National Geographic 259NE Instrukcja obsługi

Kategoria
Cyfrowe termometry ciała
Typ
Instrukcja obsługi
)(
Wewnętrzny i zewnętrzny
Termometr z pamięcią
Urządzenie monitorujące:
A. Dzień tygodnia
B. Ikona baterii
C. Temperatura zewnętrzna
D. Temperatura wewnętrzna
E. Najwyższa zanotowana temperatura wraz z datą
F. Najniższa zanotowana temperatura wraz z datą
G. Ikona wykrycia sygnału
H. Data
I. Czas
1. Przycisk Maks./Min.
2. Przycisk historii
3. Przycisk kasowania
4. Przycisk (+)
5. Przycisk ustawiania
6. Przycisk (-)
7. Przycisk ponownej synchronizacji
8. Przycisk ºC/ºF
9. Przycisk resetowania
Czujnik bezprzewodowy :
10. Przycisk resetowania
Zanim zaczniesz
1.0 Procedura konfiguracji:
1. Najpierw włóż baterie do monitora, a następnie naciśnij raz przycisk RESET.
2. Umieść monitor tak blisko jak to możliwe, czujnika bezprzewodowego i włóż baterie
do czujnika, a następnie naciśnij przycisk RESET.
WAŻNE: Zanim urządzenie monitorujące będzie mogło odebrać sygnał z czujnika
bezprzewodowego należy ustawić datę i czas. (Patrz rozdz. 3.0)
3. Ustaw monitor i czujnik bezprzewodowy w zakresie efektywnej transmisji, który
w normalnych warunkach wynosi 30 do 45 metrów. Na zakres ten mają wpływ
materiały budowlane oraz miejsce w jakim umieszczone są czujnik i monitor, spróbuj
różnych położeń, aby znaleźć optymalne miejsce.
UWAGA: Aby odczyty były dokładne, czujnik bezprzewodowy powinien być umieszczony
w zacienionym miejscu.
1.1 Rozpoczęcie użytkowania
Kiedy już czujnik bezprzewodowy został uruchomiony (lub naciśnięty został przycisk
RESET), po tym jak sygnał konfiguracyjny został przesłany do monitora, należy ustawić
datę oraz czas. Monitor będzie podejmował próby wyszukiwania sygnału przez 5 minut.
Po odebraniu sygnału, myślniki (--.-°F) na monitorze zamienią się na wartość aktualnej
temperatury zewnętrznej. Jeśli po 5 minutach ekran nie zmieni widoku na wartość
temperatury zewnętrznej, naciśnij przycisk powtórnej synchronizacji (RE-SYNC) na moni-
torze. Monitor będzie podejmował próby wyszukiwania sygnału przez kolejne 6 minut.
))
2.0 Rozwiązywanie problemów
Za każdym razem kiedy ekran wyświetlacza pokazuje myślniki (--.-°F) i/lub żeby
upewnić się, że czujnik znajduje się w bezpośredniej linii z monitorem, naciśnij przycisk
RESET.
Jeśli nie można uzyskać odczytu temperatury zewnętrznej sprawdź:
1. Odległość pomiędzy monitorem lub czujnikiem, a źródłami zakłóceń, takimi jak
monitory komputera lub telewizory, powinna wynosić przynajmniej 0,9 do 1,2 m.
2. Unikaj umieszczania monitora na lub w pobliżu ram metalowych okien.
3. Używanie innych urządzeń elektrycznych takich, jak słuchawki lub głośniki,
działających na takiej samej częstotliwości (433 MHz) mogą przeszkadzać w
prawidłowej transmisji i sygnału.
4. Sąsiedzi używający urządzeń elektrycznych działających sygnale o częstotliwości
433MHz mogą także powodować zakłócenia.
5. Sygnały z innych urządzeń domowych takich, jak dzwonki przy drzwiach i domowe
systemy alarmowe, mogą tymczasowo powodować zakłócenia i być przyczyną
braku sygnału. Transmisja i odbiór odczytu temperatury zostaną przywrócone,
kiedy zakłócenie ustanie.
Maksymalny zakres transmisji wynosi 45 metrów od czujnika bezprzewodowego do
monitora (na otwartej przestrzeni). Zależy to jednak, od otaczającego środowiska
i poziomu zakłóceń. Sygnał temperatury biegnie w prostej linii od czujnika
bezprzewodowego do monitora. Sygnał nie może zakręcać wokół przedmiotów. Jeśli
nie jest możliwy odbiór, pomimo zachowania tych czynników, wszystkie jednostki będą
musiały być zresetowane.
UWAGA: Aby zresetować jednostkę, patrz Procedura konfiguracji. (Patrz rozdz. 1,0).
3.0 Konfiguracja kalendarza i zegara
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aby aktywować tryb konfiguracji kalendarza.
2. Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić właściwy rok.
3. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić.
4. Postępuj zgodnie z krokami 2-3, aby ustawić datę, czas i tryb 12godz./24godz.
4.0 Zapisana najwyższa oraz niajniższa wartość
Najwyższa oraz najniższa temperatura będą zawsze podane na wyświetlaczu. Gdy
temperatura zewnętrzna stanie się wyższa lub niższa od aktualnie zapisanej, wartość
od razu zostanie uaktualniona na wyświetlaczu. Dana pozostaną w pamięci urządzenia,
nawet po wyjęciu baterii lub zresetowaniu urządzenia.
WAŻNE: Zapisane temperatury, najwyższa oraz najniższa zapisywane są razem z datą,
tak więc kalendarz MUSI być prawidłowo ustawiony .
5.0 Pięć lat historii
Urządzenie zapisuje w pamięci dzienne maks./min. wartości temperatury zewnętrznej
z okresu ostatnich 5 lat.
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz HISTORY do momentu, kiedy kalendarz zacznie
migać.
2. Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić właściwy rok, następnie naciśnij przycisk
HISTORY aby potwierdzić.
3. Powtórz krok 2, aby ustawić odpowiedni miesiąc oraz dzień.
4. Zapisana maks./min. temperatura zewnętrzna dla danego dania pojawi się przez 5
sekund na wyświetlaczu.
5. Jeżeli dla danego dnia nie ma zapisanej temperatury, na wyświetlaczu pojawi się
--.-°C lub --.-°F.
)*
UWAGA: Dane z ostatnich pięciu lat pozostaną w pamięci urządzenia, nawet po
wyjęciu baterii lub zresetowaniu urządzenia. Po pięciu latach najstarsze dane będą
nadpisywane przez nowe wartości.
6.0 Histora o rok wstecz
Urządzenie może także przywoływać z pamięci wartości maks./min. temperatury z
tego samego dania, ale rok wcześniej, 2 lata wcześniej i tak dalej.
Przykład: jeżeli dzisejsza data to 03/25/07, urządzenie może przywołać pamięci
maks./min. temperatura z dnia 03/25/06, 03/25/05, 03/25/04 itp. do 5 lat wstecz.
1. Naciśnij przycisk HISTORY raz, a urządzenie pokaże zapisane temperatury maks./
min. dla tej samej daty, ale rok wcześniej; naciśnij przycisk HISTORY jeszcze raz, aby
zobaczyć wartości dla dnia dwa lata wstecz, itd.
7.0 Temperatura maksymalna i minimalna
1. Naciśnij raz przycisk MAX/MIN, aby wyświetlić maksymalne odczyty. Naciśnij
ponownie przycisk MAX/MIN, aby wyświetlić minimalne odczyty.
2. Aby skasować pamięć, naciśnij przycisk CLEAR, gdy wyświetlana jest temperatura
maks./min. Spowoduje to skasowanie zapisu pokazywanego pola.
UWAGA: Skasowanie temperatury maks./min. nie spowoduje skasowania zapisanej
najwyższej oraz najniższej temperatury.
8.0 Przełączanie ºC/ºF
Domyślną skalą pomiaru temperatury jest °F, naciśnij przycisk ºC/ºF, aby
przełączać pomiędzy °C i °F.
9.0 Wykrywanie sygnału
Wskaźnik sygnału na monitorze wyświetli następujące symbole w oknie temperatury
zewnętrznej:
10.0 Obchodzenie się z termometrem
Unikaj wystawiania termometru na ekstremalne temperatury, działanie wody lub
mocne uderzenia.
Unikaj kontaktu z jakimikolwiek materiałami powodującymi korozję takimi, jak
alkohol, środki czyszczące lub perfumy.
Nie poddawaj termometru pod działanie nadmiernych sił, uderzeń, pyłu,
temperatury lub wilgotności. Wszystkie te warunki mogą skrócić żywotność
termometru.
Nie próbuj manipulować przy żadnych komponentach wewnętrznych tego
termometru. Spowoduje to utratę gwarancji i ewentualne uszkodzenia.
Sygnał nie wykryty
Sygnał wykryty
Odbiór pomyślny
)+
11.0 Dane techniczne
;BLSFTQPNJBSVUFNQFSBUVS
6S[ŕE[FOJFNPOJUPSVKŕDF ¡$EP¡$[EPLBEOPžDJŕ¡$
¡'EP¡'[EPLBEOPžDJŕ¡'
$[VKOJLCF[QS[FXPEPXZ ¡$EP¡$[EPLBEOPžDJŕ¡$
¡'EP¡'[EPLBEOPžDJŕ¡'
$[ŢTUPUMJXPžŗTQSBXE[BOJBUFNQFSBUVSZ
6S[ŕE[FOJFNPOJUPSVKŕDF $PTFLVOE
$[VKOJLCF[QS[FXPEPXZ $PTFLVOE
ŐSØEP[BTJMBOJB
[BMFDBOFCBUFSJFBMLBMJD[OF
6S[ŕE[FOJFNPOJUPSVKŕDF CBUFSJFY""7
$[VKOJLCF[QS[FXPEPXZ CBUFSJFY""7
őZXPUOPžŗCBUFSJJ 0LPPNJFTJŢDZ
12.0 Czujnik bezprzewodowy
Aby uniknąć zakłóceń temperaturowych, czujnik należy umieścić z dala od
bezpośredniego działania promieni słonecznych, klimatyzacji oraz otworów wentyla-
cyjnych. Czujnik wykonany jest w obudowie odpornej na zachlapanie, nie wolno jednak
zanurzać go w wodzie lub wystawiać na intensywny deszcz.
Urządzenie monitorujące
Może być przymocowane do ściany lub ustawione na dowolnej płaskiej powierzchni.
),
13.0 Usuwanie urządzenia (środowisko)
Na koniec okresu eksploatacji produktu nie należy go wyrzucać razem ze
zwykłymi odpadami domowymi, ale trzeba go zanieść do punktu zbiórki
zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, na instrukcji obsługi
i/lub opakowaniu.
Niektóre materiały wchodzące w skład niniejszego produktu można ponownie
wykorzystać, jeżeli zostaną dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu. Dzięki
ponownemu wykorzystaniu niektórych części lub surowców ze zużytych produktów
przyczyniają się Państwo w istotny sposób do ochrony środowiska. Aby uzyskać
informacje na temat lokalnych punktów zbiórki, należy zwrócić się do władz lokalnych.
Przed oddaniem urządzenia do ponownego wykorzystania należy wyjąć baterie.
Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami.
£{°äÊÜ>À>V>
"ÀiÃÊ}Ü>À>V
Urządzenia Topcom są objęte 24-miesięcznym okresem gwarancji. Okres gwarancji
rozpoczyna się w dniu zakupu nowego urządzenia.
Części eksploatacyjne lub wady nieznacznie wpływające na działanie lub wartość sprzętu
nie są objęte gwarancją.
Gwarancję należy udowodnić, przedstawiając oryginalny rachunek zakupu, na którym
widnieje data zakupu oraz model urządzenia.
"LÃÕ}>Ê}Ü>À>V
Wadliwe urządzenie należy zwrócić do zakładu serwisowego Topcom wraz z ważnym
rachunkiem zakupu.
Jeżeli w urządzeniu wystąpi usterka w trakcie trwania okresu gwarancji, firma Topcom
lub jej autoryzowany zakład serwisowy bezpłatnie usunie powstałą usterkę spowodowaną
wadą materiałową lub produkcyjną.
Firma Topcom będzie wypełniać zobowiązania gwarancyjne według własnego uznania,
naprawiając lub wymieniając wadliwe urządzenia lub podzespoły wadliwych urządzeę. W
przypadku wymiany, kolor i model urządzenia mogą różnić się od urządzenia pierwotnie
zakupionego.
Data pierwotnego zakupu będzie określać początek okresu gwarancyjnego. Okres
gwarancyjny nie ulega przedłużeniu, jeżeli urządzenie zostało wymienione lub naprawione
przez Topcom lub autoryzowany zakład serwisowy.
7ÞąÌÊ`Ê}Ü>À>V
Uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się lub pracą z
urządzeniem oraz uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania nieoryginalnych części
lub akcesoriów nie zalecanych przez Topcom, nie są objęte gwarancją.
Gwarancja nie obejmuje szkód wywołanych przez czynniki zewnętrzne, takich jak
pioruny, woda i ogień, ani uszkodzeń powstałych w czasie transportu.
Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli numer seryjny urządzenia został zmieniony,
usunięty lub nie może zostać odczytany.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54

National Geographic 259NE Instrukcja obsługi

Kategoria
Cyfrowe termometry ciała
Typ
Instrukcja obsługi