EHEIM professionel 3 1200XL Instrukcja obsługi

Kategoria
Pompy wodne
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

164
polski
Serdecznie dziękujemy
za decyzję zakupu nowego ltra zewnętrznego „EHEIM” należącego do generacji nowoczesnych
profesjonalnych ltrów high-tech „EHEIM professionel 3“. Dzięki niedawno opracowanemu
zintegrowanemu rozwiązaniu w zakresie zasysania, funkcjonalnemu adapterowi bezpieczeństwa oraz
wzrokowej kontroli przepływu innowacyjny system oferuje optymalny komfort oraz najwyższy poziom
bezpieczeństwa. Duża pojemność zbiornika, zlokalizowany u góry duży ltr wstępny w połączeniu z
dobraną strukturą masy ltra zapewnia optymalne czyszczenie wody, skuteczne usuwanie substancji
szkodliwych a tym samym dobre samopoczucie mieszkańców akwariów.
Uwzględniająca wymogi praktyczne obsługa jest bardzo prosta i wygodna. W instrukcji tej podane są
wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pierwszej instalacji, utrzymania w dobrym stanie oraz
konserwacji.
Filtr przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, do celów
akwarystycznych.
Przed zanurzeniem ręki pod wodę w zbiorniku z woda odłącz od zasilania wszystkie
urządzenia elektryczne. Przed przystąpieniem do otwarcia ltra upewnij się, że ltr jest
odłączony od zasilania elektrycznego.
W trosce o własne bezpieczeństwo zaleca się zwinięcie kabla
zasilającego w pętlę, która uchroni przed ewentualnym spłynięciem wody
po kablu do gniazdka.
W przypadku korzystania z rozdzielaczy lub zasilacza zewnętrznego,
ustaw je powyżej przyłącza zasilania ltra.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Ostrożnie podczas dotykania spirali grzewczych w
urządzeniach wyposażonych w ogrzewania.
Kabla sieciowego urządzenia nie wymienia się.
Nie przewiduje się naprawy kabla sieciowego oraz zasilacza.
Urządzenie z uszkodzonym kablem nie nadaje się do użytku.
Uszkodzony kabel zewnętrzny lub zasilacz należy niezwłocznie wymienić.
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem EHEIM.
Wymiana obwodu grzałki i układu elektronicznego może być wykonywana jedynie
przez specjalistów działu serwisowego EHEIM.
Podczas wybierania miejsca ustawienia urządzenia zwróć uwagę na
wysokość ustawienia. Aby uzyskać optymalną wydajność działania,
między lustrem wody a dnem ltra może być różnica wysokości
maks. 180 cm.
Ze względu na obróbkę drewna różnymi lakierami i politurami, podstawki
urządzenia mogą pozostawiać na powierzchniach mebli i podłogach
parkietowych widoczne ślady. Z tego powodu urządzenie nie powinno
nigdy stać bezpośrednio na powierzchniach drewnianych.
Filtr użytkować wyłącznie w pozycji pionowej, na stojąco.
Wskazówki bezpieczeństwa
165
polski
Urządzenia lub jego elementów nie można myć w zmywarce.
Nie przeznaczone do mycia w zmywarkach!
Nie wyrzucać tego produktu wraz ze zwykłymi śmieciami domowymi.
Urządzenie oddać do lokalnej zbiornicy odpadów
Zewnętrzny ltr do akwarium 2080
Wykonanie:
patrz tabliczka znamionowa na górnej części ltra
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych.
Spis tresci Strona
Okreslenie pojec, pojedyncze czesci / zakres dostawy 166
Montaz weza 166
Ustawienie ltra 167
Napełnienie masa ltracyjna 167-168
Uruchomienie 168-169
Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie 169-171
Postepowanie w przypadku usterek 171-173
Ogólny opis działania
Profesjonalny ltr zewnętrzny EHEIM professionel 3 oczyszcza wodę w akwariach w systemie
zamkniętym. Dzięki swoim dwóm przewodom zasysającym ltr zewnętrzny „professionel 3” pozwala
na indywidualne umieszczenie strefy zasysania w akwarium. Zintegrowana i nie wymagająca
konserwacji pompa zapewnia stałe krążenie wody. Woda prowadzona jest z akwarium przez różne
warstwy ltrujące; w trakcie tego przebiegu woda ltrowana jest metodą mechaniczną, biologiczną
lub adsorpcyjną, a następnie odprowadzana do akwarium. Dla prawidłowego funkcjonowania ltra
konieczne jest usunięcie przy starcie powietrza z systemu; czynność ta wykonywana jest w prosty
sposób poprzez zastosowanie wbudowanego pomocniczego zasysania.
Urządzenia tego typu wytwarzają pola elektromagnetyczne, które mogą
powodować zakłócenia elektroniczne lub mechaniczne lub inne
uszkodzenia. Dotyczy to również rozruszników serca. Wymagane odstępy
bezpieczeństwa, patrz podręczniki użytkownika tych aparatów
medycznych.
Podczas konserwacji występuje zagrożenie zmiażdżenia palców spowodowane wysokimi
siłami elektromagnetycznymi.
Produkt jest zgodny ze stosownymi przepisami krajowymi i dyrektywami oraz odpowiada
normom UE.
Urządzenie nie jest przewidziane do obsługiwania przez osoby (włącznie z dziećmi) o
ograniczonych zdolnościach zycznych i umysłowych, albo nie posiadających niezbędnego
doświadczenia i/lub wiedzy - za wyjątkiem sytuacji, gdy będą one pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo lub zostaną odpowiednio przez nią poinstruowane w
zakresie prawidłowej obsługi tego urządzenia. Dzieci wymagają nadzorowania, aby upewnić
się, że nie bawią się tym urządzeniem.
20 cm
166
polski
Wskazówka: Optymalną wydajność ltrowania oraz bezawaryjne działania uzyskuje się wyłącznie
poprzez zastosowanie oryginalnej masy ltracyjnej EHEIM (patrz rozdział „Napełnianie masą
ltracyjną“).
Okreslenie pojec, pojedyncze czesci / zakres dostawy
1. Zabezpieczenie kabla, 2. Adapter zabezpieczający ze zintegrowanymi kurkami odcinającymi,
3. Dzwignia odcinająca, 4. Wskaznik, 5. Czerwony rygiel blokujący, 6. Głowica pompy,
7. Pomocnicze zasysanie, 8. ) Króciec zasysający, 9. Uszczelka prolowana, 10. Pierścień
uszczelniający (ltr wstepny),
11. Mata ltracyjna (niebieska), 12. Filtr wstępny, 13. Kratka
osłaniająca,
14. Włóknina ltracyjna (biała), 15. Wkłady ltracyjne, 16. Obudowa transportowa ltra
wstępnego,
17. Zamknięcia, 18. Zbiornik ltra, 19. Rolki transportowe, 20. Ścianka dzieląca,
21. Wieczko wskaznika, 22. Obudowa wskaznika, 23. Sprezyna z korpusem pływaka,
24. Podtrzymka, 25. Pierścień uszczelniający, 26. Rura zasysająca (2 x), 27. Kosz zasysający (2 x),
28. Zasysacz ze strzemiączkiem zaciskowym, 29. Kolanko wylotowe, 30. Rura dyszy, 31. Węże.
Rozpakowanie
Podczas rozpakowania należy sprawdzić, czy dostarczone zostały wszystkie części. Wyposażenie
służące do montażu (instalacji) zapakowane jest częściowo w zbiorniku ltra.
- Odchylić wszystkie cztery zamknięcia na głowicy ltra; następnie przesunąć je do góry i odchylić
na zewnątrz. Zdjąć głowicę pompy (patrz punkt 7). Wyjąć ze zbiornika ltr wstępny, kratkę
osłaniającą oaz włókninę ltracyjną (białą) (patrz punkt 8). Wyciągnąć wkłady ltracyjne
chwytając za strzemię (patrz punkt 9).
Instalacja węża
1 Na każdą rurę ssącą nasunąć kosz ssący i przy pomocy uchwytu zamontować kosze w
wymaganych miejscach.
2 Kolanko wylotowe oraz zakończoną dyszą rurę połączyć przy pomocy krótkiego kawałka węża
i również zamocować przy pomocy ssawek na wewnętrznej ścianie zbiornika. Załączone korki
zamykające dla otwartej strony rury z dyszą zakładane są dopiero w chwili, kiedy ltr pracuje.
Rada: W zależności od wymaganego natężenia ruchu na powierzchni zakończona dyszą rura
może być instalowana albo poniżej lustra wody albo na powierzchni lustra wody. Przyciąć węże
do każdorazowo wymaganej długości i nasunąć na odcinku przynajmniej 1 cm na rurę ssącą oraz
kolanko wylotowe. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby węże były układane na możliwie jak najkróts-
zym odcinku oraz aby nie były zgięte i nie zwisały luźno. Zwisające węże mogą zasadniczo utrudnić
operację ssania.
Rada: Ewentualnie występujące zagięcia można wyeliminować po tym jak węże stają się elastyczne
w ciepłej wodzie.
3 Podłączyć węże rur ssących na lewym i prawym króćcu węży adaptera (oznaczenie ▼) a
następnie łuk wylotowy połączyć ze środkowym króćcem węża (oznaczenie ▲) na adapterze.
Wszystkie trzy węże nasunąć do oporu (ewentualnie nadać im wcześniej elastyczność stosując
ciepłą wodę).
4 Następnie dwuczęściowe zabezpieczenie węża umieścić całkowicie na adapterze wokół
zamontowanych końcówek, zawiesić bocznie i razem ścisnąć.
Wskazówka: Zasadniczo należy stosować oryginalne węże rmy EHEIM. Sprawdzać regularne
wszystkie połączenia węży pod kątem ich prawidłowego osadzenia.
167
polski
Ustawienie ltra
5 Przy wyborze lokalizacji ltra zwracać uwagę na wymaganą różnicę wysokości. Dla uzyskania
optymalnego bezpieczeństwa działania odstęp pomiędzy powierzchnią wody oraz dnem ltra
powinien wynosić maks. 180 cm. Górna krawędź głowicy pompy powinna jednak znajdować się
przynajmniej 10 cm poniżej powierzchni wody. Lepsze jest umieszczenie poniżej akwarium.
Rada: Filtr zewnętrzny „EHEIM professionel 3” dysponuje 4 rolkami transportowymi. Poprzez
lekkie przechylenie ltr daje się z łatwością umieścić w szafce podstawy. W pozycji stojącej rolki są
odciążone.
Wskazówka: W związku z tym, że przy obróbce drewna stosuje się szereg lakierów i politur, stopki
mebli mogą pozostawiać na meblach lub na podłogach parkietowych czarne ślady powstałe w wyniku
reakcji chemicznych. W związku z tym na powierzchniach drewnianych ltra nie należy ustawiać bez
podkładki.
Uwaga: Filtr należy eksploatować w pozycji stojącej (pionowej)!
Napełnianie masą ltrującą
Zdjąć adapter
6
Dźwignię odcinającą na adapterze obrócić do położenia “off”. Nacisnąć czerwony rygiel blokujący.
(można go nacisnąć tylko wtedy, kiedy dźwignia odcinająca ustawiona jest w położeniu “off”!);
Adapter bezpieczeństwa wysuwa się ze swojego zabezpieczenia i może zostać wyjęty.
Otwarcie ltra
7
Odchylić wszystkie cztery zamknięcia na zbiorniku ltra. Przesunąć do góry, a następnie
odchylić na zewnątrz. Zdjąć głowicę pompy.
8 Wyjąć ze zbiornika ltr wstępny, kratkę osłaniającą oraz włókninę ltrującą (białą)
9 Pociągając za rączkę wysunąć wkłady ltrujące. Obniżoną rączkę z uchwytem można
wyciągnąć do góry.
Napełnianie
Dla zapewnienia optymalnego i bezawaryjnego funkcjonowania ltra zewnętrznego EHEIM profes-
sionel 3 zalecamy stosowanie oryginalnej masy ltracyjnej EHEIM. Tylko te masy przystosowane
są dokładnie do ltra zewnętrznego EHEIM. Zapewniają optymalne warunki osadzania się bakterii
czyszczących i dają gwarancję czystej i zdrowej wody akwariowej. Odpowiedni zestaw „Media-Set:
dla ltra EHEIM professionel 3 nabyć można pod numerem katalogowym 2520800 w specjalistycznym
sklepie z artykułami zoologicznymi.
10 Najniższą wkładkę ltrującą napełnić do poziomu tuż poniżej krawędzi masą EHFIMECH. Drugi i
trzeci wkład ltrujący napełnić do poziomu tuż poniżej krawędzi masą SUBSTRAT.
Uwaga: Nie wolno umieszczać zbyt dużo masy, ponieważ w przeciwnym wypadu wkłady
ltrujące nie będą dokładnie na sobie osadzone!
11 Następnie masę ltrującą we wkładzie ltrującym przepłukać bieżącą wodą przy jednoczesnym jej
mieszaniu aż do momentu uzyskania przeźroczystej wody (brak zmętnienia).
12 Wkład ltrujący napełniony masą EFIMECH założyć najpierw w dole zbiornika
ltra, a następnie mocno wcisnąć w dół na występy przylegające.
168
polski
13 Drugi i trzeci wkład ltrujący (obydwa wypełnione masą SUBSTRAT pro) również założyć po ich
uprzednim przepłukaniu. Za każdym razem obniżyć rączkę uchwytową zwracając uwagę,
aby wszystkie wkłady ltracyjne leżały nad sobą w jednej płaszczyźnie.
14 Następnie białą włókninę ltracyjną założyć na najwyższy wkład ltracyjny w taki
sposób, aby była ona umieszczona na wsuniętej rączce.
Uwaga: Biała włóknina ltracyjna nie może leżeć pod rączką!
- Na biała włókninę ltracyjną założyć kratkę osłaniającą.
Filtr wstępny
Funkcja: Filtr wstępny wychwytuje zgrubne zanieczyszczenia z wody akwarium, tak, aby przez
wkłady ltrujące przepływała już wstępnie przeltrowana woda. W ten sposób zasadniczo zmniejsza
się obciążenie zanieczyszczeniami wkładów ltrujących i uzyskuje wysoką sprawność biologicznego
usuwania zanieczyszczeń oraz wysoką żywotność. Filtr wstępny łatwo jest wyjąć. Aby zmniejszyć
jeszcze częstość czyszczenia w zakresie dostawy ujęto obudowę transportową ltra wstępnego.
15 Filtr wstępny z niebieską matą ltrującą założyć w zbiorniku ltra w taki sposób, aby strefa
przelewowa osadzona była nad ścianką działową.
Wskazówka: zasysanie funkcjonuje tylko przy opróżnionym ltrze wstępnym!
Zamknięcie ltra, założenie adaptera zabezpieczającego
16
Sprawdzić dokładne osadzenie uszczelki kształtowej na głowicy pompy oraz uszczelki na ltrze
wstępnym i w przypadku potrzeby usunąć zanieczyszczenia. Sprawdzić również pod względem
zanieczyszczeń powierzchnię uszczelnienia na górnej krawędzi pojemnika, ewentualnie oczyścić
i lekko nasmarować używając sprayu do konserwacji EHEIM nr katalogowy 400 100 0.
- Osadzić głowicę pompy na pojemniku ltra i zamknąć wszystkie cztery
zamknięcia.
17 Adapter bezpieczeństwa wsunąć w głowicę pompy stosując lekki nacisk aż do momentu
usłyszenia wyraźnego „kliknięcia“. W celu założenia adaptera dźwignia odcinająca musi być
ustawiona w położeniu “off”, ponieważ w przeciwnym wypadku mechanizm zabezpieczający
uniemożliwia zatrzaśnięcie.
Uruchomienie
18 W celu uruchomienia ltra należy w pierwszej kolejności przekręcić dźwignię odcinającą na
adapterze zabezpieczającym do położenia oznaczonego „on”; powoduje to otwarcie trzech
kurków odcinających. W przypadku jeżeli dźwignia odcinająca nie daje się przekręcić do
położenia “on”, oznacza to, że adapter zabezpieczający jest nieprawidłowo zamontowany w
głowicy pompy. Ponownie powtórzyć czynność 17.
19 Pomocnicze zasysanie nacisnąć mocno kilka razy, aż zbiornik ltra napełni się samoczynnie
wodą. Z chwilą napełnienia się zbiornika, można wsunąć do gniazdka wtyczkę sieciową w celu
uruchomienia ltra.
Zwracać uwagę, aby w czasie napełniania rura z dyszą (strona tłoczna) znajdowała się nad
powierzchnią wody; zapewnia to optymalne odpowietrzenie urządzenia.
Uwaga: W zależności od sposobu ułożenia węża, może się zdarzyć, że najpierw
napełniony zostanie tylko jeden z dwóch węży. W tym przypadku napełniony przewód
ssący na krótko mocno ścisnąć palcami, aż do napełnienia się pustego węża.
- Następne na otwarte końcówki rury z dyszą nasunąć korek zamykający.
169
polski
Regulacja ilości przepływu
20 W celu ustawienia wydajności ltra po stronie tłocznej, dźwignię zwalniającą na adapterze
zabezpieczającym przekręcić powoli do położenia “off”. Pływak pokazuje przy tym we wzierniku
wskaźnika aktualne natężenie przepływu wody.
Wskaźnik kontrolny
21 Wskaźnik stale informuje o natężeniu przepływu wody, sygnalizując w ten sposób
ewentualne usterki. W przypadku, jeżeli pływak dotyka czerwonego paska oznakowania,
oznacza to, że nie jest osiągana pełna wydajność i system ltra musi zostać skontrolowany
(patrz punkt „Zasady postępowania w przypadku usterki...”, strona 8-11).
Konserwacja i pielęgnacja
- W pierwszej kolejności dźwignię odcinającą na adapterze zabezpieczającym ustawić w położeniu
“off” (patrz operacja 20). Następnie wyciągnąć wtyczkę sieciową. Zdjąć adapter bezpieczeństwa
(patrz operacja 6).
- Filtr przechylić lekko do przodu posługując wgłębionymi uchwytami, a następnie wyciągnąć na
rolkach transportowych z szafki dolnej. Otworzyć wszystkie cztery zamknięcia i zdjąć głowicę
pompy.
Czyszczenie pośrednie (ltr wstępny)
22 Filtr wstępny wyciągnąć z pojemnika chwytając za obydwa uchwyty i założyć do naczynia do
transportu ltra wstępnego. Opróżnić ltr wstępny i niebieską matę ltracyjną dokładnie wypłukać
pod bieżącą letnią wodą (płukać do momentu uzyskania wody wolnej od zmętnienia).
Rada: niebieską matę ltracyjną wymienić po 2-3 operacjach czyszczenia (nr kat. 2616802).
- Zdjąć kratkę osłaniającą z pojemnika i sprawdzić stopień zanieczyszczenia białej
tkaniny ltracyjnej; w przypadku dużego zanieczyszczenia włókninę wymienić. Biała
włóknina ltracyjna służy do mechanicznego ltrowania dokładnego. W związku z
tym, że przyczepione cząstki brudu nie dają się całkowicie usunąć poprzez
przemywanie, włóknina ltracyjna może być stosowana tylko jeden raz. Przy każdej
wymianie zakładać nową włókninę ltracyjną (nr kat. 2616802).
- Ponownie założyć ltr wstępny do pojemnika ltra. Sprawdzić uszczelki na głowicy pompy,
jak również górną krawędź pojemnika i usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Założyć głowicę
pompy. Zamknąć wszystkie zamknięcia. Ponownie założyć adapter zabezpieczający
(patrz operacja 17).
- Dźwignię odcinającą przekręcić do położenia “on” (patrz operacja 18) i kilkakrotnie
ścisnąć pomocnicze zasysanie (patrz operacja 19). Następnie uruchomić
urządzenie poprzez wsunięcie wtyczki sieciowej do gniazdka.
Czyszczenie główne
- Z pojemnika ltra wyjąć ltr wstępny, kratkę osłaniającą, włókninę ltrującą oraz
wszystkie 3 wkłady ltrujące. Masę ltrującą we wkładzie ltrującym dokładnie
przepłukać pod bieżącą letnią wodą; płukanie wykonywać do momentu, kiedy
wypływała będzie woda bez zmętnienia. Biała włóknina ltracyjna służy do
mechanicznego ltrowania dokładnego. W związku z tym, że przyczepione cząstki
brudu nie dają się całkowicie usunąć poprzez przemywanie, włóknina ltracyjna może
być stosowana tylko jeden raz. Przy każdej wymianie zakładać nową włókninę
ltracyjną (nr kat. 2616802).
Niebieska mata ltrującą (Nr kat.2616802) może być stosowana 2 – 3-krotnie. Przed ponownym
zastosowaniem przemyć ostrożnie pod bieżącą wodą, tak aby zachowane zostały osadzone na macie
bakterie.
170
polski
Rada: Przy wymianie masy SUBSTRAT, 1/3 zużytej masy wymieszać z nowym materiałem; zapewnia
to szybsze rozmnażanie kultur bakterii.
- Wymyć pojemnik ltra a następnie wsunąć ponownie wkłady ltrujące. Skrajny dolny
wkład nacisnąć na występy zwracając uwagę na osadzenie kolejnych wkładów
ltracyjnych w jednej płaszczyźnie. Następnie nową włókninę ltracyjną założyć na skrajny górny
wkład ltra; konieczne jest przy tym wsunięcie uchwytu. Założyć kratkę osłaniającą i założyć ltr
wstępny.
Uwaga: Biała włóknina ltrującą nie może być założona pod uchwyt wkładu ltrującego.
- Sprawdzić pod kątem uszkodzeń i zanieczyszczeń górną krawędź ltra oraz uszczelkę kształtową
w górnej części ltra. W przypadku potrzeby wymienić uszczelkę kształtową. Górną część
pojemnika spryskać lekko sprayem do pielęgnacji EHEIM (Nr kat. 4001000); założyć górną część
ltra i zamknąć wszystkie cztery zamknięcia. Filtr umieścić w szafce dolnej.
- Ponownie założyć adapter bezpieczeństwa (patrz operacja 17).
Wskazówka: W regularnych odstępach czasu sprawdzać prawidłowość osadzenia wszystkich
połączeń węży.
- W celu napełnienia pojemnika wodą poprzez kilkakrotne naciśnięcie pomocniczego zasysania
przywraca się krążenie wody. Następnie uruchomić ltr poprzez wsunięcie wtyczki sieciowej
do gniazdka.
Wskazówka: Zasysanie funkcjonuje tylko przy opróżnionym zbiorniku wstępnym!
Czyszczenie węży
Węże należy regularnie czyścić przy pomocy uniwersalnej szczotki do czyszczenia EHEIM (Nr kat.
4005570).
Czyszczenie komory pompy
23
Poprzez przekręcenie pierścienia zamykającego otworzyć a następnie zdjąć pokrywę pompy.
Wskazówka: W urządzeniach tych pola magnetyczne mogą wywoływać zakłócenia elektroniczne
lub magnetyczne, albo też powodować uszkodzenia. Dotyczy to również rozruszników serca. Wyma-
gane odstępy bezpieczeństwa podane są w instrukcjach tych urządzeń medycznych.
Uwaga: Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych istnieje niebezpieczeństwo
przygniecenia palców w wyniku działania silnych pól magnetycznych. Koło pompy najlepiej
zdjąć jest szczypcami.
24 Koło pompy wyciągnąć z komory pompy.
25 Ostrożnie przepłukać oś ceramiczną (niebezpieczeństwo złamania), a następnie
wszystkie części łącznie z komorą pompy, kanałem smarowania oraz wieczkiem pompy oczyścić
miękką szczotką (zestaw do czyszczenia Nr kat. 4009560).
- Ponownie założyć wszystkie części i zamknąć komorę pompy poprzez przekręcenie pierścienia
zamykającego.
Czyszczenie wskaźnika
- Zdjąć adapter zabezpieczający (patrz operacja 6). Opróżnić wszystkie przewody wężowe. Dopiero
potem otworzyć zabezpieczenie węża i odłączyć węże od adaptera zabezpieczającego.
171
polski
26 Ścisnąć rygiel zatrzaskowy na tylnej stronie adaptera zabezpieczającego i wieczko
wskaźnika zdjąć w kierunku do przodu.
27 Następnie ponownie założyć u góry wieczko wskaźnika i przy pomocy wieczka wskaźnika
podważyć i wyciągnąć obudowę wskaźnika z adaptera zabezpieczającego.
28 Zdjąć obudowę wskaźnika.
29 Ostrożnie zdjąć podtrzymkę i wyjąć pływak ze sprężyną z obudowy wskaźnika.
Należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić sprężyny. Obudowę wskaźnika należy czyścić przy pomocy
szczotki do czyszczenia Nr kat. 4009560. Ponownie założyć pływak ze sprężyną i unieruchomić przy
pomocy podtrzymki. Ponownie założyć obudowę wskaźnika na adapterze zabezpieczającym i wsunąć
wieczko wskaźnika do momentu zatrzaśnięcia rygla zatrzaskowego.
Uszczelki
Przy każdym czyszczeniu na wszystkie uszczelki nanieść natryskowo warstwę sprayu do pielęgnacji
EHEIM Nr kat. 4001000. Zapewnia to dłuższe utrzymanie elastyczności uszczelek oraz wydłuża się
żywotność. W przypadku uszkodzeń uszczelki bezwzględnie wymienić ( patrz lista części zamienny-
ch).
Zagrożenie!
W czasie prac przy ltrze zwracaj uwagę, aby woda nie przedostała się do złączy
elektrycznych. Wyciągnij wtyczkę sieciową! W przypadku problemów skorzystaj z instrukcji
udostępnionych na naszej stronie internetowej www.eheim.de.
Przyczyna
Sposób usunięcia
Wadliwe położenie wkładów
ltrujących
Wkłady ltrujące oraz ltr wstępny wsunąć w taki sposób, aby leżały
one w jednej linii nad sobą
Przepełnione wkłady
ltrujące
Nie dopuszczać do nadmiernego wypełnienia wkładów ltrujących.
Ewentualnie oczyścić stykające się powierzchnie
Nieprawidłowo zmontowana
ścianka działowa
Wsunąć ściankę działową do pojemnika ltra do momentu
prawidłowego zatrzaśnięcia
Nieprawidłowo
zamontowana uszczelka
kształtowa
Uszczelkę wsunąć prawidłowo do przewidzianego do tego celu
rowka na górnej części ltra. Sprawdzić pod względem uszkodzeń i w
przypadku potrzeby wymienić
...Brak możliwości zamknięcia górnej części ltra
Przyczyna
Sposób usunięcia
Nieprawidłowo zamknięte
zamknięcia
Zamknąć prawidłowo wszystkie zamknięcia
Zanieczyszczone
powierzchnie uszczelnień
lub uszczelki kształtowe
Oczyścić powierzchnie uszczelnień i nanieść natryskowo cienką
warstwę smaru silikonowego EHEIM Nr kat. 4001000
Nie zamontowana
uszczelka, wadliwie
założona lub uszkodzona
Uszczelkę założyć prawidłowo względnie wymienić
...Nieszczelny ltr na części górnej
8. Usuwanie usterek...
172
polski
Przyczyna
Sposób usunięcia
Zawór w ltrze wstępnym
otwarty
Sprawdzic ewentualnie oczyscic strefe klapy zaworu
wzgledem zabrudzenia
Sprawdzic prawidłowe osadzenie klap zaworu
Filtr wstępny napełniony jest
wodą.
Opróżnić ltr wstępny i powtórzyć operację ssania. Ssanie
funkcjonuje tylko przy opróżnionym ltrze wstępnym!!!
...Pomocnicze zasysanie nie funkcjonuje
Przyczyna
Sposób usunięcia
Nieprawidłowe ustawienie
dźwigni adaptera
bezpieczeństwa
Sprawdzić i skorygować ustawienie dźwigni
Zabrudzony adapter
bezpieczeństwa
Ściągnąć adapter bezpieczeństwa; otworzyć dźwignię odcinającą
i otwory przeczyścić przy pomocy szczotki do czyszczenia (Nr kat.
4005570)
Instalacja węża Sprawdzić zainstalowanie węża pod względem zagięć względnie
dużych redukcji przekroju
Zabrudzona instalacja węży Instalację węży czyścić w regularnych odstępach czasu; czyszczenie
polega na przeciągnięciu uniwersalnej szczotki do czyszczenia (Nr
kat. 4005570) przez przewody ssące oraz tłoczne względnie przez
rurę ssącą oraz rurę z dyszą
Tylko jeden przewód ssący
napełniony jest wodą
Napełniony wodą przewód ssący ścisnąć palcami do momentu
napełnienia się wodą drugiego przewodu ssącego
Zapchany kosz ssący Usunąć zgrubne zanieczyszczenie, oczyścić kosz ltra
Silnie zabrudzona masa
ltrująca
Oczyścić masę ltrującą
Masy ltrujące takie jak
EHEIM MECH / SUBSTRAT
pro napełnione w siateczce
Mediów ltrujących długotrwałych nie należy nigdy umieszczać w
siateczce lub w pończochach nylonowych. Prowadzi to w krótkim
okresie czasu do bardzo dużego spadku wydajności pompy
Nieprawidłowo oczyszczona
masa ltrująca
Podczas czyszczenia masę ltrującą wyjąć z kosza masy ltrującej i
przepłukać letnią wodą
Wadliwa struktura masy
ltrującej
Strukturę masy ltrującej sprawdzić pod względem zaleconego przez
na ltrowania warstwowego. Skrajny dolny wkład ltrujący napełnić
masą EHEIM MECH tuż poniżej krawędzi. Obydwa kolejne wkłady
ltrujące napełnić masą SUBSTRAT również do poziomu poniżej
krawędzi. Białej włókniny ltrującej nie należy nigdy zakładać pod
uchwyt
Niewłaściwie założona
włóknina ltrująca
Po założeniu skrajnego górnego wkładu ltrującego wsunąć rączkę i
nałożyć u góry białą włókninę ltrującą
Nie wymieniona włóknina
ltrująca
Włókninę ltrującą wymieniać koniecznie przy każdym czyszczeniu
(Nr kat. 2616802)
Zanieczyszczona pompa Komorę pompy, kanał chłodzenia i smarowania oczyścić przy
pomocy zestawu szczotek czyszczących (Nr kat. 4009560) (patrz
rozdział „Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie“)
...Znaczny spadek wydajności ltrowania
173
polski
Nieprawidłowo wykonany
układ krążenia wody
Uruchomić ltr poprzez zassanie (w sposób opisany w instrukcji)
zwracać uwagę aby w czasie operacji napełnienia przewód zwrotny
wody (strona tłoczna) znajdowała się powyżej powierzchni wody;
zapewnia to optymalne odpowietrzenie urządzenia
Zbyt wiele elementów
wyposażenia
zainstalowanych w systemie
węży
Zbyt wiele elementów wyposażenia zainstalowanych w systemie
węży
Przyczyna
Sposób usunięcia
Brak lub nieprawidłowe
zamontowanie tulei
ceramicznej
Zamontuj prawidłowo tuleję ceramiczną, w razie konieczności
wymień.
Pęknięta oś ceramiczna Wymień oś ceramiczną.
...Jeśli pompa pracuje bardzo głośno
Przyczyna
Sposób usunięcia
Lokalizacja ltra Górna krawędź głowicy pompy powinna leżeć przynajmniej 10
cm poniżej powierzchni wody. Lepsze jest umieszczenie poniżej
akwarium
Powietrze zasysane jest
poprzez instalację węży
Sprawdzić połączenia węży pod kątem prawidłowego osadzenia,
węży itp.
Dodatkowe zasilanie
powietrzem (pompa
membranowa)
Nie instalować wylotu w pobliżu rury ssącej
Silnie zanieczyszczone
masy ltrujące
Oczyścić masy ltrujące
Masy ltrujące takie jak
EHEIM MECH / SUBSTRAT
napełnione w siateczce
Mediów ltrujących długotrwałych nie należy nigdy umieszczać w
siateczce lub w pończochach nylonowych. Prowadzi to w krótkim
okresie czasu do bardzo dużego spadku wydajności pompy
...Powietrze w ltrze
Przyczyna
Sposób usunięcia
Brak zasilania sieciowego Wsunąć wtyczkę sieciową
Złamana oś Wymienić oś (patrz lista części zamiennych)
Brak koła pompy względnie
koło pompy zablokowane
ziarnkami żwiru, skorupami
ślimaków itp.
Założyć koło pompy, oczyścić komorę pompy
... Pompa nie pracuje
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206

EHEIM professionel 3 1200XL Instrukcja obsługi

Kategoria
Pompy wodne
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla