One For All SIMPLE 2 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zdalne sterowanie
Typ
Instrukcja obsługi
109
page
Seite
page
.4
.9
. 14
. 19
.
24
. 29
. 34
.
39
. 44
. 49
. 54
. 59
. 64
. 69
. 74
. 79
. 84
. 89
. 94
. 99
.104
E
n
g
li
sh
D
eu
t
s
ch
Fra
n
çai
s
E
sp
a
ñ
o
l
I
t
ali
a
n
o
Po
r
t
u
gu
ês
Nederl
ands
Ma
g
y
ar
Po
l
s
k
i
Če
s
k
y
N
o
r
s
k
S
v
ens
k
Suomi
EÏÏËÓÈ
ο
Р
усский
T
ürk
çe
Бъл
гарски
Ro
mân
ă
Slovenský
Hrvatski
Da
n
s
k
URC-6420
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:15 Pagina b
2 WWW.ONEFORALL.COM
Norsk
S
vensk
Suomi
ÏËÓÈο
Р
усский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
E
spañol
Italiano
Português
Nederlands
M
agyar
Polski
Česky
Dansk
Great Britain / Ireland
I
t
a
l
ia
E
spa
ña
Fra
nce
I
E
F
Deutschland
D
IN
T
GB
ALL OTHER COUNTRIES
Outside Great Britain / Ireland
Auserhalb Deutschland
En dehors de France
Fuera de España
Fuori d’Italia
Velg regionen din INT
Välj din region INT
Mikä on alueesi INT
Επιλέξτε περιοχή INT
Выбрать ваш регион INT
Bölgenizi seçtiniz mi INT
Изберете вашия регион INT
Selectaţi regiunea dvs INT
Vyberte región INT
Odaberite svoju regiju INT
Select your region
Wählen Sie Ihre Region
Sélectionnez votre région
Seleccione su región
Selezionare il paese
Seleccione a sua região INT
Selecteer uw regio INT
Válassza ki régióját INT
Wybierz swój region INT
Vybrat vaši oblast INT
Vælg region INT
1
G
B
D
F
E
I
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:15 Pagina c
WWW.ONEFORALL.COM 3
AAA
A
A
A
Is your device brand listed? (see page 4).
Ist Ihre Gerätemarke aufgelistet? (siehe Seite 9).
La marque de votre appareil figure-t-elle dans la liste? (voir page 14).
¿Aparece la marca de su dispositivo en la lista? (consulte la página 19).
La marca del dispositivo è presente nell'elenco? (vedere pagina 24).
A marca do seu dispositivo é apresentada na lista? (consulte a página 29).
Wordt uw merk apparaat vermeld? (Zie pagina 34).
Készülékének márkaneve szerepel a listán? (lásd: 39. oldal).
czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek? (patrz str. 44).
Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?(viz strana 49).
er din enheds mærke angivet? (se side 54).
Er enheten din på listen? (se side 59).
Finns din enhet med i listan? (se sidan 64).
Onko laitteesi luettelossa? (katso sivu 69).
Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη; (βλ. σελίδα 74).
марка вашего устройства есть в списке? (см. стр. 79).
Cihazınızın markası listede yer alıyor mu? (bkz. sayfa 84).
Включено ли е вашето устройство в списъка на марките? (виж стр. 89).
Marca dispozitivului dvs. se regăseşte în listă? (consultaţi pagina 94).
nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname? (pozrite si stranu 99).
Je li marka vašeg uređaja navedena? (pogledajte stranicu 104).
2
3
Norsk
Svensk
Suomi
ÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Dansk
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:15 Pagina 3
44 WWW.ONEFORALL.COM
Polski
1) Wybierz swój region (patrz rysunek na str. 2).
J
eśli mieszkasz na innym terytorium (poza Wielką Brytanią/Irlandią, Niemcami,
F
rancją i Włochami), np. w Polska, ustaw przełącznik w położeniu „INT”.
2) Włóż baterie, aby aktywować wybrany region.
3) Czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek?
TAK zapamiętaj CYFRĘ przypisaną do Twojej
marki (np. Canal Digital = 1) i przeprowadź
procedurę ONE FOR ALL SimpleSet (str. 45).
NIE przeprowadź automatyczne wyszukiwanie
(str. 46).
Polska
Canal Digital
Foxtel
Humax
Meo/ZON
Multichoice
SKY
Topfield
UPC/Cablecom
Viasat
Ziggo
Cyfrowy odbiornik TV
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
Podstawowe funkcje TV
TV satelitarna, kablowa, Set-Top-Box, DVB-T i wszystkie systemy Sky
INT
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:19 Pagina 44
Canal Digital
A
c
e
r
A
c
e
r
A
c
e
r
A
c
er
Canal Digital
WWW.ONEFORALL.COM 45
ONE FOR ALL SimpleSet
Umożliwia skonfigurowanie urządzeń najpopular-
n
iejszych marek w ciągu kilku minut.
W
ystarczy odszukać przycisk z CYFRĄ przypisaną do
marki (str. 44) i wykonać czynności A-B.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk z CYFRĄ
przypisaną do Twojej marki,
np. Canal Digital = (patrz str.
44), do momentu wyłączenia się urządze-
nia! (Może to potrwać do 40 sekund)
GOT
OWE !
A
B
Na
ci
śni
j
i
p
r
z
yt
r
z
ym
a
j
p
r
z
e
z
3
s
ż
ó
ł
t
y
i
z
i
e
lo
ny
p
r
z
yci
sk!
wyceluj
w urz
ą
dzenie!
ączone
D
ioda LED
błyśnie
d
wukrotnie.
Zwolnij przycisk z CYFRĄ
zaraz po wyłączeniu się
urządzenia.
C
y
f
r
o
w
y
o
d
b
i
o
r
n
i
k
T
V
TV satelitarna,
k
ablowa, Set-
T
op-Box, DVB-T
i
wszystkie
systemy Sky
Urządzenie NIE wyłączyło się?
Przeprowadź procedurę automatycznego wyszukiwania opisaną na str. 46.
Urządzenia NIE można ponownie włączyć?
Włącz urządzenie ręcznie (lub za pomocą oryginalnego pilota) i powtórz procedurę
SimpleSet, upewniając się, że przycisk z CYFRĄ zostaje zwolniony natychmiast po
tym, jak urządzenie się wyłączy.
Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo?
Może być dostępna lepsza konfiguracja dla Twojego urządzenia. Powtórz procedurę
SimpleSet.
W przypadku dalszego niepowodzenia należy ponownie przeprowadzić procedurę
automatycznego wyszukiwania.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone (nie jest w trybie gotowości).
Wyłączone
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:19 Pagina 45
46 WWW.ONEFORALL.COM
A
c
e
r
A
c
er
A
c
e
r
A
c
er
Na
ci
ś
n
i
j
i
p
r
z
yt
r
z
ym
a
j
p
r
z
e
z
3
s
ż
ó
ł
t
y
i
z
i
e
l
o
n
y
p
r
z
yci
s
k!
Na
ci
śni
j
i
z
w
o
lni
j
p
r
z
yci
sk O
K.
TERAZ pilot wyśle inny sygnał ZASILANIA
(AUTOMATYCZNIE CO 3 SEKUNDY), prze-
chodząc przez wszystkie marki zapisane
w pamięci!
Naciśnij i zwolnij przycisk
OK zaraz po wyłączeniu się
urządzenia (w ciągu 3
sekund)!
GOTOWE !
Wyłączone
ą
c
zone
Dioda LED
błyśnie
d
wukrotnie.
Dioda LED
b
łyśnie
dwukrotnie.
U
pewnij się, że urządzenie jest włączone
(
nie jest w trybie gotowości).
Urządzenie wyłączyło się, ale nie można go ponownie włączyć?
Przycisk OK (zapisujący ustawienia) mógł zostać naciśnięty zbyt późno.
1) Włącz urządzenie ręcznie (lub za pomocą oryginalnego pilota).
2) Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s żółty i zielony przycisk.
Dioda LED błyśnie dwukrotnie (TV podstawowe funkcje
= naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy czerwony i nie-
bieski przycisk).
3) Skieruj pilota ONE FOR ALL w stronę urządzenia i naciskaj
przycisk CH-do momentu wyłączenia się urdzenia.
4) Naciśnij i zwolnij przycisk OK zaraz po wyłączeniu się
urządzenia.
Jeśli nie przyniesie to rezultatów, powtórz procedurę
automatycznego wyszukiwania i naciśnij przycisk OK
zaraz po wyłączeniu się urządzenia, aby zapisać usta-
wienia!
Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo?
Może być dostępna lepsza konfiguracja dla Twojego urządzenia. Powtórz pro-
cedurę automatycznego wyszukiwania!
Automatyczne wyszukiwanie nie przyniosło rezultatów?
Przeprowadź operację KOPIOWANIA.
A
u
to
m
aty
c
zn
e w
y
s
zu
k
iw
an
ie
T
o
s
p
o
s
ó
b
ko
n
figu
r
o
w
a
n
i
a
w
s
z
ys
tki
c
h
m
a
r
e
k
n
i
e
o
b
tyc
h
tr
yb
e
m
S
i
m
p
l
e
S
e
t
C
y
f
r
o
w
y
o
d
b
i
o
r
n
i
k
T
V
T
V satelitarna, kablowa,
S
et-Top-Box, DVB-T
i wszystkie systemy Sky
A
B
C
wyceluj
w urz
ą
dzenie!
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:19 Pagina 46
WWW.ONEFORALL.COM 47
Powinny być na jednej wysokości
Oba piloty należy położyć na płaskiej powierzchni.
Upewnij się, że są skierowane do siebie końcami, które normalnie wycelowa-
ne są w stronę urządzeń.
2 - 5 cm
Przyuczanie (COPY)
Funkcja ta umożliwia przyuczenie (skopiowanie) jednej lub więcej funkcji z
oryginalnego (działającego) pilota i/lub cyfrowego odbiornika TV do pilota ONE
FOR ALL.
Przykład: Jak przyuczyć (skopiować) funkcję „I/II (mono/stereo)” z oryginalnego
pilota na „czerwony przycisk” pilota ONE FOR ALL.
J
eśli marka Twojego telewizora znajduje się na liście dla regionu (patrz str.
44), wykonaj te same czynności (A - B dla procedury SimpleSet na str. 45),
ale;
podczas czynności A naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy czerwony i niebieski przycisk.
• Podczas czynności B naciśnij i przytrzymaj
przycisk z CYFRĄ przypisaną do marki
telewizora (np. 1 dla Grundig)
Jeśli marka Twojego telewizora NIE znajduje się na liście dla regionu
(patrz str. 44), wykonaj te same czynności (A - C dla procedury SimpleSet
na str. 46), ale;
• podczas czynności A naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy czerwony i niebieski przycisk.
Podstawowe funkcje TV
M
ożliwe jest również wygodne zapro-
g
ramowanie pilota ONE FOR ALL do
kontrolowania głośności, zasilania i
w
ejść telewizora.
A
TV POWER
TV VOL+/- and MUTE
T
V INPUT/AV
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:19 Pagina 47
48 WWW.ONEFORALL.COM
A
c
er
A
c
e
r
2 - 5 cm
• Aby skopiować inne funkcje, powtórz czynność C dla każdego przycisku, który
ma zostać skopiowany.
• W przypadku długiego błyśnięcia powtórz krok C.
• Funkcje można kopiować na każdy przycisk za wyjątkiem przycisku COPY.
O
bie diody LED
zaczną szybko
błyskać.
nas
t
ępnie;
naciśnij
i
k
rótk
o
przy
trzy
maj
przy
cisk
I
/I
I
(
mono/stereo)
.
Obie diody LED błysną dwu-
krotnie w celu potwierdzenia
udanego SKOPIOWANIA.
Usunięcie SKOPIOWANEJ funkcji:
1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk COPY przez 3 sekundy, aż obie diody LED błysną
dwukrotnie.
2) Naciśnij odpowiedni przycisk (np. czerwony) do usunięcia przez 3 sekundy,
obie diody LED błysną dwukrotnie.
3) Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s przycisk COPY. Obie diody LED błysną dwukrotnie.
N
a
c
iśnij
i przyt
rzyma
j prze
z 3
se
kundy przycisk CO
PY, a
by wyj
ść
z
fu
nkc
ji KO
PIO
WA
N
IA
.
GOTOWE !
C
Najpierw
n
aci
ś
n
i
j
cze
r
w
o
n
y”
pr
zyci
s
k.
D
Obie diody
LED błysną
dwukrotnie.
B
N
a
c
i
ś
n
i
j
i
pr
zy
t
r
zy
ma
j
pr
ze
z
3
s
pr
zy
c
i
s
k
CO
P
Y
.
Obie diody
LED błysną
dwukrotnie.
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:19 Pagina 48
WWW.ONEFORALL.COM 53
A
c
er
A
c
e
r
2 - 5 cm
• Aby skopiować inne funkcje, powtórz czynność C dla każdego przycisku, który
ma zostać skopiowany.
• W przypadku długiego błyśnięcia powtórz krok C.
• Funkcje można kopiować na każdy przycisk za wyjątkiem przycisku COPY.
O
bě diody LED
začnou rychle
b
likat!
pot
é;
S
tisk
něte
a
k
rátce
pod
ržte
tlačítk
o
I
/I
I
(
mono/stereo)
.
Úspěšné KOPÍROVÁNÍ
bude potvrzeno dvojím
rozsvícením obou
diod LED.
Vymazání KOPÍROVANÉ funkce:
1) Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko COPY, dokud obě diody LED dvakrát
nebliknou.
2) Na 3 sekundy stiskněte tlačítko (např. červené tlačítko), které chcete smazat, dokud
obě diody LED dvakrát nebliknou.
3) Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko COPY. Obě diody LED dvakrát bliknou.
Chc
et
e-
li přestat po
užívat
funk
c
i
KO
PÍRO
NÍ, pak na
3 se
kundy
st
iskně
t
e
a podržte tlačít
k
o
COPY
.
PŘI
PRAVENO !
C
Nejprve
s
t
i
s
kn
ě
t
e
če
r
v
e
n
é
t
l
ačí
t
ko
.
D
Obě diody LED
dvakrát bliknou!
B
N
a
3
s
e
k
u
n
d
y
s
t
i
s
k
n
ě
t
e
a
po
d
r
žt
e
t
l
a
č
í
t
k
o
CO
P
Y
.
O
bě diody LED
d
vakrát bliknou!
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:20 Pagina 53
1 / 1

One For All SIMPLE 2 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zdalne sterowanie
Typ
Instrukcja obsługi