STEINEL ST 602611 Specyfikacja

Kategoria
Czujniki ruchu
Typ
Specyfikacja
- 31 -- 30 -
Tento výrobok spĺňa
- smernicu o nízkom napätí 2006/95/ES,
- smernicu o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES.
Tento výrobok značky
STEINEL bol vyrobený
s maximálnou dôslednosťou,
skontrolovaný z hľadiska
funkčnosti a bezpečnosti
podľa platných predpisov a
následne podrobený náhodnej
kontrole.
Spoločnosť STEINEL preberá
záruku za bezchybný stav a
funkčnosť.
Záručná doba je 36 mesiacov
a začína plynúť dňom predaja
spotrebiteľovi. Odstránime
nedostatky, ktoré vyplývajú
z chyby materiálu alebo výrob-
nej chyby, záručné plnenie sa
uskutočňuje opravou alebo
výmenou chybných dielov
podľa nášho uváženia.
Záručné plnenie sa nevzťahuje
na poškodenie opotrebováva-
ných dielov, na škody a nedo-
statky, ktoré vznikli nespráv-
nym používaním alebo
údržbou, a ani na poškodenie
v dôsledku pádu prístroja.
Ďalšie následné škody na
cudzích objektoch sú zo
záruky vylúčené.
Záruka je platná len vtedy, ak
sa nerozobraný prístroj spolu
s pokladničným blokom alebo
faktúrou (dátum kúpy a pečiat-
ka predajcu) zašle dôkladne
zabalený do príslušnej servis-
nej stanice alebo sa počas
prvých 6 mesiacov odovzdá
predajcovi.
Servis pre opravy:
Po uplynutí záručnej doby
alebo v prípade chýb, na ktoré
sa nevzťahuje záruka, sa o
možnosti opravy informujte na
najbližšej servisnej stanici.
Technické údaje
Záruka funkčnosti
Vyhlásenie o zhode
Rozmery (v x š x h): 100 x 120 x 120 mm
Výkon:
žiarovky, max. 1000 W pri 230 V AC
žiarivky, max. 500 W pri cos ϕ = 0,5,
induktívne zaťaženie pri 230 V AC
6 x à 58 W, C ≤ 132 μF
pri 230 V AC *1)
Sieťová prípojka: 230 – 240 V, 50 Hz
Uhol snímania 360° s uhlom otvorenia 180°
Rozsah vychýlenia senzora: jemné doladenie ± 10°
Dosah: max. 12 m (elektronicky stabilizovaný)
Nastavenie času: 10 s – 15 min.
Nastavenie stmievania: 2 – 2000 lx
Krytie: IP 54
Trieda ochrany: II
Teplotný rozsah: -20 °C až +50 °C
*1) Žiarivkové svietidlá, energeticky úsporné žiarovky, LED svietidlá s elektronickým predradeným
prístrojom (celková kapacita všetkých pripojených predradených prístrojov pod uvedenou hodnotou)
n
Mocowanie na suficie
Uwaga: Montaż oznacza
podłączenie do zasilania
sieciowego. 230V to napię-
cie niebezpieczne dla życia!
Dlatego najpierw należy
wyłączyć prąd isprawdzić
brak napięcia za pomocą
próbnika. Podczas instalacji
czujnika wykonywana jest
praca przy obecności
napięcia sieciowego; dlate-
go należy ją wykonać
fachowo, zgodnie zprzepi-
sami VDE0100. Czujnik
ruchu należy zabezpieczyć
wyłącznikiem ochronnym
oprądzie 10A. Miejsce
montażu powinno być
oddalone oco najmniej
50cm od lampy, ponieważ
promieniowanie cieplne
może powodować błędne
działanie systemu.
Wpierwszej kolejności
należy zdjąć pokrywę obu-
dowy5 wdół, lekko naci-
skając dwa wgłębienia
ijednocześnie obracając ją
przeciwnie do ruchu wska-
zówek zegara.
Wkrętakiem wykręcić obie
śruby mocujące1 (wlewo)
iwyciągnąć płytę montażo-
wą. Nie odłączać przewo-
dów od gniazda wejściowe-
go lecz wyjąć gniazdo, deli-
katnie je pociągając.
Włożyć dołączoną zatyczkę
gumową do płytki monta-
żowej. Przytrzymać płytkę
montażową przy suficie
izaznaczyć miejsca otwo-
rów, uważając na położenie
przewodu podtynkowego,
anastępnie wywiercić
otwory iwłożyć kołki. Zasa-
da działania przełącznika
wymaga wprowadzenia do
środka conajmniej dwuży-
łowego kabla do odbiorni-
ka. Wtym celu zatyczki
gumowe można przebić
śrubokrętem. Do wykona-
nia okablowania natynko-
wego przewidziano dwa
wycięcia na pokrywie obu-
dowy
5. Można je łatwo
przebić.
Po przeprowadzeniu kabli
można przykręcić płytkę
montażową. Na koniec
należy ponownie założyć
izablokować pokrywę obu-
dowy5.
n Podłączenie przewodu
zasilającego
Przewód zasilający jest
kablem 2- lub 3-żyłowym.
L = przewód prądowy
(najczęściej czarny,
brązowy lub szary)
N = przewód zerowy
(najczęściej niebieski)
PE = ewentualny przewód
ochronny
(zielony/żółty)
Wrazie wątpliwości należy
zidentyfikować kable prób-
nikiem napięcia, anastęp-
nie ponownie wyłączyć
napięcie. Gniazdo wejścio-
we służy do podłączenia
przewodu zasilającego.
Przewód prądowy (L) nale-
ży podłączyć do pierwsze-
go zacisku od góry (patrz:
strzałka), a przewód zerowy
(N) do drugiego zacisku.
Jeżeli zielono-żółty prze-
wód ochronny jest obecny,
to podłączyć ten przewód
do odpowiedniego zacisku
dolnego.
n Podłączanie przewodu
zasilającego odbiornika
energii
Przewód zasilający odbior-
nika energii (np. do lampy)
jest również kablem 2- lub
3-żyłowym. Należy go pod-
łączyć do zacisków N i L’.
Przewód prądowy odbiorni-
ka (kabel czarny lub brązo-
wy) należy podłączyć do
zacisku oznaczonego literą
L’. Przewód zerowy (kabel
niebieski) należy podłączyć
do zacisku oznaczonego
literą N razem z przewo-
dem zerowym zasilania sie-
ciowego. Ewentualnie
dostępny zielono-żółty
przewód ochronny należy
podłączyć do dolnego
zacisku.
Ważne: Pomylenie
przewodów jest przyczyną
późniejszego zwarcia
wurządzeniu lub wskrzyn-
ce bezpieczników. W takim
przypadku należy jeszcze
raz zidentyfikować
poszczególne żyły przewo-
dów i na nowo podłączyć.
W przewodzie zasilającym
można oczywiście zainsta-
lować wyłącznik sieciowy
do ręcznego załączania
i wyłączania lampy z czujni-
kiem ruchu.
Instalacja IS 360 D TRIO
niebieski
czarny/brązowy/
szary
zielony/żółty
Instrukcja montażu
(tłumaczenie instrukcji oryginalnej)
PL
- 33 -- 32 -
Po podłączeniu iprzymoco-
waniu czujnika ruchu można
włączyć instalację. Po zdjęciu
przesłony pierścieniowej
2
zurządzenia czujnik można
ustawić na dwa sposoby.
Ustawianie czułości
zmierzchowej
Wymagany próg czułości
czujnika ruchu można ustawić
płynnie wzakresie od ok.
2luksów do 2000luksów.
Pokrętło regulacyjne obrócone
do oporu wlewo
1 oznacza
tryb pracy dziennej, ok.
2000luksów. Pokrętło regula-
cyjne obrócone do oporu
wprawo 6 oznacza pracę
ozmierzchu, ok.2luksów.
(Po dostarczeniu czujnik
IS 360 D TRIO jest fabrycznie
ustawiony na tryb pracy
dziennej). Podczas ustawiania
zasięgu czujnika ruchu itestu
działania przy świetle dzien-
nym pokrętło regulacyjne
musi być obrócone do oporu
wlewo.
Opóźnienie wyłączania
(ustawienie czasu)
Wymagany czas świecenia
podłączonej lampy można
ustawić płynnie wzakresie od
ok. 10s do maks. 15min.
Pokrętło regulacyjne obrócone
do oporu wlewo
1 oznacza
najkrótszy czas ok.10s,
pokrętło regulacyjne obrócone
do oporu wprawo
6 oznacza
najdłuższy czas ok.15min.
(Po dostarczeniu czujnik
IS 360 D TRIO jest ustawiony
fabrycznie na najkrótszy czas).
Podczas ustawiania zasiągu
czujnika itestu działania zale-
camy ustawienie najkrótszego
czasu świecenia.
Po zamontowaniu na zaleca-
nej wysokości 2,5m zasięg
czujnika wynosi maksymalnie
12m. Wzależności od
potrzeb jest możliwe optymal-
ne ustawienie zasięgu czujni-
ka. Dołączone przesłony6 słu-
żą do zasłonięcia dowolnej ilo-
ści segmentów soczewki lub
do indywidualnego zmniejsze-
nia zasięgu czujnika.
W ten sposób eliminuje się
czynniki mogące zakłócić pra-
widłowe działanie czujnika,
np.: samochody lub przechod-
niów itp., bądź też można
wybiórczo kontrolować wybra-
ne strefy. Przesłony
6 można
rozdzielić wzdłuż przygotowa-
nych do tego celu pionowych
lub poziomych rowków albo
rozciąć nożyczkami6.
Po zdjęciu przesłony pierście-
niowej2 należy zaczepić ją
wgórnym obszarze soczewki
czujnika. Następnie założyć
zpowrotem przesłonę pier-
ścieniową2, która unierucho-
mi pozostałe przesłony6.
Ponadto możliwe jest dokład-
ne ustawienie czujnika przez
obracanie obudowy czujnika
o ± 10°3.
Funkcje
Ustawianie zasięgu czujnika/regulacja
ok. 10s – maks. 15min
Na skutek ruchu włącza się
światło, alarm iinne urządze-
nia. Dla Twojego komfortu
ibezpieczeństwa.
Czy to przy drzwiach wejścio-
wych, garażu, tarasie, zada-
szeniu parkingu, czy też na
klatce schodowej, wmagazy-
nie lub wpiwnicy — wszędzie
można szybko zamontować
ten czujnik ruchu na podczer-
wień ijest on od razu gotowy
do działania.
IS 360 D TRIO do montażu
sufitowego jest wyposażony
wtrzy czujniki piroelektryczne
120
°
, które odbierają niewi-
dzialne promieniowanie ciepl-
ne, emitowane przez porusza-
jące się ciała (ludzi, zwierząt
itd.). Zarejestrowane wten
sposób promieniowanie ciepl-
ne jest przetwarzane przez
układ elektroniczny, powodu-
jąc włączenie podłączonego
odbiornika energii (np. lampy).
Przeszkody, jak np.: mury lub
szyby szklane nie pozwalają
na wykrycie promieniowania
cieplnego, a zatem nie nastę-
puje włączenie lampy. Za
pomocą trzech czujników piro-
elektrycznych uzyskuje się kąt
wykrywania 360
°
zkątem
rozwarcia 180
°
.
Zasada działania
Obszar wykrywania czujnika
ok. 350 m
2
Zasięg czujnika maks. 12m
Ważne: najpewniejsze
wykrywanie poruszających
się obiektów uzyskuje się
po zamontowaniu czujnika
bokiem do kierunku ruchu
iprzy braku przeszkód
(jak np. drzewa, mury itp.),
zasłaniających czujnik.
ok. 5 m maks. 12 m
12 m
n Przed przystąpieniem do
wykonywania wszelkich prac
przy czujniku ruchu należy
wyłączyć napięcie zasilające!
n Przewód zasilający, który
należy podłączyć wczasie
montażu, nie może być pod
napięciem. Dlatego najpierw
należy wyłączyć prąd
isprawdzić brak napięcia za
pomocą próbnika.
n Podczas instalacji czujnika
wykonywana jest praca przy
obecności napięcia siecio-
wego, dlatego należy ją
wykonać fachowo, zgodnie
znormą VDE0100.(
D
-
VDE 0100,
A
-ÖVE-EN 1,
-SEV 1000).
Zasady bezpieczeństwa
PL
- 35 -- 34 -
1. Lampa bez przewodu zerowego 2. Lampa zprzewodem zerowym
3. Podłączenie przez przełącznik szeregowy
dla trybu ręcznego iautomatycznego
1) np.: 1–4 x żarówki 100 W
2) odbiornik energii, oświetlenie opoborze mocy maks. 1000 W (patrz Dane techniczne)
3) zaciski przyłączeniowe czujnika IS 360 D TRIO
4) wyłącznik wewnątrz budynku
5) wyłącznik wewnątrz budynku, tryb ręczny/automatyczny
6) wyłącznik schodowy wewnątrz budynku, tryb automatyczny, stałe oświetlenie
Czujnik ruchu nadaje się do
automatycznego włączania
oświetlenia ialarmu. Urządze-
nie nie nadaje się do specjal-
nych instalacji antywłamanio-
wych, ponieważ nie jest wypo-
sażone wprzewidziane przepi-
sami zabezpieczenie antysa-
botażowe. Czynniki atmosfe-
ryczne mogą wpływać na
działanie czujnika, silne
porywy wiatru, śnieg, deszcz
lub grad mogą powodować
błędne zadziałanie czujnika,
ponieważ nie jest możliwe
odróżnienie nagłych zmian
temperatury od źródeł ciepła.
Zabrudzoną soczewkę czujni-
ka
4 można oczyścić wilgotną
ściereczką (bez użycia środ-
ków czyszczących).
Przykłady podłączenia
Eksploatacja/konserwacja
3 6 2
Ustawianie zasięgu czujnika/regulacja
Ustawianie zasięgu czujnika/przykłady
4. Podłączenie przez przełącznik
schodowy dla oświetlenia stałego itrybu
automatycznego
Położenie I: tryb automatyczny
Położenie II: ręczne włączanie stałego
świecenia
Uwaga: włączenie urządzenia nie jest możliwe,
można tylko przełączać między pozycją I
a pozycją II.
PL
- 37 -- 36 -
Produkt spełnia wymogi:
- dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,
- dyrektywy okompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
Niniejszy produkt firmy
STEINEL został wykonany
zdużą starannością. Prawidło-
we działanie ibezpieczeństwo
użytkowania potwierdzają
przeprowadzone losowo
kontrole jakości oraz zgod-
ność zobowiązującymi
przepisami.
Firma STEINEL gwarantuje
jakość i prawidłowe działanie.
Okres gwarancji wynosi
36miesięcy irozpoczyna
się zdniem sprzedaży
użytkownikowi. Wramach
gwarancji usuwamy braki
wynikłe zwad materiałowych
lub wykonawczych, świadcze-
nie gwarancyjne nastąpi
według naszej decyzji przez
naprawę lub wymianę
wadliwych części. Gwarancja
nie obejmuje uszkodzeń
części ulegających zużyciu
eksploatacyjnemu, uszkodzeń
iusterek spowodowanych
przez nieprawidłową obsługę
lub konserwację, atakże
uszkodzeń spowodowanych
upadkiem urządzenia. Gwa-
rancja nie obejmuje odpowie-
dzialności za szkody wtórne
powstałe na przedmiotach
trzecich.
Gwarancja jest udzielana tylko
wtedy, gdy prawidłowo zapa-
kowane urządzenie (nierozło-
żone na części) zostanie
odesłane wraz zparagonem
lub rachunkiem zakupu
(opatrzonym datą zakupu
ipieczęcią sklepu) do właści-
wego punktu serwisowego.
Serwis naprawczy:
Po upływie okresu gwarancji
lub wrazie usterek nieobję-
tych gwarancją informacji
omożliwości naprawy udziela
najbliższy punkt serwisowy.
Dane techniczne
Gwarancja funkcjonowania
Deklaracja zgodności z normami
Usterka Przyczyna Usuwanie
brak napięcia
n uszkodzony bezpiecznik,
nie włączony
n zwarcie
n założyć nowy bezpiecznik,
włączyć wyłącznik siecio-
wy, sprawdzić przewód
próbnikiem napięcia
n sprawdzić przyłącza
Usterki
Wymiary (wys.xszer.xgł.): 100x120x120mm
Moc:
żarówki, maks. 1000 W przy 230 V AC
świetlówka, maks. 500W przy cos ϕ = 0,5;
obciążenie indukcyjne przy 230VAC
6 x po 58 W, C ≤ 132 μF
przy 230 V AC *1)
Zasilanie sieciowe: 230–240V, 50Hz
Kąt wykrywania: 360° zkątem otwarcia 180°
Zakres obracania czujnika: dokładna regulacja ± 10°
Zasięg czujnika: maks. 12 m (stabilizacja elektroniczna)
Ustawienie czasu: 10 s – 15 min
Ustawianie progu czułości
zmierzchowej: 2–2000luksów
Stopień ochrony: IP 54
Klasa ochronności: II
Zakres temperatury: od -20°C do +50°C
*1) Świetlówki, żarówki energooszczędne, żarówki LED zelektronicznym statecznikiem
(całkowita wydajność wszystkich podłączonych stateczników poniżej podanej wartości).
nie włącza się
n przy dziennym trybie pracy
ustawiono próg czułości
zmierzchowej dla nocnego
trybu pracy
n uszkodzona żarówka
n wyłączony wyłącznik
sieciowy
n uszkodzony bezpiecznik
n niedokładnie ustawiony
obszar wykrywania czujnika
n ustawić na nowo
n wymienić żarówki
n włączyć
n założyć nowy bezpiecznik,
ewentualnie sprawdzić
przyłącze
n wyregulować ponownie
nie wyłącza się
n w obszarze wykrywania
czujnika ciągle się coś
porusza
n podłączona lampa znajduje
się w obszarze wykrywania
czujnika i włącza się stale
na skutek zmiany tempera-
tury
n świecenie stałe uaktywnio-
ne za pomocą przełącznika
szeregowego wbudynku
n skontrolować obszar
wykrywania czujnika
i ewentualnie ustawić
na nowo
n zmienić obszar wykrywania
czujnika lub zasłonić
przesłonami
n przełącznik szeregowy
wtrybie automatycznym
stale włącza się i wyłącza
n podłączona lampa znajduje
się w obszarze wykrywania
czujnika
n w obszarze wykrywania
poruszają się zwierzęta
n zmienić obszar wykrywania
czujnika lub zasłonić prze-
słonami, zwiększyć odstęp
od czujnika
n zmienić obszar wykrywania
czujnika lub zasłonić
przesłonami
włącza się w niepożądanym
momencie
n wiatr porusza gałęziami
i krzewami w obszarze
wykrywania czujnika
n czujnik rejestruje ruch
pojazdów na ulicy
n gwałtowne zmiany tempe-
ratury na skutek czynników
atmosferycznych (wiatr,
deszcz, śnieg) lub nadmuch
zwentylatorów, otwartych
okien
n zmienić obszar wykrywania
czujnika lub zasłonić
przesłonami
n zmienić obszar wykrywania
czujnika lub zasłonić
przesłonami
n zmienić obszar wykrywania
czujnika, zmienić miejsce
montażu
PL
1 / 1

STEINEL ST 602611 Specyfikacja

Kategoria
Czujniki ruchu
Typ
Specyfikacja