Festool MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
MX 1600/2 EQ DUO
Originalbetriebsanleitung - Rührwerk 3
Original Instructions - Stirrer 7
Notice d’utilisation d’origine - Mélangeur 11
Manual de instrucciones original - Mezcladora 16
Istruzioni per l’uso originali - Miscelatore 21
Originele gebruiksaanwijzing - Roerinstallatie 26
Originalbruksanvisning - Omrörare 31
Alkuperäiset käyttöohjeet - Vispiläkone 35
Original brugsanvisning - Røreværk 39
Originalbruksanvisning - Rørermaskin 43
Manual de instruções original - Misturador 47
Оригинал Руководства по эксплуатации - Перемешиватель 50
Originální návod k použití - Míchadlo 57
Oryginalna instrukcja eksploatacji - Mieszalnik 61
769308_C / 2019-07-26
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com
61
[1-6] Uchwyt dodatkowy
[1-7]
Przełacznik biegów
[1-8]
Regulator wstępnego wyboru obrotów
Pokazane albo opisane wyposażenie nie należy w
całości do zakresu dostawy.
Podane rysunki znajdują się w załączniku instruk-
cji obsługi.
4 Użytkowanie zgodne z przeznacze-
niem
Urządzenie jest przeznaczone do mieszania sub-
stancji w postaci proszku, na przykład zaprawy
budowlanej, tynku, kleju oraz farb, lakierów i po-
dobnych substancji niezawierających rozpuszczal-
ników.
Za szkody i wypadki wynikające z użycia
niezgodnego z przeznaczeniem odpowie-
dzialność ponosi użytkownik.
5 Wskazówki dotyczące bezpieczeń-
stwa
OSTRZEŻENIE!
Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich
obowiązujących przepisów prawa w zakresie bez-
pieczeństwa pracy, jak również uwag związanych z
bezpieczeństwem podanych w punkcie Wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa oraz wszelkich ogólnie
obowiązujących zasad w zakresie zdrowia i pra-
cy. Producent nie odpowiada w żaden sposób za
szkody spowodowane nieuprawnionymi zmianami
dokonanymi w maszynie.
5.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpie-
czeństwa
UWAGA! Należy przeczytać wszystkie zale-
cenia bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprze-
strzeganie następujących ostrzeżeń i instrukcji
może stać się przyczyną porażenia prądem elek-
trycznym, pożaru i/lub ciężkiego obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie prze-
pisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego
zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektrona-
rzędzie“ odnosi się do elektronarzędzi zasilanych
energią elektryczną z sieci (z przewodem zasila-
jącym) i do elektronarzędzi zasilanych akumula-
torami (bez przewodu zasilającego).
5.2 Zalecenia bezpieczeństwa właściwe dla
urządzenia
- Przed każdym uruchomieniem narzędzia na-
leży sprawdzić elastyczny kabel zasilający i
Oryginalna instrukcja eksploatacji PL
1 Dane techniczne
Mieszalnik MX 1600/2 EQ DUO
Napięcie 220 – 240 V
Częstotliwość 50 / 60 Hz
Pobór mocy 1500 W
Obroty jałowe
1. bieg 100 – 250 min
–1
2. bieg 130 – 350 min
–1
Elektroniczne nastawianie
prędkości obrotowej
Układ 2. biegu
Mieszadło –
maks. 140 mm
Rozteč vřeten 110 mm
Szyjka zaciskowa –
57 mm
Masa 7,3 kg
Klasa ochrony II /
2 Symbole
Podwójna izolacja
Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem
Niebezpieczeństwo porażenia prąde
Przeczytać instrukcję/zalecenia!
Należy nosić maskę przeciwpyłową!
Należy nosić ochronę słuchu!
Należy nosić rękawice ochronne!
Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.
 Zalecenie, wskazówka
3 Elementy urządzenia
[1-1] Mieszadło (nie należy do wyposażenia)
[1-2] System montażu narzędzi
[1-3]
Trzpień zabezpieczający
[1-4] Blokada włączenia
[1-5]
Włącznik / wyłącznik z regulatorem ob-
rotów
62
wtyczkę. Usunięcie usterek należy zlecić spe-
cjaliście.
- Zabrania się dotykania mokrymi rękami ma-
szyny podłączonej do sieci energetycznej.
- Przed podłączeniem do sieci energetycznej wy-
łącznik zasilania musi być w położeniu AUS/
WYŁ.
- Naczynie z mieszanym materiałem należy za-
bezpieczyć przed przesuwaniem się po podłożu.
- Mieszalnik wolno stosować wyłącznie z mie-
szadłami o maksymalnej średnicy podanej w
danych technicznych.
- Maszynę należy obciążać w taki sposób, by nie
doszło do znacznego spadku obrotów lub za-
trzymania mieszadła.
- Elastyczny kabel zasilający należy zawsze po-
prowadzić do tyłu za narzędzie. Zabrania się
obciążania elastycznego kabla zasilającego
poprzez ciągnięcie oraz układania go lub pro-
wadzenia na ostrych krawędziach.
- Podczas pracy należy zwracać uwagę na bez-
pieczne i stabilne położenie.
- Należy liczyć się z reakcyjnym momentem
skrętnym.
- Nie mieszać materiałów o punkcie zapłonu po-
niżej 21°C.
- Załączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy
mieszadlo znajduje się w pojemniku do miesza-
nia.
- W czsie mieszania nie wkładać rąk oraz innych
elementów do pojemnika z materiałem mie-
szanym.
- Podcsas pracy z niniejszym urządzeniem zale-
ca się stosować okulary i rękawice ochronne.
5.3 Pozostałe zagrożenia dla
bezpieczeństwa
Również w przypadku właściwego korzystania z
maszyny i stosowania się do obowiązujących prze-
pisów bezpieczeństwa, ze względu na konstrukcję
maszyny i sposób jej użytkowania mogą powsta-
wać następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa:
- Zagrożenia powodowane przez elastyczny ka-
bel zasilający.
- Groźne dla zdrowia stężenie pyłu przy pracy w
pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji.
- Obrażenia ciała w wyniku dotknięcia części
będących pod napięciem przy demontażu ma-
szyny lub jej części, gdy wtyczka elastycznego
kabla zasilającego nie jest odłączona od gniaz-
da.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne Festool.
5.4 Informacje dotyczące hałasu i drgań
Wartości wyznaczone zgodnie z normą EN 60 745
wynoszą typowo:
Poziom ciśnienia akustycznego L
PA
= 86 dB (A)
Poziom mocy akustycznej L
WA
= 97 dB (A)
Nieoznaczoność K = 3 dB
OSTROŻNIE
Hałas powstający podczas pracy może
uszkodzić słuch.
Należy stosować ochronę słuchu!
Wartość emisji drgań a
h
(suma wektorowa w
trzech kierunkach) i nieoznaczoność K wyzna-
czono zgodnie z normą EN 60 745:
a
h
= 5,5 m/s
2
Nieoznaczoność K = 1,5 m/s
2
Podane wartości emisji (wibracje, szmery)
– służą do porównania narzędzi,
– nadają się one również do tymczasowej oce-
ny obciążenia wibracjami i hałasem podczas
użytkowania.
– odnoszą się do głównych zatosowań tego elek-
tronarzędzia.
Wartości te mogą być wyższe w przypadku innych
zastosowań, w przypadku pracy z innym osprzę-
tem oraz w przypadku niewłaściwej konserwacji.
Należy uwzględnić czas pracy urządzenia na biegu
jałowym oraz czas unieruchomienia!
6 Uruchomienie i korzystanie z urzą-
dzenia
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku, jeśli urządzenie
będzie pracowało przy niedozwolonym napięciu
lub częstotliwości.
- Napięcie sieciowe i częstotliwość źródła prą-
du muszą zgadzać się z danymi na tabliczce
identyfi kacyjnej.
- W Ameryce Północnej wolno stosować wy-
łącznie urządzenia Festool o parametrach
napięcia 120V/60Hz.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku, porażenie
prądem
Przed przystąpieniem do wykonywania ja-
kichkolwiek prac przy urządzeniu należy
zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda zasila-
jącego.
63
6.1 Włączanie i wyłączanie
Maszynę zawsze trzymaj oburącz.
Podłączanie i odłączanie przewodu zasilającego
- patrz rysunek [2].
Włączanie
:
Wcisnąć blokadę włącznika [1-4].
Nacisnąć włącznik / wyłącznik
[1-5] i trzymać
naciśnięty.
Przycisk włącznika / wyłącznika nie może zo-
stać zablokowan.
Wyłączanie
:
Zwolnić włącznik / wyłącznik [1-5].
6.2 Elektroniczne układy regulacji
Ograniczenie prądu rozruchu
Elektronicznie regulowany układ miękkiego startu
zapewnia rozruch maszyny bez szarpnięć.
Zapobiega to równocześnie rozbryzgiwaniu mie-
szanego materiału poza naczynie. Dzięki niewiel-
kiemu prądowi rozruchowemu maszyny wystarczy
zastosowanie bezpiecznika o wartości 16A.
Obniżenie obrotów na biegu bez obciążenia
System elektroniczny redukuje prędkośc obro-
tową urządzenia na biegu jałowym; dzięki temu
zmniejsza się hałas jak również zużycie silnika i
przekładni napędowej.
Elektroniczne nastawianie prędkości
obrotowej
Regulator obrotów [1-8] umożliwia nastawienie
prędkości obrotowej.
Prędkość obrotową należy dobrać do zastosowa-
nego mieszalnika i mieszanego materiału.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Przy nadmiernym obciążeniu urządzenia układ
elektronicznego zabezpieczenia przed przeciąże-
niem chroni silnik przed uszkodzeniami.
W takim przypadku silnik zostaje zatrzymany i
zaczyna działać dopiero po zmniejszeniu obcią-
żenia. Do ponownego uruchomienia urządzenia
wymagane jest jego ponowne włączenie.
Układ Constant Electronic
Układ Constant Electronic utrzymuje niemal stałą
prędkość obrotową pod obciążeniem; zapewnia to
równomierne mieszanie materiału.
Temperaturowy wyłącznik przeciwprzeciąże-
niowy
W celu ochrony przed przegrzaniem w czasie
ekstremalnie długich obciążeń trwałych system
elektroniczny wyłącza silnik po osiągnięcie prze-
zeń krytycznej temperatury pracy.
Po ochłodzeniu przez ok. 3 do 5 minut urządze-
nie jest ponownie gotowe do pracy pod pełnym
obciążeniem.
Przy gorącym urządzeniu wyłącznik reaguje od-
powiednio wcześniej.
6.3 Przełącznik biegów
Za pomocą przełącznika biegów [1-7] mogą
zostaċ wybrane dwa zakresy obrotów:
1. bieg 2. bieg
100 – 250 min
–1
130 – 350 min
–1
Biegi można przełączać przy uruchomionej ma-
szynie. Nie powinno się to jednak odbywać pod
pełnym obciążeniem.
6.4 Uchwyt dodatkowy
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie
może być użytkowane wyłącznie z uchwy-
tem dodatkowym [1-6].
6.5 Praca stacjonarna
Mieszalnik można zamocować, korzystając z szyj-
ki zaciskowej
57 mm, w stojaku do mieszalnika
Festool MS 57.
7 Montaż mieszadeł
Należy stosować wyłącznie narzędzia o
średnicach przewidzianych w instrukcji.
Przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek prac przy urządzeniu nale-
ży zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda
zasilającego.
Urządzenie wyposażone jest w systém szybkiej
wymiany do montażu mieszadeł.
Przed pierwszym użyciem urządzenia na-
leży lekko nasmarować smarem wielo-
funkcyjnym (do zakupu w sklepie specja-
listycznym) uchwyty narzędziowe [1-2].
Mieszadła są oznaczone kolorowo dla lepszego od-
różnienia. Lewy uchwyt mocujący i należące do nie-
go mieszadło oznaczone są zielonym pierścieniem.
Montaż:
Właściwe dla danej strony mieszadło [1-1] wło-
żyć do odpowiedniego uchwytu montażowego
[1-2].
Zielony punkt znajdujący się na kołnierzu
ochronnym mieszadła ustawić do sprężynują-
cego trzpienia blokującego [1-3].
Mieszadło zostaje wtedy automatycznie zaryglo-
wane poprzez trzpień blokujący.
Demontaż:
Poprzez mocne naciśnięcie na zielony punkt
na kołnierzu ochronnym blokada otwiera się i
mieszadło [1-1] może zostać wyjęte.
64
8 Wskazówki obsługi
Nie przeciążać urządzenia do stanu sil-
nego obniżenia prędkości obrotowej lub
wręcz zatrzymania.
Nie mieszać płynów wybuchowych (np.
łatwopalnych rozpuszczalników) jak rów-
nież materiałów o punkcie zapłonu poni-
żej 21°C.
Stosować się do przepisów obróbki wy-
danych przez producenta.
Należy nosić maskę przeciwpyłową!
Wybór mieszadła [1-1] zależy od mieszanego
płynu.
Pręty mieszadła HS Combi (osprzęt)
Przeznaczone do ciekłych i ciągliwych mieszanin.
Dolna część kosza mieszadła ciągnie mieszaninę
do góry a górna część kosza mieszadła przyciska
ją do dołu.
Pręty mieszadła HS 3 Double (osprzęt)
Przeznaczone do ciężkich mieszanin z wysoką
lepkością: Dwa pręty mieszadła w danym wypadku
z trzema skrętami pracują ruchem przeciwbież-
nym. Mieszanina zostaje przemieszana na sposób
funkcjonowania grzebienia.
W czasie mieszania poruszać mieszadłem tam i
z powrotem.
Po wymieszaniu oczyścić kosz mieszadła.
9 Obsługa techniczna i konserwacja
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku, porażenie prądem
Przed przystąpieniem do wykonywania ja-
kichkolwiek prac przy urządzeniu należy
zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda zasila-
jącego.
Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze,
które wymagają otwarcia obudowy silnika,
mogą być wykonywane wyłącznie przez au-
toryzowany warsztat serwisowy.
Obsługa serwisowa i naprawy wyłącznie
u producenta lub w warsztatach autory-
zowanych: prosimy wybrać najbliższe
miejsce spośród adresów zamieszczo-
nych na stronie:
www.festool.com/Service
EKAT
1
2
3
5
4
Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne fi rmy Festool.Nr zamó-
wienia pod:
www.festool.com/Service
- Po ok. 200 godzinach pracy wymienić środek
smarny w obudowie przekładni.
W celu zagwarantowania prawidłowego
działania izolacji ochronnej urządzenie po
wykonaniu tych czynności musi zostać
poddane odpowiedniej kontroli bezpie-
czeństwa. Z tego powodu prace te może
wykonać wyłącznie odpowiedni, fachowy
warsztat serwisowy.
- Oczyścić od czasu do czasu szczeliny wentyla-
cyjne na obudowie silnika.
- Przy zużytych szczotkach węglowych maszyna
wyłącza się automatycznie. W tym celu obsługi
technicznej wymagane jest przesłanie maszyny
do odpowiedniego warsztatu.
- Zalecane jest regularne czyszczenie maszyny.
Należy usuwać pył, resztki mieszanego ma-
teriału i pozostały brud. Stosowanie środków
czyszczących zawierających rozpuszczalniki
może spowodować uszkodzenie powierzchni
lakierowanych lub z tworzyw sztucznych. W
przypadku stosowania takich środków czysz-
czących zaleca się najpierw sprawdzić dzia-
łanie takich środków na małej, niewidocznej z
zewnątrz powierzchni. Otwory wentylacyjne w
osłonie silnika nie mogą być zatkane!
- Wymianę szczotek, kabla zasilającego itp. na-
leży zlecać autoryzowanemu warsztatowi. Tak
samo po upadku/uderzeniu maszyny konieczne
jest jej powierzenie autoryzowanemu warsz-
tatowi, aby zapobiec powstawaniu zagrożeń
mechanicznych bądź elektrycznych.
- Zapakowaną maszynę można przechowywać w
suchym nieogrzewanym pomieszczeniu, o ile
temperatura wewnątrz nie spada poniżej −5°C.
Rozpakowaną maszynę wolno przechowywać w
suchym zamkniętym pomieszczeniu, w którym
temperatura nie spada poniżej +5°C i w którym
nie dochodzi do wahań temperatury.
10 Środowisko
Nie wolno wyrzucać narzędzi elektrycznych wraz z
odpadami domowymi! Urządzenie, wyposażenie i
opakowanie należy przekazać zgodnie z przepisa-
mi o ochronie środowiska do odzysku surowców
wtórnych. Należy przy tym przestrzegać obowią-
zujących przepisów państwowych.
Tylko UE: Zgodnie z wytyczną europejską o zu-
żytych urządzeniach elektrycznych i elektronicz-
nych oraz jej adaptacją do prawa krajowego zuży-
te narzędzia elektryczne muszą być gromadzone
osobno i odprowadzane do odzysku surowców
65
wtórnych zgodnego z przepisami o ochronie śro-
dowiska.
Informacje dotyczące rozporządzenia REACH:
www.festool.com/reach
11 Deklaracja o zgodności z normami
UE
Mieszalnik Nr seryjny
MX 1600/2 EQ DUO 769238
Rok oznaczenia CE: 2013
Niniejszym oświadczamy na własną odpowie-
dzialność, że produkt ten spełnia następujące
normy lub dokumenty normatywne.
2006/42/EG, 2004/108/EG (do 19.04.2016), 2014/30/
UE (od 20.04.2016), 2011/65/UE
,
EN 60745-1:2009, EN 55014-1:2006+ A1:2009+
A2:2011, EN 55014-2:1997+ Corrigendum 1997+
A1:2001+ A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+
A2:2009, EN 61000-3-3:2013.
Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
Dr. Johannes Steimel
Kierownik Działu Badań, Rozwoju i Dokumenta-
cji Technicznej
2015-03-02
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66

Festool MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi