WMF PERFECT Instrukcja obsługi

Marka
WMF
Kategoria
szybkowary
Model
PERFECT
Rodzaj
Instrukcja obsługi
135
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PLPT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Instrukcja obsługi
PL
Spis treści
1.
Wskazówki bezpieczeństwa
2. Obsługa szybkowaru
3. Wskazówki dotyczące obsługi
4. Gotowanie w szybkowarze
5. Cztery metody usuwania ciśnienia
6. Konserwacja szybkowaru
Czyszczenie, przechowywanie, konserwacja
7. Wielostronne zastosowanie
8. Warunki gwarancji
9. Wyłączenia od odpowiedzialności
10. Usuwanie uszkodzeń
11. Tabela czasów gotowania
Części zamienne i wyposażenie dodatkowe
patrz okładka
1. Wskazówki bezpieczeństwa
1. Przed rozpoczęciem używania szybkowara WMF
prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
i wszystkie zalecenia. Niewłaściwe użytkowanie
może spowodować szkody.
2. Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją
obsługi, nie mogą używać szybkowara.
3. Podczas używania szybkowaru nie pozwolić
dzieciom, aby zbliżały się do niego.
4. Nigdy nie używać szybkowara w piekarniku.
Wysokie temperatury uszkadzają uchwyty,
zawory i urządzenia bezpieczeństwa.
5. Szybkowar przesuwać bardzo ostrożnie, gdy
znajduje się pod ciśnieniem. Nie dotykać
gorących powierzchni. Używać uchwytów
i pokręteł. W razie potrzeby używać rękawic
ochronnych.
6. Szybkowar używać wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem.
7. Szybkowar gotuje przy pomocy ciśnienia.
Użycie niezgodne
z przeznaczeniem może spowodować
oparzenia. Przed podgrzewaniem upewnić się,
czy szybkowar został właściwie zamknięty. W
instrukcji obsługi podano właściwe informacje
na ten temat.
8. Nigdy nie otwierać szybkowara na siłę. Nie
otwierać go dopóki nie będzie się pewnym, że
ciśnienie wewnętrzne zostało całkowicie
zredukowane. W instrukcji obsługi podano
właściwe informacje na ten temat.
9. Nigdy nie podgrzewać szybkowara bez wody,
gdyż może to spowodować poważne
uszkodzenia.
Minimum: 1/4 l wody.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:19 Seite 135
136
Ważna wskazówka:
Zwrócić uwagę na to, aby płyn nigdy nie wyparo-
wał całkowicie. Może to spowodować przypalenie
potrawy, uszkodzenie garnka i części plastiko-
wych lub uszkodzenie płyty grzejnej przez stopie-
nie się aluminium na spodzie. Jeśli to nastąpi,
wyłączyć płytę grzewczą i nie ruszać szybkowaru
dopóki całkowicie nie ochłodzi się.
10. Nigdy nie napełniać szybkowara więcej niż do
2/3 jego objętości. Jeśli gotuje się potrawy,
które powiększają swoją objętość podczas go-
towania, jak np. ryż lub suszone warzywa,
szybkowar należy napełnić najwyżej do połowy
objętości
i przestrzegać ewentualnych instrukcji uzupeł-
niających producenta.
11. Nigdy nie pozostawiać szybkowara bez opieki.
Ogrzewanie regulować tak, aby wskaźnik goto-
wania nie uniósł się powyżej odpowiedniego
pomarańczowego pierścienia. Jeśli dopływ ener-
gii nie zostanie zmniejszony, para zacznie wy-
dobywać się przez zawór. Wtedy czasy
gotowania zmienią się i utrata płynu może pro-
wadzić do zakłóceń funkcjonowania.
12. Używać wyłącznie źródeł ciepła, które podane
są w instrukcji obsługi.
13. Gdy gotuje się mięso ze skórą (na przykład
ozory wołowe), które pod wpływem ciśnienia
może napęcznieć, nie nakłuwać mięsa tak długo
jak skóra jest napęczniała, gdyż można popa-
rzyć się.
14. Przed otwarciem należy zawsze wstrząsnąć
szybkowarem, aby nie oparzyć się parą. Jest to
szczególnie ważne przy szybkim wypuszczaniu
pary lub schładzaniu pod bieżącą wodą.
15. Gdy szybko wypuszcza się parę lub schładza
pod bieżącą wodą, ręce, głowę i ciało trzymać
poza niebezpiecznym obszarem. Wydostająca
się para może powodować obrażenia.
16. Przed każdym użyciem sprawdzić działanie
urządzeń bezpieczeństwa, zaworów i uszczelek.
Tylko wtedy można zagwarantować bezpieczne
działanie. W instrukcji obsługi podano właściwe
informacje na ten temat.
17. Nie używać szybkowara do smażenia pod
ciśnieniem
w głębokim oleju.
18. Nie ruszać urządzeń zabezpieczających za
wyjątkiem czynności konserwacyjnych, które
opisane są w instrukcji obsługi.
19. Regularnie wymieniać części zużywalne (patrz
gwarancja). Części, na których widoczne są
przebarwienia, pęknięcia lub inne uszkodzenia
lub które nie są właściwie osadzone, należy
wymienić na nowe części oryginalne WMF.
20. Używać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych WMF. Szczególnie używać
garnków i pokryw z tego samego kompletu.
21. Nie używać szybkowara, gdy on sam lub jego
części są uszkodzone lub zdeformowane bądź,
gdy nie działa on w sposób opisany w instrukcji.
W takim przypadku zwrócić się do najbliższego
sklepu WMF lub do działu obsługi klienta WMF
AG w Geislingen/Steige.
Prosimy starannie przechowywać niniejszą
instrukcję obsługi.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:19 Seite 136
137
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PLPT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
2. Obsługa szybkowaru
Przed pierwszym użyciem
2.1. Otworzyć garnek
Suwak (7) z obydwu stron przesunąć na koniec
uchwytu. Oznaczenia na suwaku (7) muszą wska-
zywać na AUF/OPEN (A).
Uchwyt pokrywy (5) obrócić w prawo, aż ozna-
czenia na pokrywie i rękojeści (6) pokryją się (B).
Zdjąć pokrywę.
2.2. Oczyścić garnek
Przed pierwszym użyciem należy zdjąć naklejkę
i wymyć wszystkie części szybkowaru (patrz roz-
dział »Czyszczenie«).
Obrócić pokrywę i zdjąć uchwyt (5) z pokrywy.
W tym celu pomarańczowy suwak (4) na spodzie
uchwytu pokrywy (5) pociągnąć w kierunku
strzałki do końca uchwytu (C), uchwyt odchyl
i zdjąć (D). Wyjąć pierścień uszczelniający (10)
z pokrywy (P).
2.3. Zamknąć garnek
Uchwyt zawiesić w pokrywie i pomarańczowy
suwak (4) przesunąć po brzegu zaskoczy (E).
Pierściuszczelniający (10) włożna obrzeże
pokrywy tak, aby znalazł się pod odchylonym do
wnętrza obrzeżem pokrywy (G). Założyć pokrywę
(patrz oznaczenia na pokrywie i rękojeści)
i uchwyt pokrywy obrócić w lewo do oporu (B).
Suwak (7) przesunąć dokładnie w położenie
ZU/LOCKED.
3. Wskazówki dotyczące obsługi
3.1. Sprawdzenie urządzeń bezpieczeństwa
przed każdym użyciem
Upewnić się, czy pierścień uszczelniający (10)
i obrzeże pokrywy są czyste. Sprawdzić, czy kulka
jest widoczna w zaworze bezpieczeństwa (9) na
spodzie pokrywy (G).
Jeśli kulka znajduje się w górnej komorze zaworu
bezpieczeństwa / automatyki gotowania (9),
zdjąć uchwyt (5) i wcisnąć kulkę palcem w dolną
komorę (F).
Zdjąć uchwyt i sprawdzić zawór główny (3) naci-
skając palcem, czy porusza się (H).
Sprawdzić osadzenie uszczelki sygnalizacji gotowa-
nia (2) oraz czy nie jest ona uszkodzona.
Prosimy przestrzegać poniższych zaleceń: Nie
naciskać uszczelki sygnalizacji gotowania, gdyż
w ten sposób można uszkodzić zabezpieczenie
przed ciśnieniem szczątkowym i wtedy nie można
będzie zagwarantować właściwego funkcjonowa-
nia szybkowaru (Q).
Zawiesić uchwyt w pokrywie (E). Założyć pokrywę
na garnek i zamknąć (B).
3.2. Ilości płynu
W celu wytworzenia pary, potrzebna jest przynajm-
niej 1/4 l płynu, bez względu na to, czy używa się
wkładów do gotowania (12).
Szybkowar można napełnić maksymalnie do 2/3,
aby nie pogorszyć działania (M). W przypadku pie-
niących się lub silnie pęczniejących potraw (np. rosół
mięsny, warzywa strączkowe, podroby, kompot)
garnek wypełniać maksymalnie do połowy.
Dalsze wskazówki - patrz rozdział »Przygotowanie
potraw pełnowartościowych«.
Jeżeli przed gotowaniem chce się potrawy obsma-
żyć (np. cebulę, mięso lub inne), wtedy szybkowar
WMF można używać jak zwykły garnek.
Aby osiągnąć końcowy efekt potrawy, przed za-
mknięciem szybkowaru można podlać mięso wodą
(przynajmniej 1/4 l).
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:19 Seite 137
138
Uwaga! Nigdy nie gotować bez dostatecznej ilo-
ści płynu i zwrócić uwagę na to, aby płyn nigdy
nie wyparował całkowicie. Jeśli nie przestrzega
się tego, może nastąpić przypalenie potrawy,
uszkodzenie garnka i uchwytów z tworzywa.
4. Gotowanie w szybkowarze
4.1. Informacje ogólne
W szybkowarze gotuje się potrawy pod ciśnieniem,
tzn. w temperaturach przekraczających 100 °C.
Powoduje to skrócenie czasów gotowania do 70 %,
co oznacza znaczne oszczędności energii.
Gotując krótko w parze zachowuje się aromat,
smak i witaminy.
4.2 Gotowanie z wkładami
W zależności od wielkości szybkowaru można
gotować z wkładami (12) i podstawką (13).
Wkłady i podstawki można kupić w sklepach
(patrz »Akcesoria i części zamienne« na okładce).
4.3. Nagrzewanie
Zamknięty, napełniony garnek postawić na polu
grzejnym i nastawić na najwyższe ogrzewanie.
Poprzez automatyczne podgotowanie (9), które
jednocześnie spełnia funkcję zaworu bezpieczeń-
stwa, w fazie podgotowania powietrze wydostaje
się tak długo, aż zawór zamknie się w sposób
słyszalny i będzie mogło wytworzyć się ciśnienie.
Sygnał gotowania (1) narasta, żółty pierścień
ciśnienia i obydwa pomarańczowe pierścienie
gotowania (J) będą widoczne.
We właściwym czasie odpowiednio zmniejszyć
dopływ energii, aby pomarańczowy pierścień był
jeszcze widoczny (zalecane w przepisach).
4.4. Czasy gotowania
Czas gotowania rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy
pierścień gotowania, zalecany w przepisie, będzie
całkowicie widoczny. Zwrócić uwagę na to, aby po-
zycja pierścienia była stabilna. Odpowiednio wyre-
gulować dopływ energii. Jeśli sygnał gotowania (1)
obniży się poniżej pożądanego pomarańczowego
pierścienia, należy ponownie zwiększyć ogrzewanie.
Powoduje to niewielkie przedłużenie czasu goto-
wania.
Jeśli sygnał gotowania (1) zwiększy się powyżej
drugiego pomarańczowego pierścienia, powstanie
zbyt duże ciśnienie pary, która w sposób słyszalny
będzie wydostawać się przez zawór główny (3) na
uchwycie pokrywy.
Zdjąć garnek z pola grzejnego, odczekać aż sygnał
gotowania obniży się do drugiego pierścienia
pomarańczowego i zmniejszyć nagrzewanie.
Możliwe są krótkie czasy gotowania w szybkowarze,
ponieważ ciśnienie pary wymusza wyższe tempera-
tury w garnku.
Pierwszy pierścień ok. 110 dla delikatnych
potraw, jak ryba lub kompot.
(Ciśnienie robocze 45 kPa, ciśnienie
regulacji 90 kPa)
Drugi pierścień ok. 119 dla wszystkich
pozostałych potraw.
(Ciśnienie robocze 95 kPa, ciśnienie regulacji
130 kPa, maks. 150 kPa)
Oszczędzając energię można wyłączyć pole grzejne
jeszcze przed upływem czasu gotowania, gdyż cie-
pło zgromadzone w garnku wystarczy do dokoń-
czenia procesu gotowania. Czasy gotowania tej
samej potrawy mogą być różne w zależności od ilo-
ści, postaci i właściwości potrawy.
4.5 Otwieranie garnka
Po upływie czasu gotowania zdjąć szybkowar
z pola grzejnego. Zasadniczo pokrywę można
otworzyć i zdjąć z garnka tylko wtedy, gdy w
garnku nie ma ciśnienia, tzn. gdy sygnał gotowania
(1) całkowicie zniknie w uchwycie (I).
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:19 Seite 138
139
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PLPT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Zabezpieczenie przed ciśnieniem szczątkowym
gwarantuje, że garnek można otworzyć tylko wtedy,
gdy ciśnienie zostanie całkowicie zredukowane, tzn.
nie będzie już widoczny żółty pierścień ciśnienia.
Jeśli żółty pierścień jest widoczny (K), zadziałało
zabezpieczenie przed ciśnieniem resztkowym.
Aby je uwolnić, należy przesunąć suwak (7) na
krótko w położenie ZU/LOCKED.
Gdy para już nie wydostaje się, potrząsnąć lekko
garnkiem.
W ten sposób uwolni się ewentualne pęcherze pary
z potrawy, które tworzą się szczególnie w potra-
wach płynnych i papkowatych i mogą wytrysnąć
podczas zdejmowania pokrywy. Teraz obrócić uchwyt
pokrywy w prawo, jak opisano i otworzyć garnek.
4.6 Wskazówka dla płyt indukcyjnych
Dno uniwersalne TransTherm® (11) nadaje się
do wszystkich rodzajów płyt grzejnych, także
dla indukcyjnych.
W płytach indukcyjnych na wysokich stopniach
grzania może być słyszalny szum.
Taki hałas jest uwarunkowany technicznie i nie
oznacza uszkodzenia płyty ani szybkowaru.
Średnica spodu garnka i pola grzejnego muszą
być zgodne, gdyż w przeciwnym wypadku,
szczególnie przy małych średnicach, istnieje
możliwość, że pole grzejne (pole magnetyczne)
nie zadziała na takim spodzie garnka
.
5. Trzy metody usuwania ciśnienia
Ważna wskazówka:
Jeśli gotuje się potrawy pieniące się lub pęcznie-
jące (np. warzywa strączkowe, rosół mięsny,
zboża), nie należy usuwać ciśnienia z garnka
metodą 2 lub 3.
Ziemniaki w mundurkach pękną, gdy zastosuje
się metodę 2 lub 3 do upuszczania pary.
Gdy szybko wypuszcza się parę suwakiem lub pod
bieżącą wodą, ręce, głowę i ciało trzymać poza
niebezpiecznym obszarem. Wydostająca się para
może powodować obrażenia.
Metoda 1
Zdjąć garnek z pola grzejnego. Po krótkim czasie
opadnie sygnalizacja gotowania (1). Gdy zniknie
całkowicie w uchwycie (I), powoli przesunąć suwak
na AUF/OPEN (A). Upuści się w ten sposób pozosta-
łości pary pod uchwytem pokrywy. Gdy nie uchodzi
już para, potrząsnąć krótko garnkiem, aby uwolnić
z potrawy pęcherzyki pary.
Metoda 2
Dla potraw krótko gotowanych (np. warzywa) prze-
suwać powoli suwak (7) w kierunku AUF/OPEN (A),
aż para ujdzie pod uchwytem pokrywy.
Gdy suwak zostanie całkowicie przesunięty w poło-
żenie AUF/OPEN, para już nie wydostaje się i sygnał
gotowania całkowicie opadnie (I), potrząsnąć garn-
kiem i otworzyć go.
Metoda 3
Gdy wydostająca się para przeszkadza, wstawić
garnek do zlewu pod baterię i puścić zimną wodę
na pokrywę (L), aż sygnał gotowania (1) zniknie
całkowicie w uchwycie pokrywy (I). Krótko wstrzą-
snąć garnkiem i otworzyć go.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:19 Seite 139
140
6. Konserwacja szybkowaru
6.1. Czyszczenie
Odczepić uchwyt pokrywy i z obydwu stron spłukać
pod bieżącą wodą (D)(N).
Wyjąć pierścień uszczelniający (10) z pokrywy (P)
i ręcznie spłukać.
Garnek, pokrywę i wkłady można myć w zmywarce.
Nie zeskrobywać pozostałości, lecz pozostawić,
aby nasiąknęły.
Osady wapienne można usunąć przez wygotowanie
z wodą z octem.
Dno garnka również regularnie czyścić.
6.2. Przechowywanie
Pierścień uszczelniający (10) po czyszczeniu od-
dzielnie przechowywać, aby go nie uszkodzić.
6.3. Konserwacja
Szybkowar stanowi urządzenie techniczne,
którego części ulegają zużyciu. Dlatego po dłuż-
szym okresie używania należy sprawdzić wszystkie
części według »Wykazu części zamiennych«.
Jeżeli widoczne są zmiany, te części należy wymienić.
Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych
producenta.
Wskazówka: Jeżeli uchwyt pokrywy (5) jest
uszkodzony, konieczna jest naprawa w warsztacie.
7. Wielostronne zastosowanie
Zalety szybkowara nie dotyczą tylko tradycyjnych
sposobów przyrządzania posiłków:
7.1. Przygotowanie zamrożonych potraw
Zamrożoną potrawę można włożyć bezpośrednio
do szybkowara z zamrażarki. Mięso na pieczeń
trochę rozmrozić. Warzywa z opakowania
bezpośrednio włożyć do wkładu. Czas podgotowa-
nia przedłuży się, ale czasy gotowania pozostaną
takie same.
7.2. Gotowanie potraw pełnowartościowych
W potrawach pełnowartościowych występuje dużo
zboża i warzyw strączkowych. Zboża i warzywa
strączkowe, które przygotowywane są w szy-
bkowarze, niekoniecznie muszą być namoczone.
Czasy gotowania przedłużają się wtedy o ok.
połowę.
Wlać min. 1/4 l płynu do garnka i dodatkowo na
1 część zboża/ warzyw strączkowych dodać min.
2 części płynu. Ciepło szczątkowe płyty grzejnej
można dobrze wykorzystać do dogotowania.
Pamiętać o tym, że gotując potrawy pieniące się
lub pęczniejące (zboża, warzywa strączkowe) gar-
nek należy napełnić tyko do połowy.
7.3. Wekowanie
Słoiki o pojemności 1 l wekuje się w szybkowarze
6,5 l i 8,5 l, mniejsze słoiki – w szybkowarze 4,5 l.
W zwykły sposób przygotować potrawy przezna-
czone do wekowania. Do garnka wlać 1/4 l wody.
Słoje postawić na wkładach dziurkowanych.
Warzywa/mięso gotować przy drugim pierścieniu
pomarańczowym ok. 20 minut.
Owoce pestkowe przy pierwszym pierścieniu
pomarańczowym gotować ok. 5 minut.
Owoce ziarnkowe przy pierwszym pierścieniu
pomarańczowym gotować ok. 10 minut.
W celu usunięcia pary powoli ochłodzić garnek
(metodą 1) – nie usuwciśnienia suwakiem ani
pod bieżącą wodą, gdyż spowoduje to wypłynięcie
soku zeoików.
7.4. Ekstrakcja soków
W szybkowarze można uzyskiwać sok z małych
ilości owoców.
1/4 l wody wlać do garnka, owoce ułożyć na
dziurkowanym wkładzie, który ustawiony jest
na niedziurkowanym wkładzie i dosypać cukru
zależnie od potrzeb. Gotować przy 2. pomarańczo-
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:19 Seite 140
141
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PLPT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
wym pierścieniu. W zależności od rodzaju owoców
czas gotowania wynosi od 10 do 20 minut.
Usunąć ciśnienie z garnka pod bieżącą wodą
(metoda 3). Przed otwarciem lekko wstrząsnąć.
7.5. Sterylizacja
Butelki do karmienia niemowląt, słoiki na
przetwory można szybko sterylizować. Wstawić
naczynia otworem w dół do wkładu z otworami,
wlać 1/4 l wody i sterylizować przez 20 minut przy
2. pierścieniu pomarańczowym. Powoli ochłodzić
(metoda 1).
7.6. Gotowanie z wkładami
W zależności od wielkości szybkowaru można
gotować z wkładami i podstawką. Wkłady i
podstawki dostępne są w handlu detalicznym jako
akcesoria.
W szybkowarze można jednocześnie
przygotowywać kilka potraw. Stosując wkłady
oddziela się poszczególne potrawy. Potrawę, która
wymaga dłuższego gotowania, wkłada się wpierw
do garnka na spód bez wkładu.
Przykłady
Pieczeń (20 min) – na dnie garnka
Ziemniaki (8 min) – wkład z otworami
Warzywa (8 min) – wkład bez otworów
Wpierw gotować pieczeń przez 12 minut. Następ-
nie otworzyć garnek zgodnie z instrukcją. Ustawić
wkład z ziemniakami na podstawce, na nim
postawić wkład bez otworów z warzywami,
zamknąć garnek i gotować przez dalsze 8 minut.
Jeżeli czasy gotowania nie różnią się znacznie,
wszystkie wkłady można jednocześnie włożyć do
garnka.
Ponieważ pośrednie otwieranie powoduje ucieczkę
pary, należy wlać do garnka trochę więcej płynu.
8. Warunki gwarancji
W okresie gwarancji gwarantujemy bezawaryjne
działanie produktu i wszystkich jego części. Okres
gwarancji wynosi 3 lata i rozpoczyna się od daty
nabycia produktu w sklepie branżowym WMF,
co udokumentowane jest na karcie gwarancyjnej
wypełnionej kompletnie przez sprzedawcę.
Jeżeli podczas okresu gwarancji wystąpi
uszkodzenie produktu, bezpłatnie wymienimy
wadliwe części. Wadliwe części mogą być
wymienione tylko przez sklep WMF lub dział
obsługi klientów WMF AG w Geislingen/Steige.
Gwarancja obejmuje wyłącznie takie roszczenia.
Inne roszczenia gwarancyjne są wykluczone.
Zgłaszając reklamację gwarancyjną należy
przedłożyć kartę gwarancyjną. Nabywca otrzymuje
ją wraz z szybkowarem WMF. Przy zgłoszeniu
reklamacji gwarancyjnej należy przedłożyć
całkowicie wypełnioną kartę gwarancyjną.
Oczywiście zgłoszenie reklamacji w ramach
gwarancji nie narusza Państwa ustawowych praw
rękojmi. W okresie objętym gwarancją posiadają
Państwo ustawowe prawa gwarancyjne do
wymiany, obniżki ceny, odstąpienia od umowy lub
rekompensaty.
Gwarancja nie obejmuje:
– uszczelki sygnalizacji gotowania
– uszczelki ciśnienia szczątkowego
– uszczelki otworu odparowania
– zaworu bezpieczeństwa
– pierścienia uszczelniającego
– baterii
Powyższe części podlegają naturalnemu zużyciu.
10 lat gwarancji na części zamienne
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:19 Seite 141
142
9. Wyłączenia od
odpowiedzialności
Nie udziela się gwarancji na uszkodzenia, które po-
wstały z następujących przyczyn:
– niewłaściwe lub nieprawidłowe
użytkowanie
– wadliwa lub niedbała obsługa
– niewłaściwie wykonane naprawy
– użycie części zamiennych
nieodpowiadających częściom
oryginalnym
– chemiczne lub fizyczne wpływy
na powierzchnie garnka
– nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji
obsługi
Nazwa i adres firmy udzielającej gwarancji
WMF AG
Eberhardstraße
73309 Geislingen/Steige
Reklamacje gwarancyjne można zgłosić
bezpośrednio do producenta lub do
autoryzowanego sprzedawcy WMF
.
10. Usuwanie uszkodzeń
Uszkodzenia szybkowara
Zbyt długi czas podgotowania lub wskaźnik
gotowania (1) nie podnosi się.
Para wydobywa się z pokrywy.
Z zaworu bezpieczeństwa (9) wydobywa się
stale para (nie dotyczy fazy podgrzewania).
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:19 Seite 142
143
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PLPT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Przyczyna
Nieodpowiednia średnica palnika lub płyty
grzejnej.
Nieodpowiedni stopień grzania.
Pokrywa nie jest właściwie założona.
Kulka nie jest właściwie osadzona w zaworze
bezpieczeństwa/automatyce podgotowania (9).
Brak płynu (min. 1/4 l).
Pierścień uszczelniający (10) i/lub obrzeże garnka
nie są czyste.
Suwak (7) nie znajduje się w położeniu ZU/LOCKED.
Pierścień uszczelniający (10) uszkodzony lub
stwardniały (z powodu zużycia).
Kulka nie jest właściwie osadzona w zaworze.
Kulka została wciśnięta do górnej komory.
W razie uszkodzenia zasadniczo należy zdjąć
szybkowar z płyty grzejnej. Nigdy nie otwierać
na siłę
Usuwanie uszkodzenia
Wybrać płytę grzejną odpowiadającą średnicy
garnka.
Przełączyć na najwyższy stopień grzania.
Usunąć całkowicie ciśnienie z garnka, otworzyć.
Sprawdzić osadzenie pierścienia uszczelniającego
(10) i ponownie zamknąć garnek.
Całkowicie usunąć ciśnienie z garnka, otworzyć,
zdjąć uchwyt, sprawdzić zawór bezpieczeństwa
(9), sprawdzić osadzenie kulki w pokrywie (F)
i (G), po czym ponownie zamknąć garnek.
Usunąć całkowicie ciśnienie z garnka, zdjąć
pokrywę. Napełnić garnek płynem i ponownie
go zamknąć.
Usunąć całkowicie ciśnienie z garnka, zdjąć
pokrywę. Oczyścić pierścień uszczelniający (10)
i brzeg garnka, po czym ponownie zamknąć
garnek.
Suwak (7) ustawić na ZU/LOCKED.
Pierścień uszczelniający (10) wymienić na
oryginalny pierścień uszczelniający WMF.
Usunąć całkowicie ciśnienie z garnka, otworzyć
pokrywę i zdjąć uchwyt. Wcisnąć kulkę do dolnej
komory (F)(G). Sprawdzić swobodę ruchu zaworu
głównego (3) i zamknąć garnek.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:19 Seite 143
144
11. Tabela czasów gotowania
Wieprzowina i cielęcina
G
otować przy drugim
p
ierscieniu i w minimum
1
/4 l płynu.
Ż
adna potrawa nie wymaga
specjalnych wkładów.
Wołowina
G
otować przy drugim
p
ierscieniu i w minimum
1
/4 l płynu.
D
la ozorów wołowych
w
ymagany jest wkład
p
erforowany.
Kury
Gotować przy drugim
pierscieniu i w minimum
1/4 l płynu. Dla kury
w rosole wymagany jest
wkład perforowany.
Dziczyzna
Gotować przy drugim
pierscieniu i w minimum
1/4 l płynu.
Nie jest potrzebny żaden
specjalny wkład.
Jagnięcina
Gotować przy drugim
pierscieniu i w minimum
1/4 l płynu.
Ryby
Gotować przy pierwszym
pierscieniu i w minimum
1/4 l płynu.
Dla ragout i gulaszu nie jest
potrzebny wkład, ale można
używać wkładu
nieperforowanego.
Minuty
P
otrawka wieprzowa
5
-7
G
ulasz wieprzowy
1
0-15
S
chab pieczony
2
0-25
C
zas gotowania zależy od wielkości i kształtu
P
otrawka cielęca
5
-7
G
ulasz cielęcy
1
0-15
U
dziec cielęcy
2
5-30
O
zory cielęce
1
5-20
Z
alać wodą
P
ieczeń cielęca
2
0-25
C
zas gotowania zależy od wielkości i kształtu
Kotlet siekany
10-15
Pieczeń w marynacie octowej 30-35
Ozory wołowe 45-60
Potrawka 6 -8
Gulasz 15-20
Rolada 15- 20
Pieczeń wołowa 35-45 Czas gotowania zależy od wielkości i kształtu
Kura w rosole 20-25 Maks. 1/2 wielkość wsadu
Porcje z kury 6-8
Udo z indyka 25-30 Zależnie od grubości uda
Ragout z indyka 6-10 Dla indyka identycznie
Sznycel z indyka 2 - 3
Pieczeń zajęcza 15-20
Comber z zająca 10-12
Pieczeń z jelenia 25-30
Gulasz z jelenia 15-20
Ragout jagnięce 20-25 Dla baraniny dłuższe czasy gotowania
Pieczeń jagnięca 25-30 Czas gotowania zależy od wielkości i kształtu
Filet rybny
2 -3 Duszony w sosie własnym
Ryba w całości 3 -4 Duszony w sosie własnym
Ragout lub gulasz 3 -4
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:19 Seite 144
145
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PLPT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Zupy
G
otować przy drugim
p
ierścieniu i w ilości od min.
1
/4 l do maksymalnie
1
/2 pojemności garnka. Nie jest
p
otrzebny żaden specjalny
w
kład.
Warzywa
G
otować przy pierwszym
p
ierscieniu i w minimum 1/4 l
p
łynu. Kapusta kwaszona i
b
uraki czerwone nie potrzebują
w
kładu. Do wszystkich innych
p
otraw używać wkładu perforo -
w
anego. Od fasoli zwiększa się
t
emperatura i czas gotowania
(drugi pierścień).
Rośliny strączkowe
Ziarna zbóż
Gotować przy drugim
pierścieniu i w ilości od
min. 1/4 l do maksymalnie
1/2 pojemności garnka. Na
1 część ziarna zbóż użyć
2 części wody. Ziarna nie
namoczone muszą gotować się
20-30 minut dłużej. Ryż na
mleku przygotowywać przy
pierwszym pierścieniu.
Owoce
Gotować przy pierwszym
pierscieniu i przy minimum
1/4 l płynu.
Porady i wskazówki
do gotowania
Minuty
G
rochówka, zupa z soczewicy
1
2-15
S
trączkowe namoczone
Z
upa rybna
2
5-30
O
bowiązuje dla wszystkich rodzajów mięs
Z
upa jarzynowa
5
-8
Z
upa gulaszowa
1
0-15
R
osół z kury
2
0-25
C
zas gotowania zależy od wielkości
Z
upa ogonowa
3
5
Z
upa ziemniaczana
5
-6
B
akłażany, ogórki, pomidory
2
-3
W
arzywa gotowane w parze będą dłużej jędrne
Kalafior, papryka, pory
3-5
Groch, selery, kalarepa 4-6
Koper włoski, marchewka,
kapusta włoska 5-8
Fasolka, jarmuż, kapusta czerwona 7- 10
Kapusta kwaszona 10-15
Buraki czerwone 15-25
Ziemniaki solone 6-8 Ziemniaki w mundurkach pękają przy szybkim
Ziemniaki w mundurkach 6-10 parowaniu.
Groch, fasola, soczewica 10-15 Grubą fasolę gotować 10 minut dłużej
Kasza gryczana, kasza jaglana 7 -10 Czas gotowania namoczonych ziaren zbóż
Kukurydza, ryż, niedojrzałe
ziarna orkiszu 6-15 Czas gotowania namoczonych ziaren zbóż
Ryż na mleku 20-25 Przy pierwszym pierścieniu
Ryż długoziarnisty 6- 8
Ryż niełuskany 12-15
Pszenica, żyto 10-15 Czas gotowania namoczonych ziaren zbóż
Wiśnie, śliwki 2-5 Zaleca się wkład perforowany
Jabłka, gruszki 2 -5 Zaleca się wkład perforowany
Czas gotowania liczy się od chwili, gdy dany pierścień będzie widoczny
we wskaźniku gotowania
Podane czasy gotowania stanowią wartości zalecane
Lepiej wybrać krótsze czasy gotowania, w razie potrzeby można dogotować
Przy podanych czasach gotowania warzyw uzyskuje się potrawy jędrne
Temperatura gotowania wynosi przy 1. pierścieniu 109 °C, a przy 2. pierścieniu 117 °C
Przepisy podane są na stronie internetowej www.wmf.com
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:19 Seite 145
/