Facom DL.50 Instrukcja obsługi

Marka
Facom
Model
DL.50
Rodzaj
Instrukcja obsługi
DL.50
Vérin de fosse 500 kg
Notice d’instructions
Instructions manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guia de instrucciones
Istruzioni per l’uso
Manuel de instruções
Instrukcją obsługi
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης
500 kg Transmission jack
Grubenheber 500 kg
Versnellingsbakkrik 500 kg
Gato de fosa 500 kg
Martinetto da fossa 500 kg
Macaco de vala de 500 kg
Siłownik kanałowi 500 kg
Donkraft til inspektionsgrave 500 kg
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ 500 kg
NU-DL.50_0516.indd 1 20/06/2016 16:19:45
2
6
1
5
4
DL.50
Vérin de fosse 500 kg
Notice d’instructions
Instructions manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guia de instrucciones
Istruzioni per l’uso
Manuel de instruções
Instrukcją obsługi
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης
500kg Pit jack
Grubenheber 500 kg
Versnellingsbakkrik 500 kg
Gato de fosa 500 kg
Martinetto da fossa 500 kg
Macaco de vala de 500 kg
Siłownik kanałowi 500 kg
Donkraft til inspektionsgrave 500 kg
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ 500 kg
3
2
Q.NU-DL50/0616
7
32 kg
DL.50-55
OK
500 kg
1960 mm
maxi
1160 mm
mini
590mm
530 mm
+
DL.50
DL.50
DL.50-54
ISO 13
NOK
OK
8
NU-DL.50_0516.indd 2 20/06/2016 16:19:59
17
PL
BARDZO WAŻNE
Oprócz instrukcji użytkowania, obsługi i konserwacji należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przechowywać niniejszą
instrukcję łatwo dostępnym miejscu, ponieważ może być ona potrzebna w przyszłości.
Podnośnik do skrzyń biegów został zaprojektowany do podnoszenia podzespołów mechanicznych samochodów osobowych i ciężarowych.
Wszelkie inne zastosowania poza warunkami ustalonymi dla tego podnośnika zostaną uznane za nieprawidłowe.
Prawidłowo postępować z podnośnikiem i przed jego użyciem sprawdzać, czy wszystkie części są w dobrym stanie.
Nie wprowadzać żadnych zmian w podnośniku.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie podnośnika.
OSTRZEŻENIA!
Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia właściciel i/lub operator muszą zapoznać się z urządzeniem, jego charakterystykami roboczymi i instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa. Należy zrozumieć informacje dotyczące bezpieczeństwa:
1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami, zrozumieć je i stosować się do nich.
2. Nie przekraczać nośności znamionowej.
3. Używać wyłącznie na twardym i poziomym podłożu.
4. Przed rozpoczęciem naprawy odpowiednio podeprzeć pojazd.
5. Nie dokonywać zmian w urządzeniu.
6. Używać wyłącznie złączy i/lub łączników dostarczonych przez producenta.
7. Przed każdym użyciem przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem nieprawidłowego stanu obejmującego np. pęknięte spoiny spawane, wycieki,
uszkodzone, poluzowane lub brakujące elementy.
8. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie środków ochrony indywidualnej zgodnych z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa.
9. Każde urządzenie, które wygląda na uszkodzone w jakikolwiek sposób, jest zużyte lub działa nieprawidłowo, MUSI ZOSTAĆ WYCOFANE Z
UŻYTKOWANIA DO MOMEN TU JEGO NAPRAWY LUB WYMIANY.
10. Przed podniesieniem elementu mechanicznego, należy zwrócić uwagę, aby znajdował się na stabilnej, płaskiej, poziomej i czystej powierzchni (brak
smaru i oleju) (1).
11. Samochód musi być prawidłowo unieruchomiony.
12. Aby zapobiec poślizgowi, należy prawidłowo wyśrodkować ciężar na siłowniku kanałowym.
13. Zastosowanie tego urządzenia jest ograniczone do demontażu, montażu i przewożenia w położeniu opuszczonym elementów układu napędowego,
skrzyń rozdzielczych i skrzyń biegów.
14. Podczas użytkowania podnośnika, żadna osoba nie może znajdować się wewnątrz samochodu lub opierać się o niego.
15. Przy wymianie oleju, nie należy nigdy używać płynu hamulcowego, alkoholu, gliceryny, detergentów, oleju silnikowego lub zużytego oleju. Użycie
zanieczyszczonego oleju może spowodować uszkodzenie urządzenia i szkody wewnętrzne. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się
bezpośrednio z dystrybutorem FACOM, który sprzedał Państwu wyposażenie. FACOM zaleca olej o symbolu ISO 13 (4).
16. Sprawdzić, czy etykieta z zaleceniami jest czytelna. Przy przywracaniu zgodności urządzeń, dostępne są etykiety oraz instrukcja obsługi
(Q.NU-DL50/0616).
17. Nie używać podnośnika kanałowego przy silnych wiatrach, mrozie, w ekstremalnych warunkach klimatycznych, w pobliżu silnych pól magnetycznych
ani w atmosferach potencjalnie wybuchowych.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI
1. Uszkodzone części muszą być wymienione przez wykwalikowany personel z wykorzystaniem oryginalnych części FACOM. W przypadku wylania
się oleju skontaktować się z dystrybutorem w celu naprawy.
2. Każda część siłownika kanałowego musi zostać skontrolowana w przypadku przeciążenia lub uderzenia.
3. Należy bezwzględnie zapewnić operatorowi możliwość nadzorowania urządzenia podnoszącego i obciążenia podczas działania. W przypadku
zaistnienia sytuacji o znamionach niebezpieczeństwa, takiej jak np. przemieszczenie pojazdu itp., należy natychmiast przerwać podnoszenie.
4. Podnośnik kanałowy należy ustawiać w taki sposób, by żadna część ciała użytkownika nie znajdowała się pod pojazdem. Nigdy nie pracować pod
podniesionym pojazdem bez wcześniejszego ustawienia go na podporach lub innych elementach podpierających pojazd. Pamiętać, by żadna część
ciała nigdy nie znajdowała się w pobliżu podnośnika kanałowego.
INSTRUKCJA MONTAŻU (patrz rysunek strona 23)
1. Zamocować dwie nóżki (19) do podstawy za pomocą śrub, podkładek oporowych i podkładek.
2. Za pomocą nakrętek (17A) zamocować cztery kółka (17) do nóżek (19).
3. Założyć łącznik (1) od góry trzpienia tłoczyska i przesunąć go w dół.
4. Odkręcić i wyjąć wkręt z górnej części zbiornika, a następnie założyć i dokręcić wkręt odpowietrzający.
INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM
1. UWAGA: Przed pierwszym użyciem upewnić się, że wkręt odpowietrzający jest zamontowany zgodnie z rysunkiem nr 8. Jeśli korek nie
zostanie zainstalowany, gwarancja nie będzie mieć zastosowania.
2. Smarowanie wewnętrzne
Nacisnąć kilka razy dźwignię, przy otwartym zaworze, aby upewnić się o prawidłowym smarowaniu.
3. Odpowietrzanie układu hydraulicznego
W czasie transportu siłownika kanałowego. , powietrze może przedostać się do układu i powodować obniżenie wydajności działania podnośnika. Aby
odpowietrzyć układ hydrauliczny, należy zamknąć zawór (5). Pompować za pomocą rękojeści w celu uzyskania maksymalnego skoku. Otworzyć
zawór i cofnąć tłok.
SPOSÓB UŻYCIA
1. Podnoszenie ciężaru
Przed podniesieniem elementu, należy upewnić się, że całość jest unieruchomiona na płaskiej i poziomej powierzchni (1). Podnośnik musi znajdować
się na stabilnej powierzchni pozbawionej tłuszczów.
Zamknąć zawór (5) obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż do zablokowania (niezbyt mocnego). Pompować (6).
Kontynuować pompowanie, aż do osiągnięcia wybranej pozycji.
2. Opuszczanie ciężaru
Obracać powoli zawór (7) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i cofnąć podnośnik. Prędkość może być regulowana zależnie od prędkości
obracania zaworu.
NOK
OK
NU-DL.50_0516.indd 17 20/06/2016 16:20:02
18
GWARANCJA
Typ D = 2 LATA. Patrz ogólne warunki sprzedaży w cenniku FACOM.
OBJAWY
Siłownik nie może unieść ciężaru lub działa jak
«gąbka’’
Siłownik nie podtrzymujeciężaru
Siłonik nie opada całkowicie
Siłownik nie unosi się maksymalnie
MOŻLIWE PRZYCZYNY
zatyczka nie jest całkowicie
zamknięta
układ zawiera powietrze
poziom oleju jest za nisk
ipompa nie działa
poziom oleju jest za nisk
ipompa nie działa
układ zawiera powietrze
poziom oleju jest za nisk
ipompa nie działa
układ zawiera powietrze
poziom oleju jest za niski
ROZWIĄZANIA
sprawdzić zamknięcie zatyczki
odpowietrzyć układ
hydrauliczny
dolać olej
wymienić
dolać olej
wymienić
odpowietrzyć układ
hydrauliczny
dolać olej
wymienić
odpowietrzyć układ
hydrauliczny
dolać olej
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Ustawić podnośnik w odpowiednim miejscu i za pomocą pedału podnoszenia pompować do momentu, aż łącznik podniesie się na żądaną wysokość.
UWAGA: Stosować się do zalecanych przez producenta procedur zdejmowania obciążenia podanych w instrukcji serwisowej lub instrukcji napraw
pojazdu.
2. Ostrożnie wyśrodkować obciążenie na łączniku. Upewnić się, że środek ciężkości obciążenia jest wyśrodkowany na łączniku, a ustawienie jest
stabilne i bezpieczne. UWAGA: Przed opuszczeniem obciążenia upewnić się, że narzędzia i personel znajdują się w odpowiedniej i bezpiecznej
odległości umożliwiającej opuszczenie.
3. Powoli i ostrożnie obrócić zawór upustowy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (nigdy o więcej niż pół obrotu) w celu
opuszczenia obciążenia do najniższego możliwego położenia.
OSTRZEŻENIE! Szybkie otwieranie i zamykanie zaworu upustowego podczas opuszczania obciążenia powoduje niebezpieczne gwałtowne
obciążenia dynamiczne. Powodowane przez nie przeciążenia mogą spowodować uszkodzenie układu hydraulicznego i w konsekwencji doprowadzić
do szkód materialnych i/lub poważnych obrażeń ciała.
4. W razie potrzeby ostrożnie i powoli przemieścić podnośnik.
5. Na potrzeby wykonania prac serwisowych lub naprawy natychmiast przenieść obciążenie na odpowiednie podpory.
KONSERWACJA
Trwałość podnośnika kanałowego zależy od jego prawidłowej konserwacji.
Podnośniki kanałowe należy konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcjami producenta.
Ważne: Konserwację i naprawy podnośnika kanałowego należy powierzać osobom wykwalikowanym, zdolnym do opanowania działania układów
hydraulicznych stosowanych w takich urządzeniach.
Kiedy podnośnik nie jest używany, należy go przechowywać w pozycji dolnej z zamkniętym zaworem. Podnośnik i uchwyty należy utrzymywać w czystości.
Smarować regularnie części w ruchu.
Szybkie odpowietrzanie układu hydraulicznego (§ INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM).
- W przypadku konieczności sprawdzenia lub uzupełnienia poziomu oleju, przy całkowicie wsuniętym tłoku odkręcić korek wlewu i wylać olej do
pojemnika. Po ustawieniu podnośnika kanałowego w położeniu poziomym, wlać odpowiednią ilość oleju zgodną ze wskazaniami dla danego modelu.
Konieczna ilość oleju podana jest w tabeli części obok. Wlewając nowy olej unikać wprowadzania zanieczyszczeń. Po okresie intensywnego
użytkowania, zaleca się wymianę oleju w celu zwiększenia trwałości podnośnika kanałowego.
Ważne: Nadmierna ilość oleju może spowodować niemożność użycia podnośnika kanałowego.
Stosować wyłącznie olej hydrauliczny ISO 13.
- Elastyczne przewody zasilające nie mogą być uszkodzone, skręcone ani zużyte. Nie ustawiać pod nimi obciążenia, nie umieszczać ich w pobliżu
źródeł ciepła ani nie uderzać w nie. Aby zapewnić prawidłowe działanie sprzętu i uniknąć wszelkich pęknięć, przewody elastyczne muszą być jak
najbardziej prostoliniowe, bez skręcania, zakrzywień ani ostrych kątów. Należy również sprawdzić, czy podłączenie zostało wykonane prawidłowo.
Nigdy nie odłączać przewodu elastycznego bez uprzedniego uwolnienia ciśnienia w układzie.
- Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Podnośnika kanałowego nie wolno w żaden sposób modykować.
- Jeżeli podnośnik kanałowy nie jest używany, w celu uniknięcia korozji sprawdzić, czy ramię podnoszące jest całkowicie złożone. W razie potrzeby
pokryć tłok produktem zabezpieczającym przed korozją.
- Siłownik kanałowy przechowywać w miejscu suchym i czystym, poza zasięgiem dzieci.
- Kiedy podnośnik kanałowy nie nadaje się do użytku, spuścić olej i oddać do uprawnionego punktu, a następnie poddać podnośnik utylizacji zgodnie
z przepisami lokalnymi.
- Zestaw naprawczy, składający się z pierścieni uszczelniających i uszczelnień siłownika kanałowego oraz wszelkie części zamienne należy
zamawiać stosując numery katalogowe z tabeli.
NU-DL.50_0516.indd 18 20/06/2016 16:20:02
/