Danfoss CF-RF Room Thermostat Instrukcja instalacji

Marka
Danfoss
Kategoria
termostaty
Model
CF-RF Room Thermostat
Typ
Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi termostatu z czujnikiem podłogowym CF-RF
VI.UH.R3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
PL
55
PL
Spis treści
9. Rysunki ................................................................ A1-A2
1. Przegląd funkcji ...................................................... 56
2. Instalacja ................................................................... 56
3. Regulacja temperatury ......................................... 58
4. Test transmisji ......................................................... 61
5. Mocowanie ............................................................... 61
6. Odinstalowanie ...................................................... 62
7. Specyfikacje .............................................................. 63
8. Usuwanie usterek ...................................................64
Instrukcja obsługi termostatu z czujnikiem podłogowym CF-RF
VI.UH.R3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200956
1. Przegląd funkcji
Przód – rys. 1
Selektor góra/dół
Przycisk
Czerwona dioda (za pokrywą)
Podczerwony czujnik podłogowy
Tryby działania diody
Świeci WŁĄCZONA
Nie świeci WYŁĄCZONA
Miga powoli Miga
Miga szybko Migocze
Tył – rys. 2
Tylna płyta
Blokada/zwolnienie blokady tylnej pokrywy
(przekręcić o 90°)
Otwór do montażu ściennego
Miejsce na baterie
Śróba do montażu
Uwaga: W celu uruchomienia należy usunąć pasek
zabezpieczający baterie
2. Instalacja
Przypisanie termostatu do regulatora powinno zostać
wykonane w odległości do 1½ m.
Instrukcja obsługi termostatu z czujnikiem podłogowym CF-RF
VI.UH.R3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
PL
57
Aktywacja trybu instalacji w regulatorze – rys. 1
Za pomocą przycisku wyboru menu wybrać
tryb instalacji. Miga dioda instalacji .
Aktywować tryb instalacji naciskając OK .
Zapala się dioda instalacji .
Aktywacja trybu instalacji w termostacie
pomieszczenia
Nacisnąć przycisk . Dioda i miga podczas
komunikacji urządzeń.
Wybór wyjścia regulatora
Wszystkie diody dostępnych wyjść regulatora
zapalają się a pierwsza z nich miga.
Nacisnąć przycisk wyboru wyjścia , wybrać
dane wyjście (migające) i nacisnąć OK .
Wszystkie diody wyjścia wyłączają się.
Wybrane wyjście pozostaje włączone przez
krótki czas.
Status instalacji termostatu pomieszczenia
Poprawny – wyłącza się dioda .
Niepoprawny – dioda miga 5 razy.
Uwaga: W miarę potrzeb, termostat można przypisać do
kilku wyjść powtarzając proces instalacji.
Instrukcja obsługi termostatu z czujnikiem podłogowym CF-RF
VI.UH.R3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200958
3. Regulacja temperatury
Wyświetlacz cyfrowy - rys. 1
Regulacja wartości zadanej
Dolna granica temperatury
Górna granica temperatury
Ikona blokady (ustawienia zablokowane
z pilota, CF-RC)
Ikona połączenia bezprzewodowego
Wskaźnik poziomu naładowania baterii
Ikona alarmu
Ikona zegara (programowanie czasowe
jest aktywowane z pilota, CF-RC)
Temperatura pomieszczenia
Temperatura powierzchni podłogi
Domyślny widok wyświetlacza - rys. 1
1. Bieżąca temperatura pomieszczenia jest
domyślnie wyświetlana na ekranie.
2. Aby zmienić temperaturę na wyświetlaczu
z trybu biącej temperatury pomieszczenia
na bieżącą temperaturę powierzchni podłogi,
nacisnąć i przytrzymać przycisk , aż na
wyświetlaczu pojawi się napis SET MAX.
3. Naciskać przycisk , aż na wyświetlaczu
zacznie migać symbol lub .
4. Naciskając selektor góra/dół wybrać rodzaj
wyświetlanej temperatury:
Temperatura pomieszczenia
Temperatura powierzchni podłogi
Instrukcja obsługi termostatu z czujnikiem podłogowym CF-RF
VI.UH.R3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
PL
59
Ustawianie temperatury pomieszczenia
1. Sprawdzić, czy bieżąca temperatura pomieszc-
zenia jest pokazana na wyświetlaczu.
2. Naciskając selektor góra/dół ustawić
wymaganą wartość temperatury pomieszc -
zenia. Na wyświetlaczu pojawia się napis SET.
3. Po zwolnieniu selektora góra/dół na
wyświetlaczu ponownie pojawia się bieżąca
temperatura.
Uwaga: Termostat ustawia system ogrzewania podłogi
zgodnie z wartością zadaną temperatury pomieszczenia
w zakresie górnej i dolnej granicy temperatury powierzchni
podłogi.
Ograniczanie temperatury pomieszczenia
1. Sprawdzić, czy bieżąca temperatura pomieszc-
zenia jest pokazana na wyświetlaczu.
2. Naciskać przycisk , aż na wyświetlaczu
pojawi się napis SET MAX.
3. Naciskać selektor góra/dół , aby ustawić
górną granicę temperatury pomieszczenia.
4. Po naciśnięciu przycisku , na wyświetlaczu
pojawi się napis SET MIN.
5. Naciskać selektor góra/dół , aby ustawić
dolną granicę temperatury pomieszczenia.
6. Po naciśnięciu przycisku , na wyświetlaczu
pojawi się bieżąca temperatura powierzchni
podłogi.
Instrukcja obsługi termostatu z czujnikiem podłogowym CF-RF
VI.UH.R3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200960
Ograniczanie temperatury powierzchni
podłogi
1. Sprawdzić, czy bieżąca temperatura podłogi
jest pokazana na wyświetlaczu za pomocą
symbolu .
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk , aż na
wyświetlaczu pojawi się napis SET MAX.
3. Naciskać selektor góra/ł , aby ustawić górną
granicę temperatury powierzchni podłogi.
4. Po naciśnięciu przycisku , na wyświetlaczu
pojawi się napis SET MIN.
5. Naciskać selektor ra/dół , aby ustawdolną
granicę temperatury powierzchni podłogi.
WAŻNE!
W przypadku, gdy emisja ciepła z podłogi jest
uzależniona od pokrywającego ją materiału (co,
w rezultacie, może spowodować niepoprawny
pomiar temperatury), należy odpowiednio
dostosować ustawienie górnej i dolnej granicy
temperatury powierzchni podłogi.
! Zawsze stosować się do zaleceń producenta
materiału podłogowego w odniesieniu do maksy-
malnej temperatury powierzchni podłogi.
! W celu zapewnienia optymalnej temperatury
wody w pętli zalecane jest stosowanie układu
mieszającego. - Oprócz ograniczenia zużycia ener-
gii, odpowiednie ustawienie temperatury wody w
pętli niweluje także niebezpieczeństwo nadmier-
nego przegrzania materiału podłogowego.
Instrukcja obsługi termostatu z czujnikiem podłogowym CF-RF
VI.UH.R3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
PL
61
4. Test transmisji
Rozpoczęcie testu transmisji z termostatu
pomieszczenia – rys. 1
Nacisnąć przycisk .
Zapali się dioda .
Poprawny test połączenia
Dioda wyłącza się .
Niepoprawny test połączenia
Dioda miga 5 razy.
Brak połączenia z termostatem pomieszczenia
Zmienić połenie termostatu w pomieszczeniu.
Lub zamontować wzmacniacz sygnału (CF-RU)
między regulatorem a termostatem.
Uwaga: Diody wyjść regulatora podłączonych do
termostatu migają podczas testu połączenia.
5. Mocowanie
Usytuowanie termostatu w pomieszczeniu
- rys. 3
Termostat pomieszczenia musi busytuowany
zgodnie z rys. 3.
WAŻNE!
Jeśli tylko jest to możliwe, termostat pomieszczenia
należy zamontować w miejscu niewystawionym na
Instrukcja obsługi termostatu z czujnikiem podłogowym CF-RF
VI.UH.R3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200962
działanie promieni słonecznych, mocnego źródła
sztucznego światła (np. halogenowy refl ektor punk-nego światła (np. halogenowy reflektor punk-
towy), wiatru lub innych źródeł ciepła (np. odbiorni-
w TV).
! Należy pamiętać, że żadne meble, dywany, itd.
nie mogą zostać na stałe umieszczone w obszarze
działania podłogowego czujnika podczerwieni
– patrz rys. 3.
Mocowanie – rys. 2
1. Zamocować tylną płytę umieszczając dwie
śruby w otworach .
2. Wsunąć termostat na tylną płytę.
3. W miarę potrzeb, zamocować termostat na
płycie za pomocą klucza imbusowego
(obrót o 90°).
6. Odinstalowanie
Aktywacja trybu odinstalowania w regulatorze
– rys. 1
Za pomocą przycisku wyboru menu wybrać
tryb odinstalowania. Miga dioda odinstalowania
.
Aktywow tryb odinstalowania naciskając OK .
Zapala się dioda odinstalowania .
Anulowanie wyboru wyjścia w regulatorze
Za pomocą przycisku wyboru wyjścia
wybrać wyjście, które ma zostać anulowane.
Instrukcja obsługi termostatu z czujnikiem podłogowym CF-RF
VI.UH.R3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
PL
63
Anulować migające wyjście za pomocą
przycisku OK .
7. Specyfikacje
Zakres regulacji temperatury 5-35°C
Częstotliwość transmisji 868,42 MHz
Zakres transmisji w zwykłych
budynkach (maks.)
30m
Moc transmisji < 1mW
Bateria Alkaliczna 2xAA, 1,5V
Czas działania baterii (maks.) 1-3 lata
Temperatura otoczenia 0-50°C
Klasa IP21
Dokładność czujnika +/- 1°C
Współczynnik emisji czujnika 0,9
Instrukcja obsługi termostatu z czujnikiem podłogowym CF-RF
VI.UH.R3.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200964
8. Usuwanie usterek
Wskazanie błędu Możliwe przyczyny
Dioda i miga
co 5 minut
Niski stan naładowania
baterii
Dioda i miga co 30
sekund
Krytyczny stan
naładowania baterii
Dioda, , i miga
Krytyczny stan
naładowania baterii
– przerwanie transmisji
Dioda, i miga 5 razy
Niepoprawny montaż /
test połączenia
E03 i
Błąd siłownika na
wyjściu (CF-MC)
E05 i
Temperatura pomieszc-
zenia poniżej 5°
/