EHEIM AIR100 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
A kívánt légáramot a szabályozó gomb
a
elforgatásával lehet beállítani.
A buborékkép
e
beszabályozása a porlasztón
d
történik (például egy
pénzdarab segítségével) („B“ ábra).
Légáram beszabályozása
Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem szennyeződött-e el a légszűrő
i
(„C“
ábra), adott esetben cserélje ki a szűrőt.
Bizonyos idő elteltével feltöltődhet és eldugulhat az EHEIM porlasztóban
d
rendszeresített nemezgyűrű. Ilyenkor a megnövekedett ellennyomás
következtében csökken a gteljesítmény és felgyorsul a membránok el-
használódása. Ezért a nemezgyűrűt rendszeresen ki kell cserélni.
Ápolás és tisztítás
Dugja be a csatlakozóaljzatba a csatlakozót dugót.
Ellenőrizze a vízszintet és a csepegtető hurkot
g
! („B“ ábra).
Polski
air pump 100 (nr art. 3701)
air pump 200 (
nr art. 3702)
air pump 400 (
nr art. 3704)
Wersja: patrz tabliczka znamionowa na korpusie silnika
Dziękujemy serdecznie
za zakup nowego napowietrzacza do akwariów firmy EHEIM.Zdecydowali
się Państwo na produkt wysokiej jakości markiEHEIM. Napowietrzacz do
akwariów EHEIM air pump został zbudowany z wartościowych materiałów
i pracuje niezwykle niezawodnie. Nowatorska konstrukcja obudowy gwa-
rantuje cichą pracę. Napowietrzacz EHEIM air pump jest wyposażony w
przewódpowietrza i dyszę wylotową i nadaje się do najróżnorodniejszych-
zastosowań w akwariach.
Przykłady zastosowań: wzbogacanie tlenem wody w akwariach, praca
filtrów napędzanych powietrzem lub stosowanie do elementów dekora-
cyjnych w celu wywołania przepływu wody. Przed pierwszym użyciem lub
konserwacją napowietrzacza EHEIM air pump proszę uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi.
Przed uruchomieniem urządzenia przeczyt
dokładnie instrukcję eksploatacji oraz wskazówki
bezpieczeństwa i przestrzegać ich. Zachować instrukc
eksploatacji.
Wtyczki nigdy nie chwytać mokrymikami.
Przed pracami konserwacyjnymi wyłączyć wszys kieurządze-
nia znajdujące się w akwarium lub wyciągnąćwtyczkę!W przy-
padku uszkodzenia przewodu sieciowego
b
należyzlecić
jego wymianę producentowi, serwisowi producenta lubpo-
dobnie wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć zagrożeń.
Użytkować tylko w zamkniętych pomieszczenia w zakresie
akwa-rystyki.
Dzieci w wieku od ośmiu lat oraz osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub
nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy
moużywać urządzenia tylko pod nadzorem lub jeżeli zos-
tały poinstruowane o sposobie bezpiecznego użytkowania
urządzenia i zrozumiały zagrożenia związane z jegoytko-
waniem. Dzieciom nie wolno baw się urządzeniem. Dzie-
ciom bez nadzoru nie wolno przeprowadz czyszczenia ani
konserwacji urządzenia.
Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy
ożenie przewodu sieciowego w takisposób,
aby utworzyła się pętla poniżej gniazdka sie-
ciowego, z której kapie woda spływająca
ewentualnie wzdłuż kabla, chroniąc tym
samym gniazdko. W razie ycia rozdzielaczowego gniazdka
wtykowego musi ono być umieszczone powyżej przyłącza
zasilania sieciowego filtra.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przewodu zasilającego nie da się wymienić.
W celu ochrony przed napięciem dotykowym instalacja
musi posiadać zabezpieczenie różnicowoprądowe o war-
tości znamionowego różnicowego prądu wyzwolenia nie
większej niż 30 mA. Zasięgnąć porady elektryka.
Urdzenia lub jego elementów nie mna m w zmywarce.
Nie przeznaczone do mycia w zmywarkach!
Nie wyrzuc tego produktu wraz ze zwyymi śmieciami do-
mowymi. Urdzenie odd do lokalnej zbiornicy odpadów.
Wyb jest dopuszczony do obrotu na podstawie zgodności
z krajowymi przepisami i odpowiada wytycznym norm UE.
Działanie
a
pokrętło regulacyjne (ilość powietrza)
b
przewód sieciowy
c
przewód
powietrza
d
dysza wylotowa
e
obraz bąbelków
f
uchwyt do zamoco-
wania na ścianie
g
pętla ściekowa
h
stopy antypoślizgowe i tłumik drgań
i
filtr powietrza
Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone i czy są wszystkie części.
Miejsce montażu wzgl. ustawienia:
Zawsze powyżej zwierciadła wody i poza akwarium (rys. B). Zapobiegnie
to dostawaniu się wody do pompki powietrza.
Nie umieszczać na ani nad akwarium. Miejsce montażu wzgl. ustawienia
wybrać tak, aby napowietrzacz nie mógł wpaść do wody ani „wędrować“.
Zaleca się montaż na ścianie za pomocą uchwytu (rys. B).
Przyciąć przewód powietrza
c
na wymaganą długość i połączyć dyszę
wylotową
d
z napowietrzaczem. Umieścić dyszę wylotową z przyssawką
w akwarium (rys. B). Jeżeli do napowietrzacza EHEIM air pump 200 wzgl.
400 wyposażonego w dwa przyłącza powietrza ma być podłączony tylko
jeden element wyposażenia, to należy użyć trójnika, który można nabyć
w specjalistycznym sklepie. Nigdy nie stosować przyłącza powietrza
w “biegu jałowym”, a więc bez przewodu powietrza i dyszy!
Umieścić dyszę
d
w akwarium.
Uruchomienie
Wymaganą ilość powietrza nastawia się przez obracanie pokrętła regu-
lacyjnego
a
.
Wymagany wzór bąbelków
e
nastawia się na dyszy
d
(np. przy użyciu
monety) (rys. B)
Nastawienie ilości powietrza
Regularnie sprawdzać filtr powietrza
i
(rys. C), pod kątem czystości i
wymieniać w zależności od stopnia zabrudzenia.
Krążek lcowy napowietrzacza EHEIM
d
może z czasem obrasti
zatykać się. Prowadzi to do wzrostu przeciciśnienia, które edukuje
przepływ powietrza i zwiększa zużycie membrany. Dlatego też należy re-
gularnie wymieniać krążek filcowy w dyszy EHEIM.
Pielęgnacja i czyszczenie
Włożyć wtyczkę sieciową w gniazdko.
Zwrócić uwagę na poziom wody i pętlę ściekową
g
!(rys. B)
Slovensky
air pump 100 (
Art. č.
3701)
air pump 200 (
Art. č.
3702)
air pump 400 (
Art. č.
3704)
Prevedenie: pozri typový štítok na motore
Ďakujeme
za zakúpenie nového vzduchovacieho čerpadla EHEIM. Rozhodli ste sa pre
akostný výrobok firmy EHEIM. Vzduchovacie čerpadlo jeakostný výrobok,
ktorý pracuje nanajvýš spoľahlivo. Nokonštrukcia puzdra zaručuje veľmi
tichú prevádzku. Vaše čerpadlo EHEIM je kompletne vybavené vzduchovou
hadičkou a vzduchovacou koncovkou použiteľnou pre najrôznejšie úlohy v ak-
váriu.
Príklady použitia: Okysličenie akváriovej vody, prevádzka filtrov vzduchom po-
háňaných filtrov alebo dekoračných prvkov alebo vytvorenie prúdenia vody.
Skôr než uvediete čerpadlo EHEIM do prevádzky alebo začnete vykonávať
údržbu, prečítajte si prosím tento návod na použitie.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65

EHEIM AIR100 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi