Fellowes Helios 60 Instrukcja obsługi

Marka
Fellowes
Kategoria
bindownice termiczne
Model
Helios 60
Typ
Instrukcja obsługi
Performance Thermal Binder
Helios 60
TM
Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes del usarlo.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Dese instructies voor gebruik lezen.
Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь
с содержанием данной инструкции.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen.
Pred poużitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
Kérjük, hogy használat elött olvassa el az
utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.
F
GB
D
I
E
NL
S
DK
FIN
N
PL
RU
GR
TR
CZ
SK
H
P
PARAMETRY
Podczas bindowania:
- podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
- aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie należy stosować urządzenia w pobliżu
wody, rozlewać wody na obudowę urządzenia, przewód zasilający ani gniazdko sieciowe.
Charakterystyka robocza
Maksymalna szerokość 310 mm
Pojemność (maks.)
60mm / 600 arkuszy (80 g/m2)
Przybliżony czas nagrzewania
4 minuty
Czas chłodzenia 30-60 minut
Cykle bindowania 1-10 cykli / 1-3 minut
Wskaźnik gotowości
Świetlny i akustyczny
Interfejs LED Tak
Heat-Sense Tak
Ochrona przed temperaturą Tak
Funkcja oszczędności energii /
Automatyczne wyłączenie Tak (30 min.)
Jednoczesne bindowanie kilku dokumentów
Yes
Dane techniczne
Napięcie / Częstotliwość /
Natężenie prądu (A) 220-240 V (AC), 50/60 Hz,
2,7 A
Moc 600 W
Wymiary (Sz.xGł.xWys.) 530 x 230 x 100 mm
Waga netto 2,6 kg
Pojemność
Maksymalna pojemność dla pojedynczych
dokumentów wynosi 500 arkuszy, a w
przypadku ki ku dokumentów około 600
arkuszy.
Np. 1 x 500 arkuszy = maks. 500
3 x180 arkuszy = maks. 540
6 x 60 arkuszy = maks. 360
8 x 30 arkuszy = maks. 240
2 x 300 arkuszy = maks 600
NALEŻY ustawić urządzenie na stabilnej
powierzchni.
NALEŻY przeprowadzić czynność próbną
i ustawić parametry urządzenia przed jego
użyciem.
NALEŻY usunąć zszywki i inne metalowe
przedmioty przed rozpoczęciem bindowania.
NALEŻY umieścić urządzenie z dala od źródeł
ciepła i wody.
NALEŻY wyłączyć urządzenie po każdym użyciu.
NALEŻY odłączyć wtyczkę, gdy urządzenie nie
jest używane przez dłuższy czas.
NALEŻY używać okładek zgodnie z ich
przeznaczeniem dla określonych parametrów.
NALEŻY uniemożliwić dostęp dzieci i zwierząt
domowych do urządzenia będącego w użyciu.
NIE pozostawiać przewodu zasilającego w
styczności z gorącymi powierzchniami.
NIE pozostawiać przewodu zasilającego
zwisającego z szafek lub półek.
NIE używać urządzenia jeżeli przewód zasilający
jest uszkodzony..
NIE otwierać lub podejmować prób naprawy
urządzenia.
NIE przekraczać podanych parametrów
wydajności urządzenia.
NIE pozwalać dzieciom na obsługę urządzenia.
NIE bindować ostrych ani metalowych
przedmiotów (np. staples, paper clips).
NIE bindować dokumentów wrażliwych na
wysokie temperatury (np. tickets, ultrasounds
etc).
NIE dotykać tacki grzejnej podczas bindowania -
jest gorąca.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
44
Zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do obsługi i
zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
UWAGA:
Odłączyć urządzenie od gniazdka ściennego. Należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
Zewnętrzne powierzchnie urządzenia można czyścić zwilżoną ściereczką. Do polerowania urządzenia nie
wolno używać rozpuszczalników ani materiałów łatwopalnych.
PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE
POLSKI
PL
Funkcja kontroli systemu
Po włączeniu urządzenia
przeprowadzona zostanie kontroli
systemu. Panel kontrolny włączy po
kolei kontrolki LED aby sprawdzić ich
działanie.
Funkcja Thermo-Sense
Po otworzeniu zacisku i umieszczeniu
dokumentów do bindowania urządzenie
obliczy optymalny cykl bidowania. Nie
jest konieczne ręczne wprowadzanie
cyklu.
Funkcja ochrony przed temperaturą
Klamra ochrony przed temperaturuą
pomaga zapobiec przypadkowemu
dotknięciu płyty grzejnej.
Funkcja automatycznego wyłączenia
Jeżeli urządzenie nie było używane
przez 30 minut, funkcja automatycznego
wyłączania uruchomi tryb czuwania.
Kontrolka LED funkcji zasilania będzie
migać na czerwono i zielono. Aby
uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk
zasilania.
Zawsze należy stosować odpowiedni
rozmiar okładki w stosunku do
dokumentu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty,
należy dodać czyste arkusze tak, aby
wypełniły okładkę termiczną.
Przed właściwym bindowaniem należy
zawsze dokonać próby używając
okładki termicznej o podobnym
rozmiarze.
W celu zapewnienia prawidłowego
dopasowania dokumentu urządzenie
Helios zostało wyposażone w
mechanizm grzejny ustawiony pod
kątem, dzięki któremu dokumenty są
podpierane podczas bindowania.
W celu uzyskania najlepszych
rezultatów należy stosować artykuły
marki Fellowes.
Użycie okładek termicznych przynosi
najlepsze rezultaty przy zastosowaniu
niepowlekanych, cieńszych
rodzajów papieru. W celu uzyskania
zadowalających rezultatów, należy
uważać przypadku powlekanych,
grubszych arkuszy.
Jeżeli arkusze nie zostały całkowicie
przyklejone do okładki, można dokonać
ponownego bindowania dokumentu, aby
osiągnąć lepszy rezultat.
Należy się upewnić, że arkusze są
wyrównane i że dotykają grzbietu
oklładki termicznej z klejem dociskając
dokument do okładki na płaskiej
powierzchni. Można przeprowadzić tą
czynność przed lub po bindowaniu.
A Włącznik (z tyłu) I Blokada pokrywy (2)
B Włącznik zasilania i LED J Kanał bindowania
C Wytyczne dotyczce grubości
bindowanego dokumentu
K Wspornik dokumentu
D Wybór czasowy (wydłużenie) L Podświetlany interfejs użytkownika
E Wybór czasowy (skrócenie) M Wywietrzniki ochładzające
F Przycisk wyboru / zatwierdzenia N Klamra (do bindowania)
G Ustawienie grubości / ustawienie
czasu
O Tacka chłodzenia
H Pokrywa
ELEMENTY SYSTEMU OBSŁUGI BINDOWNICY
FUNKCJE I PORADY
45
Należy włączyć zasilanie (włącznik znajduje
się z boku obudowy urządzenia).
Zapali się czerwona kontrolka LED funkcji
zasilania. Aby uruchomić urządzenie,
naciśnij przycisk zasilania znajdujący się
w panelu kontrolnym. Urządzenie nagrzeje
się i zacznie migać czerwona lampka LED.
Urządzenie wygeneruje sygnał akustyczny
(3x) i kiedy będzie gotowe do bindowania
zapali się zielona lampka LED.
Należy przygotować dokumenty
umieszczając je w okładkach termicznych.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów
nie należy umieszczać w okładkach
zbyt dużej ani zbyt małej liczby arkuszy.
Należy zastosować skalę grubości jako
wskazówki. Prowadnica jest skalibrowana
dla szerokości co 6 mm. Helios 60
obsługuje pojedyncze dokumenty jak i kilka
dokumentów o łącznej grubośći do 60mm
(około 600 arkuszy / 80 g/ m2).
Urządzenie zostało wyposażone w funkcję
‘Heat-Sense’, która umożliwia obliczenie
optymalnego cyklu bindowania. Oblicza
optymalny cykl bidowania na podstawie
łącznej grubości dokumentów.
Należy otworzyć zacisk dokumentu (funkcja
ochrony przed temperaturą) i włożyć
dokumenty do kanału bindowania. Należy
się upewnić, że grzbiet okładki dotyka
elementu grzejnego.
Wybrany cykl bindowania wyświetlony
zostanie przy niebieskiej kontrolce LED.
Należy użyć przycisków mechanizmu
czasowego aby poruszać się w górę
lub w dół skali, jeżeli jest to wymagane.
Skala zawiera 10 ustawień. Np. Grubość
dokumentu 6 mm = ustawienie 1 (do 60
arkuszy), dokument o grubości 30 mm =
ustawienie 5 (do 300 arkuszy).
Aby uruchomić cykl bindowania naciśnij
przycisk wyboru / zatwierdzenia. Niebieska
kontro ka LED zacznie migać i rozpocznie
odliczanie. Po zakończeniu cyklu
urządzenie wyda sygnał akustyczny (3x).
Niebieska lampka LED zostanie wyłączona.
Urządzenie jest wyposażone w
zintegrowaną tackę chłodzenia. Można
ją wydłużyć z tyłu urządzenia lub
wyciągnąć do góry w przypadku większych
dokumentów.
Po zakończeniu cyklu bindowania należy
natychmiast wyjąć dokumenty i umieścić
je na tacce chłodzenia lub na płaskiej
powierzchni, aby dokument się ochłodził.
Istnieje możliwość wyjęcia dokumentu z
urządzenia podczas trwania cyklu jeżeli jest
to konieczne. Należy uważać – klej może
być płynny i gorący.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
JAK NALEŻY BINDOWAĆ
46
Nasi eksperci z przyjemnością zaoferują pomoc i
rozwiązanie.
Dział Obsługi Klienta...
www.fellowes.com
Przed skontaktowaniem się miejscem zakupu
urządzenia, prosimy o kontakt telefoniczny z
Fellowes. Dane kontaktowe znajdują się na
zewnętrznej okładce.
POTRZEBNA POMOC?
Należy ustawić urządzenie na stabilnej
powierzchni. Należy sprawdzić, czy wokół
urządzenia jest wystarczająco wolnej
przestrzeni aby umożliwić jego bezpieczną
obsługę
Należy wybrać odpowiedni przewód
zasilający dla dostępnej instalacji
zasilającej. Włożyć przewód zasilający do
gniazda zasilania (z tyłu urządzenia).
Należy podłączyć urządzenie do łatwo
dostępnego gniazdka sieciowego. Należy
włączyć zasilanie sieciowe.
Należy otworzyć i podnieść pokrywę
zwalniając zaciski znajdujące się na
przedniej części pokrywy.
1.
2.
3.
4.
PRZED BINDOWANIEM
Firma Fellowes gwarantuje, że wszystkie części bindownicy będą wolne od wad materiałowych i wykonania przez okres
2 lat od daty zakupu przez pierwotnego klienta Jeśli w okresie gwarancji zostanie stwierdzone, że dowolna część jest
wadliwa, wyłącznym zadośćuczynieniem będzie naprawa lub wymiana wadliwej części, wedle wyboru i na koszt firmy
Fellowes. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach nieprawidłowego wykorzystania, niepoprawnej
obsługi lub nieautoryzowanej naprawy Wszelkie gwarancje dorozumiane, w tym przydatności handlowej lub możliwości
zastosowania w określonym celu, zostają niniejszym ograniczone czasowo do właściwego okresu gwarancji określonego
powyżej. W żadnym wypadku firma Fellowes nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne,
które można by przypisać temu produktowi. Niniejsza gwarancja nadaje użytkownikowi określone prawa. Użytkownikowi
mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się od postanowień niniejszego gwarancji. Czas trwania, warunki i zasady
niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem gdy inne ograniczenia, restrykcje lub warunki mogą być
wymagane lokalnie obowiązującym prawem. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub usług na mocy
niniejszej gwarancji należy skontaktować się z firmą Fellowes lub lokalnym dystrybutorem.
GLOBALNA GWARANCJA
Dziękujemy za zakupienie produktu marki Fellowes. Prosimy odwiedzić stronę internetową www.fellowes.com/register
aby zarejestrować nabyty produkt i korzystać z powiadomień o nowych produktach, informacji zwrotnych i ofert.
Szczegóły dotyczące produktu są podane na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu lub pod spodem urządzenia.
REJESTRACJA PRODUKTU
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Nie pali się czerwona kontro ka
LED
Urządzenie nie jest włączone.
Należy włączyć urządzenie
włącznikiem znajdującym się
z tyłu obudowy obok gniazdka
oraz do gniazdka ściennego.
Zielona kontrolka gotowości nie
zapala się przez długi okres
czasu
Urządzenie znajduje się w miejscu
o wysokiej temperaturze lub
wilgotności.
Należy przenieść urządzenie
w chłodniejsze i suchsze
miejsce.
Luźne i niesklejone arkusze
Okładka jest zbyt gruba do
bindownia
Process the dokumenty
ponownie. Upewnij się, że
arkusze dotykają grzbietu z
klejem del katnie dociskając je
na płaskiej powierzchni
Możliwe, że ustawienia
mechanizmu czasowego są
niewłaściwe
Należy sprawdzić czy
ustawienia modułu
czasowego są prawidłowe
i ponownie przeprowadzić
operację
Luźne i niesklejone arkusze
Okładka o za małym rozmiarze w
stosunku do liczby arkuszy
Należy sprawdzić czy
liczba arkuszy odpowiada
szerokości okładki. Należy
wybrać szerszy grzbiet jeżeli
jest to konieczne
Wydłużony cykl nagrzewania
Należy sprawdzić czy
ustawienia mechanizmu
czasowego są prawidłowe.
Należy niezwłocznie wyjąć
dokument.
Możliwe, że ustawienia
mechanizmu czasowego są
niewłaściwe
Dokumenty nadal znajdują się na
tacce grzejnej po zakończeniu cyklu
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH
WEEE
Niniejszy produkt jest klasyfikowany jako sprzęt elektryczny i elektroniczny. W chwili wycofywania
produktu z użycia należy dopilnować, aby zutylizować go zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i lokalnymi przepisami powiązanymi z tą
dyrektywą.
Więcej informacji o dyrektywie WEEE można znaleźć pod adresem: www.fellowesinternational.com/
WEEE
47
/

Ta instrukcja jest również odpowiednia