe
2. Przetrzeć urządzenie wilgotną ścierką.
3. Postawić urządzenie na równej, mocnej i
suchej powierzchni zapewniając dostate-
czne wolne miejsce ze wszystkich stron.
4. Włożyć wtyczkę do gniazdka.
OBSŁUGA INDUKCYJNEJ PŁYTY KUCHENNEJ
Wskazówka: Nabyta przez Państwa płyta kuchenna wyposażona jest w przyciski dotykowe (czujniko-
we). Lekkie naciśnięcie palcem pozwala dokonać wszystkich ustawień. Prosimy nie obsługiwać przy-
cisków czujnikowych wilgotnymi palcami i nie kłaść na przyciski żadnych przedmiotów, aby uniknąć
błędnego działania.
1. Włożyć wtyczkę do gniazdka i włączyć
urządzenie przyciskiem EIN/AUS.
2. Rozlega się krótki sygnał, świeci się lampka
kontrolna przycisku EIN/AUS, miga lampka
kontrolna mocy (W).
3. Uwaga: Jeśli w ciągu minuty nie wykona
się żadnych dalszych ustawień, urządzenie
wyłączy się.
4. Urządzenie można sterować przy pomocy
mocy grzejnej lub temperatury. Naciskając
86
przycisk „FUNKCJA“ można przełączać
pomiędzy obydwoma ustawieniami. Podczas
gotowania stopień mocy lub temperatury
można w każdej chwili zmienić naciskając
przyciski „+“ i „-“. Ustawienie podstawowe
płyty wynosi 1200 W.
5. Odpowiedni, napełniony garnek postawić na
środku płyty kuchennej.
Sterowanie przy pomocy mocy grzejnej
6. Nacisnąć raz przycisk „FUNKCJA“. Zapala
się kontrolka mocy „W“. Wyświetlacz
pokazuje stopień mocy. Przy pomocy przy-
cisków „+“ i „-“ można zmienić stopień
mocy.
7. Możliwe są następujące ustawienia:
Model
58105
Model 58175
lewa prawa
200 W 500 W 500
400 W 800 W 800
600 W 1.200 W 1.000 W
800 W 1.500 W 1.200 W
1000 W 1.800 W 1.300 W
1200 W 2.000 W 1.500 W
1400 W
1600 W
1800 W
2000 W
8. Wskazówka: Aby szybko przełączyć pomiędzy
najniższym i najwyższym stopniem mocy,
wystarczy nacisnąć przycisk „Max“ lub
„Min“. Płyta przełącza się natychmiast na
wybrany stopień mocy.
Model
58105
Model
58175
Min 200 W 500 W
Max 2.000 W 2.000 W
Sterowanie przy pomocy temperatury
10. Aby sterować płytą przy pomocy tempe-
ratury, naciskać przycisk „FUNKCJA“ tak
długo, zaświeci się lampka kontrolna
„Temp“, a na wyświetlaczu wyświetli się
ustawienie podstawowe „180“.
11. Możliwe są następujące ustawienia doko-
nane przyciskami „+“ i „-“:
Stopień 1 60 °C
Stopień 2 80 °C
Stopień 3 100 °C
Stopień 4 120 °C
Stopień 5 140 °C
Stopień 6 160 °C
Stopień 7 180 °C
Stopień 8 200 °C
Stopień 9 220 °C
Stopień 10 240 °C
12. Gdy na płycie nie ma garnka, rozlega się
przerywany sygnał dźwiękowy, wyświetlacz
pokazuje E 0 i urządzenie wyłącza się
automatycznie po ok. 30 sekundach.
13. Podczas gotowania płytę można w każdej
chwili wyłączyć, naciskając przycisk EIN/
AUS.
14. Przy przerwaniu lub po osiągnięciu końca
programu ustawienia nie zostają zapisane.
15. Po zakończeniu programu wentylator pra-
cuje jeszcze ok. 30 sekund.
16. Gdy program nie jest sterowany czasowo,
urządzenie wyłącza się automatycznie
najpóźniej po dwóch godzinach.
17. Gdy urządzenie nie jest używane, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, aby
zaoszczędzić zużycie prądu.
18. Uwaga! Podczas gotowania nie pozostawiać
płyty bez nadzoru!
OSTROŻNIE:
Ciepło wypromieniowane przez na-
czynia kuchenne może nagrzać płytę
szklaną. Dlatego bezpośrednio po go-
towaniu nie dotykać powierzchni płyty.
87
FUNKCJA BLOKADY/BLOKADA PRZYCISKÓW
Aby zapobiec przypadkowej obsłudze urządzenia,
można zablokować obsługę urządzenia.
Włączenie blokady:
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski „+“ i „-“.
2. Gdy na wyświetlaczu wyświetli się „L“,
blokada jest aktywna. Teraz na zmianę
wyświetlacz pokazuje wybraną temperaturę
lub stopień mocy i „L“. Nie można dokonać
żadnych ustawień. Można jedynie uruchomić
przycisk EIN/AUS, aby wyłączyć płytę.
Wyłączenie blokady
3. Ponownie nacisnąć jednocześnie przyciski
„+“ i „-“. Gdy na wyświetlaczu wyświetla
się tylko wybrana temperatura lub stopień
mocy, blokada jest wyłączona.
4. Wskazówka: Gdy urządzenie odłączy się od
zasilania elektrycznego, blokada nie jest już
włączona i musi być ewentualnie ponownie
aktywowana.
GOTOWANIE Z UŻYCIEM PROGRAMATORA CZASOWEGO
Przy pomocy tej funkcji urządzenie można ustawić tak, aby wyłączyło się automatycznie po wybranej
liczbie godzin.
1. Najpierw wybrać żądaną funkcję (moc
grzejna lub temperatura) w sposób opisany
powyżej.
2. Naciskać przycisk „FUNKCJA“ tak długo,
lampka kontrolna „ZEIT“ zamiga i na
wyświetlaczu pokaże się „0“.
3. Teraz w ciągu pięciu sekund nacisnąć przy-
cisk „+“ lub „-“, aby wprowadzić wymaganą
liczbę minut. Minuty można wprowadzać w
krokach po 5 minut, maksymalny nastawi-
any czas wynosi 180 minut.
4. Jeśli w ciągu pięciu sekund nie wprowadzi
się żadnych danych, ustawienie czasu jest
zakończone i urządzenie powraca do stanu
wyjściowego.
5. Podczas gotowania na wyświetlaczu ukazuje
się na zmianę stopień mocy lub temperatury
oraz pozostały czas.
6. Po osiągnięciu ustawionego czasu
urządzenie wyłącza się automatycznie.
7. Podczas gotowania płytę można w każdej
chwili wyłączyć, naciskając przycisk EIN/
AUS.
8. Przy przerwaniu lub po osiągnięciu końca
programu ustawione czasy nie zostają zapi-
sane.
9. Po zakończeniu programu wentylator pra-
cuje jeszcze ok. 30 sekund.
10. Gdy program nie jest sterowany czasowo,
urządzenie wyłącza się automatycznie
najpóźniej po dwóch godzinach.
11. Gdy urządzenie nie jest używane, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, aby
zaoszczędzić zużycie prądu.
12. Uwaga! Podczas gotowania nie pozostawiać
płyty bez nadzoru!
88
NACZYNIA KUCHENNE
1. Proszę używać tylko odpowiednich naczyń
kuchennych.
2. Odpowiednie są: garnki ze stali szlachetnej,
z dnem ferromagnetycznym, garnki i patel-
nie z odlewanego metalu, emaliowane sta-
lowe garnki i patelnie.
3. Aby sprawdzić, czy Państwa garnek jest
przystosowany, należy użyć magnesu: jeżeli
magnes będzie się trzymał zewnętrznej
strony dna garnka, garnek można użyć na
płycie indukcyjnej. Nieodpowiednie
są: garnki i patelnie z aluminium, miedzi,
szkła, ceramiki i częściowo ze stali chromo-
niklowej.
4. Garnki powinny mieć średnicę pomiędzy 12
a 18 cm.
5. Proszę ustawić garnek zawsze po środku
pola grzejącego.
6. Proszę dopasować moc i temperaturę do zas-
tosowanych naczyń kuchennych. Przy użyciu
małych garnków i patelni można grillować
już przy temp. 180 °C lub 1.400 W. Zbyt
wysoki stopień przy małych garnkach może
doprowadzić do uszkodzeń.
7. Zbyt wysoka temperatura może doprowadzić
do uszkodzenia powłoki na powlekanych
garnkach i patelniach. Generalnie przy
naczyniach kuchennych proszę przestrzegać
wskazówek producenta odnośnie zasto-
sowania naczynia. W przypadku wątpl-
iwości proszę wybrać mniejszy stopień, aby
zapobiec uszkodzeniom.
8. Proszę zawsze ustawiać garnki dokładnie
po środku pola grzejącego, aby zapobiec
informacjom o błędzie i automatycznemu
wyłączeniu.
DZIAŁANIE
1. Gotując na płycie indukcyjnej oszczędzacie
Państwo aż do 50 % prądu. Czas gotowania
może być krótszy aż o 30 %.
2. Przy gotowaniu z użyciem indukcji samo
pole grzejące nie jest gorące, tylko dno
stojącego na nim garnka, o ile ono jest ferro-
magnetyczne. Za powstawanie ciepła odpo-
wiedzialne prądy wirowe, które wytwor-
zone poprzez, znajdujące się pod polem
grzewczym, zmienne pole magnetyczne.
3. Korzyści:
Krótki czas reakcji, stąd też krótki
czas rozgrzewania, szybkie i dokładne
sterowanie zwiększaniem ciepła.
Szybkie wytworzenie ciepła, ponieważ
energia po włączeniu jest natychmiast w
pełni dostępna.
Zimne pole grzejące, które rozgrzewa się
tylko od reflektującego ciepła naczynia.
Duża oszczędność energii aż do 50 %.
Proste czyszczenie, ponieważ przy
wykipieniu gotowanych produktów
nie przypalą się one na płycie szklano
ceramicznej.
Wysokie bezpieczeństwo: jak tylko
naczynie kuchenne zostanie zdjęte z pola
grzejącego, produkcja ciepła zostanie
automatycznie zatrzymana.
FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
1. Ochrona przed spięciem elektrycznym
Przy zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciu
urządzenie automatycznie dopasuje swoją
moc.
2. Ochrona przed przegrzaniem
Urządzenie rozpoznaje automatycznie, kiedy
temperatura na płycie szklano ceramicznej
podniesie się zbyt wysoko. W takiej sytu-
89
acji proces gotowania zostanie przerwany i
pojawi się sygnał dźwiękowy w odstępach,
do czasu kiedy urządzenie znajdzie się
ponownie w normalnym obszarze tempera-
tur (komunikat o błędzie E5).
3. Skoki napięcia / ochrona przed piorunem
Urządzenie rozpoznaje automatycznie skoki
napięcia spowodowane uderzeniem pioruna
i przerywa proces gotowania. Po minutowej
przerwie proces gotowania będzie kontynuo-
wany.
4. Ochrona przed metalami
Urządzenie rozpoznaje, kiedy małe elementy
metalowe poniżej 8cm leżą na płycie i w
takim przypadku nie pozwoli się włączyć.
5. Automatyczne rozpoznanie przystosowanego
naczynia kuchennego
Urządzenie rozpoznaje automatycznie, kiedy
na płycie nie stoi żadne naczynie lub kiedy
użyte naczynie nie jest przystosowane do
użycia na płycie indukcyjnej. W takim przy-
padku pojawi się sygnał dźwiękowy i proces
gotowania zostanie przerwany (komunikat o
błędzie E0).
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Przed czyszczeniem
zawsze wyciągnąć wtyczkę
z gniazdka i schłodzić
urządzenie.
1. Proszę nigdy nie zanurzać urządzenia celem
wyczyszczenia w wodzie lub innych płynach.
2. Proszę przetrzeć płytę i obudowę dobrze
wykręconą, wilgotną ściereczką.
3. Proszę nie używać środków do szorowania,
druciaka lub innych rysujących lub ostrych
przedmiotów. Proszę w żadnym wypadku
nie polewać bezpośrednio urządzenia wodą
lub innym płynem.
4. Przy mocniejszym zabrudzeniu można użyć
dostępnego w handlu środka czyszczącego
lub specjalnej skrobaczki do płyt szklano-
ceramicznych.
5. Proszę od czasu do czasu wyczyścić
otwory wentylacyjne za pomocą miękkiej
szczoteczki, aby zapobiec zbieraniu się
kurzu.
USUWANIE BŁĘDÓW
Komunikat o
błędzie
Powód Usunięcie
E0 Brak naczynia kuchennego,
nieprzystosowane naczynie lub
zła pozycja
Proszę używać tylko naczyń
przystosowanych do indukcji o średnicy
min. 12 cm i maks. 20cm. Proszę postawić
naczynie na środku pola grzejącego.
E01 Błąd w obwodzie elektrycznym Proszę przesłać urządzenie do sprawdzenia
i naprawy poprzez nasz Punkt Serwisowy.
E02 Błąd w sterowaniu temperatury Proszę przesłać urządzenie do sprawdzenia
i naprawy poprzez nasz Punkt Serwisowy.
90
WARUNKI GWARANCJI
UTYLIZACJA / OCHRONA ŚRODOWISKA
Nasze urządzenia wyprodukowane zostały na wysokim poziomie do długiego użytkowania. Regularna kons-
erwacja i fachowe naprawy poprzez nasz serwis mogą wydłużyć pracę urządzenia. W razie kiedy urządzenie
jest uszkodzone i nie nadaje się do naprawy, proszę przestrzegać zaleceń:
Ten produkt nie może być zutylizowany razem z normalnymi odpadami domowymi. Muszą Państwo dostarczyć
ten produkt do zbiorczego punktu recyklingowego dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Poprzez oddzielne zbieranie i recykling odpadów pomagają Państwo chronić naturalne zasoby i sprawiają, że
ten produkt będzie zutylizowany w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego.
Udzielamy na nasze produkty 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu (warunkiem jest zachowanie faktury zakupu lub para-
gonu) na szkody, które przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem wskazują na wadę fabryczną. W czasie trwania gwarancji
usuniemy wady materiałowe bądź fabryczne zgodnie z naszym osądem poprzez naprawę lub wymianę.
Gwarancja udzielana jest na produkty sprzedawane na terenie Niemiec i Austrii. W innych krajach proszę zwrócić się do
właściwego Importera. Urządzenia, w których wymagane jest usunięcie wady, proszę przesłać razem z kopią faktury zakupu,
na której musi być widoczna data zakupu, z załączonym opisem wady, w oryginalnym pudełku, dobrze zapakowane i na własny
koszt na adres serwisu. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających ze zużycia, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem
i nieprzestrzegania wskazówek dotyczących konserwacji i pielęgnacji. Roszczenie gwarancji wygasa, jeżeli naprawa bądź
otwarcie przedmiotu będą przeprowadzone przez stronę trzecią. Ewentualne roszczenia użytkownika końcowego wobec sprze-
dawcy/dealera nie są ograniczone tą gwarancją.
Komunikat o
błędzie
Powód Usunięcie
E03
E04
Wahania napięcia Przy nagłych wahaniach napięcia proces
gotowania zostanie automatycznie
przerwany. Po ok. 1 minucie proces będzie
kontynuowany.
E05 Zbyt wysoka temperatura
powierzchni
Jeżeli temperatura powierzchni będzie zbyt
gorąca, pojawi się sygnał ostrzegawczy
i urządzenie wyłączy się automatycznie
z powodów bezpieczeństwa. Jak tylko
temperatura obniży się do normalnego
poziomu, program może być kontynuowany.
Aby zapobiec przegrzaniu się powierzchni,
zalecamy wybrać temperaturę, przy małych
naczyniach - niską do średniej, i tylko przy
dużych naczyniach - średnią do wysokiej.
E06 Przegrzanie z powodu
przejściowego wyłączenia się
wentylatora
Jak tylko temperatura obniży się do
normalnego poziomu, program może być
kontynuowany.
E0A/E0B Przegrzanie z powodu
przejściowego zaniku funkcji
czujnika temperatury
Proszę przesłać urządzenie do sprawdzenia
i naprawy poprzez nasz Punkt Serwisowy.
1 / 1

Unold 58175 Specyfikacja

Kategoria
Płyty
Typ
Specyfikacja