BOMANN DB 784 Instrukcja obsługi

Kategoria
Nawilżacze
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente .....................................Seite 3
Bedienungsanleitung .....................................................Seite 4
Technische Daten .......................................................... Seite 7
Garantie .........................................................................Seite 7
Entsorgung ....................................................................Seite 8
NEDERLANDS
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen ....................Pagina 3
Gebruiksaanwijzing ....................................................Pagina 9
Technische gegevens ................................................Pagina 12
Verwijdering ................................................................Pagina 12
FRANÇAIS
Sommaire
Liste des différents éléments de commande .............. Page 3
Mode d’emploi .............................................................. Page 13
Données techniques .................................................... Page 16
Elimination .................................................................... Page 17
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo ....................Página 3
Instrucciones de servicio ............................................Página 18
Datos técnicos ............................................................Página 21
Eliminación .................................................................Página 21
ITALIANO
Indice
Elementi di comando ..................................................Pagina 3
Istruzioni per l’uso .......................................................Pagina 22
Dati tecnici ..................................................................Pagina 25
Smaltimento ................................................................Pagina 25
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ...................................... Page 3
Instruction Manual ........................................................ Page 26
Technical Data .............................................................. Page 29
Disposal ........................................................................ Page 29
JĘZYK POLSKI
Spis treści
Przegląd elementów obłsugi ...................................... Strona 3
Instrukcja obsługi ........................................................ Strona 30
Dane techniczne ......................................................... Strona 33
Ogólne warunki gwarancji. ......................................... Strona 34
Usuwanie .................................................................... Strona 34
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése ..........................................Oldal 3
Használati utasítás ........................................................Oldal 35
Műszaki adatok..............................................................Oldal 38
Hulladékkezelés ............................................................Oldal 35
YKPAÏHCBKA
Зміст
Огляд елементів управління ................................ сторінка 3
Інструкція з експлуатації ....................................... сторінка 39
Технічні параметри ................................................сторінка 43
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора ...............................................стр. 3
Руководство по эксплуатации......................................стр. 44
Технические данные .....................................................стр. 48

3 ..................................................
52 ...............................................................
49 ................................................................
2
30
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego
celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to
nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności
gospodarczej.
Nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać
urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promie-
niowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie
zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi.
Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeże-
li urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast
wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za
przewód).
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie
Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczysz-
czenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę
zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez
nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie
należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z
gniazda.
Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy
przestać korzystać z urządzenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swo-
bodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-
stwo uduszenia!
Instrukcje obsługi
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że
użytkowanie urządzenia przyniesie Państwu satysfakcje.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na po-
tencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub in-
nych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Uwagi ogólne
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą
tego urządzenia
OSTRZEŻENIE:
Stopa żelazka szybko się nagrzewa i wymaga wiele czasu, aby
ostygnąć. Nie dotykać.
Kiedy nie korzystamy z żelazka należy ustawić je pionowo na pod-
stawie.
Wybrać bezpieczną powierzchnię do spoczynku! Powierzchnia
musi być pozioma i stabilna. Sprawdzić powierzchnie do spoczyn-
ku ponownie pod kątem stabilności.
31
OSTRZEŻENIE:
Żelazko musi być używane oraz odstawione na stabilnej po-
wierzchni. Powierzchnia powinna być równa.
Przed napełnieniem zbiornika z wodą, odłączyć od sieci.
Żelazka nie wolno pozostawiać bez nadzoru, kiedy jest podłączo-
ne do sieci.
Nie wolno korzystać z żelazka, kiedy spadło, kiedy są widoczne
uszkodzenia lub jeśli przecieka.
W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz
skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód
zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Kiedy żelazko jest włączone lub kiedy stygnie, należy trzymać
przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia i
osoby z ograniczonymi zdolnościami zycznymi, czuciowymi lub
mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowa-
nia, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zosta-
ły poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny
sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieci nie mogą czyścić ani dokonywać konserwacji dopuszczal-
nej dla użytkownika bez nadzoru.
Napełnij zbiornik tylko do kreski maksimum. Nie wlewaj za dużo!
Maksymalna ilość wlewanej wody: ok. 280 ml.
Używaj tylko destylowanej wody.
32
Przeznaczenie
Urządzenie przeznaczone jest do prasowania ubrań i teksty-
liów.
Przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i
może prowadzić do uszkodzeń mienia lub nawet obrażeń ciała.
Przegląd elementów obłsugi
1 Elastyczne doprowadzenie kabla sieciowego
2 Podstawa
3 Przezroczysty zbiorniczek na wodę
4 Oznaczenia kontrolki temperatury
5 Stopa ze stali nierdzewnej
6 Bezstopniowy regulator temperatury
7 Przycisk SELF-CLEAN
8 Rozpylacz
9 Otwór wlewczy do zbiornika wody
10 Oznaczenia kontrolki pary
11 Regulator ilości pary
12 Przycisk wyrzutu pary
13 Przycisk rozpylacza
14 Lampka kontrolna
15 Uchwyt
16 Kubek z miarką (brak rysunku)
Instrukcja użycia
Rozpakowywanie
Zdejmij ze stopy żelazka folie zabezpieczające i naklejki
(jeżeli są).
Odwiń całą długość kabla.
Połączenie elektryczne
Proszę upewnić się, że napięcie urządzenia (patrz tabliczka
identykacyjna) zgadza się z napięciem w sieci.
Wtyczkę sieciową podłączaj tylko do prawidłowo zainstalo-
wanego gniazda z zestykiem ochronnym.
Moc przyłączeniowa
Maksymalne zużycie mocy urządzenia wynosi 2500 W. W
związku z tym wskazane jest podłączenie osobnym przewo-
dem i zabez-pieczenie obwodu bezpiecznikiem domowym 16 A.
UWAGA: PRZECIĄŻENIE!
Używane przedłużacze powinny mieć przewody o prze-
kroju nie mniejszym niż 1,5 mm².
Nie używaj rozgałęziaczy ze względu na dużą moc urzą-
dzenia.
Regulator temperatury na żelazku
Symbole na regulatorze odpowiadają następującym ustawie-
niom:
OFF wył.
Nylon, Rayon niska temperatura
Wełna, jedwab średnia temperatura
Bawełna, len wysoka temperatura
MAX najwyższa temperatura
Zbiornik wody
1. Umieścić żelazko na podstawie w pozycji stojącej na
powierzchni żaroodpornej.
2. Wlać przez otwór wodę do zbiornika. Użyć dostarczonego
kubka z miarką.
3. Zbiornik mieści ok. 280 ml wody. Napełnić zbiornik wody
tylko do poziomu MAX.
4. Zamknij pokrywkę zbiornika.
Woda
Używaj tylko destylowanej wody.
Do zbiornika wody nie wolno wlewać wody z baterii, z suszarki
do bielizny lub wody z dodatkami (takimi jak krochmal, perfumy,
płyny do zmiękczania bielizny lub inne środki chemiczne).
Można przez to doprowadzić do uszkodzenia żelazka z
powodu tworzenia się osadów w pojemnikach pary. Resztko-
we osady mogą podczas wypływu pary przez dyszę parową
doprowadzić do zanieczyszczenia prasowanej bielizny.
Obsługa
Przed pierwszym użyciem
Stopę prasującą proszę czyścić lekko wilgotną ściereczką.
W celu usunięcia wszelkich pozostałości przed pierwszym
użyciem proszę przeprasować kilka razy starą czystą
ściereczkę.
Prasowanie bez pary
WSKAZÓWKA:
1. Proszę posegregować elementy odzieży według
temperatury prasowania.
2. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka lub
wyłączeniem go z sieci regulator temperatury proszę
zawsze ustawiać na „OFF“. Prosimy uwzględniać
oznaczenia kontrolki temperatury.
3. Ustawić kontrolkę pary w pozycji „
0
”, korzystając z
oznaczeń kontrolki pary.
4. Proszę ustawić żelazko na podstawie.
5. Urządzenie wolno podłączyć tylko do przepisowo zainstalo-
wanego sprawnego, gniazda wtyczkowego posiadającego
kołek ochronny.
6. Ustaw temperaturę regulatorem. Jeżeli będzie prasowana
delikatna bielizna, zacznij od najniższej temperatury.
33
WSKAZÓWKA:
Lampka kontrolna na żelazku świeci, gdy żelazko
nagrzewa się. W chwili, gdy ona zgaśnie, osiągnięta jest
temperatura robocza. Można wtedy rozpocząć prasowa-
nie.
7. Po użyciu ustaw termoregulator zawsze w pozycji „OFF“ i
wyciągnij wtyczkę sieciową urządzenia z gniazda (Lampka
kontrolna gaśnie).
Prasowanie z użyciem pary
OSTRZEŻENIE:
Para jest gorąca. Niebezpieczeństwo poparzenia!
WSKAZÓWKA:
W tym celu niezbędna jest wysoka temperatura.Ustaw
regulator temperatury, obracając go co najmniej do
położenia oznaczonego symbolem „ “.
Przy za niskiej temperaturze normalnym zjawiskiem jest
wydobywanie się wody z płyty żelazka.
Za pomocą kontrolki pary wyregulować ilość pary.
Uwzględniać oznaczenia na regulatorze objętości pary.
Para ulatnia się, kiedy żelazko znajdzie się w pozycji
poziomej.
Dodatkową porcję pary otrzymacie Państwo dzięki funkcji
wyrzutu pary
.
Przycisk wyrzutu pary należy nacisnąć jednokrotnie.
Funkcja rozpylacza ( )
Aby zwilżyć prasowaną powierzchnię, należy nacisnąć jedno-
krotnie przycisk rozpylacza.
Funkcja pionowej pary
Funkcja ta umożliwia wyrzut pary w pozycji pionowej.
OSTRZEŻENIE:
Nigdy nie kierować strumienia pary na ludzi. Ryzyko opa-
rzeń!
1. W tym celu zawieś prasowaną bieliznę na wieszaku i
dosuń żelazko na odległość ok. 3-5 cm.
2. Ustaw kontrolkę temperatury w pozycji MAX”.
3. Czasami nacisnąć przycisk strumienia pary.
WSKAZÓWKA:
Jeśli emitowana ilość pary jest zbyt mała, poczekać na
ponowne nagrzanie urządzenia.
Uzupełnianie zbiornika na wodę
1. Przed uzupełnieniem wody proszę zawsze wyciągać
wtyczkę z sieci.
2. Ustawić kontrolkę pary w pozycji 0”.
3. Umieścić żelazko podstawą w pozycji pionowej na po-
wierzchni żaroodpornej.
4. Proszę otworzyć pokrywkę otworu do nalewania i ostrożnie
nalać wody.
5. Proszę napełnić zbiornik na wodę tylko do znaku MAX.
6. Zamknij pokrywkę zbiornika.
Samoczynne oczyszczanie
1. Proszę do połowy napełnić wodą pojemnik na wodę.
2. Proszę podgrzać urządzenie do temperatury maksymalnej.
Po zgaśnięciu lampki kontrolnej proszę odłączyć urządze-
nie od sieci.
3. Żelazko trzymać poziomo nad umywalką. Nacisnąć i przy-
trzymać przycisk SELF-CLEAN. Proszę kołysać urządze-
niem w tę i z powrotem, aż pojemnik się opróżni.
4. Proszę ponownie postawić urządzenie na stopce i rozgrzać
je. W celu oczyszczenia powierzchni prasującej proszę
przeprasować czysty bawełniany materiał.
Zakończenie pracy
Po użyciu ustaw termoregulator zawsze w pozycji OFF“ i
wyciągnij wtyczkę sieciową urządzenia z gniazda (Lampka
kontrolna gaśnie).
Opróżnij zbiornik wody, aby uniknąć wyciekania płynu.
Przed odstawieniem poczekaj aż urządzenie ostygnie.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę zawsze wycią-
gać wtyczkę z gniazdka!
Proszę poczekać, aż urządzenie zupełnie się ochłodzi!
Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w
wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektryczne-
go lub pożaru.
UWAGA:
Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych
przedmiotów.
Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
Obudowę proszę czyścić suchą ściereczką.
Stopę prasującą i powierzchnię do odstawiania żelazka
proszę czyścić lekko wilgotną ściereczką.
Dane techniczne
Model: ..........................................................................DB 784 CB
Napięcie zasilające: ..................................220 -240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy: .....................................................................2500 W
Stopień ochrony:...........................................................................I
Masa netto: ................................................................... ok.1,04 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i
projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
34
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zaku-
pione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu
urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot
ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia
funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego
stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemicz-
ne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych
(np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania
atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi
niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne
od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko
po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z
oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym
opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną
kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data sprzedaży urządze-
nia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawie-
sza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie
należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do
zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt
elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,
do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w
swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
1 / 1

BOMANN DB 784 Instrukcja obsługi

Kategoria
Nawilżacze
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla