Beurer FM 90 Instrukcja obsługi

Kategoria
Masażery
Typ
Instrukcja obsługi
DE Fußmassagegerät
Gebrauchsanweisung ......................2
EN Foot massager
Instructions for use ........................13
FR Appareil de massage des pieds
Mode d’emploi ...............................23
ES Aparato de masaje de pies
Instrucciones de uso ......................35
IT Apparecchio per massaggio plantare
Istruzioni per l’uso .......................... 47
TR Ayak masajı cihazı
Kullanım kılavuzu ...........................59
RU Прибор для массажа ног
Инструкция поприменению ........70
PL Aparat do masażu stóp
Instrukcja obsługi ........................... 81
FM 90
81
Należy dokładnie przeczytać izachować niniejszą instrukcję obsługi,
przechowywać ją wmiejscu dostępnym dla innych użytkowników
iprzestrzegać podanych wniej wskazówek.
POLSKI
OSTRZEŻENIE
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania tylko wdomu / do celów
prywatnych, anie do celów komercyjnych.
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz
osoby zograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową iumysłową lub
brakiem doświadczenia iwiedzy tylko wtedy, gdy znajdują się one pod
nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania
zurządzenia isą świadome zagrożeń wynikających zjego użytkowania.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Czyszczenie ikonserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane
przez dzieci, chyba że znajdują się one pod opieką osoby dorosłej.
Jeśli kabel zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy go
zutylizować. Jeśli nie ma możliwości wyjęcia kabla, należy zutylizować
urządzenie.
Powierzchnia urządzenia jest gorąca. Osoby mające problemy zodczu-
waniem wysokich temperatur powinny zachować ostrożność podczas
korzystania zurządzenia.
Nie wkładać przedmiotów do otworów urządzenia ani jego ruchomych
części. Zwrócić uwagę, aby zapewnić dostateczną ilość miejsca, co
umożliwi swobodny ruch części ruchomych.
W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać ani naprawiać
urządzenia, gdyż może to zakłócić jego prawidłowe działanie. Niepr
-
zestrzeganie powyższych zasad powoduje utratę gwarancji.
Szanowni Państwo!
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Firma Beurer ofe-
ruje dokładnie przetestowane, wysokiej jakości produkty przeznaczone do pomiaru wagi,
ciśnienia krwi, temperatury ciała itętna, łagodnej terapii, masażu, ogrzewania inawilżania
powietrza, atakże urządzenia służące do pielęgnacji urody iułatwiające opiekę nad dziećmi.
Zpoważaniem
Zespół Beurer
82
1. Zawartość opakowania
Zestaw należy sprawdzić pod kątem zewnętrznych uszkodzeń kartonowego opakowania oraz
kompletności zawartości. Przed użyciem należy się upewnić, że urządzenie ani akcesoria
nie mają widocznych uszkodzeń, awszelkie elementy opakowania zostały usunięte. Wrazie
wątpliwości należy zaprzestać używania urządzenia izwrócić się do dystrybutora lub pod
podany adres działu obsługi klienta.
1 x Aparat do masażu stóp
1 x Zasilacz sieciowy
1 x Niniejsza instrukcja obsługi
2. Objaśnienie symboli
Wniniejszej instrukcji obsługi ina tabliczce znamionowej zastosowano następujące symbole:
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie przed zagrożeniem obrażeniami ciała lub utratą
zdrowia
UWAGA
Wskazówki bezpieczeństwa odnoszące się do możliwości
uszkodzenia urządzenia/akcesoriów
Wskazówka Wskazówka zważnymi informacjami
Używać tylko wzamkniętych pomieszczeniach
Należy przestrzegać instrukcji obsługi
Zielony Punkt: Duales Entsorgungssystem Deutschland
21
PAP
Opakowanie zutylizować wsposób przyjazny dla środowiska
1. Zawartość opakowania .......................82
2. Objaśnienie symboli ............................82
3. Omasażu shiatsu ................................83
4. Informacje ogólne ................................84
5. Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem .................................. 84
6. Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa ..................................85
7. Opis urządzenia ...................................87
8. Uruchomienie ................................... 87
9. Zastosowanie ....................................87
10. Czyszczenie i konserwacja ................90
11. Postępowanie wprzypadku
problemów ........................................90
12. Utylizacja ........................................... 90
13. Dane techniczne ................................91
14. Gwarancja/serwis .............................. 91
Spis treści
83
Urządzenie II klasy ochronności
Utylizacja zgodnie zdyrektywą WE wsprawie zużytego sprzętu elektrycznego
ielektronicznego – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Producent
IP 20
Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 12,5mm i większymi
Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich
i krajowych.
Klasa efektywności energetycznej 6.
Zasilacz
Transformator bezpieczeństwa z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym
Biegunowość
Produkty spełniają wymogi przepisów technicznych obowiązujących w Eu-
roazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Prąd stały
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania prądem stałym.
3. Omasażu shiatsu
Shiatsu to powstała ok. 100 lat temu wJaponii forma masażu ciała opierająca się na osią-
gnięciach tradycyjnej medycyny chińskiej. Podstawę stanowi system przepływu energii
(system meridianów) wludzkim ciele. Istotą masażu shiatsu jest poprawa kondycji fizycznej,
emocjonalnej ipsychicznej masowanej osoby. Wtym celu trzeba usunąć wszelkie blokady
iprzeszkody na drodze przepływu energii istymulować siły samoregulujące organizmu.
Terapeuci shiatsu osiągają to za pomocą płynnych ruchów uciskowych wzdłuż linii przepływu
energii (meridianów). Choć dosłowne tłumaczenie shiatsu oznacza „ucisk palcami”, oprócz
palców używa się także dłoni, łokci ikolan. Terapeuta wykorzystuje zatem całą masę ciała,
aby uzyskać wymaganą siłę nacisku.
84
4. Informacje ogólne
Aparat do masażu stóp wykorzystuje obracające się głowice masujące, które naśladują
swoim ruchem ucisk iugniatanie charakterystyczne dla tego typu masażu. Należy rozluźnić
ciało istopy podczas użytkowania tego aparatu do masażu stóp.
Korzyści wynikające zużywania urządzenia:
Stymulacja krążenia krwi.
Poprawa regeneracji skóry.
Odnowa ipobudzenie stóp.
Rozluźnienie napiętych mięśni.
5. Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do masażu stóp uludzi. Urządzenie jest przezna-
czone wyłącznie do użytku domowego, nie może służyć do celów medycznych ani komer-
cyjnych. Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, wjakim zostało zaprojektowane,
iwsposób określony wniniejszej instrukcji obsługi. Użycie niezgodne zprzeznaczeniem
może być niebezpieczne! Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
zniewłaściwego użytkowania urządzenia. Urządzenia nie należy używać wprzypadku wystą-
pienia jednego (lub więcej) zponiższych przeciwwskazań. Wrazie wątpliwości dotyczących
korzystania zurządzenia należy skonsultować się zlekarzem.
Aparatu do masażu stóp nie należy stosować wprzypadku zmian chorobowych ani obrażeń
wobrębie stóp (np. wprzypadku otwartych ran, brodawek, grzybicy).
Aparatu do masażu stóp nie należy używać wprzypadku nagłych ani chronicznych chorób
skóry, ran, stanów zapalnych skóry (np. wprzypadku bolesnych lub bezbolesnych zapa-
leń, zaczerwienień, wysypki, alergii, zapalenia żył, zakrzepicy tętniczej, zakrzepicy żylnej,
zakrzepowego zapalenia żył, żylaków, alergii, poparzeń, stłuczeń, obrzęków oraz gojących
się ran iblizn pooperacyjnych).
Aparat do masażu stóp należy stosować tylko na całkowicie zdrowej ioczyszczonej po-
wierzchni skóry.
Aparatu do masażu stóp nie należy stosować uzwierząt!
Aparatu do masażu stóp nie należy stosować dłużej niż 15 minut.
Aparatu do masażu stóp nie należy używać podczas snu, prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych ani obsługi maszyn.
Aparatu do masażu stóp nie należy stosować na tkankach skłonnych do krwawienia.
Włączonego aparatu do masażu stóp nie wolno pozostawiać bez nadzoru. Należy uważać,
aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Wrazie wątpliwości co do możliwości korzystania zaparatu do masażu stóp należy skon
-
sultować się zlekarzem.
Jeśli użytkownik poważnie choruje lub przeszedł operację górnych części ciała, przed
użyciem aparatu do masażu stóp powinien skonsultować się zlekarzem.
Jeśli użytkownik cierpi na cukrzycę lub zakrzepicę, przed użyciem aparatu do masażu stóp
powinien skonsultować się zlekarzem.
Jeśli użytkownik cierpi na jakiegokolwiek rodzaju zaburzenia czucia ze zmniejszonym
odczuwaniem bólu (np. zaburzenia metabolizmu), przed użyciem aparatu do masażu stóp
powinien skonsultować się zlekarzem.
Jeśli użytkownik cierpi na bóle nieznanego pochodzenia, przed użyciem aparatu do masażu
stóp powinien skonsultować się zlekarzem.
85
6. Ostrzenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Nieprzestrzeganie poniższych wska-
zówek może doprowadzić do obrażeń ciała iszkód materialnych. Zachować niniejszą in-
strukcję obsługi izapewnić do niej dostęp innym użytkownikom. Wprzypadku przekazania
urządzenia innym osobom należy dołączyć również instrukcję obsługi.
OSTRZEŻENIE
Urządzenie ijego opakowanie należy przechowywać wmiejscu niedostępnym dla dzieci.
Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia kablem sieciowym lub zadławienia się małymi ele-
mentami.
Porażenie prądem elektrycznym
OSTRZEŻENIE
Tak jak każde urządzenie elektryczne również to należy użytkować wsposób ostrożny iroz-
ważny, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
Zasady użytkowania urządzenia:
korzystać tylko znapięcia sieciowego wskazanego na urządzeniu;
nie używać urządzenia ani akcesoriów, jeśli posiadają widoczne uszkodzenia;
nie stosować urządzenia podczas burzy.
Wrazie uszkodzeń lub niewłaściwego działania urządzenie należy natychmiast wyłączyć
iodłączyć od zasilania. Wyciągając wtyczkę zgniazdka, nie wolno ciągnąć za kabel ani
urządzenie. Nie wolno trzymać ani przenosić urządzenia za kabel zasilania. Kable należy
ułożyć zdala od gorących powierzchni. Pod żadnym pozorem nie otwierać urządzenia.
Należy upewnić się, że urządzenie ani przewód zasilający nie miały kontaktu zwodą, parą
ani innymi cieczami.
Wzwiązku ztym urządzenia należy:
używać tylko wsuchych wnętrzach (np. nigdy wwannie ani saunie);
dotykać wyłącznie suchymi rekami.
Nie ciągnąć, nie skręcać ani nie zaginać kabla. Nie wkłuwać igieł ani innych ostrych przed-
miotów. Przewodu zasilającego nie wolno układać ani ciągnąć po ostrych przedmiotach.
Wżadnym wypadku nie wolno sięgać po urządzenie, jeśli wpadło do wody. Należy natych-
miast wyjąć wtyczkę zgniazda. Wprzypadku widocznych uszkodzeń nie należy używać urzą-
dzenia ani akcesoriów. Nie należy narażać urządzenia na uderzenia mechaniczne ani upadki.
Naprawa
OSTRZEŻENIE
Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez fachowców.
Nieodpowiednio przeprowadzona naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użyt-
kownika. Wcelu naprawy należy zwrócić się do serwisu lub autoryzowanego dystrybutora.
86
Zagrożenie pożarowe
OSTRZEŻENIE
Wprzypadku użycia niezgodnego zprzeznaczeniem lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
obsługi może dojść do zagrożenia pożarowego!
Zasady użytkowania aparatu do masażu stóp:
nie zostawiać urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza gdy wpobliżu znajdują się dzieci;
nie używać pod przykryciem, np. pod kocem, poduszką;
nie używać wpobliżu benzyny ani innych materiałów łatwopalnych.
Obsługa
UWAGA
Po każdym użyciu iprzed każdym czyszczeniem wyłączyć urządzenie iwyciągnąć wtyczkę.
Nie siadać, nie stawać całym ciężarem na ruchomych częściach urządzenia ani nie ustawiać
na nim żadnych przedmiotów.
Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani wysokie tem-
peratury.
Należy chronić urządzenie przed kurzem, zabrudzeniem iwilgocią.
Urządzenia ani zasilacza nie zanurzać wwodzie ani innych cieczach.
Uszkodzenie
OSTRZEŻENIE
Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez fachowców.
Nieodpowiednio przeprowadzona naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla
użytkownika. Wcelu naprawy należy zwrócić się do serwisu lub autoryzowanego dystry-
butora.
Wprzypadku uszkodzeń nie należy używać urządzenia. Należy skontaktować się zdys-
trybutorem lub serwisem.
Upuszczenie lub rozmontowanie urządzenia może skutkować jego nieprawidłowym dzia-
łaniem.
Należy sprawdzić, czy urządzenie nie uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu. Jeśli stwierdzone
zostaną takie oznaki lub jeśli urządzenie zostało niewłaściwie wykorzystane, przed ponow-
nym jego użyciem należy przekazać je do producenta lub dystrybutora.
Należy wyłączyć urządzenie, jeśli jest ono uszkodzone lub gdy wystąpiły zakłócenia wjego
działaniu.
Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia. Naprawy
może przeprowadzać wyłącznie serwis lub autoryzowany dystrybutor. Nieprzestrzeganie
powyższych zasad powoduje utratę gwarancji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające zniewłaściwego użytko-
wania urządzenia.
87
7. Opis urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Powierzchnia masująca
zgłowicami
2. Wyjmowana powłoczka,
którą można pr
3. Przycisk Stop
4. Przycisk funkcji
ogrzewania
5. Przycisk regulacji
intensywności
6. Przycisk WŁ./WYŁ.
7. Przycisk trybu
8. Gniazdo przyłączeniowe
do zasilacza sieciowego
8. Uruchomienie
Podłączanie zasilacza
Wcelu użytkowania aparatu do masowania stóp wraz zdołączonym zasilaczem należy naj-
pierw podłączyć zasilacz do aparatu. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:
1. Zdejmij opakowanie.
2. Sprawdź aparat do masowania stóp pod kątem uszkodzeń.
3. Podłącz przewód zasilacza zgniazdem przyłączeniowym znajdu-
jącym się na spodzie aparatu do masażu stóp.
4. Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazdka.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo potknięcia się! Kabel
zasilania należy ułożyć tak, aby uniemożliwić potknięcie się
oniego.
9. Zastosowanie
OSTRZEŻENIE
Aparatu do masażu stóp należy używać wyłącznie wpozycji siedzącej. Aparatu do masażu
stóp nigdy nie należy używać wpozycji stojącej.
Nie należy używać aparatu do masażu dłużej niż 15 minut. Dłuższy czas masażu może
doprowadzić do nadmiernej stymulacji mięśni, aco za tym idzie – do przeciążenia, anie
odprężenia.
88
Wskazówka
Urządzenie wyposażono wsystem automatycznego wyłączania, który ustawiono na mak-
symalny czas pracy wynoszący 15 minut.
Przed przystąpieniem do stymulacji stóp, należy wykonać następujące kroki:
K
rok1: Ustawienie aparatu do masażu stóp na podłożu
Ustaw aparat do masażu stóp na twardym istabilnym
podłożu. Postaw krzesło przed aparatem do masażu stóp
wtakiej odległości, aby wpozycji siedzącej bez trudu się-
gać do aparatu.
K
rok2: Umieszczenie stóp waparacie do masażu stóp
Wskazówka
Aparatu do masażu stóp można używać na boso lub wskar-
petkach.
Włóż stopy do aparatu do masażu stóp. Zwróć uwagę
na to, aby spody stóp znajdowały się na głowicach ma-
sujących.
K
rok3: Włączanie aparatu do masażu stóp
Aby włączyć aparat do masażu stóp, naciśnij przycisk WŁ./
WYŁ. . Dioda LED przycisku WŁ./WYŁ. zacznie świecić
na niebiesko. Aparat do masażu rozpocznie pracę wtrybie
1 zminimalną intensywnością.
K
rok 4: Ustawianie trybu
Aparat do masażu stóp pracuje wtrzech różnych trybach:
Za pomocą przycisku trybu wybierz odpowiedni tryb.
Tryb 1: Zielona dioda LED = tylko poduszki powietrzne
Tryb 2: Niebieska dioda LED = masaż bez poduszek po-
wietrznych
Tryb 3: Czerwona dioda LED = masaż poduszkami powietrz-
nymi
89
K
rok5: Regulacja intensywności
Aparat do masażu stóp posiada trzy poziomy intensywności
masażu poduszkami powietrznymi (mała, średnia, duża). Za
pomocą przycisku regulacji intensywności wybierz od-
powiedni poziom intensywności masażu.
Zielona dioda LED = mała intensywność
Niebieska dioda LED = średnia intensywność
Czerwona dioda LED = duża intensywność
K
rok 6: Włączanie/wyłączanie funkcji ogrzewania
Aparat do masażu stóp jest wyposażony we włączaną do-
datkowo funkcję ogrzewania. Dzięki funkcji ogrzewania pod-
czas masażu można ogrzewać stopy.
Aby włączyć funkcję ogrzewania, naciśnij przycisk funkcji
ogrzewania . Dioda LED przycisku funkcji ogrzewania
zacznie świecić się wkolorze czerwonym. Aby wyłączyć
funkcję ogrzewania, naciśnij ponownie przycisk funkcji
ogrzewania. Dioda LED przycisku funkcji ogrzewania zga
-
śnie.
K
rok7: Przerwanie masażu stóp
Jeśli podczas korzystania zurządzenia poczujesz zbyt
mocny lub nieprzyjemny ucisk, naciśnij przycisk Stop
wcelu przerwania zabiegu. Aby ponownie rozpocząć
masaż stóp, naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. .
K
rok8: Wyłączanie aparatu do masażu stóp
Aby wyłączyć aparat do masażu stóp, naciśnij na
włączonym urządzeniu przycisk WŁ./WYŁ. . Dioda
LED przycisku WŁ./WYŁ. zgaśnie.
90
10. Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie aparatu do masażu stóp
OSTRZEŻENIE
Przed każdym czyszczeniem aparat do masażu stóp należy wyłączyć.
Aparat do masażu stóp czyścić tylko wpodany sposób. Nie wolno dopuścić, aby do środka
aparatu do masażu stóp lub akcesoriów dostały się jakiekolwiek płyny.
Aparat do masażu stóp należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką. Wprzypadku silniejszego
zabrudzenia ściereczkę można również zwilżyć wodą zmydłem.
Czyszczenie powłoczek
Powłoczkę rolki masującej można prać ręcznie. Wtym celu należy postępować zgodnie
zponiższymi wskazówkami:
1. Aby wyjąć powłoczki zaparatu do masażu stóp, odepnij zapięcie na rzep.
2. Upierz ręcznie powłoczki.
3. Wysusz je. Dopiero po całkowitym wyschnięciu ponownie umieść powłoczki waparacie
do masażu stóp.
4. Upewnij się, czy zapięcie na rzep przylega prawidłowo do aparatu do masażu stóp.
Przechowywanie
Jeśli aparat do masażu stóp nie jest używany przez dłuższy czas, należy przechowywać
go woryginalnym opakowaniu wsuchym miejscu. Na opakowaniu nie należy kłaść innych
przedmiotów. Aparat do masażu stóp należy przechowywać wmiejscu niedostępnym dla
dzieci izwierząt. Na aparacie do masażu stóp nie kłaść żadnych przedmiotów.
11. Postępowanie wprzypadku problemów
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Głowice masujące ob-
racają się wolniej.
Zbyt duże obciążenie
głowic masujących.
Odblokować głowice masujące.
Głowice masujące nie
poruszają się.
Urządzenie nie jest pod-
łączone do sieci.
Włożyć kabel sieciowy iwłączyć
urządzenie.
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem zostało
włączone.
Odłączyć urządzenie od zasilania,
odczekać co najmniej 15minut,
anastępnie ponownie podłączyć
zasilanie iwłączyć urządzenie.
12. Utylizacja
Wzwiązku zwymogami wzakresie ochrony środowiska nie należy wyrzucać
urządzenia po zakończeniu eksploatacji wraz zodpadami domowymi. Urządzenie
należy oddać do utylizacji wodpowiednim punkcie zbiórki. Urządzenie należy
przekazać do utylizacji zgodnie zdyrektywą WE ozużytych urządzeniach elektrycz-
nych ielektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Wrazie pytań
należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.
91
13. Dane techniczne
Zasilanie sieciowe:
Wejście
Wyjście
100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
24,0 V 2,0 A, 48,0 W
Średnia wydajność podczas eksploatacji: ≥ 89,35 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): ≥ 87,87 %
Pobór mocy przy braku obciążenia:
≤ 0,08 W
Wymiary:
36 x 42 x 25 cm
Waga:
ok. 4,5 kg
14. Gwarancja/serwis
Firma Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (zwana dalej „Beurer”) udziela
gwarancji na ten produkt na następujących warunkach i w poniżej opisanym zakresie.
Poniższe warunki gwarancji nie naruszają ustawowych zobowiązań gwarancyjnych
sprzedającego wynikających z umowy kupna zawartej z kupującym.
Gwarancja obowiązuje również w sposób nienaruszający bezwzględnie obowiązują-
cych przepisów dot. odpowiedzialności.
Firma Beurer gwarantuje bezawaryjne działanie oraz kompletność niniejszego produktu.
Obowiązujący na całym świecie okres gwarancji obejmuje 3 lata/lat, licząc od zakupu nowego,
nieużywanego produktu przez kupującego.
Niniejsza gwarancja dotyczy tylko produktów nabytych przez kupującego jako konsumenta
wyłącznie w celach prywatnych w ramach użytku domowego.
Obowiązuje niemieckie prawo.
Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji produkt zostanie uznany za niekompletny lub wa-
dliwy w działaniu zgodnie z poniższymi postanowieniami, firma Beurer bezpłatnie wymieni
go lub naprawi zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.
Jeśli kupujący chce zgłosić reklamację gwarancyjną, najpierw kontaktuje się z lokalnym
dealerem: patrz załączona lista „Service International” z adresami serwisowymi.
Następnie kupujący otrzymuje dalsze informacje dot. rozpatrywania reklamacji gwarancyjnej,
np. gdzie wysłać produkt i jakie dokumenty są wymagane.
Roszczenie z tytułu gwarancji będzie rozpatrywane tylko wtedy, gdy kupujący może przed-
łożyć
kopię faktury/paragon zakupu oraz
oryginalny produkt
firmie Beurer lub autoryzowanemu partnerowi firmy Beurer.
92
Niniejsza gwarancja wyraźnie nie obejmuje:
zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub zużywania się produktu;
dostarczanych z tym produktem akcesoriów, które zużywają się lub ulegają zużyciu pod-
czas prawidłowego użytkowania (np. baterii, akumulatorów, mankietów, uszczelek, elek-
trod, źródeł światła, nakładek i akcesoriów inhalatora);
produktów, które były używane, czyszczone, przechowywane lub konserwowane w nie-
właściwy sposób i/lub niezgodnie z treścią instrukcji obsługi, a także produktów, które
zostały otwarte, naprawione lub zmodyfikowane przez kupującego lub centrum serwisowe
nieautoryzowane przez firmę Beurer;
uszkodzeń powstałych podczas transportu między producentem a klientem lub między
centrum serwisowym a klientem;
produktów, które zostały zakupione jako artykuły grupy B („B-Ware”) lub jako artykuły
używane;
szkód następczych, które wynikają z wady tego produktu (w tym przypadku mogą jednak
istnieć roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt lub wynikające z innych bez-
względnie obowiązujących przepisów prawa dot. odpowiedzialności).
Naprawy lub całkowita wymiana w żadnym wypadku nie przedłużają okresu gwarancji.
Beurer GmbH
Söflinger Str. 218
89077 Ulm, Germany
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com
645.06_FM90-2020-03-03_03_IM1_BEU
Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92

Beurer FM 90 Instrukcja obsługi

Kategoria
Masażery
Typ
Instrukcja obsługi