STEINEL HF 3600 Instrukcja obsługi

Marka
STEINEL
Kategoria
czujniki ruchu
Model
HF 3600
Rodzaj
Instrukcja obsługi
34 35
Prevádzka/starostlivosť
Senzor je vhodný na
automatické zapínanie
svetla. Nie je vhodný
na špeciálne poplašné
systémy proti vlámaniu,
keďže nie je predpísaným
spôsobom zabezpečený
proti sabotáži. Povrch by
sa mal v prípade znečiste-
nia očistiť pomocou vlhkej
handry (bez čistiaceho
prostriedku).
Vyhlásenie o zhode
Tento výrobok spĺňa:
- smernicu o nízkom napätí 2006/95/ES,
- smernicu o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES,
- smernicu RoHS 2011/65/ES,
- smernicu R&TTE 1999/05/ES,
- smernicu o odpade z elektrických a elektronických zariadení 2012/19/ES.
Záručné vyhlásenie
Instrukcja obsługi (tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
Dziękujemy za zaufanie
wyrażone zakupem nowego
czujnika wysokiej częstotli-
wości fi rmy STEINEL. Jest
to wysokiej jakości, wy-
dajny produkt, który został
wyprodukowany, przetesto-
wany izapakowany znie-
zwykłą starannością. Przed
instalacją należy zapoznać
się zniniejszą instrukcją
montażu.
Tylko prawidłowa instalacja
iuruchomienie urządzenia
zapewniają długoletnią,
niezawodną ibezusterkową
eksploatację.
Życzymy wiele radości
zużytkowania nowego
czujnika.
Wymiary (wys.xszer.xgł.): 120x77x42mm
Moc:
żarówki, maks. 1000 W przy 230 V AC
świetlówki, maks. 500W przy cos ϕ = 0,5,
obciążenie indukcyjne przy 230VAC
6 x maks. po 58 W, C ≤ 132 μF
przy 230 V AC
*1)
Zasilanie sieciowe: 230 – 240 V/50 Hz
Miejsce instalacji: wewnątrz budynków
Czujniki: 5,8 GHz, wysokiej częstotliwości
Moc nadawcza: ok. 1 mW
Kąt wykrywania: 360° zkątem rozwarcia 140°,
ewent. przez szyby, drewno iścianki olekkiej konstrukcji
Zasięg: 1–8m, płynna regulacja
Ustawianie progu
czułości zmierzchowej: 2–2000 luksów
Ustawienie czasu: 5 s – 30 min
Światło stałe: przełączalne (4 godz.)
Stopień ochrony: IP 54
*1)
Świetlówki, żarówki energooszczędne, żarówki LED zelektronicznym statecznikiem
(całkowita wydajność wszystkich podłączonych stateczników poniżej podanej wartości).
Dane techniczne
Opis urządzenia
Śruba zabezpieczająca
Stylizowana przesłona
Czujnik wysokiej
częstotliwości
Regulacja czułości zmie-
rzchowej 2–2000 luksów
Ustawianie czasu
załączenia 5 s – 30 min
Ustawianie zasięgu
czujnika 1–8m
Obudowa podnoszona
przy montażu ipod-
łączaniu do zasilania
sieciowego
Dioda świecąca (LED)
Szanowny Kliencie!
Ako kupujúcemu vám voči
predajcovi prináležia zá-
konom stanovené práva.
Pokiaľ takéto práva vo vašej
krajine existujú, naše záruč-
né vyhlásenie ich nekráti ani
inak neobmedzuje. Poskyt-
neme vám 5-ročnú záruku
na bezchybný stav a náleži-
té fungovanie vášho výrob-
ku STEINEL zo série
Professional Sensorik.
Garantujeme, že tento výro-
bok neobsahuje žiadne
materiálové, výrobné ani
konštrukčné chyby. Garan-
tujeme funkčnosť všetkých
elektronických súčiastok
a káblov, ako aj bezchyb-
nosť všetkých použitých
materiálov a ich povrchov.
Uplatnenie záruky
Ak chcete svoj výrobok re-
klamovať, zašlite ho v kom-
pletnom stave a s
uhradenými prepravnými
nákladmi spolu s originál-
nym dokladom o kúpe,
ktorý musí obsahovať dá-
tum kúpy a označenie vý-
robku, svojmu predajcovi
alebo priamo nám na adre-
su NECO SK, a.s. Ružová
111, 019 01 Ilava. Odporú-
čame vám, aby ste si svoj
doklad o kúpe starostlivo
uchovali až do uplynutia
záručnej doby. Za preprav-
né náklady a riziká spojené
so spätným zaslaním ne-
preberá spoločnosť STEI-
NEL žiadnu zodpovednosť.
Informácie o možnostiach
uplatnenia záručného
prípadu nájdete na našej
stránke www.neco.sk
Ak u vás došlo k záručné-
mu prípadu alebo ak máte
otázky týkajúce sa výrobku,
môžete nás kedykoľvek te-
lefonicky kontaktovať na
našej servisnej linke:
+421(0)42 44 56 710.
36 37
Wrazie wątpliwości należy
zidentyfi kować kable prób-
nikiem napięcia, anastęp-
nie ponownie wyłączyć na-
pięcie.
Fazę (L) iprzewód neutral-
ny (N) podłączyć zgodnie
zopisem zacisków. Prze-
wód ochrony podłączyć do
styku uziemiającego ( ).
Wprzewodzie zasilającym
można oczywiście zainsta-
lować wyłącznik sieciowy
do ręcznego włączania
iwyłączania oświetlenia.
Jest to warunkiem dla funk-
cji stałego świecenia lampy
(patrz rozdział Funkcje).
b) Podłączanie przewodu
zasilającego odbiornik
energii
Przewód od odbiornika do
lampy także jest kablem
2- lub 3-żyłowym. Przewód
prądowy lampy należy pod-
łączyć do zacisku oznaczo-
nego literą L’. Przewód neu-
tralny podłącza się do zaci-
sku oznaczonego literą N
razem zprzewodem neu-
tralnym przewodu siecio-
wego. Przewód ochronny
należy podłączyć do styku
uziemiającego.
Ważne: Zamiana przyłączy
może spowodować uszko-
dzenie urządzenia.
7. Zamknąć ponownie obu-
dowę.
8. Ustawić próg czułości
zmierzchowej , czas
izasięg czujnika (patrz
rozdział Funkcje).
9. Założyć stylizowaną
przesłonę izabezpieczyć
przed niepowołanym ścią-
gnięciem za pomocą śruby
zabezpieczającej .
Kąt wykrywania 360°
maks.
8 m
Czujnik HF 3600 jest aktyw-
nym detektorem ruchu, któ-
ry niezależnie od tempera-
tury reaguje na najmniejsze
ruchy. Zintegrowany czujnik
Zasada działania
wysokiej częstotliwości wy-
syła fala elektromagnetycz-
ne owysokiej częstotliwo-
ści (5,8GHz) iodbiera ich
odbicie. Przy najmniejszym
ruchu wobszarze wykrywa-
nia czujnik rejestruje zmianę
wodbiciu fal. Mikropro-
cesor prawie natychmiast
generuje wówczas rozkaz
„włączyć światło”. Możliwe
jest wykrywanie ruchu przez
drzwi, szyby szklane lub
cienkie ściany.
Przed przystąpieniem
do wszelkich prac przy
czujniku należy odłączyć
napięcie zasilające!
Przewód zasilający,
który należy podłączyć
podczas montażu, nie
może być pod napię-
ciem. Dlatego najpierw
należy wyłączyć prąd
isprawdzić brak napię-
cia za pomocą próbnika.
Podczas instalacji czuj-
nika wykonywana jest
praca przy obecności
napięcia sieciowego.
Dlatego należy ją wyko-
nać fachowo, zgodnie
zobowiązującymi
przepisami dotyczącymi
instalacji ipodłączania
do zasilania elektrycz-
nego. (
D
-VDE 0100,
A
-ÖVE-EN 1,
-SEV
1000)
Czujnik należy zabez-
pieczyć wyłącznikiem
ochronnym omocy
10A.
Maksymalna średnica
przewodu sieciowego
może wynosić 10mm.
Zasady bezpieczeństwa
Czynności montażowe:
1. Zdjąć stylizowaną prze-
słonę , 2. Otworzyć obu-
dowę , 3. Zaznaczyć roz-
mieszczenie otworów,
4. Wywiercić otwory, założyć
kołki rozporowe (Ø 6 mm),
5. Wyłamać otwory w ścian-
ce do wprowadzenia prze-
wodu natynkowego lub
podtynkowego (w zależno-
ści od potrzeb) i przykręcić
obudowę. 6. Przeprowadzić
ipodłączyć przewód siecio-
wy iprzewód odbiornika. W
przypadku przewodu natyn-
kowego stosować zaślepki
uszczelniające.
a) Podłączenie sieciowego
przewodu zasilającego
Przewód zasilający jest
kablem 2- lub 3-żyłowym:
L = faza
N = przewód neutralny
PE = przewód ochronny
Instalacja/montaż na ścianie
Przewód do instalacji
natynkowej zuchwytem
naściennym
Wskazówka: Do montażu
na ścianie można używać
również załączonego
uchwytu naściennego do
naroży wewnętrznych.
Wten sposób można wy-
godnie poprowadzić prze-
wody za czujnikiem od góry
iprzez otwór dla przewodu
zasilającego natynkowego.
Przewód do insta-
lacji podtynkowej
Przewód do insta-
lacji natynkowej
Ø 6 mm
Przewód zasilania
sieciowego
Przewód zasilający
odbiornik energii
38 39
Montaż narożnego uchwytu naściennego
Za pomocą dołączonych
narożnych uchwytów na-
ściennych można bezpro-
blemowo zamontować czuj-
nik ruchu wrogach ina na-
rożnikach budynków. Nale-
ży użyć narożnego uchwytu
naściennego jako szablonu
podczas wiercenia otwo-
rów. Dzięki temu otwory zo-
staną wywiercone pod pra-
widłowym kątem, amon-
taż uchwytu będzie bezpro-
blemowy.
Funkcje
Wymagany czas świecenia
podłączonej lampy można
regulować płynnie wzakre-
sie od ok.5s do maks.
30min. Pokrętło regulacyj-
ne obrócone do oporu wle-
wo: najkrótszy czas, ok.5s
(ustawienie fabryczne), po-
krętło regulacyjne obrócone
do oporu wprawo: najdłuż-
szy czas, ok.30min. Każdy
ruch zarejestrowany przed
upływem tego czasu powo-
duje rozpoczęcie odliczania
od nowa.
Przy ustawianiu zasięgu
wykrywania ipodczas wy-
konywania testu działania
zaleca się ustawienie naj-
krótszego czasu.
Wskazówka: Po każdym
wyłączeniu lampy ponowne
wykrywanie ruchów zostaje
przerwane na czas ok.2se-
kund. Dopiero po upływie
tego czasu czujnik zareagu-
je na ponowny ruch iwłą-
czy światło.
Żądany próg załączania
czujnika można płynnie
regulować wzakresie od
ok. 2 do 2000luksów.
Pokrętło regulacyjne obróco-
ne do oporu w prawo: pra-
ca przy świetle dziennym —
próg czułości ok. 2000 luk-
sów (ustawienie fabryczne).
Pokrętło regulacyjne obró-
cone do oporu wlewo: tryb
pracy ozmierzchu przy ok.
2luksach
Podczas ustawiania zasię-
gu czujnika itestu działania
obrócić pokrętło regulacyj-
ne do oporu wprawo.
2–2000luksów
5 s – 30 min
Ustawianie czułości zmierzchowej
(progu czułości czujnika)
Ustawianie czasu
(opóźnienia wyłączania)
Żądany zasięg czujni-
ka można ustawiać płyn-
nie wzakresie od ok.1m
do maksymalnego zasięgu
wynoszącego ok.8m. Po-
krętło regulacyjne obróco-
ne do oporu wlewo ozna-
cza minimalny zasięg czuj-
nika (ok.1m / ustawienie
fabryczne). Pokrętło regu-
lacyjne obrócone do opo-
ru wprawo oznacza mak-
symalny zasięg czujnika
(ok.8m).
Dodatkowe funkcje włączane wyłącznikiem sieciowym
Jeżeli w przewodzie za-
silającym zainstalowany
jest wyłącznik sieciowy, to
oprócz zwykłego włączania
i wyłączania podłączonej
lampy, możliwe są nastę-
pujące funkcje.
Ważne: Kilkakrotne naci-
skanie przełącznika powin-
no następować szybko po
sobie (wzakresie 0,5–1s).
1) Włączanie światła:
2 x wyłączyć i włączyć
wyłącznik. Lampa jest usta-
wiona na stałe świecenie
przez 4godziny (świeci
czerwona dioda świecąca
za soczewką).
Następnie przechodzi auto-
matycznie na tryb pracy czuj-
nika (czerwona dioda gaśnie).
2) Wyłączanie światła:
1 x wyłączyć i włączyć wy-
łącznik. Lampa gaśnie lub
przechodzi po upływie 15s
na tryb pracy czujnika.
4 godzin
2 x wyłączyć/włączyć
1) Włączanie światła:
1 x wyłączyć i włączyć
wyłącznik sieciowy.
Lampa będzie świecić
w zaprogramowanym
czasie.
2) Wyłączanie światła:
1 x wyłączyć i włączyć
wyłącznik.
Podłączona lampa gaśnie
lub przechodzi po upływie
15s na tryb pracy czujnika.
5 s – 30 min
1 x wyłączyć/włączyć
1–8m
Tryb pracy czujnika
Światło stałe
Ustawianie zasięgu czujnika
(czułości)
40 41
Przykłady podłączenia
1. Lampa bez przewodu zerowego 2. Lampa z przewodem zerowym
3. Podłączenie przez przełącznik
szeregowy dla trybu ręcznego
iautomatycznego
4. Podłączenie przez przełącznik scho-
dowy dla stałego oświetlenia i trybu
automatycznego
Pozycja I: tryb automatyczny
Pozycja II: ręczne włączanie stałego
świecenia
Uwaga: wyłączenie urządzenia nie jest
możliwe, można tylko przełączać między
pozycją I a pozycją II.
1) np.: 1–4 żarówek x 100 W
2) odbiornik energii, oświetlenie opoborze mocy maks. 1000 W (patrz Dane techniczne)
3) zaciski podłączeniowe czujnika
4) wyłącznik wewnątrz budynku
5) wyłącznik wewnątrz budynku, tryb ręczny/automatyczny
6) wyłącznik schodowy wewnątrz budynku, tryb automatyczny, stałe oświetlenie
Usterki
Usterka Przyczyna Usuwanie
brak napięcia zasilającego
czujnik
przepalony bezpiecznik,
wyłączony wyłącznik
sieciowy
zwarcie
wyłączony dodatkowy
przełącznik schodowy
przepalony bezpiecznik
założyć nowy bezpiecz-
nik, włączyć wyłącznik
sieciowy, sprawdzić prze-
wód próbnikiem napięcia
sprawdzić przyłącza
włączyć
założyć nowy bezpiecz-
nik, ewentualnie spraw-
dzić przyłącze
czujnik nie włącza się
uszkodzona żarówka
przy dziennym trybie
pracy ustawiono próg
czułości zmierzchowej
dla nocnego trybu pracy
wyłączony dodatkowy
przełącznik schodowy
przepalony bezpiecznik
wymienić żarówkę
ustawić ponownie
włączyć
założyć nowy bezpiecz-
nik, ewentualnie spraw-
dzić przyłącze
czujnik nie wyłącza się
w obszarze wykrywania
czujnika ciągle coś się
porusza
włączona funkcja stałego
świecenia (świeci czerwo-
na dioda świecąca)
inne czujniki podłączone
równoległe są jeszcze
aktywne
sprawdzić obszar wy-
krywania czujnika
wyłączyć stałe świecenie
odczekać, aż upłynie
ustawiony czas innych
czujników
czujnik stale włącza się
i wyłącza
w obszarze wykrywania
czujnika porusza się
rana, kwiatek itp. i na
skutek ruchu uaktywnia
na nowo czujnik
sprawdzić obszar wy-
krywania czujnika
42 43
Eksploatacja/konserwacja
Czujnik nadaje się do
automatycznego włączania
światła. Urządzenie nie
nadaje się do specjalnych
instalacji antywłamanio-
wych, ponieważ nie jest
wyposażone wprzewidzia-
ne przepisami zabezpie-
czenie antysabotażowe.
Zabrudzoną powierzchnię
czujnika można oczyścić
wilgotną szmatką ( bez
użycia środków czysz-
czących).
Deklaracja zgodności z normami
Produkt spełnia wymogi:
- dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,
- dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,
- dyrektywy RoHS 2011/65/WE,
- dyrektywy R&TTE 1999/05/WE,
- dyrektywy WEEE 2012/19/WE.
Deklaracja gwarancji
Instrucţiuni de montare
vă mulţumim pentru în-
crederea manifestată prin
achiziţionarea noului dvs.
senzor de înaltă frecvenţă
STEINEL. V-aţi decis pentru
un produs de înaltă calitate,
fabricat, testat și ambalat
cu cea mai mare grijă.
Înainte de efectuarea lucră-
rilor de instalare, vă rugăm
să parcurgeţi prezentele
instrucţiuni de montare,
deoarece numai o instalare
și o punere în funcţiune
corespunzătoare asigură o
funcţionare de lungă durată,
abilă și fără defecţiuni.
Vă dorim să vă bucuraţi de
noul dumneavoastră senzor.
Dimensiuni (Î x l x A): 120 x 77 x 42 mm
Putere:
Becuri cu incandescenţă, max. 1000 W la 230 V AC
Tub uorescent, max. 500 W la cos ϕ = 0,5,
sarcină inductivă la 230 V AC
6 x max. 58 W, C ≤ 132 μF
la 230 V AC
*1)
Alimentare de la reţea: 230 – 240 V/50 Hz
Loc de utilizare: În interiorul clădirilor
Senzori: 5,8 Ghz, înaltă frecvenţă
Putere de emisie: aprox. 1 mW
Unghi de detecţie: 360° cu unghi de deschidere de 140°
eventual prin sticlă, lemn și pereţi subţiri
Raza de acţiune: 1 – 8 m, reglabilă continuu
Luminozitate de comutare: 2 – 2000 lucși
Temporizare: 5 sec. – 30 min.
Aprindere permanentă: comutabilă (4 ore)
Grad de protecţie: IP 54
*1)
Lămpi cu tub fl uorescent, lămpi cu consum redus de energie, lămpi cu LED-uri cu
balast electronic (capacitatea totală a tuturor balasturilor conectate sub valoarea
indicată).
Date tehnice
Descrierea produsului
Șurub de siguranţă
Mască decorativă
Senzor HF
Luminozitate de comu-
tare 2 – 2000 lucși
Temporizare
5 sec. – 30 min.
Reglare rază de
acţiune 1 – 8 m
Carcasă, se poate
deschide, pentru
montaj și conectare la
reţea
Diodă luminoasă (LED)
Stimate client,
Jako kupującemu w razie
potrzeby przysługują Pań-
stwu w stosunku do sprze-
dającego prawa z tytułu rę-
kojmi. O ile prawa te obo-
wiązują w Państwa kraju, to
nie ulegają one na podsta-
wie naszej deklaracji gwa-
rancji ani skróceniu ani
ograniczeniu. Udzielamy
Państwu 5-letniej gwarancji
na nienaganną ja-kość i
prawidłowe funkcjonowanie
zakupionego przez Państwa
profesjonalnego produktu
techniki czujników firmy
STEINEL. Gwarantujemy, że
produkt ten jest wolny od
wad materiałowych, produ-
k-cyjnych i konstrukcyj-
nych. Gwarantujemy prawi-
dłowe funkcjonowanie
wszystkich podzespołów
elek-tronicznych i kabli,
a także, że wszystkie zasto-
sowane materiały i ich
powierzchnie są wolne
od wad.
Dochodzenie roszczeń
Gwarancja jest ważna jedy-
nie kompletnie wypełniona
z podpisem Sprzedawcy
potwierdzającym wa-runki
gwarancji. Gwarancja na
sprzedany towar konsump-
cyjny nie wyłącza, nie ogra-
nicza ani nie za-wiesza
uprawnień kupującego wy-
nikających z rękojmi/nie-
zgodności towaru z umową
na podstawie dowodu za-
kupu. Z tego powodu zale-
camy staranne przechowy-
wanie dowodu zakupu.
Reklamowany towar w sta-
nie kompletnym prosimy
przesłać do swojego Sprze-
dawcy lub bezpośrednio do
„LŁ” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
(dawniej „Lange Łukaszuk”
spółka jawna) ul. Wrocław-
ska 43, Byków, 55-095
Mirków, tel. 71 39-80-841
Dostawcami uszkodzonych
urządzeń do zakładu serwi-
sowego „LŁ” Spółka
z ograniczoną odpowie
-dzialnością sp. k. (dawniej
„Lange Łukaszuk” sp. j.)
są spedytorzy DHL,
Schenker lub Poczta Polska
- przesyłka zwykła.
W przypadku pytań doty-
czących gwarancji oraz
produktów jesteśmy do-
stępni pod numerem
telefonu +48– 71 398 08 18.
/