National Geographic IN103TOP Instrukcja obsługi

Kategoria
Samochody
Typ
Instrukcja obsługi
50
Duży zegar z bezprzewodowy termometrem
Instrukcja uźythkownika
Instalacja baterii i rejestracja czujników
WAŻNE: NAJPIER W należy zainstalować baterie w odbiorniku domoweym, a następnie
w zdalnie sterowanym czujniku.
Odbiornik domowy:
Należy zdjąć pokrywę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia. Włóż (2) baterie AA
do komory baterii, zgodnie z pokazaną biegunowością, należy zamknąć pokrywę
baterii. Po instalacji baterii do odbiornika domowego, kreskowana ikona kanału
zewnętrznego (--) będzie migać przez 2 minuty, wskazując, że urządzenie czeka
na sygnał rejestracji czujnika pilota. Baterie powinny zostać zainstalowane w pilocie
w ciągu tych 2 minut. Jeżeli baterie zostały prawidłowo założone w urządzeniu,
słyszalny będzie sygnał brzęczyka.
Bezprzewodowy zdalny czujnik:
W ciągu 2 minut, podczas których odbiornik domowy szuka sygnału rejestracji,
należy zdjąćj pokrywę baterii, wykorzystując w tym celu monetę lub płaski śrubokręt.
Do komory założyć (1) baterię 3V, zgodnie z wskazaną gibiegunowościa. Należy
umieścić okrągłą gumową uszczelkę wewnątrz komory i założyć pokrywę baterii.
• Jeżeli rejestracja przebiegła pomyślnie, będzie można usłyszeć dźwięk
potwierdzenia brzęczyka. Jeśli nie, należy sprawdzić stan baterii AA, powtórzyć
procedurę rejestracji. Zamknąć drzwiczki baterii oraz tylną pokrywę i dokręcić
śrubę na czujniku.
Uwaga:
Cyuknik automatycznie prześle kod rejestracji, w celu zakończenia rejestracji po
założeniu baterii. Jeżeli baterie zostały wcześniej założone do komory baterii,
należy, użyć długopisu aby nacisnąć i pryytrzymać żółty przycisk przez 2 sekundy
w celu przeprowadzenia rejestracji.
Jeżelikreskowana ikona (--) pojawi się na kanale zewnętrzym, należy zbliżyć czujnik
do domowego odbiornika, Należz ponownie powtórzyć procedurę rejestracji.
+
+
A
B
C
D
RESET
3V
TX
51
Uruchamianie
Bezpośrednio po założeniu baterii, wyświetlona zostanie
temperatura wnętrza. Urządzenie rozpoczyna wyszukiwanie
sygnału temperatury zewnętrznej. Temperatura zewnętrzna
zostanie wyświetlona w ciągu 3 minut, potwierdzając, że
urządzenie znajduje się w zasięgu transmisji.
Po uzyskaniu wartości temperatury zewnętrznej, urządzenie automatycznie
wyszukuje sygnał DCF77 (U góry ekranu bódzie migaę symbol odbioru radiowego)
”.Prqwidłowa data i godzina będą wyświetlane, jak tylko odebrany zostanie sygnał
DCF77
Temperatura pojawi się na wyświetlacyu urządzenia odbiorczego. Jeżeli wskazanie
się nie pojawi, należy nacisnąc i przytrzymać żółtz przycisk przez 2 sekundy, który
znajduje się y tyłu czuknika, w celu wymuszenia sygnału rejestracji.
Odbiór radiowy
Urządzenie automatycznie wyszukuje sygnał radiowy przez 5 minut, a następnie
symbol odbioru radiowego znika. Być może trzeba będzie manualnie ustawić
prawidłową datę i godzinę.
Ręczne ustawianie zegara
W przypadku ręcznego ustawiania urządzenia, po uzyskaniu wartości temperatury
zewnętrznej (OUT), należy nacisnąć i przytrzymać przycisk “B” (CLK), w celu
wprowadzenia trybu ustawień zegara.
Format 12/24 godziny
Aby wprowadzić tryb ustawień, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk “B”, format
godziny “12Hr” miga na trzeciej linii wyświetlacza. Należy nacisnąć przycisk “A”
(SET), w celu ustawienia 12 lub 24 formatu godzinnego. Należy nacisnąć przycisk
“B”, aby potwierdzić.
Regulacja strefy czasowej
Po ustawieniu formatu godziny, należy nacisnąć przycisk “A”, w celu dopasowania
strefy czasowej do zamieszkiwanego obszaru:
0 Strefa Czasu Centralnego (CST)
+1 Jedna godzina do przodu
+2 Dwie godziny do przodu
-2 Dwie godziny do tyłu
-1 Jedna godzina do tyłuz
Nacisnąć przycisk “B” (CLK), w celu potwierdzenia.
Wielojęzyczne wzświetlanie dni tygodnia
W trybie zegara i kalendarya można wybrać wzbrać jezyk wyświetlania dniai tygodnia,
wskazanie będzie migać w kratce “dzień tygodnia”. Format ustawień Języka jest
następujący:
EN-angielski GE-niemiecki
FR-francuski IT-włoski
Należy nacisnąć przycisk “B” (CLK), w celu potwierdzenia.
52
Ręczne ustawianie godziny
Po ustawieniu języka wyświetlania, cyfry minut zaczną migać. Nacisnąć przycisk “A”,
w celu ustawienia minut. Należy nacisnąć “B”, aby kontynuować ustawianie godziny.
Cyfry godziny zaczną migać, nacisnąć przycisk “A”, aby ustawić godziny. Godziny
popołudniowe będą oznaczone symbolem PM.
Ręczne ustawianie daty
Po ustawieniu godziny i minut, cyfry daty zaczną migać, należy nacisnąć przycisk
“A”, aby ustawić datę. Następnie cyfry miesiąca zaczną migać, należy nacisnąć
przycisk “A”, aby ustawić DZIEŃ. Należy nacisnąć przycisk “B”, aby potwierdzić.
Ustawianie podwójnego budzika
Można ustawić do 2 alarmów budzika.
1. Sprawdzanie godziny ustawienia budzika
Należy nacisnąc przycisk “D”, by sprawdzić Alarm 1 (A1) i Alarm II (A2).
Należy nacisnąc jeszcze raz w celu wyświetlenia tryb daty/dnia.
2. Ustawianie godziny budzika
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk “D”, aby wprowadzić tryb ustawień Alarm
1 (A1) lub Alarm II (A2).
Cyfry minut zaczną migać, nacisnąć przycisk “A”, aby ustawić minuty. Nacisnąć
przycisk “D”, aby potwierdzić. Następnie zaczną migać, cyfry godziny nacisnąć
przycisk “A”, aby ustawić godzinę. Nacisnąć przycisk “D”, aby potwierdzić.
3. Aktywacja budzika
Należy nacisnąć przycisk “A”, by uaktywnić Alarm 1 “ ”.
Należy nacisnąć ponownie przycisk “A”, aby uaktywnić Alarm 2 “ ”.
Należy nacisnąć ponownie przycisk “A”, aby uaktywnić obydwa Alarmy 1 i 2
”.
Należy nacisnąć ponownie przycisk “A”, aby zmienić stan budzika na nieaktywny.
4. Budzika drzemki
Aby wprowadzić tryb bzdzika drzemki (Z
z
), należy nacisnąć dowolny przycisk, kiedy
dźwięk sygnalizatora jest włączony. Dźwięk budzika zostanie najpierw przerwany,
a następnie ponownie uaktywniony 5 mi. Funkcka sygnalizatora drzemki może
działać maksymalnie przez 15 minut.
Aby wyłączyć dźwięk budzika, należy poczekać 5 minut, a wtedy dźwięk
sygnalizatora zostanie automatycznie przerwany, lub dwukrotnie nacisnąć przycisk
“A”.
Wybór ̊C / ̊F
Należy nacisnąc i przytrzymać przycisk “C”, ̊C/̊F zacznie. Nacisnąć przycisk “A”,
aby wybrać stopnie w °C lub °F i nacisnąć przycisk “C”, aby potwierdzić.
Pamięć maksymalnych i minimalnych
1. Przywołanie pamięci Max / Min:
Należy jednokrotnie nacisnąć przycisk “C”: Wyświetlona zostanie maksymalna
(Max) i minimalna (Min) wartość temperatury wewnętrznej (IN).
Należy ponownie nacisnąć przycisk “C”: Wyświetlona zostanie maksymalna
(Max) i minimalna (Min) wartość temperatury zewnętrznej (OUT).
53
Należy ponownie nacisnąć przycisk “C”: Przywrócony zostanie normalny stan
wyświetlacza.
2. Resetowanie pamięci:
Należy nacisnąć przycisk “C”, aby przeglądnąć Pamięć Maks./Min. temperatury
wewnętrznej (IN).
Należy nacisnąć przycisk “A”, aby wyczyścić pamięć. Należy ponownie nacisnąć
przycisk “C”, by przeglądnąć Pamięć Maks./Min. temperatury zewnętrznej (OUT).
Należy nacisnąć przycisk “A”, aby wyczyścić pamięć.
Instalacja nadajnika
Aby zapobiec zakłóceniom wskazań temperatury, należy umieścić nadajnik z dala
od promieni słonecznych, klimatyzacji oraz wentylatorów grzejników. Aby zapewnić
odpowiednie warunki pracy urządzenia, nie należy umieszczać nadajnika w miejscach
o temperaturach wyższych niż 60°C lub niższych -20°C (140°F lub poniżej -4°F).
W celu zoptymalizowania efektywności przesyłu danych, należy przestrzegać
poniższych instrukcji:
• Przekaźnik zewnętrzny umieścić na zewnątrz w odległości nie większej niż 30m od
jednostki wewnętrznej.
Jeżeli pomiędzy jednostkami zewnętrzną a wewnętrzną znajdują się przeszkody
(ściany betonowe, urządzenia domowe, przedmioty metalowe) to odległość między
urządzeniami nie powinna przekroczyć 5m.
Przekaźnik zewnętrzny i jednostka wewnętrzna powinny tworzyć pętlę otwartą i
powinny znajdować się możliwie blisko siebie (przykładowo, obydwa urządzenia
umieść po tej samej stronie okien).
Przekaźnik zewnętrzny umieścić w pozycji wyższej niż stacja meteorologiczna,
lecz nie na ścianie betonowej czy podstawce metalowej.
Użytkowanie termometru bezprzewodowego
Zabrudzenia wycierać miękką, wilgotną szmatką w wodzie z niewielką ilością środków
czyszczących, a następnie osuszyć. Chronić urządzenie przed działaniem zbyt
wysokich i niskich temperatur, w tym nadmiernego nasłonecznienia i zimnego wiatru.
Urządzenie wrażliwe na wstrząsy - nie upuszczać. Czujnik zewnętrzny nie jest w pełni
wodoszczelny. Nie zanurzać w wodzie i nie wystawiać na działanie silnego deszczu.
Wymieniana baterii
Jeseli jedna z baterii (odbiornika domowego lub zdalnie sterowanego czujnika) jest
wyczerpana, ikona słabej mocy baterii pojawi się na odpowiednim. Należy wymienić
baterie w urządzeniu, w każdym przypadku kiedy pojawi się ta ikona. Należy podążać
za procedurami rejestracyjnymi, opisanymi w tej instrukcji.
54
SPECYFIKACJA
Zakres wyświetlanej
temoeraturz wewnętrynej
0°C do 50°C (32°F do 122°F)
Zalecany zakres działania czujnika zdalnego
Czujnik z wyświetlaczem LCD 0°C do 50°C (32°F do 122°F)
Czujnik bez wyświetlacza LCD -20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
Odłączalna sonda zewnętrzna -50°C do 70°C (-58°F do 158°F)
Zasięg Maksymalnie 30m (100 stóp) otwartym terenie
Częstotliwość transmisji 433,92 MHz.
Zegar Kwarcowy
Baterie
Stacja termometru 2 sztuki DC 1.5V AA (odbiornik domowy)
Zdalny czujnik 1 sztuka DC 3V (czujnik)
Żywotność baterii (Stan)
Urządzenie odbiorcze Około 1 roku
Czujnik zdalny Około 6 miesięcy
Usuwanie urządzenia (środowisko)
Na koniec okresu eksploatacji produktu nie należy go wyrzucać razem ze
zwykłymi odpadami domowymi, ale trzeba go zanieść do punktu zbiórki
zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, na instrukcji obsługi i/lub
opakowaniu.
Niektóre materiały wchodzące w skład niniejszego produktu można ponownie
wykorzystać, jeżeli zostaną dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu. Dzięki
ponownemu wykorzystaniu niektórych części lub surowców ze zużytych produktów
przyczyniają się Państwo w istotny sposób do ochrony środowiska. Aby uzyskać informacje
na temat lokalnych punktów zbiórki, należy zwrócić się do władz lokalnych.
Przed oddaniem urządzenia do ponownego wykorzystania należy wyjąć baterie.
Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IN
D
M
OUT
D
M
OUT
55
Gwarancja Topcom
Okres gwarancji
Urządzenia Topcom objęte 24-miesięcznym okresem gwarancji. Okres gwarancji
rozpoczyna się w dniu zakupu nowego urządzenia.
Części eksploatacyjne lub wady nieznacznie wpływające na działanie lub wartość sprzętu
nie są objęte gwarancją.
Gwarancję należy udowodnić, przedstawiając oryginalny rachunek zakupu, na którym
widnieje data zakupu oraz model urządzenia.
Obsługa gwarancji
Wadliwe urządzenie należy zwrócić do zakładu serwisowego Topcom wraz z ważnym
rachunkiem zakupu.
Jeżeli w urządzeniu wystąpi usterka w trakcie trwania okresu gwarancji, firma Topcom
lub jej autoryzowany zakład serwisowy bezpłatnie usunie powstałą usterkę spowodowaną
wadą materiałową lub produkcyjną.
Firma Topcom będzie wypełniać zobowiązania gwarancyjne według własnego uznania,
naprawiając lub wymieniając wadliwe urządzenia lub podzespoły wadliwych urządzeę. W
przypadku wymiany, kolor i model urządzenia mogą różnić się od urządzenia pierwotnie
zakupionego.
Data pierwotnego zakupu będzie określać początek okresu gwarancyjnego. Okres
gwarancyjny nie ulega przedłużeniu, jeżeli urządzenie zostało wymienione lub naprawione
przez Topcom lub autoryzowany zakład serwisowy.
Wyjątki od gwarancji
Uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się lub pracą z
urządzeniem oraz uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania nieoryginalnych części
lub akcesoriów nie zalecanych przez Topcom, nie są objęte gwarancją.
Gwarancja nie obejmuje szkód wywołanych przez czynniki zewnętrzne, takich jak pioruny,
woda i ogień, ani uszkodzeń powstałych w czasie transportu.
Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli numer seryjny urządzenia został zmieniony, usunięty
lub nie może zostać odczytany.
Ten produkt jest zgodny z najważniejszymi wymogami i innymi odnośnymi postanowieniami
dyrektywy.
CE
1 / 1

National Geographic IN103TOP Instrukcja obsługi

Kategoria
Samochody
Typ
Instrukcja obsługi