STEINEL HF 3360 Specyfikacja

Marka
STEINEL
Kategoria
czujniki ruchu
Model
HF 3360
Rodzaj
Specyfikacja
87
Po podłączeniu do zasilania sieciowego i zamknięciu obu-
dowy można uruchomić urządzenie. Stylizowana przesłona
zapewnia trzy możliwości ustawienia.
Funkcje
Ustawianie zasięgu wykrywania czujnika
Żądany zasięg wykrywania czujnika można ustawiać bezstop-
niowo w zakresie od ok. 1 m do maksymalnego zasięgu
wynoszącego ok. 8 m.
Pokrętło regulacyjne obrócone do oporu w lewo oznacza
minimalny zasięg czujnika (ok. 1 m), pokrętło regulacyjne
obrócone do oporu w prawo oznacza maksymalny zasięg
czujnika (ok. 8 m).
O
prawa oświetleniowa bez przewodu neutralnego
Oprawa oświetleniowa z przewodem neutralnym
Podłączenie przez przełącznik dwugrupowy dla
trybu ręcznego i automatycznego
Podłączenie przez przełącznik schodowy dla
stałego oświetlenia i trybu automatycznego
Położenie I: tryb automatyczny
Położenie II: tryb ręczny
funkcja stałego świecenia
Uwaga: wyłączenie instalacji nie jest możliwe, można
tylko przełączać pomiędzy położeniem I a położeniem II.
a) odbiorniki energii, oświetlenie o poborze mocy
maks 2000 W (patrz Dane techniczne)
b) zaciski przyłączeniowe czujnika ruchu
c) wyłącznik wewnątrz budynku
d) przełącznik dwugrupowy wewnątrz budynku,
tryb ręczny, tryb automatyczny
e) przełącznik schodowy wewnątrz budynku,
tryb automatyczny, stałe świecenie
Podłączanie równoległe kilku czujników wysokiej
częstotliwości (bez rys.)
Należy uważać, aby nie przekroczyć maksymalnej mocy
przyłączeniowej czujnika. Ponadto należy podłączyć
wszystkie urządzenia do jednej fazy.
Przykłady podłączenia
(ustawienie fabryczne:
praca przy świetle dziennym,
2000 luksów)
Ustawianie progu czułości zmierzchowej
(ustawienie fabryczne:
zasięg czujnika ok. 1 m)
Czujnik HF 3360 jest aktywnym detektorem ruchu, który
reaguje — niezależnie od temperatury — na najmniejsze
ruchy. Zintegrowany czujnik wysokiej częstotliwości wysyła
fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
(5,8 GHz) i odbiera ich odbicie. Przy najmniejszym ruchu
w obszarze wykrywania czujnik rejestruje zmianę w odbiciu
fal. Mikroprocesor generuje prawie natychmiast rozkaz
„włączyć światło”. Możliwe jest wykrywanie ruchu
przez drzwi, szyby szklane lub cienkie ściany.
Zasada działania
Instrukcja montażu
S
zanowny Nabywco!
PL
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
n
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy przy
czujniku należy odłączyć napięcie zasilające!
n
Przewód zasilający, który należy podłączyć podczas
montażu, nie może być pod napięciem. Dlatego
najpierw należy wyłączyć prąd i sprawdzić brak
napięcia przy użyciu próbnika napięcia.
n
Podczas instalacji czujnika wykonywana jest praca przy
obecności napięcia sieciowego. Dlatego należy ją
wykonać fachowo i zgodnie z obowiązującymi
w danym kraju przepisami dotyczącymi instalacji
i podłączania do zasilania elektrycznego.
(np.:
D
VDE 0100,
A
– ÖVE-EN 1,
– SEV 1000)
Opis urządzenia
Montaż standardowy
Montaż w sufitowej puszce instalacyjnej
Element podstawowy
Przewód do instalacji podtynkowej
Przewód do instalacji natynkowej
Zaciski wtykowe
Montaż płytki z czujnikiem
Ustawianie zasięgu czujnika (1–8 m)
Regulacja czułości zmierzchowej (2–2000 luksów)
Ustawianie czasu (5 s – 15 min)
Zakładanie przesłony stylizowanej
Otwór odpływowy przy montażu na ścianie
(w razie potrzeby otworzyć)
Otwór odpływowy przy montażu na suficie
(w razie potrzeby przewiercić wiertłem 5 mm)
Dziękujemy za okazane zaufanie i zakup nowego czujnika
wysokiej częstotliwości firmy STEINEL. Wybraliście Pań-
stwo wyrób wysokiej jakości, który wyprodukowano, przete-
stowano i zapakowano z największą starannością.
Przed uruchomieniem prosimy zapoznać się z poniższą
instrukcją montażu. Tylko prawidłowa instalacja i urucho-
mienie urządzenia zapewniają długoletnią, niezawodną
i bezusterkową eksploatację.
Życzymy Państwu wiele radości z użytkowania nowego
czujnika wysokiej częstotliwości.
Do montażu w rogach lub na narożnikach dostępny jest
opcjonalny uchwyt narożny (czarny — nr art 648015 lub
biały — nr art. 648114).
Przewód zasilający jest kablem 3-żyłowym:
L = przewód fazowy
N = przewód neutralny
PE = przewód ochronny
W razie uszkodzenia uszczelki gumowej otwory do prze-
prowadzenia przewodów należy uszczelnić za pomocą
uszczelki dwuprzeponowej M 16 lub M 20 (stopień ochrony
co najmniej IP 54).
Obok uszczelek gumowych zaznaczony jest otwór spus-
towy skroplin. W razie potrzeby należy go przebić.
Wskazówka dotycząca montażu na suficie: Na przesłonie
naprzeciwko otworu czujnika zaznaczony jest otwór
spustowy skroplin. W razie potrzeby należy go przebić.
Wskazówki instalacyjne
86
1–8 m
2–2000 luksów
Tryb samouczenia
Po pojawieniu się warunków świetlnych, przy których
w przyszłości czujnik ruchu powinien się włączyć w razie
detekcji ruchu, należy ustawić regulator na . Po upływie
10 s zostanie zapamiętana jasność otoczenia.
Wymagany próg czułości czujnika można ustawić płynnie
w zakresie ok. 2–2000 luksów. Pokrętło regulacyjne
obrócone do oporu w lewo oznacza pracę o zmierzchu –
próg czułości ok. 2 luksów. Pokrętło regulacyjne obrócone
do oporu w prawo oznacza tryb samouczenia, a obrócone
nie do końca w prawo — pracę przy świetle dziennym
próg czułości ok. 2000 luksów (ustawienie fabryczne).
PL
BDAL_HF 3360_26spr_BDAL_HF 3360_24spr.qxp 05.09.14 15:24 Seite 87
89
HF 3360
Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 95 x 95 x 57 mm
Moc:
Żarówki, maks. 2000 W przy 230 V AC
Świetlówka, maks. 1000 W przy cos ϕ = 0,5, obciążenie indukcyjne
przy 230 V AC
8 x maks. 58 W, C ≤ 176 µF
przy 230 V AC
*1)
Zasilanie napięciem: 230–240 V, 50 Hz
Zalecana wysokość montażu: 2,5 m
Miejsce instalacji: wewnątrz budynków
Czujnik: wysokiej częstotliwości 5,8 GHz
Moc nadawcza: ok. 1 W
Kąt wykrywania czujnika: 360° z kątem rozwarcia 180°,
ewent. przez szyby szklane, drewno i ścianki lekkiej konstrukcji
Zasięg czujnika: ustawiany płynnie w zakresie 1–8 m
Ustawianie progu czułości
zmierzchowej: 2–2000 luksów
Ustawianie czasu załączenia: 5 s – 15 min
Stałe świecenie: przełączalne (4 godz.)
Stopień ochrony: IP 54
Zakres temperatur: - 20°C do + 50°C
*1)
Świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy LED z elektronicznym statecznikiem (łączna pojemność wszystkich połączonych stateczników
poniżej podanej wartości).
Dane techniczne
Tryb pracy czujnika
1) Włączanie światła (gdy oprawa jest wyłączona):
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Lampa będzie świecić w zaprogramowanym czasie.
2) Wyłączanie światła (gdy oprawa jest włączona):
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Oprawa gaśnie lub przechodzi na tryb pracy czujnika.
Funkcja stałego świecenia
5 s 15 min
Tryb stałego świecenia
1) Włączanie stałego świecenia:
2 x wyłączyć i włączyć wyłącznik. Oprawa jest ustawiona
na 4 godziny na tryb stałego świecenia (świeci czerwona
dioda świecąca). Następnie przechodzi automatycznie na
tryb pracy czujnika (gaśnie czerwona dioda świecąca).
2) Wyłączanie stałego świecenia:
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Oprawa gaśnie lub przechodzi na tryb pracy czujnika.
4 godziny
J
eśli w przewodzie zasilającym jest zainstalowany wyłącz-
n
ik sieciowy, to oprócz zwykłego włączania i wyłączania
o
prawy można ustawić następujące funkcje:
W
ażne: Kilkakrotne naciskanie wyłącznika należy wykonać
r
az za razem w krótkich odstępach (w czasie 0,5–1 s).
1 x wyłączyć i włączyć
wyłącznik sieciowy
2 x wyłączyć i włączyć
88
Funkcje
Ustawianie czasu świecenia (opóźnienie wyłączenia)
5 s 15 min
Czujnik nadaje się do automatycznego włączania światła.
Urządzenie nie nadaje się do specjalnych instalacji anty-
włamaniowych, ponieważ nie jest wyposażone w przewi-
dziane przepisami zabezpieczenie antysabotażowe.
Zabrudzoną powierzchnię czujnika można oczyścić wilgot-
ną szmatką (bez użycia środków czyszczących).
Eksploatacja/konserwacja
Produkt spełnia wymogi:
- dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE
- dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
- dyrektywy RoHS 2011/65/WE
- dyrektywy WEEE 2012/19/WE
Deklaracja zgodności z normami
(ustawienie fabryczne:
ok. 5 s)
Wymagany czas świecenia oprawy można regulow
bezstopniowo w zakresie od ok. 5 s do maks 15 min
(
zakupiony czujnik ruchu jest fabrycznie ustawiony na
minimalny czas). Każdy kolejny ruch zarejestrowany
przed upływem ustawionego czasu powoduje ponowne
uruchomienie zegara.
Funkcja włączania impulsowego
Za pomocą funkcji włączania impulsowego pobudzane
jest przez 2 s wyjście czujnika (np. dla automatycznego
przełącznika schodowego).
PL
BDAL_HF 3360_26spr_BDAL_HF 3360_24spr.qxp 05.09.14 15:24 Seite 89
HF 3360 este un semnalizator de miµcare activ µi
reacøionea - dependent de temperaturå - la cele
mai mici miµri. Senzorul de frecvenøå înaltå inte-
grat emite unde electromagnetice de înal frec-
venøå (5,8 GHz) µi recepøioneazå ecoul lor. La
cea mai micå miµcare în zona de detecøie, senzo-
rul înregistreazå modificarea ecoului. Un micropro-
cesor declaeazå aproape instantaneu comanda
"Aprinde lumina". Detectarea miµcårii este posibilå
µi prin obstacole: uµi de lemn, pereøi subøiri, sticlå.
Principiul de funcøionare
Instrucøiuni de montare
Stimate client,
R
O
Indicaøii de siguranøå
n Înaintea începerii oricårei lucråri la senzor se
va întrerupe alimentarea cu energie electricå!
n La montare cablul electric care urmeazå så
fie racordat nu trebuie fie sub tensiune.
Din acest motiv în primul rând se decuplea-
zå curentul µi se verificå absenøa acestuia cu
un testor de tensiune.
n Instalarea senzorului presupune lucrul la
tensiunea de reøea. De aceea µi acest lucru
trebuie realizat în mod profesional, conform
prevederilor de instalare µi a condiøiilor de
racordare specifice øårii. (
D
-VDE 0100,
A
VE-EN 1,
-SEV 1000)
Descrierea aparatului
Montare standard
Montare în dozele îngropate în tavan
Element de bazå
Cablu de alimentare sub tencuia
Cablu de alimentare aparent
Borne de pri
Amplasarea carcasei senzorului
Reglarea razei de acøiune (1 – 8 m)
Reglarea crepusculariøii (2 – 2000 lucşi)
Reglarea timpului (5 sec. – 15 min.)
ezarea carcasei decorative cu design modern
Orificiu de evacuare la montarea pe perete
(se deschide dacå este cazul)
Orificiu de evacuare la montajul pe tavan
(se deschide prin perforare cu un burghiu
de 5 mm, dacå este cazul)
M
uløumim pentru încrederea acordatå prin cum-
p
årarea noului dumneavoastrå senzor de înaltå
frecvenøå STEINEL. Aøi ales un produs de cali-
tate înaltå, care este fabricat, testat µi ambalat
cu mare atenøie. Înainte de instalare, vå rugåm
så citiøi cu atenøie aceste instrucøiuni de monta-
r
e. Pentru cå numai o instalare µi o punere în
f
uncøiune corespunzåtoare garanteazå o
funcøionare îndelungatå, fidelå µi fårå probleme.
Vå dorim så vå bucuraøi de noul dumnea-
voastrå senzor de înaltå frecvenøå.
Pentru montarea pe coløurile interioare sau ex-
terioare, poate fi comandat opøional un suport
de perete (Art. nr. 648015 negru sau 648114 alb).
Alimentarea la reøea se efectueazå printr-un
cablu trifazat:
L = faza
N = cablul de nul
PE = cablul de protecøie
În cazul deteriorårii garniturilor de etanµare,
orificiile de intrare a cablurilor trebuie etanµate
cu un µtuø cu membranå dublå M 16 respectiv
M 20 (IP min. 54). Pe lângå garniturile de
etanµare este prevåzut µi un orificiu pentru apa
de condensare. Acesta trebuie deschis atunci
când este necesar.
Indicaøii pentru montarea pe tavan: Pe carcasa
decorativå, vis-a-vis de orificiul senzorului este
prevåzut µi un orificiu de scurgere a apei. Aces-
ta trebuie deschis atunci când este necesar.
Instrucøiuni de instalare
90
Jako kupującemu w razie potrzeby przysługują Państwu
w stosunku do sprzedającego prawa z tytułu rękojmi.
O ile prawa te obowiązują w Państwa kraju, to nie ulega-
ją one na podstawie naszej deklaracji gwarancji ani skró-
ceniu ani ograniczeniu. Udzielamy Państwu 5-letniej
gwarancji na nienaganną jakość i prawidłowe funkcjono-
wanie zakupionego przez Państwa profesjonalnego pro-
duktu techniki czujniw firmy STEINEL. Gwarantujemy,
że produkt ten jest wolny od wad materiałowych, pro-
dukcyjnych i konstrukcyjnych. Gwarantujemy prawidłowe
funkcjonowanie wszystkich podzespołów elektronicz-
nych i kabli, a także, że wszystkie zastosowane materiały
i ich powierzchnie są wolne od wad.
Dochodzenie roszcz
Gwarancja jest ważna jedynie kompletnie wypełniona
z podpisem Sprzedawcy potwierdzającym warunki gwa-
rancji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupu-
jącego wynikających z rękojmi/niezgodności towaru
z umo na podstawie dowodu zakupu. Z tego powodu
zalecamy staranne przechowywanie dowodu zakupu.
Reklamowany towar w stanie kompletnym prosimy prze-
słać do swojego Sprzedawcy lub bezpośrednio do „LŁ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.(dawniej
„Lange Łukaszuk” spółka jawna) ul. Wrocławska 43,
Byków, 55-095 Mirków, tel. 71 39-80-841.
Dostawcami uszkodzonych urządzeń do zakładu serwi-
sowego „LŁ” Spółka z ograniczoną odpowie-dzialnością
sp. k. (dawniej „Lange Łukaszuk” sp. j. ) są spedytorzy
DHL, Schenker lub Poczta Polska - przesyłka zwykła.
W przypadku pytań dotyczących
gwarancji oraz produktów jesteśmy
dostępni pod numerem telefonu
ul. Wrocławska 43, Byków,
55-095 Mirków, tel. 71 39-80-841.
Deklaracja gwarancji
U
sterki
Usterka Przyczyna Usuwanie
C
zujnik bez napięcia
n
uszkodzony bezpiecznik,
nie włączony
n
zwarcie
n
wyłączony dodatkowy przełącznik
schodowy
n
uszkodzony bezpiecznik
n
wymienić bezpiecznik, włączyć
wyłącznik sieciowy, sprawdzić
p
rzewód próbnikiem napięcia
n
sprawdzić połączenia elektryczne
n
włączyć
n
wymienić bezpiecznik, ewentualnie
sprawdzić podłączenia elektryczne
Czujnik nie włącza się
n
uszkodzona żarówka
n
przy dziennym trybie pracy usta-
wiono próg czułości dla nocnego
trybu pracy
n
wyłączony dodatkowy przełącznik
schodowy
n
uszkodzony bezpiecznik
n
wymienić żarówkę
n
ustawić na nowo
n
włączyć
n
wymienić bezpiecznik, ewentualnie
sprawdzić podłączenia elektryczne
Czujnik nie wyłącza się
n
w obszarze wykrywania czujnika
ciągle coś się porusza
n
włączona funkcja stałego świecenia
(świeci czerwona dioda świecąca)
n
inne czujniki podłączone równolegle
są jeszcze aktywne
n
skontrolować obszar wykrywania
czujnika
n
wyłączyć stałe oświetlenie
n
odczekać, aż uynie ustawiony
czas innych czujników
Czujnik stale włącza się i wyłącza
n
w obszarze wykrywania czujnika
porusza się firana, kwiatek itp. i na
skutek ruchu uaktywnia na nowo
czujnik
n
skontrolować obszar wykrywania
czujnika
Dioda świecąca miga szybko
(ok. 5 x na sekundę)
n
podłączono za duże obciążenie
n
zmniejszyć obciążenie lub zainsta-
lować stycznik
91
RO
BDAL_HF 3360_26spr_BDAL_HF 3360_24spr.qxp 05.09.14 15:24 Seite 91
/