Ferm BJM1005 Instrukcja obsługi

Marka
Ferm
Kategoria
akcesoria do miksera / robota kuchennego
Model
BJM1005
Rodzaj
Instrukcja obsługi
www.ferm.com 0608-29.2
H Változtatás jogát fenntartjuk
CZ Změny vyhrazeny
SLO Predmet sprememb
PL Temat do zmiany
LIT Akeitimų objektas
RUS Комлания Ferm постоянно
совершенству ет выпускаему ю ею
проедукцию. Позтому в техничесие
характеристики могут вноситься
без предварительного
уведомления.
UA Компанія FERM постійно
вдосконалює продукцію,що нею
випускається. Тому технічні
характеристики можуть вноситися
без попереднього повідомлення
GR HÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ
Art. no. BJM1005
FBJ-900P
www.ferm.com
SLO
CZ
H
PL
LIT
RUS
UA
GR
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 06
VOD K POUŽITÍ 15
NOVODILA ZA UPORABO 24
INSTRUKSJĘ OBSŁUGI 33
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 42
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 50
КЕРІВНИЦТВО 59
O¢∏°π∂™ Ã∏™∂ø™ 68
2
79
Ferm Ferm
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
11
38
37
46
47
40
41
41
39
94
42
43
44
45
48
49
36
12
35
33
53
51
45
50
30
31
32
33
34
29
27
16
15
14
12
13
21
22
23
24
25
26
24
19
19
20
59
60
61
60
59
58
57
62
63
64
95
65
66
67
68
69
52
71
56
55
54
52
70
72
73
75
45
76
77
78
79
80
81
82
84
85
88
89
90
45
91
92
93
96
97
86
87
28
17
18
74
83
98
99
EXPLODED VIEW
2
0
9
2
11
10
13
14
12
3
7
15
1
6
8
4
16
7
15
A
Fig. B
Fig. A
Ferm
3
78
Ferm
Spare parts list FBJ-900P
Ferm no. Description Position no.
407650 Upper flange 003
407651 Lower flange 005
407652 Stopped pin + nut 006 + 007
407653 Locking knob complete 019+020+022
407655 Adjusting knob 030
407070 Spindle gear 053
407659 Handle 061
407058 pinion gear 067
407710 Rotor 071
407711 Stator 076
407712 Carbon brush set 078
407713 Carbon brush holder 079
406063 Switch 082
407714 Switch actuator 087
407715 Pull-rod for switch 088
407661 Dust bag complete 097
407662 Wrench 096
4
8
Fig. C
19
18
21
20
17
16
Fig. E
2
0
9
11
10
Fig. D
Ferm
77
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
4
10 - 15 cm
Fig. F
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
Fig. H
Fig. G
Ferm
5
Ferm
CE
¢∏§ø™∏ ™Àªª√ƒºø™∏™ (GR)
¢ËÏÒÓÔ˘Ì Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË, fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÏËÚÔ› Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÚfiÙ˘·
‹ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔÙ‡ˆÓ:
EN55014-1, EN-55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-19
∫·Ù¿ ÙÈ˙ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˙ ÙˆÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÙË˙ ∫ÔÈÓ‹˙ ∞ÁÔÚ¿˙:
98/37CE, 973/23EEC, 899/336EEC
∞fi 01-07-2006
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ‰È·Ú΋˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜, ÂÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂı· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ÙÚÔÔÔÈԇ̠ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.
Ferm BV ñ Lingenstraat 6 ñ 8028 PM Zwolle ñ √ÏÏ·Ó‰›·
76
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
Fig. I
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
l
l
l
l
|
4
5
Fig. J
Fig. K
Ferm
75
ñ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· (15) fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
ñ •ÂÛÊ›ÍÙ ÙÔÓ ›ÚÔ (A).
ñ ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË ‚›‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
›ÚÔ˘ (A).
ñ ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÈÌ‹.
ñ ™Ê›ÍÙ ÙÔÓ ›ÚÔ (A).
6. ™À¡∆∏ƒ∏™∏
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙËÓ Ú›˙·, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ú.
∆· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘Ú›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
ηı¿Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ̷ϷÎfi ·Ó›, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÌÂÙ¿
·fi οı ¯Ú‹ÛË. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÔȯ٤˜ Î·È Î·ı·Ú¤˜ ·fi ÛÎfiÓË Î·È
‚ÚˆÌÈ¿.
∞Ó Ë ‚ÚˆÌÈ¿ ‰Â ‚Á·›ÓÂÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̷ϷÎfi ·Ó›, ‚ÚÂÁ̤ÓÔ Û ۷Ô˘ÓfiÓÂÚÔ. ¶ÔÙ¤ ÌË
¯ÚËÛÈÌÛÔț٠‰È·Ï˘ÙÈο, fiˆ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË, ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ·Ì̈ӛ· ÎÏ. ∆· ‰È·Ï˘ÙÈο ·˘Ù¿
ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ï·ÛÙÈο ̤ÚË.
§›·ÓÛË
∆o Ì˯·Ó‹Ì· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
µÏ¿‚˜
∂¿Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë .¯. ÏfiÁˆ Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ οÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘. ™ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙÂ.
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓ
°È· Ó· ÌËÓ ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ Ì˯·Ó‹Ì· ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÎÏÂÈÛÙ‹
Û˘Û΢·Û›·. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÙÙfi Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó.
¶‹Á·›ÓÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈη ÛÙ· ηٿÏÏËÁ· ÛËÌ›· ·Ó·ÎψÛ˘.
∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ú¤ÂÈ
Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.
∂ÁÁ˘ËÛË
√È fiÚÔÈ ÂÁÁ‡ËÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÛˆÎÏÂÈÌÂÓË Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È
ͯˆÚÈÛÙ¿.
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
CSAPHELYMARÓ (LAMELLÁZÓGÉP)
Azalábbiszövegben szereplő számok megfelelnek a 2 - 5 oldal képeinek
Agép használata előtt gondosan olvassa át a kezelési útmutatót. Tisztában kell lenni
a gép működési elvével és a működtetés módszereivel. A gép karbantartását az
utasításoknak megfelelően kell végezni, biztosítva, hogy az szabályosan működjön.
Akezelői útmutatót és a mellékelt dokumentációt a gép közelében kell őrizni.
Tartalom:
1. Gépadatok
2. Biztonsági utasítások
3. A gép beállítása
4. A tartozékok felszerelése
5. Működtetés
6. Karbantartás
1. GÉPADATOK
Műszaki jellemzők
Tartalma
1 Csaphelymaró (lamellázó) gép
1 Fűrészlapok
30 Fémmaradványok
1 Csapos kulcs
1 Beállító lap
1 Imbuszkulcs
1 Porgyűjtő zsák
1 Kézikönyv
1 Biztonsági utasítások
Feszültség | 230 V~
Frekvencia | 50 Hz
Bemenő teljesítmény | 900 W
Terheletlen fordulatszám | 11000/perc
Tárcsaátmérő | Ø 10 0 mm
Tárcsa furatátmérője | Ø 20 / 22 mm
Maximális marási mélység | 18 mm
Felfogás szögtartománya | 0 -90°
Orsómenet | M10
Tömeg | 3.12 kg
Lpa (hangnyomás) | 91.9 dB(A)
Lwa (hangteljesítményszint) | 104.9 dB(A)
Rezgési érték | 5.3 m/s
2
6
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
7
1 Garanciakártya
Ellenőrizze, hogy a gép illetve a kiegészítő elemek és a tartozékok nem sérültek-e a szállítás
során.
Termékismertetō
A ábra
Az csaphelymaró (lamellázó) gép tömör fa, rétegelt lemez, pozdorja, farostlemez, plexi és
műmárvány csaplemez (lamella)-hornyának készítésére készült.
1. Be/kikapcsoló
2. Fogantyú
3. Tengelyretesz
4. Rézsútfelfogó
5. Szögskála a rézsútfelfogáshoz
6. Marási mélység-állító gomb
7. Szögbeállás-rögzítő kar
8. Magasságrögzítő kar
9. Magasságállító gomb
10. Magassági skála
11. Alaplap
12. Porzsák-csatlakozó
13. Porzsák
14. Motortest
15. Motortestet
16. Nyíl (forgásirány)
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A használati utasításban, vagy a gépen a következő jelölésekkel találkozhat:
Gondosan olvassa el az utasításokat.
Megfelel az Európai Unió biztonsági szabványai előírásainak.
II. osztályú gép – kettős szigetelésű – földelés nélküli konnektorhoz
csatlakoztatható.
A jelen használati utasításban leírtak be nem tartása esetén sérülés, életveszély, és
gépsérülés következhet be.
Áramütés veszélye.
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ· ÂÁÎÔˆÓ
ñ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
ñ º¤ÚÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· (‚Ϥ ∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜)
ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ· Î·È ı¤ÛÙ ÙÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ñ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· (15) fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜.
ñ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È ı¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
¡· ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜, ¿ÓÙÔÙ ›‰È· ÊÔÚ¿ Ì ÙË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ (16).
∂ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙȈÓ
ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ Ù·
ÂÓÒÛÂÙ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ÂÍ‹˜:
ñ ∞ÏÒÛÙ ÎfiÏÏ· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÁÎÔ¤˜.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·‚›ÏÈ· ÛÙËÓ ÂÁÎÔ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.
ñ ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙËÓ Î·‚›ÏÈ·.
ñ ™˘Ó‰¤ÛÙ ٷ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Ë ÎfiÏÏ·.
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ‰‡Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ
∂ÈÎ. ∫
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÈ· ÂÁÎÔ‹ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ η‚›ÏÈ·˜.
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙËÓ Î·‚›ÏÈ· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÁÎÔ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÎfiÏÏ· ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜
(·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi).
∞ÓÔ›ÍÙ ÌÈ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚË ÂÁÎÔ‹ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
∆ÒÚ· ÌÔÚ›Ù ‡ÎÔÏ· Ó· ÂÓÒÛÂÙ ٷ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ (Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi ‰È¿ÎÂÓÔ).
™˘Ó‰¤ÛÙ ٷ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Ë ÎfiÏÏ·.
∂ÏÂÁ¯ÔÛ ÙÔ˘ ‚·ıÔ˘Û ÎÔËÛ
∂ÈÎ. J
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜:
ñ ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË (ÊȘ) ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
ñ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· (15) fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
ñ ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ı¤ÛË, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘
‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (7).
ñ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô ›ÚÔ˜ (A) ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÂÁÎÔ‹ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ Ú‡ıÌÈÛ˘ (7).
™ÙÚ¤„Ù ÙË ÏÂ›‰· ÎÔ‹˜, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ¤Ó· ·fi Ù· ‰fiÓÙÈ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ
ÂÌÚfi˜ ı¤ÛË.
ñ ªÂÙÚ‹ÛÙ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ Ͽη˜ Ù˘ ‚¿Û˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÔÓÙÈÔ‡ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
ñ ∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È ›ÛË Ì 18 mm, ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜.
ƒ˘ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚·ıÔ˘Û ÎÔËÛ
∂¿Ó ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÛˆÛÙ¿, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙË Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
74
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
73
∂ÓÂÚÁÔÔÈËÛË Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËÛË
ñ °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Û‡ÚÂÙ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (on/off).
ñ °È· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (on/off),
ÔfiÙÂ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (off).
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ
ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
™‹Ì·‰ÂÌ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ˘
∂ÈÎ. F
¶ÚÔÙÔ‡ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ·ÚÌÔÏÔÁËÙ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌ·‰¤„ÂÙ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ, ˆ˜ ÂÍ‹˜:
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ ¤Ó· Â¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ.
ñ ™ÙÂÚÂÒÛÙ ٷ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÛËÌ·‰¤„Ù ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÁÎÔ‹˜.
ñ ∏ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÁÎÔ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 10-15 cm, ÂÓÒ ÁÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ·
ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÛËÌ·‰¤„ÂÙ ٷ ÌÈÎÚfiÙÂÚ·
ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ˘
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Û ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ.
ªÂÁ·Ï· ÎÔÌÌ·ÙÈ·
∂ÈÎ. G
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
ñ ∆Ô Ì¤ÛÔ Ù˘ Ͽη˜ Ù˘ ‚¿Û˘ (fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Ó‰ÂÈÍË) ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÁÎÔ‹˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ (‰Â›ÙÂ
ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ).
ªÈÎÚ· ÎÔÌÌ·ÙÈ·
∂ÈÎ. ∏
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
ñ ∏ ηٷÎfiÚ˘ÊË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.
ÎÔÌÌ·ÙÈ· ÌÈÎÚÔÙÂÚ· ·KÔ 16 ÌÌ
∂ÈÎ. π
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Ͽη Ú‡ıÌÈÛ˘ (5) Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· ÎÏ›Û˘ (4).
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÒÛÙ ηٿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜, Ë ÂÁÎÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·‚›ÏÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
̤ÛÔ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.
∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÎÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·‚›ÏÈ· Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ¿¯Ô˜
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi16 mm, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ Ͽη Ú‡ıÌÈÛ˘.
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
A csatlakozódugót húzza ki a konnektorból.
Az illetéktelen személyeket tartsa távol a munkahelytől.
A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
Speciáis biztonsági irányelvek
Amíg gép forog, fűrészpor, vagy forgács eltávolítása tilos
Ne használjunk a gépben flextárcsát, vagy körfűrészbe való fűrészlapot.
Óvjuk a tárcsát rázástól és ütéstől
Csak szakszerűen kiélesített tárcsát használjunk, mert az egyébként megnövekvő
vágóerő tönkreteszi a munkadarabot.
Használat előtt ellenőrizzük, hogy a tárcsa nem sérülte. Ne használjunk kicsorbult vagy
más módon sérült tárcsát.
Gondoskodjunk róla, hogy a munkadarab megfelelően legyen alátámasztva, vagy
leszorítva. Kezünket tartsuk távol a forgó szerszámtól.
A gépet csak felszerelt fogantyúval szabad használni.
Amikor a marótárcsát az orsóra szereljük, ügyeljünk arra, hogy az orsón az anya számára
elegendő számú menet legyen.
Győződjünk meg róla, hogy a fűrészlap szakszerűen van felszerelve és jól meg van húzva.
Ne használjunk betétgyűrűvel, vagy adapterrel felfogott tárcsát.
Ne érintsük a tárcsát a munkadarabhoz amíg a gép nincs bekapcsolva.
Munka közben a gépet tartsuk mindig erősen két kézzel és vegyünk fel stabil
testhelyzetet.
16 éven aluli személy ezt a gépet nem kezelheti.
Mindig viseljünk védőszemüveget és hangtompító fülvédőt. Ha kívánatos, vagy
szükséges, viseljünk további védőfelszerelést, például kötényt, vagy sisakot is.
Mielőtt a gépen bármilyen műveletet végeznénk, minden esetben húzzuk ki a
konnektorból. Csak kikapcsolt állapotában csatlakoztassuk újra.
A hálózati kábelt vezessük mindig a gép hatótávolságán kívül, a működtető személy
mögött.
Kikapcsolás után a tárcsát ne állítsuk meg kézzel.
Az alaplapot nem szabad szorítóval rögzíteni, amikor a tárcsa ki van tolva. A tárcsát
mindig szabadon kell tudni leereszteni illetve felemelni.
Használja mindig a gépen elhelyezett biztonsági védőüveg-lapokat.
Csak olyan vágókorongot alkalmazzon, amelynek megengedett fordulatszáma legalább
akkora, mint a gépi berendezés terhelés nélküli legnagyobb fordulatszáma.
Elektromos biztonság
Villamos gépek használatakor a tűzveszély illetve a személyi sérülések és az áramütés
veszélyének elkerülése érdekében mindig pontosan tartsa be az országában érvényben lé
biztonsági rendszabályokat!
8
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
9
Figyelmesen olvassa el az alábbiakban felsorolt illetve a kézikönyvhöz csatolt biztonsági
utasításokat!
Mindig ellenűrizze, hogy a gépre kapcsolt áram feszültsége megegyezik-e a
géptörzslapon feltüntetett adattal!
Gépe az EN60745 normának megfelelően kettősen szigetelt; földelővezeték éppen
ezért nem szükséges.
A vezetékek és a dugaszok cseréje
A lecserélt vezetékeket és dugaszokat azonnal dobja el! Nem csatlakoztatott illetve nem
szigetelt végű vezeték dugaszát fali konnektorba dugni rendkívül veszélyes!
Hosszabbítózsinór használata
Kizárólag jóváhagyott és a gép bemenőteljesítményének megfelelő hosszabbítózsinórt
használjon! A minimális vezetékméret 1,5 mm
2
. Amennyiben kábeldobot használ, mindig
teljesen tekerje le.
3. A GÉP BEÁLLÍTÁSA
Amarási mélység beállítása
B ábra
A motortestet húzzuk hátra ütközésig
Állítsuk be a kívánt horonymélységet a (7) mélységállító gomb segítségével.
Toljuk előre a motortestet és győződjünk meg róla, hogy az A ütköző az állítógomb
hornyába beül.
Az alábbi táblázat mutatja a mélységállító gombon elhelyezett rovátkák, az anyagvastagság, a
lamella-méret és a horonymélység (mm) egymáshoz tartozó értékeit:
Rovátka Anyagvastagság Lamella jelzete Horonymélység
mm/ben
0 8-12 mm No. 0 8.0
10 12-15 mm No. 10 10.0
20 > 15 mm No. 20 12.3
S - Simplex 13.0
D - Duplex 14.7
Max. - - 18.0
A marás szögének beállítása
C ábra
A marás szögének beállítása a (8) szorítókar kiengedésével és a (4) rézsútütköző adott
szögbe való állításával történik
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
∆√¶√£∂∆∏™◊∂ •∞ƒ∆∏ª∞∆ø¡
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË (ÊȘ) ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
∆ÔÔıÂÙËÛ‹ ÏÂȉ·Û ÎÔËÛ
∂ÈÎ. ∂
ñ •Â‚ȉÒÛÙ ÙËÓ ·ÏÏÂÓfi‚ȉ· (16) Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› ¿ÏÏÂÓ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ηÈ
·ÓÔ›ÍÙ ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ͽη˜ Ù˘ ‚¿Û˘
ñ ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ (17) ¤ˆ˜ fiÙÔ˘
·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÙË̤ÓÔ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
‰È·‰Èηۛ·˜.
ñ ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· Ì Û›ڈ̷ (18) ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ›
(19).
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÎÔ‹˜ (20) Â¿Óˆ ÛÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (21).
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÒÛÙ ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÏÂ›‰· ÎÔ‹˜ Ó· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÊÔÚ¿
Ì ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· Ì Û›ڈ̷ (18) ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· (17) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ›.
ñ ∏ ÊÏ¿ÓÙ˙· Ì Û›ڈ̷ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ. ∏ Ì›· fi„Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÏÂ›‰Â˜ ÌÂ
‰È¿ÌÂÙÚÔ Ô‹˜ 20 mm Î·È Ë ¿ÏÏË fi„Ë ÁÈ· ÏÂ›‰Â˜ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ Ô‹˜ 22 mm. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ
Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ fi„Ë ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·.
ñ ∂Ï¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ¿Ó
ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎÂ.
ñ ∫Ï›ÛÙ ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ͽη˜ Ù˘ ‚¿Û˘ Î·È ‚ȉÒÛÙ ÙËÓ ·ÏÏÂÓfi‚ȉ· (16) Ì ÙÔ
ÎÏÂȉ› ¿ÏÏÂÓ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
Ͽη˜ Ù˘ ‚¿Û˘ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Î·Ï¿.
∆ÔÔıÂÙËÛË Û·ÎÔ˘Ï·Û ÁÈ· ÙË ÛÎÔÓË
∂ÈÎ. A
∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó·ÚÚÔÊËÙ‹Ú· ÛÎfiÓ˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙË
Û·ÎԇϷ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË (14). ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û·ÎԇϷ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË (14) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ (13). °È· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ·Ì›ˆÙË ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘, Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÙÂ
Ù·ÎÙÈο ÙË Û·ÎԇϷ.
5. §∂π∆√Àƒ°π∞
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·, ÂÓfiÛˆ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
72
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
71
∏ ·Ó‡„ˆÛË Î·È ÙÔ ¯·Ì‹ÏˆÌ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÔÌ·Ï¿.
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈΤ˜ ·Û›‰Â˜ ÛÙË Ì˯·Ó‹.
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÎÔÙÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ›ӷÈ
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙfiÛÔ „ËÏ‹, fiÛÔ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ‰›¯ˆ˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË.
3. ƒÀ£ªπ™∏ ∆√À ª∏Ã∞¡∏ª∞∆√™
ƒ˘ıÌÈ˜Ë ÙÔ˘ ‚·ıÔ˘˜ ÎÔ˘
∂ÈÎ.B
ñ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· (15) fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
ñ ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (7).
ñ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ›ÚÔ˜ (A)
¤¯ÂÈ ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÁÎÔ‹ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ Ú‡ıÌÈÛ˘.
√ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ
ÎÔ˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜, ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Î·‚›ÏÈ·:
ŒÓ‰ÂÈÍË ¶¿¯Ô˜ ∫·‚›ÏÈ· µ¿ıÔ˜
˘ÏÈÎÔ‡ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÎÔ‹˜ Û mm
0 8-12 mm No. 0 8,0
10 12-15 mm No. 10 10,0
20 > 15 mm No. 20 12,3
S - ∞Ï‹ 13,0
D - ¢ÈÏ‹ 14,7
Max. - - 18,0
ƒ˘ıÌÈ˜Ë ƒ˘ıÌÈ˜Ë ÙËÛ ÁˆÓÈ·Û ÎÔËÛ
∂ÈÎ. C
ñ ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÎÔ‹˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ··ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘
(8) Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔϤ· ÎÏ›Û˘ (4) ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›·.
ñ ∂¿Ó Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÛÙÔÓ Û οÔÈ· ¿ÏÏË
ı¤ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÎÔ‹˜.
ƒ˘ıÌÈ˜Ë ÙÔ‡ ˘„Ô˘˜
∂ÈÎ. D
ñ ∏ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÛÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÙÈÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ··ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi
ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ (9) Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ (10) ¤ˆ˜ ÙÔ
ÂÈı˘ÌËÙfi ‡„Ô˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Îϛ̷η ·Ó·ÁÚ·Ê‹˜ (11).
ñ ∆Ô ‡„Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡, ‰ÈfiÙÈ Ë
ÂÁÎÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·‚›ÏÈ· ı· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
ñ ∂¿Ó Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÛÙÔÓ Û οÔÈ· ¿ÏÏË
ı¤ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜.
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Amennyiben a rögzítő kar munka közben a szerszám mozgását akadályozná, engedjük ki
a rögzítő kart és a marási szög megváltoztatása nélkül rögzítsük újra.
A Magasság állítása
D ábra
A kívánt magasság beállítása a (9) rögzítő kar kiengedése után a (10) magasságállító
gomb elfordításával történik. A magasság a (11) skálán olvasható le.
A magasság a munkadarab anyagvastagságának felével egyezik meg, mivel a lamella
hornya mindenkor a munkadarab közepére kell essen.
Amennyiben a rögzítő kar munka közben a szerszám mozgását akadályozná, engedjük ki
a rögzítő kart és a magasság megváltoztatása nélkül rögzítsük újra.
4. A TARTOZÉKOK FELSZERELÉSE
A hálózati dugót húzzuk ki a konnektorból.
A marótárcsa felszerelése
E ábra
Lazítsuk meg a (16) imbuszcsavart a tartozék imbuszkulccsal és nyissuk fel az alaplap
tetejét.
Nyomjuk be a (3) reteszelő gombot és forgassuk el a (17) orsót amíg az beakad. A reteszelő
gombot ezen művelet közben végig tartsuk benyomva.
A (18) peremes anyát a (19) csapos kulccsal csavarjuk le az orsóról.
Helyezzük a (20) marótárcsát a (21) peremre.
Ügyeljen arra, hogy a fűrészlapon lévő, a forgásirányt jelölő nyíl a burkolat belsején
található nyíllal azonos irányba mutasson
Kapassuk rá a (18) peremes anyát a (17) orsóra és húzzuk meg a csapos kulccsal.
A peremes anya két oldala különböző. Az egyik a 20 mm-es, a másik a 22 mm-es
furatméretű marótárcsákhoz való. Ügyeljünk arra, hogy az anya megfelelő oldalával
legyen az orsóra felcsavarva.
Engedjük fel a reteszelő gombot és győződjünk meg róla, hogy az orsó szabadon forog.
Zárjuk rá a gépre az alaplapot és húzzuk meg az imbuszcsavart a tartozék
imbuszkulccsal.
Mielőtt a gépet bekapcsolnánk még egyszer győződjünk meg arról, hogy az alaplap
biztonságosan rá van zárva.
Porsák felszerelése
A ábra
A fűrészpor győjtésére használjunk porzsákot (14).
Illesszük a (14) porzsákot a (13) elszívó-csatlakozóba. A szívásteljesítmény megőrzése
céljából rendszeresen ürítsük a porzsákot.
10
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
11
5. MŰKÖDTETÉS
Be-és kikapcsolás
Soha ne nyomjuk be a tengelyreteszelő gombot amíg a gép működik.
A gép bekapcsolásához a kapcsolót toljuk előre.
A gép kikapcsoláshoz engedjük fel a kapcsolót; a kapcsoló automatikusan az ‘off’ (KI)
állásba csúszik.
Soha ne alkalmazzuk a tengelyreteszelő gombot a motor megállítására.
Munkadarab berajzolása
F ábra
A csaphelymarást megelőzően a munkadarabok berajzolása a következőképpen történik:
Tegyük a két egymáshoz illesztendő munkadarabot egymásra
Szorítsuk le a darabokat és jelöljük be a horony középvonalát.
Két szomszédos horony között 10-15 cm távolságot tartsunk. Ez utóbbi természetesen
kis darabokra nem alkalmazható. Apró munkadarabokat nem szükséges jelölni.
A gép pozíciójának beállítása
A munkadarab méretétől függően a gép különböző pozíciókban használható.
Nagyméretű munkadarabok esetén
G ábra
Helyezzük le a gépet a munkadarab közelébe
Az alaplap (jelölt) közepe egy vonalba állítandó a horonynak a munkadarabon bejelölt
középvonalával (ld. "A munkadarab berajzolása" pontot).
Kisméretű munkadarabok esetén
H ábra
Helyezzük le a gépet a munkadarab közelébe
Az alaplap és a munkadarab oldalát fektess-k egym'shoz.
Munkadarabokesetén 16 mm-nél vékonyabb
I ábra
Helyezzük le a gépet a munkadarab közelébe
Helyezzük az (5) beállító lapot a (4) rézsútfelfogóra
A magasság beállítását gondosan végezzük, mert a lamella hornyának a munkadarab
közepére kell kerülnie.
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
µÁ¿ÏÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
∫Ú·Ù‹ÛÙ Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜
∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ú¤ÂÈ
Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.
∂ȉÈÎÂÛ Ô‰‹ÁÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÂÈ·
ñ ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ›Ù ÚÔηӛ‰È· Î·È ÛÎÏ‹ıÚ˜ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ÂÓfiÛˆ ·˘Ùfi
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ‹ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓ· Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
ñ ªËÓ ¯Ù˘¿ÙÂ Î·È ÌËÓ ·ÛΛ٠ÎÚÔ˘ÛÙÈο ÊÔÚÙ›· ÛÙȘ ÏÂ›‰Â˜.
ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÚÔ¯ÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ‰ÈfiÙÈ, Â¿Ó ·ÛÎËıÔ‡Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο
ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÎÔ‹˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ηٷÛÙÚ·Ê› ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
ñ ¶ÚÈÓ ·fi οı ¯Ú‹ÛË Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÊıÔÚ¤˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÏÂ›‰Â˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚˆÁ̤˜, ıÚ·‡ÛÂȘ ‹ ¿ÏϘ ÊıÔÚ¤˜.
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ηϿ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ٷ ¯¤ÚÈ·
Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹.
ñ ¡· Îڷٿ٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙË ‚ÔËıËÙÈ΋ Ï·‚‹.
ñ ŸÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ›Ù ÏÂ›‰Â˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ Û›ڈ̷ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·, Ó· ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ ÚÒÙ· fiÙÈ
ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û›ڈ̷ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙË ÛÙÂÚ¤ˆÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ۈÛÙ¿ Î·È Ó· ÛÊ›ÍÂÙ ηϿ ÙË ÏÂ›‰· ÎÔ‹˜. ªËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ
ÏÂ›‰ˆÓ.
ñ ¡· ʤÚÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ‹‰Ë
ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ.
ñ ŸÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, Ó· ÙÔ Îڷٿ٠¿ÓÙ· ÛÊÈÎÙ¿ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ· Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜ ÛÙ·ıÂÚ‹.
ñ ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Û ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
ñ ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙÔÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿ Î·È ˆÙ·Û›‰Â˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ‹ Â¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÂÈϤÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ԉȿ ‹
ÎÚ¿ÓÔ˜.
ñ ¶ÚÔÙÔ‡ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙÂ
·fi ÙËÓ Ú›˙·. ¡· Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË (ÊȘ) ÛÙËÓ Ú›˙· ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ.
ñ ¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ·. ¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ¿ÓÙÔÙ ›Ûˆ ·fi ÂÛ¿˜.
ñ ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ
ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜.
ñ ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔț٠ÙËÓ Ͽη Ù˘ ‚¿Û˘ fiÙ·Ó ¤¯ÂÙ ÚÔÂÎÙ›ÓÂÈ ÙË ÏÂ›‰·.
70
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
69
1 √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
1 ∫¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘
∂ϤÁÍÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËı› Î·È Ù· ÚfiÛıÂÙ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
¶ÏÚÔÊÔÚÈÂÛ ÁÈ· ÙÔÚÔ˚ÔÓ
∂ÈÎ. A
√ ·ÚÌÔÏÔÁËÙ‹˜ ͢ÏÔ˘ÚÁÈ΋˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘Ï·ÎÒÛÂˆÓ Î·È ÂÁÎÔÒÓ
ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ·ÚÌÔ‡˜ Î·È Î·‚›ÏȘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο, fiˆ˜ Û˘Ì·Á¤˜ ͇ÏÔ, ÎfiÓÙÚ·
ϷΤ, ÓÔ‚Ô¿Ó, Û·Ó›‰Â˜ ·fi ÔÚ˘ÎÙ¤˜ ›Ó˜, ÏÂÍÈÁÎÏ¿˜ Î·È Ù¯ÓËÙfi Ì¿ÚÌ·ÚÔ.
1. ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (Ôn/off)
2. µÔËıËÙÈ΋ Ï·‚‹
3. ∫Ô˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿ÍÔÓ·
4. ∞Ó·ÛÙÔϤ·˜ ÎÏ›Û˘
6. ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ ÎÏ›Û˘ Ù˘ Ú¿¯Ë˜
7. ∫Ô˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜
8. ªÔ¯Ïfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÁˆÓ›·
9. ªÔ¯Ïfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ‡„Ô˜
10. ∫Ô˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜
11. ∫ϛ̷η Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜
12. ¶Ï¿Î· ‚¿Û˘
13. ÀÔ‰Ô¯‹ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË
14. ™·ÎԇϷ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË
15. µ¿ÛË ÎÈÓËÙ‹Ú·
16. µ¤ÏÔ˜ (ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜)
2. √¢∏°π∂™ °π∞ ∆∏¡ ∞™º∞§∂π∞
™ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ·:
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
CE ™˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ٷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤· ∂˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜
ªË¯·Ó‹ ∫Ï¿Û˘ II – ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË – ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÂȈ̤ÓÔ˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ۈ̷ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÛÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Ha a munkadarab 16 mm-nél vékonyabb, beállító lap nélkül a lamella hornya nem marható a
munkadarab középvonalába.
Horony marasa
Húzzuk hátra a motortestet
Helyezzük le a gépet a munkadarab közelébe
Poziconáljuk a gépet (ld. "A gép pozícionálása" részt)
Fogjuk meg a gépet mindkét kezünkkel és kapcsoljuk be.
Óvatosan toljuk előre a motortestet ameddig csak lehetséges.
Húzzuk hátra a motortestet és kapcsoljuk ki a gépet.
A szerszámgépet mindig a forgásiránnyal megegyező irányba mozgassa. Lásd a
szerszámgép tetején lévő nyilat (16).
Munkadarabok összeillesztése
Ha mindkét munkadarabba elkészítettük a hornyot, a munkadarabok összeilleszthetők:
Tegyünk ragasztót mindkét horonyba
Helyezzük be a lamellát az egyik munkadarabba
Toljuk rá a másik munkadarabot a lamellára.
Rögzítsük a munkadarabokat és várjuk meg amíg a ragasztó megköt.
Tipp két munkadarab egymáshoz illesztéséhez
K ábra
Fűrészeljen az első munkadarabba egy lapos fatipli nagyságú hornyot
Jó minőségű (az anyagtól függően) ragasztóval együtt helyezze a fatiplit a horonyba
Fűrészeljen egy hosszabb hornyot a másik munkadarabba
Most a munkadarabok könnyen egymáshoz igazíthatók (a hézagot ki kell igazítani)
Szorítsa meg a munkadarabokat és várja meg, amíg a ragasztó megköt
A marási málység ellenōrzése
J ábra
A marótárcsa felszerelése után a marási mélységet mindig ellenőrizni kell:
A hálózati csatlakozót húzzuk ki a konnektorból
A (15) motortestet húzzuk hátra ütközésig.
A (7) mélységbeállító gombbal állítsunk be maximális marásmélységet.
Toljuk előre a motortestet addig, hogy az A ütköző az állítógomb hornyában felül.
Forgassuk el a marótárcsát úgy, hogy egyik foga első középállásba kerüljön.
Mérjük meg az alaplap széle és a marótárcsa elülső foga közötti távolságot.
Ellenőrizzük, hogy a távolság 18 mm-e, ugyanis a maximális mélység 18 mm.
A marási mélység beallítása
Ha a marási mélység értéke nem helyes, akkor azt a következőképpen kell beállítani:
Húzzuk hátra a motortestet ameddig csak lehetséges.
Lazítsuk meg az A ütköző rögzítését
12
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
13
Az A ütköző mögött található csavar elforgatásával változtassuk a marásmélység értékét.
Folytassuk a műveletet addig, amíg a marásmélység értéke már helyes.
Rögzítsük újra az A ütközőt.
6. KARBANTARTÁS
Ügyeljen, hogy a motor karbantartása során a fúró mindig le legyen választva az
elektromos hálózatról.
Gépek megtervezésüknek és összeállításuknak köszönhetően hosszú ideig és minimális
karbantartással üzemeltethetők. A folyamatos jó működés a gép helyes kezelésével és
rendszeres tisztításával biztosítható.
Tisztítás
A gép külső burkolatát puha kendővel rendszeresen – lehetőleg minden használat után –
törölje le. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne zárja el por vagy egyéb szennyeződés!
Amennyiben a szennyeződés nem távolítható el azonnal, használjon szappanos vízbe mártott
puha kendőt! Soha ne használjon oldószereket, mint például benzint, alkoholt, szalmiákszeszt
stb. Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag részeket.
Olajozás
A gép külön olajozást nem igényel.
Meghibásodás
Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész kopása után, kérjük, forduljon a
garanciajegyen feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a hátulján talál egy
perspektivikus bontott részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket mutatja.
Környezet
A szállítás során bekövetkező esetleges sérülések elkerülése érdekében a gép meglehetősen
erős csomagolásban kerül leszállításra. A csomagoláshoz felhasznált anyagok nagy része
újrafeldolgozható. Kérjük, hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő szemétfeldolgozó
telepekre.
A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
Garancia
A garanciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt garanciakártya tartalmazza.
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
∞ƒª√§√°∏∆◊™ •À§√Àƒ°π∫◊™
√È ·ÚÈıÌÔÈ ÛÙÔ ·Ú·Î·Ùˆ ÎÂÈÌÂÓÔ ·Ó·ÊÂÔÓÙ·È ÛÙÈÛ ÂÎÓÓÂÛ Ù‹Û ÛÂÏȉ·Û 2-5
°È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
·˘Ùfi. ∞˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ¿ Û·˜ Î·È Ó·
·ÔʇÁÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎÔÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÛÂ
¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
¶ÂÚȯÔÌÂÓ·
1. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
2. √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
3. ƒ˘ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓËÌ·ÙÔÛ
4. ∆ÔÔıÂÙËÛ‹ Â˙·ÚÙËÌ·ÙˆÓ
5. §ÂÈÙÔ‡ÚÁÈ·
6. ™ÁÓÙÌÚ˘Ë
1. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ª∏Ã∞¡∏ª∞∆√™
∆¯ÓÈÎÂÛ ÚԉȷÁÚ·ı˜
¶ÂÚȯÔÌÂÓ· ÙËÛ Û˘Û΢·ÛÈ·Û
1 ∞ÚÌÔÏÔÁËÙ‹ ͢ÏÔ˘ÚÁÈ΋˜
1 §Â›‰· ÎÔ‹˜
30 K·‚›ÏÈ·
1 ∫ÏÂȉ›
1 ¶Ï¿Î· Ú‡ıÌÈÛ˘
1 ∫ÏÂȉ› ¿ÏÏÂÓ
1 ™·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
1 ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
∆¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ | 230 V~
™˘¯ÓfiÙËÙ· | 50 Hz
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ | 900 W
∆·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô | 11000 ÛÙÚÔʤ˜/ÏÂÙfi
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘ | Ø 100 mm
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô‹˜ ÏÂ›‰·˜ | Ø 20 / 22 mm
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ | 18 mm
ƒ‡ıÌÈÛË Ú¿¯Ë˜ | 0 - 90Æ
¢È¿ÛÙ·ÛË ¿ÍÔÓ· | M10
µ¿ÚÔ˜ | 3.12 kg
Lpa (™Ù¿ıÌË ›ÂÛ˘ ‹¯Ô˘) | 91.9 dB (A)
Lwa (™Ù¿ıÌË ÈÛ¯‡Ô˜ ‹¯Ô˘) | 104.9 dB (A)
∆ÈÌ‹ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ | 5.3 m/s
2
68
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
67
CE
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (UA)
Під нашу виключну відповідальність засвідчуємо, що даний виріб задовольняє наступні
стандарти і нормативні документи ЄС:
EN50144-1,EN50144-2-5,EN61000-3-2,EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-19
відповідно до наступних розпоряджень:
98/37CE,73/23EEC, 89/336EEC
01-07-2006
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
Постоянное улучшение нашей продукции является нашей политикой и, поэтому, мы
оставляем за собой право на изменение технических характеристик продукции без
предварительного уведомления.
Ferm BV Lingenstraat 6 8028 PM Zwolle Нідерланди
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
CE
MEGFELELÖSÉG IGAZOLÁSA (H)
Saját kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen termék megfelel az alábbi
szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:
EN55014-1, EN-55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EM60745-2-19
megegyezik a következő műszaki irányvonalak előírásaival:
98/37/CE,73/23/EEC, 89/336/EEC
dátum 2006-07-01
ZWOLLE, HOLLANDIA
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
Mivel arra törekszünk, hogy folyamatosan tökéletesítsük termékeinket, fenntartjuk a jogot,
hogy – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassuk a termékleírásokat.
Ferm BV Lingenstraat 6 8028 PM Zwolle Hollandia
14
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
15
SPOJAVAČKA DŘEVÉNÝCH PLOCH
Čísla v nás;edujícím textu se vztahují k obrázkům na stranē 2-5.
Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod. Přesvědčete se, že víte, jak
stroj funguje a jak jej správně ovládat. Údržbu stroje provádějte v souladu s
instrukcemi a ujistěte se, že stroj funguje správně. Uschovejte tento návod k
obsluze a přiloženou dokumentaci ke stroji.
Obsah:
1. Údaje o stroji
2. Bezpečnostní pokyny
3. Nastavení přístroje
4. Montáž příslušenství
5. Používání přístroje
6. Údržba
1. ÚDAJE O STROJI
Technické údaje
Obsah balení
1 Spojovačka dřevěných ploch
1 Řezací čepele
30 Kotouče
1 Montážní klíč
1 Nastavovací deska
1 Imbusový klíč
1 Prachový sáček
1 Návod k použití
1 Bezpečnostní pokyny
Napětí | 230 V~
Frekvence napětí | 50 Hz
Přiváděný výkon | 900 W
Rychlost bez zátěže | 11000/min
Průměr řezného disku | Ø 100 mm
Průměr otvoru kotouče | Ø 20 / 22 mm
Maximální hloubka řezu | 18 mm
Nastavení bočnice | 0-90°
Velikost závitu hřídele | M10
Hmotnost přístroje | 3.12 kg
Úroveň tlaku hluku (Lpa) | 91.9 dB(A)
Výkon. hladina emise hluku (Lwa) | 104.9 dB(A)
Vibrační hodnota | 5.3 m/s
2
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Встановіть глибину різання поворотом гвинта. Гвинт знаходиться за штоком (А).
Повторіть процедуру до встановлення необхідної глибини різання.
Затягніть шток (А)
6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перед виконанням техобслуговування електромотору переконайтеся, що
інструмент не підключений до джерела живлення.
Продукція конструктивно призначена для тривалої експлуатації з мінімумом технічного
обслуговування. Успішна експлуатація інструменту залежить від належного догляду і
регулярного чищення.
Чищення інструменту
Для уникнення перегріву електромотору вентиляційні отвори необхідно утримувати в
чистоті. Необхідно регулярно чистити корпус інструменту з використанням м’якої
тканини і, бажано, після кожного використання. За необхідності тканину, що
використовується для чищення інструменту, слід змочити мильним розчином. Для
уникнення пошкодження пластмасових деталей не допускається застосовувати
розчинники: бензин, спирт, аміачні розчини тощо.
Змащення
Додаткове змащення інструменту не є необхідністю.
Неполадки
У разі несправності інструменту, причиною чого є знос деталей, звертайтеся у
торговельну точку, яка продала вам даний інструмент. На одній з останніх сторінок
керівництва показано частини і деталі, які можна замовити в обмін на несправні.
Захист оточуючого середовища
Для уникнення транспортних пошкоджень інструмент постачається у міцному
пакуванні. Значна частина матеріалів пакування підлягає утилізації, тому просимо
передати у найближчу спеціалізовану організацію.
За необхідності позбутися непотрібного вам інструменту Ferm звертайтеся до
місцевого дилера Ferm, де ним зможуть розпорядитися у безпечний з екологічної точки
зору спосіб.
Несправний і/або бракований електричний чи електронний прилад
необхідно утилізувати належним чином.
Гарантія
Гарантійні умови описані на гарантійній картці, що додається окремо.
66
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
65
Вибірка пазів
Зруште опору електродвигуна назад.
Розташуйте машину поруч з деталлю, що обробляється.
Позиціюйте машину (див. «Позиціювання машини»).
Візьміть машину обома руками і ввімкніть її.
Обережно зруште опору електродвигуна вперед до упору.
Зруште опору електродвигуна і вимкніть машину.
Завжди переміщуйте машину у напрямку обертання.Дивіться покажчик
зверху машини (16).
З’єднання деталеи
Після вибірки пазів деталі можна з’єднати:
Нанесіть клей у обидва пази.
Помістіть шип у паз одної з деталей.
Встановіть другу деталь на шип.
Зафіксуйте деталі і дочекайтеся висихання клею.
Порада користувачу про те,як з’єднати два вироби
Мал.К
Виріжте жолобок, розміром з один бісквіт, у першому виробі.
Добре приклейте бісквіт (використовуйте клей відповідно до матеріалу), до
жолобка
Виріжте більш довгий жолобок у другому виробі
Тепер обидва вироби можна легко встановити один напроти іншого (для
виправлення зазорів)
З’єднайте вироби і зачекайте, поки клей не висохне.
Перевірка глибини різання
Мал.J
Після встановлення фрези завжди перевіряйте глибину різання:
Вийміть штепсельну вилку з розетки.
Зсуньте опору електродвигуна (15) назад до упору.
Встановіть глибину різання на максимум, повернувши регулятор глибини різання (7).
Зруште опору електродвигуна вперед до входу штока (А) у виїмку на регуляторі (7).
Поверніть фрезу так, щоб один з зубчиків знаходився попереду.
Виміряйте відстань від краю опори до зубця фрези.
Переконайтеся у тому, що відстань складає 18 мм. Максимальне положення
дорівнює 18 мм.
Встановлення глибини різання
Коли глибина різання не правильна, її можна відрегулювати наступним чином:
Зруште опору електродвигуна (15) назад до упору.
Послабте шток (А).
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
1 Záruční list
Zkontrolujte, jestli při přepravě nedošlo k poškození přístroje, přiložených součástí nebo
příslušenství.
Informace ovýrobku
Obr. A
Spojovačka ploch je vhodná pro vyřezávání drážek kolíkových spojů ploch z masivního dřeva,
překližky, třískového laminátu, papírové lepenky, plexiskla nebo umělého mramoru.
1. Vypínač
2. Pomocné držadlo
3. Vřetenový uzávěr
4. Úhlová opěrka
6. Měřítko pro nastavení úhlu bočnice
7. Knoflík pro nastavení hloubky řezu
8. Zatahovací páčka pro nastavení úhlu
9. Zatahovací páčka pro nastavení výčky
10. Knoflík pro nastavení výčky
11. Měřítko pro nastavení výčky
12. Základová deska
13. Vývod pro prachový sáček
14. Prachový sáček
15. Pouzdro motoru přístroje
16. Šipka (směr rotace)
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V příručce budou používány následující symboly:
Pečlivě si přečtěte pokyny
V souladu se zásadními použitelnými bezpečnostními normami evropských
směrnic
Stroj třídy II – dvojitá izolace – Nepotřebujete žádnou uzemněnou zástrčku.
Označuje riziko osobního zranění, ztráty života nebo poškození nástroje v případě
nedodržení pokynů v tomto návodu.
Označuje nebezpečí elektrického šoku.
16
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
17
Vyjměte zástrčku ze sítě
Udržujte okolo stojící osoby v dostatečné vzdálenosti
Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Speciální bezpečnostní předpisy
Během chodu přístroje se z něj nesmí odstraňovat piliny a třísky.
Nepoužívejte řezné disky a kotouče vhodné pro kotoučové pily,
Řezné kotouče chraňte před otřesy a nárazy.
Používejte pouze ostré řezné kotouče, nadmšrné řezné síly by mohly pracovní kus zničit
nebo poškodit.
Před použitím přístroje řezný kotouč zkontrolujte, zda není poškozen. Nikdy nepoužívejte
prasklé, roztržené nebo jinak poškozené kotouče.
Přesvědčete se, že pracovní kus je dostatečně podepřen nebo upevněn. Vždy mějte ruce
v dostatečné vzdálenosti od řezaného povrchu.
Přístroj používejte pouze společně s pomocným držadlem.
Předtím než začnete řezný kotouč šroubovat na vřeteno, přesvědčete se, že má vřeteno
dostatečně vysoký závit.
Ujistěte se, že řezný kotouč byl správně namontován a připevněn. Pro správné upev
řezného kotouče nepoužívejte žádné redukční kroužky a nástavce.
Přístroj umístěte na opracová předmět pouze v případě, že je zapnutý.
Při práci přístroj držte pevně oběma rukama a zaujměte stabilní postoj.
Přístroj nesmí používat osoby mladší než 16 let.
Při práci vždy používejte ochranné brýle a ochranu sluchu. V případe potřeby používejte
další ochranné prostředky jako například zástěru a přilbu.
Dříve než začnete jakoukoliv údržbou či montáž příslušenství, vytáhněte zástrčku ze sítě.
Zástrčku zapojte do sítě pouze v případě, že je přístroj vypnutý.
Elektrickoušňůru přístroje udržujte mimo pracovní plochu. Elektrický kabel mějte vždy ve
směru za vámi.
Po vypnutí přístroje řezný kotouč nezastavujte rukou.
Základovou desku přístroje neupínejte, jestliže chcete změnit pozici kotouče. Povytažení
nebo zastrčení kotouče musí být hladkou operací.
Vždy používejte ochranné štíty na stroji.
Používejte pouze řezné kotouče, jejichž přípustná rychlost je přinejmenším tak vysoká,
jako nejvyšší rychlost stroje bez zatížení.
Bezpečnost při práci s elektřinou
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve
vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranní osob.
Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i s bezpečnostními pokyny
přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
5. РОБОТА
Використовувати стопор шпинделя,коли машина працює,заборонено.
Увімкнення і вимкнення
Для ввімкнення машини зруште вимикач уперед.
Для вимкнення машини натисніть на вимикач. Вимикач автоматично
переміститься у положення «вимкнено».
Використовувати стопор шпинделя,коли машина працює,заборонено.
Роэмітка эаготівок
Мал.F
Перед пуском фрезера заготівки необхідно розмітити наступним чином:
Помістіть деталі, що мають бути з’єднані, одна на одну.
Зафіксуйте деталі і розмітьте центр паза.
Відстань між двома пазами має бути 10-15 см. Це не поширюється на невеликі
деталі. Невеликі деталі не потребують розмітки.
Позицюваннямашини
В залежності від розміру деталей, що обробляються, машину можна позиціювати
декількома способами:
Великі деталі
Мал.G
Помістіть машину поруч з поверхнею, що обробляється.
Середина опори (це точка, помічена на опорі) повинна дивитися на центр паза (див.
«Розмітка заготівок».
Невеликі деталі
Мал.Н
Помістіть машину поруч з поверхнею, що обробляється.
Робоча сторона машини повинна дивитися на заготівку.
Деталі тонші 16 мм
Мал.І
Помістіть машину поруч з деталлю, що обробляється.
Встановіть регулювальну пластину (5) на кутовий упор (4).
Відрегулюйте висоту, паз для шипа повинен знаходитись усередині заготівки.
У деталей, що тонші 16 мм, зробити паз для шипа по середині заготівки без допомоги
регулювальної пластини важко.
64
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
63
Регулювання висоти
Мал.D
Висоту можна настроїти, відпустивши фіксатор (9) і повернувши регулятор висоти
(10) на необхідну висоту за допомогою шкали (11).
Висота має відповідати половині товщини матеріалу деталі, що оброблюється, паз
для шипа має розташовуватись посередині деталі.
Якщо фіксатор заважає під час роботи, його варто витягнути і закріпити у іншому
місці не змінюючи висоту.
4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДДЯ
Витягніть вилку штепселя з розетки.
Встановлення фреэи
Мал.Е
Послабте гвинт із внутрішнім шестигранником (16) ключем, що входить у комплект, і
розкрийте верх опори.
Натисніть на стопор шпинделя і поверніть шпиндель (17) до входу у зціплення з
замком. У процесі виконання цього тримайте стопор шпинделя натиснутим.
Відгвинтіть гайку фланця (18) зі шпинделя за допомогою ключа (19).
Встановіть фрезу (20) на фланець (21).
Переконайтеся, що покажчик на диску пилки вказує той самий напрямок, що и
стрілка всередині корпуса.
Встановіть гайку фланцю (18) на шпиндель (17) і затягніть її ключем.
•Гайка фланця має дві сторони. Одна сторона призначена для фрез із отвором 20
мм, а друга для фрез із отвором 22 мм. Переконайтеся у тому, що гайку фланця
правильно розміщено на шпинделі.
Звільніть стопор шпинделя і переконайтеся у тому, що шпиндель не застопорений,
повернувши його.
Закрийте верх опори і затягніть гвинт із внутрішнім шестигранником (16) ключем,
що входить у комплект.
Перед роботою переконайтеся у тому,що верх опори надійно закріплено.
Встановлення мішку для стружки
Мал.А
Для видалення стружки можна використовувати мішок (14). Мішок (14) приєднується
до перехідника для пилососу (13). Для підтримання ефективності пилососу необхідно
регулярно звільняти мішок для стружки.
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Vždy kontrolujte, jestli napájení odpovídá napětí na typovém štítku.
Váš přístroj má v souladu s EN60745 dvojitou izolaci; uzemňovací vodič proto není
zapotřebí.
Výměna kabelů a zástrček
Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové okamžitě vyhoďte. Je nebezpečné používat
zástrčky s uvolnnými kabely.
Používání prodlužovacích kabelů
Používejte pouze schválené prodlužovací kabely odpovídající příkonu přístroje. Minimální
průřez vodiče je 1,5 mm
2
. Používáte-li kabelový naviják, vždy ho odviňte celý.
3. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE
Nastavení hloubku řezu
Obr. B
Posuňte pouzdrem motoru (15) tak daleko, jak je jen možné.
Otočením knoflíku pro nastavení hloubky řezu (7) nastavte hloubku řezu .
Posuňte pouzdrem motoru zpátky dopředu a přesvědčete se, že západka (A) zapadne do
zářezu nastavovacího knoflíku.
Následující tabulka ukazuje vztah označení na nastavovacím knoflíku k hloubce řezu, tloušťce
materiálu a typu příslušného kolíkového spoje:
Označení Tloušťka Typ kolíko- Hloubka
materiálu vého spoje řezu v mm
0 8-12 mm No. 0 8.0
10 12-15 mm No. 10 10.0
20 > 15 mm No. 20 12.3
S - Simplex 13.0
D - Duplex 14.7
Max. - - 18.0
Nastavení úhlu řezu
Obr. C
řezný úhel lze nastavit odjištěním zatahovací páčky (8) a nastavením úhlové opěrky (4) na
požadovaný úhel.
Kdyby se páčka během práce s přístrojem posunula, pak ji zatáhněte zpět a upevněte v
jiné pozici bez změny řezného úhlu.
18
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
19
Nastavení výšky
Obr. D
Správnou řeznou výšku lze nastavit pomocí zatahovací páčky (9) a otočením knoflíku pro
nastavení výšky (10) na požadovanou výšku podle měřítka (11).
Výška řezu musí odpovídat polovině tloušťky materiálu pracovního kusu, drážka pro
kolíkový spoj musí liže vždy ve středu pracovního kusu.
Kdyby se páčka během práce s přístrojem posunula, pak ji zatáhněte zpět a upevněte v
jiné pozici beze změny výšky řezu.
4. MONTÁŽ PŘÍSLUŠENST
Před započetím montáže vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Instalace řezného kotouče
Obr. E
Uvolněte imbusový šroub (16) pomocí přiloženého imbusového klíče a odkryjte vrchní
část základové desky
Stlačte vřetenový uzávěr a otáčejte vřetenem (17) do té doby, než zapadne do uzávěru.
Vřetenový uzávěr držte celou dobu stlačený.
Odstraňte matici s přírubou (18) z vřetena s použitím montážního klíče (19).
Nasaďte řezný kotouč (20) na přírubu (21).
Zkontrolujte, zda šipka na pilovém listu zobrazuje stejný směr jako šipka na vnitřní straně
pouzdra
Umístěte matici s přírubou (18) na vřeteno (17) a dotáhněte pomocí montážního klíče.
Matice s přírubou má dvě strany. Jednu pro řezné kotouče s otvorem 20 mm a druhou pro
řezné kotouče s otvorem 22 mm.
Dejte pozor, abyste matici s přírubou nasadili na vřeteno správnou stranou.
Uvolněte vřetenový uzávěr a zkontrolujte, že je vřeteno volné tím, že jím zkusíte otáčet.
Uzavřete vrchní část základové desky a dotáhněte imbusový šroub (16) pomocí
imbusového klíče.
Dříve než přístroj uvedete do činnosti, ujistěte se, že vrchní část základové desky je
bezpečný uzavřena.
Nasazování prachového sáčku
Obr. A
Pro odsávání prachu se může použít prachový sáček (14). Vložte prachový sáček (14) na vývod
odsávání (13). Vyprazdžujte prachový sáček pravidelný tak, aby výkon odsávacího systému
zůstal neměnný.
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Окрім наступних вказівок також прочитайте вимоги до техніки безпеки у відповідній
окремій частині. Дане керівництво необхідно надійно зберігати!
Завжди перевіряйте, щоб електроживлення відповідало напрузі на
табличці технічних даних.
У відповідності до EN60745 ваша машина має подвійну ізоляцію; тому вона
не потребує проводу для заземлення.
Заміна мережевих шнурів і вилок штекера
Утилізуйте старі кабелі і вилки штекера безпосередньо після того, як вони замінюються
на нові. Підключення вилки штекера незакріпленого шнура до розетки небезпечне.
Використання подовжувачів
Використовуйте лише дозволений подовжувальний кабель, що відповідає потужності
машини. Необхідно, щоб жили мали мінімальний поперечний переріз 1,5 мм
2
.
Якщо кабель намотаний на котушку, його слід повністю розмотати.
3. РЕГУЛЮВАННЯ МАШИНИ
Регулювання глибини різання
Мал.В
Зруште опору електродвигуна (15) назад до упору.
Встановіть глибину різання регулятором глибини різання (7).
Перемістіть опору електродвигуна вперед і переконайтеся у тому, що штир (А)
входить у паз регулятора.
У поданій нижче таблиці показані маркування на регуляторі і відповідна глибина
різання, товщина матеріалу і шип:
Маркування Товщина матеріалу Шип Глибина різання,мм
0 8-12 мм No 0 8,0
10 12-15 мм No 10 10,0
20 > 15 мм No 20 12,3
S - Одинарний 13,0
D - Подвійний 14,7
Макс. - - 18,0
Регулювання кута ріэання
Мал.С
Кут різання можна настроїти, відпустивши фіксатор (8) і встановивши кутову опору
(4) на необхідний кут.
Якщо фіксатор заважає роботі, його слід витягнути і закріпити у іншому місці без
зміни кута різання.
62
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
61
Витягніть вилку з розетки.
Стороннім вхід заборонено
Несправний і/або бракований електричний чи електронний прилад
необхідно утилізувати належним чином.
Правила безпечного користування:
Видаляти тирсу і стружки, коли машина працює, заборонено.
Не використовуйте на фрезі відрізні диски чи диски для циркулярних пилок.
Захищайте фрезери від ударів.
Використовуйте лише фрезери, що добре заточені. У протилежному випадку
підвищене зусилля різання може зруйнувати деталь, що обробляється.
Перед роботою огляньте фрезу на наявність пошкоджень. Не використовуйте
фрези з тріщинами, розривами і іншими пошкодженнями.
Надійно закріпіть деталь, яку обробляєте. Не кладіть руки на поверхню, яку
обробляєте.
Працюйте лише з використанням допоміжної рукоятки.
Після встановлення фрези на шпиндель переконайтеся в тому, що різьба шпинделя
має достатню довжину.
Переконайтеся у тому, що фрезу встановлено і закріплено належним чином. Для
забезпечення правильного встановлення фрези не використовуйте редукційні
кільця або перехідники.
Вводьте машину у контакт з деталлю, що обробляється, лише після того, як вона
вимкнена.
Під час роботи міцно тримайте машину обома руками і прийміть стійке положення.
Особам до 16 років працювати з машиною заборонено.
Завжди використовуйте захисні окуляри і засоби захисту слуху. За бажанням чи
необхідністю також використовуйте інші захисні засоби, такі як фартух чи каска.
Перед виконанням якогось обслуговування машини завжди виймайте штепсельну
вилку з розетки. З’єднайте вилку з розеткою лише тоді, коли машину вимкнено.
Уникайте потрапляння мережевого шнура у зону обробки. Мережевий шнур
необхідно завжди утримувати за собою.
Не зупиняйте фрезу рукою після вимкнення машини.
Не дозволено притискати опору, коли фрезу висунуто. Опускати і піднімати фрезу
слід плавно.
Обов’язково застосовуйте захисні кожухи верстату.
Дозволяється користуватися тільки ріжучими дисками, допустима швидкість яких
відповідає, як мін ум, максимальній швидкості верстату без навантаження.
Правила електробезпеки
Увага! При використанні електроприладів завжди дотримуйтесь місцевих вимог з техніки
безпеки стосовно ризику виникнення пожеж, враження електрострумом і травмування.
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
5. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Zapínání a vypínání přístroje
Nikdy neuvolňujte vřetenový uzávěr dokud je přístroj v chodu.
Posuňte tlačítko vypínače dopředu, abyste přístroj zapnuli.
Abyste přístroj vypnuli, uvolněte stlačený vypínač. Přístroj se poté automaticky vypne.
Nikdy nepoužívejte vřetenový uzávěr, abyste zastavili chod motoru.
Označování spojovaných předmětů
Obr. F
Dříve než spojovačku dřevěných ploch použijete, předmětý musí být označeny následujícím
způsobem:
Položte na sebe oba předměty, které mají být spojeny.
Upevněte je a označte středy drážek.
Vzdálenost mezi dvěma drážkami by měla být 10 – 15 cm, ale toto se netýká spojování
menších předmětů. Menší předměty nemusí být označovány.
Nastavení polohy přístroje
V závislosti na velikosti předmětů může být poloha přístroje nastavena vícero způsoby.
Větší předměty
Obr. G
Přisuňte přístroj k předmětů.
Střed základové desky (tento bod je na základové desce vyznačen) musí být umístěn proti
středu drážky v předmětu (viz kapitolu o označování předmětů).
Menší předměty
Obr. H
Přisuňte přístroj k předmětu.
Bok přístroje musí být zarovnán společně s bokem spojovaného předmětu.
Předměty tenčí než 16 mm
Obr. I
Přisuňte přístroj k předmětu.
Umístěte nastavovací destičku (5) na úhlovou opěrku (4).
Věnujte pozornost nastavení výšky. Dráčka pro spojovací kolík musí být ve středu
spojovaného předmětu.
20
H
CZ
SLO
PL
LIT
RUS
UA
GR
/

w innych językach