Ferm TCM1007 Instrukcja obsługi

Marka
Ferm
Kategoria
akcesoria do miksera / robota kuchennego
Model
TCM1007
Rodzaj
Instrukcja obsługi
www.ferm.com 0701-23.2
H Változtatás jogát fenntartjuk
CZ Změny vyhrazeny
SLO Predmet sprememb
PL temat do zmiany
LT Akeitimų objektas
LV Var tikt veiktas izmaiņas
RUS Комлания Ferm постоянно
совершенству ет выпускаему ю
ею проедукцию. Позтому в
техничесие характеристики могут
вноситься без предварительного
уведомления.
UA Компанія FERM постійно
вдосконалює продукцію, що нею
випускається. Тому технічні
характеристики можуть
вноситися без попереднього
повідомлення
GR HÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ
Art. No. TCM1007
FRTC-600
www.ferm.com
PL
SLO
CZ
H
LV
LT
RUS
UA
GR
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 03
NÁVOD K POUŽITÍ 10
NOVODILAZAUPORABO 17
INSTRUKSJĘ OBSŁUGI 23
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 30
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 37
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 43
КЕРІВНИЦТВО 50
O¢∏°π∂™ Ã∏™∂ø™ 57
2
67Ferm
Ferm
Exploded view
4
5
2
12
3
1
13
11
9
10
8
7
6
5
4
3
1
2
Fig. 1
Fig. 2
Ferm 3
CSEMPEVÁGÓ GÉP
Aszövegben levő számok a 2. oldalakon levő ábrákra vonatkoznak.
Asaját és mások biztonsága érdekében a fűrész használata előtt javasoljuk, hogy
olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót. Ahasználati útmutatót és a
fűrészhez tartozó dokumentációt a jövőbeni hivatkozás érdekében tartsa meg.
Bevezetés
Avágótárcsa 0° és 45° között fokozatmentesen dönthető. Az asztalon lévő félderékszög-mérő
bármilyen szögbe fordítható. Avágási folyamat közben, a pumpa vízzel hűti a vágótárcsát. Ez
növeli a vágótárcsa élettartamát, valamint csökkenti a port. Avágótárcsa a vezetősín mentén
mozog, biztosítva a vágás stabilitását
Tartalom
1. Gép információ
2. Biztonsági előírások
3. Üzembe helyezés
4. Akészülék Használata
5. Szerviz és karbantartás
1. GÉP INFORMÁCIÓ
Műszaki adatok
*S2= Maximális működési időszak 600 W kapacitással
Ellenőrizze, hogy a gép illetve a kiegészítő elemek és a tartozékok nem sérültek-e a szállítás
során.
Termékinformáció
1. Ábra
1 Billenőasztal
Motor 230 V~, 50 Hz
Teljesítmény 600 W
Fordulatszám, terhelés nélkül 3000/ min
Vágótárcsa átmérője 180 x 25.4 x 2.2 mm
90°-os vágás maximális mélysége 25 mm
45°-os vágás maximális mélysége 15 mm
Maximális vágási hossz 400 mm
IPOsztály IP54
Nettó súly 26.8 kg
Lpa (Hangnyomás szintje) 60.6 dB(A)
Lwa (Hangerősség szintje) 73.6 dB(A)
Rezgés 0.707 m/s
2
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
66
Ferm
Spare parts list
Ferm no. Description Position no.
407113 Adjustable saw blocking 1 till 4
407114 Guide rail 6
407115 Rail bearing complete 7 till 9
407116 Grip handle 13
407117 Tighten knob 15
407118 Blocking end saw 24
407119 Inside flange 36
407120 Flap 37
TCA1005 Diamond sawblade 180 x 25,4 x 2,2 38
407121 Outside flange 39
407122 Water pump 64
407123 Mains plug 65
407124 Water tank 69
407125 Water hose 74
407126 On/off switch 75
Ferm 65
GR
Ferm
2 Rögzítő gomb
3 Indikátor
4 Fogantyú
5 Vezetősín
6 Rögzítőcsavar / félderékszög mérő
7 Gomb / félderékszög mérő
8 Félderékszög végtámasz
9 Védőburkolat
10 Végtámasz (a központi, 45°-os vágáshoz használt végen)
11 Végtámasz (kettős, sík véggel)
12 Zár (a fej mozgásának leállításához)
13 Avíztartály rögzítőeleme
2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Ajelölések magyarázatai
Gondosan olvassa el az utasításokat.
Megfelel az Európai Unió biztonsági szabványai előírásainak.
Ajelen használati utasításban leírtak be nem tartása esetén sérülés, életveszély,
és gépsérülés következhet be.
Áramütés veszélye.
Acsatlakozódugót húzza ki a konnektorból.
Használjon védőszemüveget és hallásvédő eszközt.
Ameghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
Kiegészítő biztonsági előíeásij csempevágó gépekhez
Viseljen védőszemüveget, pormaszkot, zajvédőt, kesztyűt és csúszásbiztos cipőt.
Az asztalt állítsa vízszintes helyzetbe és ne karcolja vagy nyomja meg.
Kezét ne helyezze a forgó vágótárcsa közelébe.
Beszorult vágótárcsát csak áramtalanítás után próbáljon meg kiszabadítani.
Ne dolgozzon túl kicsi munkadarabon és ne használja rendeltetésén kívüli célra a
készüléket.
Akészülék használatakor a tartályt tartsa teli állapotban.
4
H
Ferm 5
Víz helyett semmilyen oldószert nem szabad használni a készülékben.
Akészüléket gondosan tartsa karban, a vágótárcsát tartsa tisztán és élesen, időszakosan
ellenőrizze a dugasz, a vezeték és a víztömlő állapotát.
Csatlakoztassa le a készüléket az áramellátásról, amikor használaton kívül helyezi vagy
mielőtt javítást végezne rajta. Akiegészítők cseréjét szakképzett személynek kell
végeznie.
Tárolás előtt, győződjön meg róla, hogy lezárta a fejet (12, 1. Ábra).
Használaton kívül, tartsa a készüléket száraz helyen.
Elektromos biztonság
Villamos gépek használatakor a tűzveszély illetve a személyi sérülések és az áramütés
veszélyének elkerülése érdekében mindig pontosan tartsa be az országában érvényben lévő
biztonsági rendszabályokat! Figyelmesen olvassa el az alábbiakban felsorolt illetve a
kézikönyvhöz csatolt biztonsági utasításokat!
Mindig ellenűrizze, hogy a gépre kapcsolt áram feszültsége megegyezik-e a
géptörzslapon feltüntetett adattal!
Avezetékek és a dugaszok cseréje
Alecserélt vezetékeket és dugaszokat azonnal dobja el! Nem csatlakoztatott illetve nem
szigetelt végű vezeték dugaszát fali konnektorba dugni rendkívül veszélyes!
PRCD
Hordozható túláramvédő berendezés
Vízvezetékre törénő csatlakoztatás
1) Avízvezetékre csatlakoztatott berendezéseknél be kell tartani a vízvezetéki
csatlakoztatásra, a víz felhasználására és a tartozékokra vonatkozó 14.5 pont utasításait,
hogy elkerüljük a víz gépberendezésbe történő bejutását, ellenőrizzük a tömlőket és más
alapvetően fontos alkatrészeket, amelyek meghibásodhatnak, ellenőrizzük továbbá a
csatlakozási víznyomást is.
2) Azon berendezéseknél, amelyeket vízvezetékre kívánunk kapcsolni alapvetően a
következő utasításokat kell betartani a tényleges körülmények szerint:
APRCD- vel ellátott berendezésnél: a berendezéssel együtt átadott PRCD nélkül ne
kapcsoljuk be azt,
Szigetelőtranszformátorral ellátott berendezésnél: a berendezést az azzal együtt
átadott szigetelőtranszformátor nélkül ne kapcsoljuk be,
Acsatlakozódugó vagy csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag a berendezés
gyártócége vagyannak szervizcége végezheti el,
Agépi berendezés elektromos részeit a megfelelő távolságok betartásával védjük az
esetleges vízbejutástól és a gép munkaterében levő személyektől
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
64
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 63
∂ÁÁ˘ËÛË
√È fiÚÔÈ ÂÁÁ‡ËÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÛˆÎÏÂÈÌÂÓË Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È
ͯˆÚÈÛÙ¿.
CE ¢∏§ø™∏ ™Àªª√ƒºø™∏™ (GR)
¢ËÏÒÓÔ˘Ì Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË, fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ
FRTC-600
ÏËÚÔ› Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÚfiÙ˘· ‹ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔÙ‡ˆÓ:
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
∫·Ù¿ ÙÈ˙ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˙ ÙˆÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÙË˙ ∫ÔÈÓ‹˙ ∞ÁÔÚ¿˙:
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
∞fi 01-01-2006
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ‰È·Ú΋˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜, ÂÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂı· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ÙÚÔÔÔÈԇ̠ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.
Ferm BV ñ Lingenstraat 6 ñ 8028 PM Zwolle ñ √ÏÏ·Ó‰›·
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Soha ne csatlakoztassa a dugaszt az aljzatba, amíg az összes
üzembe helyezési lépés és beállítás meg nem történt, valamint amíg el nem
olvasta és meg nem értette a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat.
Az állvány felállítása
1.Ábra
Szerelje fel a négy lábat az asztalra.
Erősen szorítson meg minden csavart, hogy a gép stabilan álljon.
Helyezze a víztartályt az asztalra, és rögzítse a két rögzítőelem segítségével (1. Ábra. 13).
Helyezze a gépet a víztartályba.
Csatlakozás az áramellátáshoz
Ellenőrizze, hogy az áramellátás és a dugasz megfelel a készülék specifikációjának.
Ellenőrizze a csempevágón lévő típusjelző táblát. Bármilyen változtatást szakképzett
személynek kell végeznie.
Akészülék használatakor tanácsoljuk egy legfeljebb 30 mA-es RCD (Residual
Current Device Maradékáram kezelő eszköz) használatát az aljzatnál.
Figyelmeztetés! Akészüléket földelni kell.
Nem megfelelő földelés esetén a készülék áramütést okozhat. Győződjön meg róla, hogy az
aljzat földelt. Bizonytalanság esetén ellenőriztesse szakképzett személlyel.
Figyelmeztetés! Kerülje a dugasz villáival való érintkezést a dugasznak az aljzatba
való behelyezésekor vagy onnan való eltávolításakor. Az érintkezés súlyos
áramütést okoz.
Hosszabbító használata
Ahosszabbító használata feszültségveszteséget okoz. Ennek minimalizálása, valamint a
motor túlmelegedésének és leégésének megelőzése érdekében, kérjen tanácsot szakképzett
villanyszerelőtől, a hosszabbítókábel minimális átmérőjének meghatározásához.
Ahosszabbítónak földelt dugasszal, mely illeszkedik az áramellátás kimenetéhez, illetve
földelt aljzattal, mely illeszkedik a készülék dugaszához kell rendelkeznie.
4. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Akészülék használatba vétele előtt olvassa el és értse meg a következő
előírásokat.
6
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 7
1. Ábra
Az eszközt állítsa be a megfelelő helyzetbe, majd szorítsa meg a rögzítő gombokat, a
végtámasz és a félderékszög-mérő csavarjait.
Oldja számú lezárt gombot. (12, 1. Ábra)
Kapcsolja be a főkapcsolót és a vágás megkezdése előtt várja meg, amíg a készülék eléri
a maximális fordulatszámot.
Amunkadarabot tartsa stabilan a munkaasztalon és a végtámaszhoz rögzítetten, majd
haladjon simán és egyenletesen.
Avágás lassítja a vágótárcsát. Alkalmanként csökkentse a nyomást, hogy a készülék újból
elérhesse a maximális sebességet.
Figyelmeztetés! Ne próbáljon egy lemetszett darabot felemelni vagy a
munkadarabot eltávolítani amíg a vágótárcsa teljesen meg nem áll. Ha kézzel
tartja a munkadarabot, különösen óvatossággal dolgozzon és figyeljen rá, hogy
keze mindig megfelelő távolságban legyen a vágótárcsától.
Avágótárcsa cseréje
1 - 2. Ábra
Figyelmeztetés! Avéletlenszerű bekapcsolás elkerülése érdekében, a kapcsolót
mindig állítsa "0" helyzetbe, a dugaszt pedig húzza ki az aljzatból, mielőtt a
vágótárcsa cseréjéhez fogna.
Vegye le a biztonsági burkolatot (1. Ábra 9)
Használjon megfelelő méretű villáskulcsot a (balmenetes) csavar meglazításához (2.
Ábra 1).
Vegye le a külső karimát (2.Ábra 2), majd a fűrészlapot (2. Ábra 3)
Az új fűrészlap felszerelésekor ügyeljen a helyes forgásirányra: a fűrészlapon és a
biztonsági burkolaton (1. Ábra 9) lévő pontoknak megegyező irányba kell nézniük.
Helyezze vissza a külső peremet, és erősen szorítsa meg a csavart (2. Ábra).
Megjegyzés
Vizsgálja meg az új fűrészlapot, hogy nincsenek rajta repedések vagy más látható
sérülések. Ha a fűrészlap sérült, úgy azt el kell távolítani.
Rögzítse a tengelyt egy kisebb, és erősen szorítsa meg a csavart egy nagyobb
villáskulccsal.
5. SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS
Ügyeljen, hogy a motor karbantartása során a fúró mindig le legyen választva az
elektromos hálózatról.
Agépek megtervezésüknek és összeállításuknak köszönhetően hosszú ideig és minimális
karbantartással üzemeltethetők. Afolyamatos jó működés a gép helyes kezelésével és
rendszeres tisztításával biztosítható.
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
ñ ŸÙ·Ó ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ Ӥ· ÏÂ›‰·, ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜: Ù·
ÛËÌ›· Â¿Óˆ ÛÙË ÏÂ›‰· Ù˘ Û¤Á·˜ Î·È ÛÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ (9, ∂ÈÎ. 1) ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· Î·È ÛÊ›ÍÙ ηϿ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (∂ÈÎ. 2).
¶·Ú·Ù‹ÚËÛË
ñ ∂ϤÁÍÙ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏÂ›‰· ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÂÁÎÔ¤˜ ‹ ¿ÏÏË ÔÚ·Ù‹ ÊıÔÚ¿. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÊıÔÚ¿, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÏÂ›‰·.
ñ ™˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎÏÂȉ› Î·È ÛÊ›ÍÙ ηϿ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ›.
5. ™Œƒµπ™∫∞π ™À¡∆◊ƒ∏™∏
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙËÓ Ú›˙·, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÚÁ·Û›·
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ú.
∆· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘Ú›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
ηı¿Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ̷ϷÎfi ·Ó›, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÌÂÙ¿
·fi οı ¯Ú‹ÛË. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÔȯ٤˜ Î·È Î·ı·Ú¤˜ ·fi ÛÎfiÓË Î·È
‚ÚˆÌÈ¿.
∞Ó Ë ‚ÚˆÌÈ¿ ‰Â ‚Á·›ÓÂÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̷ϷÎfi ·Ó›, ‚ÚÂÁ̤ÓÔ Û ۷Ô˘ÓfiÓÂÚÔ. ¶ÔÙ¤ ÌË
¯ÚËÛÈÌÛÔț٠‰È·Ï˘ÙÈο, fiˆ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË, ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ·Ì̈ӛ· ÎÏ. ∆· ‰È·Ï˘ÙÈο ·˘Ù¿
ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ï·ÛÙÈο ̤ÚË.
§›·ÓÛË
∆o Ì˯·Ó‹Ì· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
µÏ¿‚˜
∂¿Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë .¯. ÏfiÁˆ Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ οÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘. ™ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙÂ.
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓ
°È· Ó· ÌËÓ ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ Ì˯·Ó‹Ì· ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÎÏÂÈÛÙ‹
Û˘Û΢·Û›·. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÙÙfi Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó.
¶‹Á·›ÓÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈη ÛÙ· ηٿÏÏËÁ· ÛËÌ›· ·Ó·ÎψÛ˘.
∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ú¤ÂÈ
Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.
62
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 61
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘
∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÚÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜. °È· Ó· ÙË
‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔηϤÛÂÙ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·Â› Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜,
˙ËÙ‹ÛÙÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹
Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘. ∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊȘ ÌÂ
Á›ˆÛË ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ Î·È Ú›˙· Ì Á›ˆÛË ÁÈ·
Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÊȘ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ.
4. §∂π∆√Àƒ°π∞ ∆√À ∂ƒ°∞§∂π√À
¶ÚÈÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ‰È·‚¿ÛÙ ηÈ
ηٷÓÔ‹ÛÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÙË Ï·Îȉ›ˆÓ.
∂ÈÎ. 1
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË, ηÙfiÈÓ ÛÊ›ÍÙ fiÏ· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ , Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÏÔÍ‹˜
¤ÓˆÛ˘.
ñ ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÎÔ˘Ì› (12, ∂ÈÎ. 1).
ñ ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÎfiÙË Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹.
ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi ηÈ, ηÙfiÈÓ, ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÔÌ·Ï¿ Î·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÂÚÁ·Û›·˜.
ñ ∏ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÎÔ‹˜ Ù›ÓÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜. £· Ú¤ÂÈ ÂÔ̤ӈ˜,
Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ ÙËÓ ›ÂÛË Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÒÛÙ ӷ ·Ê‹ÓÂÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· ·Ó·ÎÙ¿
ÙËÓ Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ·.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ Û˘ÏϤÍÂÙ οÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹ Ó·
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÈÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë
ÏÂ›‰· ÎÔ‹˜. ∂¿Ó Îڷٿ٠ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ, ÚÔÛ¤ÍÙÂ
ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÏÂ›‰·
ÎÔ‹˜.
∞ÏÏ·ÁË Ù˘ ÏÂȉ·Û ÎÔ˘
∂ÈÎ.1 - 2
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ·fi Ù˘¯fiÓ Ù˘¯·›·
¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ “0”, Î·È Ó· ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÏÂ›‰·.
ñ ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ (9, ∂ÈÎ. 1).
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Í‚ȉÒÛÂÙ ÙÔ
·ÍÈÌ¿‰È (·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊÔ Û›ڈ̷) (1, ∂ÈÎ. 2).
ñ ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· (2, ∂ÈÎ. 2) ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙË ÏÂ›‰· Ù˘ Û¤Á·˜
(3, ∂ÈÎ. 2).
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Tisztítás
Agép külső burkolatát puha kendővel rendszeresen – lehetőleg minden használat után –
törölje le. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne zárja el por vagy egyéb szennyeződés!
Amennyiben a szennyeződés nem távolítható el azonnal, használjon szappanos vízbe mártott
puha kendőt! Soha ne használjon oldószereket, mint például benzint, alkoholt, szalmiákszeszt
stb. Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag részeket.
Olajozás
Agép külön olajozást nem igényel.
Meghibásodás
Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész kopása után, kérjük, forduljon a
garanciajegyen feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a hátulján talál egy
perspektivikus bontott részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket mutatja.
Környezet
Aszállítás során bekövetkező esetleges sérülések elkerülése érdekében a gép meglehetősen
erős csomagolásban kerül leszállításra. Acsomagoláshoz felhasznált anyagok nagy része
újrafeldolgozható. Kérjük, hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő szemétfeldolgozó
telepekre.
Ameghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
Garancia
Agaranciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt garanciakártya tartalmazza.
8
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 9
CE MEGFELELÖSÉG IGAZOLÁSA (H)
Saját kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
FRTC-600
megfelel az alábbi szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
megegyezik a következő műszaki irányvonalak előírásaival:
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
dátum 2006-01-01
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
Mivel arra törekszünk, hogy folyamatosan tökéletesítsük termékeinket, fenntartjuk a jogot,
hogy – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassuk a termékleírásokat.
Ferm BV Lingenstraat 6 8028 PM Zwolle Hollandia
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
ñ °È· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Ì PRCD: ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
‰›¯ˆ˜ ÙÔ PRCD, ÚÔÌËıÂ˘Ì¤ÓÔ Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ñ °È· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Ì ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹: ¶ÔÙ¤ ÌË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰›¯ˆ˜ ÙÔÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹, ÚÔÌËıÂ˘Ì¤ÓÔ Ì ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ë Ì ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ·ÚfiÓ Ô‰ËÁ›Â˜,
ñ ∆ËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊȘ Ë ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›
ÌfiÓÔÓ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ë ÙÔ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÔ˘ ۤڂȘ,
ñ ∆ËÚ›Ù ÙÔ ÓÂÚfi Û ÂÊÈÎÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
·fi Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
3. ∂°∫∞∆∞™∆∞™∏
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÊȘ ÛÙËÓ Ú›˙· ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜,
̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiÏË Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Î·È ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÙÂ
‰È·‚¿ÛÂÈ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∂ÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚¿Û˘
∂ÈÎ. 1
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È.
ñ µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÛÊ›ÍÂÈ Î·Ï¿ Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È
ÛÙ¤Ú·.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ (13, Fig. 1).
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ̤۷ ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡.
™˘Ó‰ÂÛË ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛÈ· ÚÂ˘Ì·ÙÔÛ
∂ϤÁÍÙ fiÙÈ ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÊȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ·
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜. ¢Â›Ù ÙËÓ ÈӷΛ‰· ÔÓÔÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎfiÙË.
∆˘¯fiÓ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.
™˘ÓÈÛÙԇ̠̠¤ÌÊ·ÛË ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ú‡̷
‰È·ÚÚÔ‹˜ (RCD [Residual Current Device]) fi¯È ¿Óˆ ÙˆÓ 30 mA, ÛÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∞˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂȈı›.
∂¿Ó ‰ÂÓ ÁÂȈı› ÛˆÛÙ¿, ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ú›˙· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÂȈ̤ÓË. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ·Ó·ı¤ÛÙ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Û ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÊȘ ηٿ ÙËÓ
ÙÔÔı¤ÙËÛË (·Ê·›ÚÂÛË) ÙÔ˘ ÊȘ ÛÙË (·fi ÙËÓ) Ú›˙· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜.
∆˘¯fiÓ Â·Ê‹ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
60
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 59
∂ȉÈÎÂÛ Ô‰‹ÁÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÂÈ·
ñ ¡· ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿, Ì¿Ûη ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË, ˆÙ·Û›‰Â˜, Á¿ÓÙÈ·
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·.
ñ ¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ÙÚ·¤˙È Â›Â‰Ô Î·È ÌËÓ ¯·Ú¿˙ÂÙÂ Î·È ÌËÓ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È.
ñ ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ٷ ¯¤ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰·, ÂÓfiÛˆ ·˘Ù‹ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
ñ ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÌÈ· ÏÂ›‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ ÂÌÏÔ΋ ¯ˆÚ›˜ Ó·
ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ·ÚÔ¯‹˜
Ú‡̷ÙÔ˜.
ñ ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÌÈÎÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÌËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜
·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È.
ñ ŸÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔÓ ÎfiÙË Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÂÓÙÂÏÒ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ.
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰È·Ï‡Ù˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ÓÂÚfi Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
ñ ¡· Û˘ÓÙËÚ›Ù ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙË ÏÂ›‰· ·ÎÔÓÈṲ̂ÓË Î·È
ηı·Ú‹, Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ ÊȘ, ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·.
ñ ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ ËÁ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‹ ÚÈÓ
·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û¤Ú‚È˜. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
ñ µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÎÏÂȉÒÛ·Ù ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (12, Fig.1), ÚÈÓ ÙÔ
·ÔıË·ÛÂÙÂ.
ñ ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔıË·ÂÙ·È Û ÍËÚfi ¯ÒÚÔ.
HÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ó· ÙËÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘
ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÁÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ηÈ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂÛˆÎÏÂÈfiÌÂÓ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ
Ô‰ËÁ›‰˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜.
N· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ·Ó Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÈӷΛ‰· Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ ‹ ÊȘ.
¶ÂÙ¿ÍÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÏÈfi ηÏÒ‰ÈÔ ‹ ÊȘ, ·ÊÔ‡ Ù· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂›Ó·È
ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ Ú›˙· ÙÔ ÊȘ ÂÓfi˜ ÎÔÌ̤ÓÔ˘ ηψ‰›Ô˘.
PRCD
ªÂÙ·ÊÂÚÙ‹ Û˘Û΢‹ Ì ˘fiÏÔÈÔ Ú‡̷
¶ÚfiÛıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡
1) °È· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÚfiÛıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ·
ÚfiÛıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ 14.5, Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Ï¿ÛÙȯˆÓ (ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ) Î·È ¿ÏψÓ
ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ
ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ›ÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.
2) °È· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÚfiÛıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ Ô˘Û›· ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ
Ô‰ËÁÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË:
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
KRUHOVÝ ŘEZAČ NADLAŽDICE
Čísla v textu se odvolávají na diagramy na stranách 2
Pro vaší vlastní bezpečnost a pro bezpečnost ostatních vám doporučujeme, aby
jste si před požitím pily pozorně přečetli tento návod k použití. Tento návod k použití
a dokumentaci k pile si odložte pro pozdější použití.
Úvod
Čepel se může naklánět v úhlu od 0° do 45°. Měřidlo pokosu na stole je možné otočit do
jakéhokoli úhlu. Během řezání je možné pomocí čerpadla zajistit vodu na čepel. Tím se může
zvýšit životnost čepele a zároveň snížit prašnost. Čepel se pohybuje přímo podél vodicí
kolejnice a zachovává stabilní řez.
Obsah
1. Informace o stroji
2. Bezpečnostní pokyny
3. Instalace
4. Provoz stroje
5. Servis a údržba
1. INFORMACE O STROJI
Technické údaje
*S2=Maximální doba činnosti s výkonností 600 W
Zkontrolujte, jestli při přepravě nedošlo k poškození přístroje, přiložených součástí nebo
příslušenství.
Informace o výrobku
Obr. 1
1 Štítek měřítka
Motor 230 V~, 50 Hz
Výkon 600 W
Rychlost bez zatížení 3000/min
Velikost čepele 180 x 25.4 x 2.2 mm
Max. hloubka 90° řezu 25 mm
Max. hloubka 45° řezu 15 mm
Max. řezní hloubka 400 mm
Třída IP IP 54
Netto hmotnost 26.8 kg
Lpa (Hladina zvukového tlaku) 60.6 dB(A)
Lwa (Hladina akustického výkonu) 73.6 dB(A)
Vibrace 0.707 m/s
2
10
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 11
2 Utahovací knoflík
3 Indikátor
4 Rukověť
5 Vodicí kolejnice
6 Připevňovací šroub / měřidlo pokosu
7 Knoflík / měřidlo pokosu
8 Stavítko pokosu
9 Chránič čepele
10 Zadní stavítko (středová zarážka při 45° řezání)
11 Zadní stavítko (dvojitá srovnaná zarážka)
12 Blokovací knoflík (pro zastavení dopředního pohybu)
13 Svorky pro zásobník vody
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vysvětlení symbolů
Pečlivě si přečtěte pokyny.
V souladu se zásadními použitelnými bezpečnostními normami evropských
směrnic.
Označuje riziko osobního zranění, ztráty života nebo poškození nástroje v případě
nedodržení pokynů v tomto návodu.
Označuje nebezpečí elektrického šoku.
Vyjměte zástrčku ze sítě.
Noste bezpečnostní brýle a ušní ochranu.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Další bezpečnostní pravidla pro řezače na dlaždice
Používejte ochranné brýle, protiprašný respirátor, ochranná sluchátka, pracovní rukavice
a ochrannou obuv
Udržujte stůl rovný a bez škrábanců a přelisů.
Když se čepel otáčí, nedávejte ruce do její blízkosti.
Nepokoušejte se uvolnit zaseknutou čepel, aniž byste nejdřív stroj vypnuli nebo odpojili z
napájení.
Neřežte malé kusy a nepoužívejte stroj na jiné účely, než na jaké je určený.
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
∂ÈÎ. 1
1 ¶Ï¿Î· Îϛ̷η˜
2 ∫Ô˘Ì› Û‡ÛÊÈ͢
3 ¢Â›ÎÙ˘
4 §·‚‹
5 √‰ËÁfi˜ Ú¿Á·
6 ªÔ˘ÏfiÓÈ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ / ‰Â›ÎÙ˘ ÏÔÍ‹˜ ¤ÓˆÛ˘
7 ∫Ô˘Ì› / ‰Â›ÎÙ˘ ÏÔÍ‹˜ ¤ÓˆÛ˘
8 √‰ËÁfi˜ ÏÔÍ‹˜ ¤ÓˆÛ˘
9 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÏÂ›‰·˜
10 ¶›Ûˆ Ô‰ËÁfi˜ (ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÎÚÔ Ì ÎÔ‹ 45Æ)
11 ¶›Ûˆ Ô‰ËÁfi˜ (‰ÈÏfi ¿ÎÚÔ Ï·Ó·ÚÈṲ̂ÓÔ)
12 ∫Ô˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (ÁÈ· ·Ó¿Û¯ÂÛË Î›ÓËÛ˘ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜)
13 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÁÈ· ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡
2. √¢∏°ÿ∂™ °π∞ ∆∏¡ ∞™ºÕ§∂π∞
∂ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚fiψÓ
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.
CE ™˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ٷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤· ∂˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜.
ªË¯·Ó‹ ∫Ï¿Û˘ II – ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË – ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÂȈ̤ÓÔ˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘.
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ۈ̷ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÛÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
µÁ¿ÏÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
ºÔÚ¿Ù Á˘·ÏÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ˆÙÔ·Û›‰Â˜.
∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ú¤ÂÈ
Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.
58
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
GR
Ferm 57
∞∫∆π¡π∫√™ ∫√¶∆∏™ ¶§∞∫π¢πø¡
√È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ
ÛÂÏ›‰Â˜ 2
°È· ÙË ‰È΋ Û·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ
‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡. ¡· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi
ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿.
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∏ ÏÂ›‰· ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÎÏ›ÛË ˘fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁˆÓ›· ÌÂٷ͇ 0Æ Î·È 45Æ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ÏÔÍ‹˜
¤ÓˆÛ˘ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÌÔÚ› Ó· ÛÙÚ·Ê› ˘fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁˆÓ›·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÎÔ‹˜,
Ë ·ÓÙÏ›· ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ ÓÂÚfi ÛÙË ÏÂ›‰·. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜
Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙË ÛÎfiÓË. ∏ ÏÂ›‰· ÎÈÓÂ›Ù·È Â˘ı›· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ô‰ËÁÔ‡
Ú¿Á·˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÎÔ‹ ÛÙ·ıÂÚ‹.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
1. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
2. √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
3. ∂ÁηٷÛÙ·ÛË
4. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ÙÔÈ ÂÚÁ·ÏÂÈÔ˘
5. ™¤Ú‚Ș Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
1. ¶§∏ƒ√º√ÿ∂™ °π∞ ∆√ ª∏ÃÕ¡∏ª∞
T¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜
*S2=∏ ̤ÁÈÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ÈÛ¯‡ 600 W.
∂ϤÍÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ̤ÚË Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·Ó ¤¯Ô˘Ó
¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ 230 V~, 50 Hz
πÛ¯‡˜ 600 W
∆·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô 3000/ÏÂÙfi
ª¤ÁÂıÔ˜ ÏÂ›‰·˜ 180 x 25.4 x 2.2 mm
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ 90Æ 25 mm
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ 45Æ 15 mm
ª¤ÁÈÛÙÔ˜ Ì‹ÎÔ˜ ÎÔ‹˜ 400 mm
™ÂÈÚ¿ IP IP 54
∫·ı·Úfi ‚¿ÚÔ˜ 26.8 kg
Lpa (™Ù¿ıÌË ›ÂÛ˘ ‹¯Ô˘) 60.6 dB(A)
Lwa (™Ù¿ıÌË ÈÛ¯‡Ô˜ ‹¯Ô˘) 73.6 dB(A)
∫Ú·‰·ÛÌÔ› 0.707 m/s
2
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
Ferm
Během provozu udržujte nádrž plnou vody.
V tomto stroji nepoužívejte žádné roztoky místo vody.
Stroj pečlivě udržujte, čepel zachovávejte ostrou a čistou, pravidelně kontrolujte zástrčku,
kabel a hadici na vodu.
Když stroj není v provozu nebo před servisními zásahy, odpojte stroj z napájení. Výměnu
příslušenství musí provádět kvalifikovaná osoba.
Před uložením nožové hlavy (12, Obr.1) zabezpečte její zablokování.
Pokud se přístroj nepoužívá, skladujte jej na suchém místě.
Elektrotechická bezpečnost
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve
vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranní osob.
Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i s bezpečnostními pokyny
přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.
Vždy kontrolujte, jestli napájení odpovídá napětí na typovém štítku.
Výměna kabelů a zástrček
Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové okamžitě vyhoďte. Je nebezpečné používat
zástrčky s uvolnnými kabely.
PRCD
Přenosné zařízení se zbytkovým proudem
Připojení na přívod vody
1) U nářadí určeného k připojení na přívod vody, pokyny pro připojení k přívodu vody,
používání vody a používání příslušenství pro soulad se 14.5, aby se zamezilo ovlivnění
nástroje vodou, kontrola hadic a dalších kritických částí, které by se mohly zhoršit a
maximální povolený tlak na přívodu vody.
2) U nářadí určeného k připojení na přívod vody podstata následujících pokynů, podle
situace:
U nářadí opatřeného PRCD: Nikdy nepoužívejte nářadí bez PRCD, dodaného s
nářadím,
U nářadí opatřeného oddělovacím transformátorem: Nikdy nepoužívejte nářadí bez
transformátoru, dodaného s nářadím nebo typu jak konkrétně uvedeného v těchto
pokynech,
Náhradu vidlice nebo přívodní šňůry smí provádět jen výrobce nářadí nebo jeho
servisní organizace,
Udržujte vodu v dostatečné vzdálenosti od elektrických částí nářadí a od osob v
pracovním prostoru
12
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 13
3. INSTALACE
Montáž
Upozornění! Nikdy nezapojujte zástrčku do napájení, pokud není ukončena celá
instalace a nastavení a pokud jste si nepřečetli bezpečnostní a provozní pokyny a
neporozuměli jim.
Instalace podstavce
Obr. 1
Ke stolu připevněte čtyři nohy.
Dbejte na to, aby šrouby byly řádně dotáhnuté, aby stroj stál bezpečně.
Na stůl položte zásobník vody a upevněte jej na místě pomocí dvou svorek (13, Obr. 1).
Stroj vložte do zásobníku vody.
Připojení na napájení
Zkontrolujte, zda je elektrické napájení a zástrčka v souladu s vaším strojem. Podívejte se na
výkonový štítek na řezači na dlaždice. Jakékoli změny by měl vždy provádět kvalifikovaný
elektrikář.
Při používání nářadí se důrazně doporučuje mít na zásuvce proudový chránič na
max. 30 mA.
Upozornění! Tento stroj musí být uzemněný.
Pokud stroj není správně uzemněný, může způsobit elektrický šok. Ujistěte se, že napájecí
zásuvka je uzemněná. Pokud máte pochyby, nechte to zkontrolovat zkušeným elektrikářem.
Upozornění! Vyhněte se styku s koncovkami zástrčky při zasouvání (vyjímání)
zástrčky do (z) elektrické zásuvky. Kontakt způsobí vážný elektrický šok.
Použití prodlužovacího kabelu
Použití jakéhokoli prodlužovacího kabelu způsobí jistý pokles výkonu. Za účelem
minimalizace poklesu výkonu a ochrany před přehřátím a vyhořením motoru požádejte
kvalifikovaného elektrikáře, aby stanovil minimální velikost prodlužovacího kabelu.
Prodlužovací kabel by měl být vybaven zemnící zástrčkou, která je v souladu s elektrickou
zásuvkou na jedné straně, a zemnící zásuvkou, která je v souladu se zástrčkou stroje na straně
druhé.
4. PROVOZ STROJE
Před spuštěním stroje si přečtěte a ujasněte následující body o řezači na dlaždice
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
CE ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (UA)
Під нашу виключну відповідальність засвідчуємо, що даний
FRTC-600
задовольняє наступні стандарти і нормативні документи ЄС:
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
відповідно до наступних розпоряджень:
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
01-01-2006
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
Постоянное улучшение нашей продукции является нашей политикой и, поэтому, мы
оставляем за собой право на изменение технических характеристик продукции без
предварительного уведомления.
Ferm BV Lingenstraat 6 8028 PM Zwolle Нідерланди
56
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 55
Примітка
Оглянете новий пильний диск на наявність зазублин і інших видимих ушкоджень. У
випадку наявності ушкоджень зніміть пильний диск.
Притримуючи валу допомогою гайкового ключа меншого розміру, міцно затягніть
гайку за допомогою розімкнутого гайкового ключа більшого розміру.
5. ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перед виконанням техобслуговування електромотору переконайтеся, що
інструмент не підключений до джерела живлення.
Продукція компанії Ferm конструктивно призначена для тривалої експлуатації з
мінімумом технічного обслуговування. Успішна експлуатація інструменту залежить від
належного догляду і регулярного чищення.
Чищення інструменту
Для уникнення перегріву електромотору вентиляційні отвори необхідно утримувати в
чистоті. Необхідно регулярно чистити корпус інструменту з використанням м’якої
тканини і, бажано, після кожного використання.
За необхідності тканину, що використовується для чищення інструменту, слід змочити
мильним розчином. Для уникнення пошкодження пластмасових деталей не
допускається застосовувати розчинники: бензин, спирт, аміачні розчини тощо.
Змащення
Додаткове змащення інструменту не є необхідністю.
Неполадки
У разі несправності інструменту, причиною чого є знос деталей, звертайтеся у
торговельну точку, яка продала вам даний інструмент. На одній з останніх сторінок
керівництва показано частини і деталі, які можна замовити в обмін на несправні.
Захист оточуючого середовища
Для уникнення транспортних пошкоджень інструмент постачається у міцному пакуванні.
Значна частина матеріалів пакування підлягає утилізації, тому просимо передати у
найближчу спеціалізовану організацію.
Електроінструмент, що відпрацював, ви можете передати місцевому дистриб'юторові
Ferm на безпечну для навколишнього середовища утилізацію.
Несправний і/або бракований електричний чи електронний прилад
необхідно утилізувати належним чином.
Гарантія
Гарантійні умови описані на гарантійній картці, що додається окремо.
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Obr. 1
Nastavte požadovanou polohu stroje, poté dotáhněte nastavovací knoflíky, šrouby
stavítka a šrouby měřidla pokosu.
Uvolněte blokovací šroub (12, Obr.1).
Zapněte hlavní vypínač a před zahájením řezání nechte stroj dosáhnout maximální
rychlost.
Obrobek držte pevně proti stolu a stavítku, poté jej hladce a rovnoměrně posouvejte do
stroje.
Proces řezání má tendenci zpomalovat čepel. Proto je nutné občas uvolnit tlak, aby čepel
znovu nabrala plnou rychlost.
Upozornění! Nepokoušejte se zvednout odřezek nebo vyjmout obrobek, dokud se
řezací čepel úplně nezastaví. Pokud držíte obrobek rukou, buďte maximálně
opatrný a buďte si jist, že máte ruku mimo řezací čepele.
Výměna řezací čepele
Obr. 1 - 2
Upozornění! Abyste zabránili zraněním způsobeným nenadálým spuštěním, před
výměnou čepele vždy vypněte vypínač do polohy „0“ a vytáhněte zástrčku z
napájení.
Odstraňte bezpečnostní kryt (9, Obr. 1).
K uvolnění matice (s levým závitem) (1, Obr. 2) použijte klíče s otevřeným koncem správné
velikosti.
Vyjměte vnější přírubu (2, Obr. 2) a následně čepel pily (3, Obr. 2).
Při upevňování nové čepeli dbejte na správný směr rotace: body na čepeli pily a na
bezpečnostním krytu (9, Obr. 1) musí být ve stejném směru.
Znovu upevněte vnější přírubu a pevně dotáhněte matici (Obr. 2).
Poznámka
Zkontrolujte, zda na nové čepeli nejsou pukliny nebo jiné viditelné poškození. Pokud je
čepel pily poškozená, vyjměte ji.
Hřídel přidržte pomocí malého klíče a matici pevně dotáhněte pomocí většího klíče s
otevřeným koncem.
5. ÚDRŽBAASERVIS
Ujistěte se, že přístroj není zapnutý a je odpojen od sítě, jestliže provádíte údržbu
motoru.
Přístroje značky jsou konstruovány pro dlouhodobé používání při minimální údržbě. Budou
fungovat bez problémů, pokud se jim bude věnovat náležitá péče a pokud budou pravidelně čištěny.
14
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 15
Iatní
Kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým hadříkem (nejlépe po každém použití). Odstraňujte
prach a špínu z otvorů ventilace. Pokud se apínu nepodaří odstranit, použijte měkký hadřík
namočený v mýdlové vodě. Zásadně nepoužívejte rozpouaštděla, jako jsou benzin, alkohol,
čpavek apod. Tato rozpouštědla by mohla poškodit umlěohmotné součásti přístroje.
Mazání
Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
Závady
Vznikne-li závada na některé součástce, například vlivem opotřebení, kontaktujte prosím
servisní adresu uvedenou na záruční kartě. Na zadní straně návodu naleznete schematický
nákres, které součástky lze objednat.
Životní prostředí
Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy.
Většinu z materiálů, které jsou na balení použity, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na
místech určených pro odpad příslušných látek.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Záruka
Záruka je poskytována za podmínek, jež najdete na samostatném záručním listu, který je
přiložen k výrobku.
H
CZ
SLO
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Щоб звести втрати до мінімуму, а також щоб уникнути перегріву й перегоряння
електродвигуна, рекомендуємо вам звернутися за консультацією до кваліфікованого
електрика, що допоможе визначити мінімально необхідний для вашого верстата перетин
жили проводу подовжувача.
Подовжувач із одного кінця повинен бути оснащений заземленою штекерною вилкою
для підключення до зовнішнього джерела живлення, а з іншого кінця - заземленою
розеткою, що підходить для вилки мережного шнура верстата.
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВЕРСТАТА
Перед початком експлуатації вашої машини потрібно уважно прочитати й
засвоїти наступні вказівки.
Мал. 1
Виставити необхідне положення на верстаті, після чого затягти всі регулювальні
болти й рукоятки, гвинти огороджень і гвинти пристрою косого різу.
Розблокувати рукоятку блокування (12, Мал. І)
Включити верстат від вимикача й дати електродвигуну розвинути максимальну
швидкість перед тим, як починати роботу.
Міцно втримуючи й притискаючи заготівку до робочого стола й обмежника, треба
плавно й рівномірно підвести ріжучий диск до заготівки.
Під час процесу різання швидкість обертання диска вповільнюється. Тому треба час
від часу послабляти тиск на диск, щоб дати йому знову набрати повні обороти.
Увага! Забороняється брати відрізану частину плитки або забирати зафіксовану
заготівку до повної зупинки ріжучого диска. Якщо при роботі заготівка втримується
вручну, необхідно дотримуватися граничної обережності й тримати руки на відстані
від ріжучого диска.
Заміна ріжущего диска
Мал. 1-2
Увага! Щоб уникнути травмування через ненавмисний запуск, перед
заміною диска потрібно завжди переводити мережний вимикач у положення
"0", а штекерну вилку виймати з мережної розетки.
Зніміть захисну кришку (9, Мал. 1).
За допомогою розімкнутих гайкових ключів відповідного розміру послабте гайку (з
лівою різьбою) (1, Мал. 2).
Зніміть зовнішній фланець (2, Мал. 2), а після цього пильний диск {3, Мал. 2).
Вставляючи новий диск, простежите за правильним напрямком обертання: виступи
на пильному диску й на захисній кришці (9, Мал. 1) повинні бути в одному напрямку.
Натягніть назад зовнішній фланець і міцно затягніть гайку (Мал. 2).
54
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 53
Заміну вилки або шнура живлення має право виконувати тільки виробник
інструменту або ж його сервісна організація,
Слідкуйте за тим, щоб вода знаходилася на достатній віддалі від
електричних частин інструменту та від осіб, присутніх на місці роботи.
3. УСТАНОВКА
Зъорка
Мал. 1
Увага! Забороняється приєднувати штекерну вилку в мережну розетку живлення
доти, поки не будуть установлені на місце всі деталі й закінчено все налагодження
верстата, і поки оператор не вивчить і засвоїть правила безпеки й порядок
експлуатації верстата.
Монтаж верстата Мал. 1
Прикріпіть чотири ніжки до стола.
Простежите, щоб болти були міцно затягнуті, забезпечуючи стійкість установки.
Помістіть водний резервуар на стіл і закріпіть його за допомогою двох фіксаторів (13,
Мал. 1).
Помістіть установку у водний резервуар.
Підключення до джерела живлення
Варто переконатися, що подаване електроживлення й штекерна вилка відповідають
параметрам вашого верстата. Для цього треба перевірити дані, зазначені на заводській
паспортній табличці машини. Будь-які зміни повинні здійснюватися тільки силами
кваліфікованого фахівця-електрика.
При використанні цього пристрою в мережній розетці ми наполегливо
рекомендуємо застосовувати RCD (пристрій струму залишкового
розряду) не більше З0 мА.
Увага! Даний верстат повинен бути заземлений.
При неправильному заземленні даний плиткорізний верстат може викликати ураження
струмом. Переконайтесь, що розетка живлення має належне заземлення. Якщо у вас
виникають сумніви, зверніться за консультацією до кваліфікованого фахівця-електрика.
Обережно! Вставляючи штекерну вилку в мережну розетку й виймаючи її з
розетки, будьте уважні й уникайте дотику контактам вилки, що може
призвести до серйозної ураження струмом.
Використання подовжувального кабелю
Застосування подовжувального кабелю завжди приводить до деякої втрати потужності.
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
CE PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM (CZ)
Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento
FRTC-600
je ve shodě s následujícími normami a normovanými dokumenty:
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
v souladu s nařízeními
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
od 01-01-2006
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
Jelikož naší politikou je naše výrobky soustavně zlepšovat, vyhrazujeme si právo bez
předchozího upozornění specifikaci výrobku změnit.
Ferm BV Lingenstraat 6 8028 PM Zwolle Holanda
16
H
CZ
SLO
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 17
RADIALNI REZALNIK ZAPLOŠČICE
Številke v besedilu ustrezajo diagramom na straneh 2
Za vašo varnost in varnost drugih vam priporočamo, da pred uporabo žage
natančno preberete ta navodila. Priročnik in priloženo dokumentacijo shranite za
nadaljnjo referenco.
Uporaba
Rezilo se nagiba pod kotom med 0° in 45°. Poševni kaliber na mizi se obrača pod različnimi koti.
Črpalka med rezanjem rezilu dovaja vodo. Ta funkcija ugodno vpliva na dobo uporabe rezila in
zmanjšuje prašenje. Rezilo se premika po vodilnem tiru, ki omogoča raven in stabilen rez.
Vsebina
1. Informacije o stroju
2. Varnostna navodila
3. Instalacija
4. Deli z orodjem
5. Servis in vzdrževanje
1. INFORMACIJE O STROJU
Tehnični podatki
*S2=Najdaljše obdobje delovanja s kapaciteto 600 W
Prepričajte se, da izdelek in njegovi nastavki niso bili poškodovani med transportom.
Tehnični podatki
Slika 1
1 Plošča s skalo
2 Gumb za privitje
3 Indikator
Motor 230 V~, 50 Hz
Moč 600 W
V prostem teku 3000/ min
Velikost rezila 180 x 25.4 x 2.2 mm
Največja globina reza 90° 25 mm
Največja globina reza 45° 15 mm
Največja rezalna dolžina 400 mm
IPrazred IP54
Neto teža 26.8 kg
Lpa (zvočni tlak) 60.6 dB(A)
Lwa (zvočna moč) 73.6 dB(A)
Vibracije 0.707 m/s
2
H
CZ
SLO
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Ніколи не наближайте руки до працюючого ріжучого диска.
Перш, ніж намагатися звільнити диск, що заклинив, варто переконатися, що верстат
відключений, а штекерна вилка вийнята з мережної розетки.
Забороняється пиляти заготівки малого розміру, а також використовувати верстат не
за призначенням.
При роботі верстата його бачок з водою повинен бути завжди наповненим.
Заборонено замість води застосовувати на верстаті які-небудь розчинники.
Дотримуйтесь ретельного догляду за верстатом, підтримуйте диски в чистому й
заточеному стані. Регулярно проводьте огляд штекерної вилки, мережного шнура й
шланга подачі води.
Під час простою верстата або перед проведенням його технічного обслуговування
верстат варто знеструмлювати. Заміна комплектуючих частин машини повинна
здійснюватися кваліфікованим персоналом.
Перед тим, як забрати або залишити верстат на зберігання, варто обов'язково
заблокувати голівку його робочого блоку (12, Мал. 1).
У період, коли верстат не використається, він повинен бути поміщений на зберігання
в сухе приміщення.
Електрична безпека
Увага! При використанні електроприладів завжди дотримуйтесь місцевих вимог з техніки
безпеки стосовно ризику виникнення пожеж, вра ження електрострумом і травмування.
Окрім наступних вказівок також прочитайте вимоги до техніки безпеки у відповідній
окремій частині. Дане керівництво необхідно надійно зберігати!
Завжди перевіряйте, щоб електроживлення відповідало напрузі на
табличці технічних даних.
Заміна мережевих шнурів і вилок штекера
Утилізуйте старі кабелі і вилки штекера безпосередньо після того, як вони замінюються
на нові. Підключення вилки штекера незакріпленого шнура до розетки небезпечне.
PRCD
Портативний пристрій для контролю залишкового струму
Підключення до подачі води
1) Вказівки щодо підключення до подачі води для інструментів, котрі призначено
для підключення до подачі води; воду та приладдя застосовувати згідно з 14.5., щоб
запобігти впливу води на інструмент, контроль шлангів та інших критичних частин, у
котрих існує загроза пошкодження та максимального дозволеного тиску у місці
подачі води.
2) Для інструментів, котрі призначено для підключення до подачі води, основний зміст
даних вказівок згідно з ситуацією:
у інструментів, обладнаних PRCD: Ніколи не застосовувати інструмент без
PRCD, який міститься у комплекті постачання разом з інструментом,
у інструментів з ізолюючим трансформатором: Ніколи не застосовувати
прилад без трансформатора, який міститься у комплекті постачання разом
з приладом або ж без типу, специфікованого у цій інструкції,
52
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 51
Інформація про виріб
Мал. 1
1. Шкала
2. Рукоятка фіксації
3. Індикатор
4. Рукоятка управління
5. Напрямний пристрій
6. Кріпильний болт пристрою косого різу
7. Рукоятка пристрою косого різу
8. Упор косого різу
9. Захисний кожух диска
10. Торцеве огородження ліве (зі скосом торця під45°)
11. Торцеве огородження праве
12. Рукоятка блокатора (руху робочої голівки)
13. Фіксатори для водного резервуара
2. ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Розшифровка позначень
Уважно читайте інструкції.
Відповідно до застосовних стандартів по безпеці директив ЄС.
Ризик ушкодження матеріалу й/або фізичних травм.
Указує на присутність напруги.
Витягніть вилку з розетки.
Надягайте засоби захисту органів слуху й зору.
Несправний і/або бракований електричний або електронний прилад
повинен бути утилізований належним чином.
Правила безпечного користування
При роботі з верстатом рекомендується завжди носити захисні окуляри, респіратор,
засоби захисту органів слуху, рукавиці й взуття на неслизькій підошві.
Поверхня робочого стола повинна завжди бути в горизонтальному положенні; на ній
не допускаються подряпини й заборонено надмірний тиск на неї.
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
4 Vpenjalni roč
5 Vodilni tir
6 Pritrdilni vijak / poševni kaliber
7 Gumb / poševni kaliber
8 Poševni mejnik
9 Rezilno varovalo
10 Hrbtni mejnik ( osrednji konec z rezom 45°)
11 Hrbtni mejnik (dvojni konec planirano)
12 Blokirni gumb (za ustavitev gibanja glave)
13 Spone za vodni zbiralnik
2. VARNOSTNANAVODILA
Pomen simbolov
Natančno preberite navodila.
V skladu s temeljnimi varnostnimi standardi in evropskimi direktivami.
Označuje nevarnost poškodb, smrti ali materialnih škod na napravi in predmetih
zaradi neupoštevanja navodil, ki so zajeta v tem priročniku.
Označuje nevarnost električnega udara.
Vtikač izvlecite iz vtičnice na zidu.
Uporabljajte zaščitna očala in zaščito za sluh.
Poškodovano ali neuporabno električno napravo odnesite na mesto, pristojno za
reciklažo tovrstnega materiala.
Dodatna varnostna pravila za rezalnike za ploščice
Uporabljajte zaščitna očala, maske proti prahu, zaščitnike za ušesa, delovne rokavice in
zaščitno obuvalo, ki ne drsi.
Miza mora biti ravna. Mizo ne razite in je ne potiskajte.
Ne izpostavljajte rok v neposredno bližino vrtečega se rezila.
Orodje vedno najprej izklopite oz. iztaknite vtič iz omrežne vtičnice in šele nato začnite
reševati rezilo, ki se je zaskočilo.
Orodja ne uporabljajte za rezanje majhnih obdelovancev in ne za naloge, ki niso v skladu s
prvotnim namenom orodja.
Med uporabo rezalnika dotakajte vodo v tank. V tanku naj bo vseskozi dovolj vode.
18
H
CZ
SLO
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 19
V orodje točite vodo. Natakanje topil je prepovedano.
Orodje skrbno vzdržujte. Redno brusite in čistite rezilo. Vsake toliko časa se prepričajte,
da so vtič, priključna vrvica in vodna cev nepoškodovani.
Če orodja ne uporabljajte oz. pred popravili, orodje izklopite iz omrežne napetosti.
Zamenjavo delov oz. dodatkov opravi za to usposobljeni serviser.
Najprej vedno blokirajte glavo (12, Slika1) in šele nato orodje skladiščite.
Orodje, ki ne uporabljate, hranite v suhem prostoru.
Bezpečnost při práci s elektřinou
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve
vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranní osob.
Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i s bezpečnostními pokyny
přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.
Vždy kontrolujte, jestli napájení odpovídá napětí na typovém štítku.
Výměna kabelů a zástrček
Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové okamžitě vyhoďte. Je nebezpečné používat
zástrčky s uvolnnými kabely.
PRCD
Prenosno tokovno varovalo
Priključitev na vodovod
1) Za orodja, ki bodo priključena k vodovodu, morajo biti njihovi napotki za priključitev k
vodovodu, za uporabo vode in uporabo priključkov v skladu z 14.5. Tako se izognete
poškodbi orodja zaradi vode, kontroli gumijastih cevi in drugim nevarnim delom, ki se
lahko poškodujejo ter vplivajo na maksimalno dovoljen pritisk vodovoda.
2) Za orodja, ki bodo priključena k vodovodu, upoštevajte naslednja primerna navodila:
Za orodja opremljena z PRCD: Orodja nikoli ne uporabljajte brez PRCD, ki se dobavlja
skupaj z orodjem,
Za orodja opremljena z izolacijskim transformatorjem: Orodja nikoli ne uporabljajte
brez transformatorja, ki se dobavlja z orodjem ali s tipom transformatorja, ki je
naveden v teh navodilih,
Menjavo vtikala ali dovodnega kabla mora vedno izvajati proizvajalec orodja ali pa
njegovo servisno središče,
Voda naj bo vedno prosta od električnih delov orodja in naj ne pride v stik osebami, ki
se nahajajo na delovnem področju.
3. INSTALACIJA
Montaža
Opozorilo! Najprej opravite vse instalacije in prilagoditve in si natančno preberite
navodila za uporabo ter se prepričajte, da razumete vsa navodila, in šele nato
vtaknite vtič v omrežno vtičnico
H
CZ
SLO
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
РАДІАЛЬНИЙ ПЛИТКОРІЗНИЙ ВЕРСТАТ
Числа у наступному тексті відносяться до креслень на сторінці 2
Перед початком експлуатації машини уважно прочитайте дане
керівництво. Ознайомтесь з принципом її роботи і керування. Здійснюйте
технічне обслуговування машини у відповідності до інструкцій для її
подальшого бездоганного функціонування. Керівництво з експлуатації і
відповідну документацію необхідно зберігати поблизу від машини.
Введення
Ріжучий диск можна нахиляти на будь-який кут у діапазоні від0одо45°.
Пристрій косого різу на робочому столі може повертатися на любий кут.
При роботі плиткорізного верстата насос може подавати на диск воду, що продовжує
термін служби ріжучого диска й пригнічую пиловиділення.
Ріжучий диск переміщається уздовж напрямного пристрою по прямій лінії, забезпечуючи
прямизну й рівномірність різу.
Зміст
1. Інформація про виріб
2. Вказівки зтехнічні безпеки
3. Установка
4. Експлуатахя верстата
5. Технічні обслуговування
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ
Технічні характеристики
*S2 = Максимальна тривалість роботи з потужністю 600 ВТ.
Перевірте машину, від’ємні частини і приладдя на наявність пошкоджень під час
транспортування.
Електродвигун 230В~,50Гц
Споживана потужність 600 Вт
Швидкість обертання без навантаження 3000/хв
Швидкість обертання Габарити ріжучого диска 180 x 25.4 x 2.2 мм
Макс, глибина пропила при 90° 25 мм
Макс, глибина пропила при 45° 15 мм
Мах. довжина різу 400 мм
Клас IP IP 54
Маса нетто 26.8 кг
Рівень шумового тиску (Lра) 60.6дБ(А)
Рівень шумової потужності (Lwa) 73.6дБ(А)
Значення вібрації 0.707 м/сек
2
50
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 49
Неисправный и/или бракованный электрический или электронный прибор
должен быть утилизирован должным образом.
Гарания
Услови я гарантии вы найдёте в отдельно прилагаемом гарантийном талоне.
CE
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
(RUS)
Под нашу исключительную ответственность удостоверяем, что данное
FRTC-600
удовлетворяет следующим стандартам и нормативным документам:
EN61029-1, prEN61029-2-7, EN12418, EN60825-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
согласно правилам:
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
01-01-2006
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
Постоянное улучшение нашей продукции является нашей политикой и, поэтому, мы
оставляем за собой право на изменение технических характеристик продукции без
предварительного уведомления.
Ferm BV Lingenstraat 6 8028 PM Zwolle Нидерланды
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Instalacija stojala
Slika 1
Sestavite in pritrdite štiri noge na mizo.
Močno privijte vijake; stroj mora varno in stabilno stati.
Namestite vodni zbiralnik v mizo in ga pritrdite z dvema sponama (13, Slika 1).
Postavite stroj v vodni zbiralnik.
Povezava z virom energije
Prepričajte se, da vir energije in vtič ustrezata podatkom na tovarniški tablici orodja. Vse
spremembe opravi kvalificiran električar.
Priporočamo, da je pri uporabi naprave tokokrog sklenjen preko ZTS z diferenčnim
tokom največ 30 mA.
Opozorilo! Orodje je potrebno ozemljiti.
Orodje je potrebno pravilno ozemljiti. V nasprotnem primeru lahko orodje povzroči električni
šok. Pravilno ozemljena mora biti tudi vtičnica omrežne napetosti. Če ste v dvomih, pokličite na
pomoč kvalificiranega električarja.
Opozorilo! Pri vklopu/izklopu vtiča v/iz vtičnice omrežne napetosti se ne dotikajte
kontaktov. Nevarnost resnega električnega šoka.
Uporaba podaljškov
Uporaba podaljška pomeni izgubo nekaj moči. O podrobnostih, kako doseči najmanjšo možno
izgubo, in kako preprečiti pregrevanje in izgorevanje motorja, se posvetujte s kvalificiranim
električarjem, ki bo določil ustrezno najmanjšo velikost žice podaljška. Uporabite podaljške, ki
so opremljeni z ozemljenim vtičem, ki ustreza vtičnici omrežne napetosti na eni strani in na
drugi z ozemljeno vtičnico, ki ustreza vtiču orodja.
4. DELO Z ORODJEM
Pred uporabo preberite navodila in se prepričajte, da razumete vse naslednje
podrobnosti o rezalniku za ploščice.
Slika 1
Nastavite želeno pozicijo orodja in privijte vse pritrdilne gumbe, vijake mejnika in vijake
poševnega kalibra.
Sprostite blokirani gumb (12, Slika 1)
Vključite glavno stikalo. Pred začetkom del počakajte, da orodje doseže največjo hitrost.
Obdelovanec držite trdno ob delovno mizo in mejnik in ga počasi in enakomerno začnite
obdelovati.
20
H
CZ
SLO
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
/

w innych językach