GBC ThermaBind T500Pro Instrukcja obsługi

Kategoria
Bindownice termiczne
Typ
Instrukcja obsługi
30
Dziękujemy za wybranie bindownicy marki GBC.
Naszym celem jest produkowanie wysokiej jakości
urządzeń po przystępnych cenach, posiadających wiele
zaawansowanych funkcji, umożliwiających każdorazowe
osiąganie doskonałych rezultatów. Przed rozpoczęciem
pracy, prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie
niniejszej instrukcji obsługi.
Nadzwyczajnewydanie
gazetyzawiadomienie
Ważneinformacjedotyczące
bezpieczeństwa
BEZPIECZEŃSTWO, ZARÓWNO TWOJE JAK I
INNYCH OSÓB, JEST DLA FIRMY ACCO BRANDS
EUROPE BARDZO ISTOTNE. W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI OBSŁUGI, JAK I NA SAMYM
URZĄDZENIU, UMIESZCZONE SĄ WAŻNE
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
PROSIMY O ICH UWAŻNE PRZECZYTANIE.
m
Ogólnezasadybezpiecznej
obsługiurządzenia
Prosimy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i
odłożyć i zachowanie jej na później.
Podczas oprawiania urządzenie zawsze powinno
znajdować się na płaskim, stabilnym podłożu.
Nie dotykać elementu grzewczego bindownicy, gdyż
może on być gorący.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W żadnym wypadku nie dotykać wewnętrznych
elementów urządzenia.
Nie zanurzać w cieczach.
Opistechniczny
GBC ThermaBind T500Pro
DIN A4
45 mm/500 arkuszy
40-60 sekund
Tak
220-240V AC, 40W
4,2 kg
500mmx240mmx185mm
Format papieru
Maks.grubośćoprawionegodokumentu
Długośćcykluoprawy
Automatycznewyłączanie
Zasilanie
Waga
Wymiary
Przygotowanieurządzeniadopracy
1
Wyjmij termobindownicę ThermaBind T500Pro
z opakowania. Sprawdź, czy dane na tabliczce
znamionowej urządzenia są zgodne z parametrami
źródła zasilania elektrycznego.
2
Zmontuj stojak do chłodzenia dokumentów,
umieszczając każdą płytkę w otworach znajdujących
się w oddzielnej podstawie (patrz rys. 1).
3
Ustaw termobindownicę na płaskim stabilnym
podłożu. Podłącz wtyczkę do łatwo dostępnego
gniazdka znajdującego się w pobliżu urządzenia.
4
Naciśnij przycisk włączania/wyłączania znajdujący
się z przodu urządzenia (patrz rys. 2). Gdy urządzenie
osiągnie temperaturę roboczą, zapali się zielona
kontrolka i wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy
wskazujący gotowość do pracy.
Oprawa dokumentu
1
Kartki należy przewachlować, aby każdy arkusz mógł
się zetknąć z klejem.
2
Wszystkie kartki należy umieścić w grzbiecie
termookładki (patrz rys. 3).
Położenieczęściiregulatorów
1
Stojakdochłodzeniadokumentów
2
Przyciskwłączania/wyłączania
3
KontrolkaWait(„czekaj”)
4
KontrolkaReady(„gotowe”)
5
Wskaźnikczasunagrzewania
31
Q
Gwarancja
Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją
eksploatacyjną. Okres gwarancyjny liczy się od daty
zakupu. W okresie gwarancyjnym producent (ACCO
Brands Europe) zobowiązuje się za darmo naprawić
lub wymienić uszkodzone urządzenie. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym
użytkowaniem bindownicy lub wykorzystywaniem jej do
celów, do których nie jest przeznaczona. Aby skorzystać
z gwarancji należy przedstawić dowód zakupu.
Dokonanie napraw i modykacji urządzenia przez osoby
nie upoważnione do tego przez rmę ACCO Brands
Europe powoduje unieważnienie gwarancji. Chcemy,
aby nasze produkty działały zgodnie ze specykacją.
Niniejsza gwarancja nie narusza praw konsumentów
wynikających z przepisów obowiązujących w danym
kraju i dotyczących warunków sprzedaży towarów.
Prosimy o zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.accoeurope.com
Zgrzewanie dokumentu
1
Okładkę należy włożyć do szczeliny grzejnej w
taki sposób, aby grzbiet stykał się z elementem
grzewczym (patrz rys. 4).
2
Cykl oprawy rozpoczyna się automatycznie i jest
sygnalizowany wizualnie za pomocą kontrolek
świetlnych.
3
Po zakończeniu cyklu oprawy zapala się zielona
kontrolka <<Ready>> („gotowe”) i jednocześnie
emitowany jest sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy
powtarza się tak długo, jak długo dokument pozostaje
w bindownicy.
4
Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego należy
natychmiast wyjąć dokument.
Uwaga: Jeśli zbyt długo pozostawi się dokument w
bindownicy, może to negatywnie wpłynąć na jakość
oprawy.
5
Bindownica jest gotowa na przyjęcie następnej
okładki.
Chłodzenieiutwardzanie
dokumentu
1
Trzymając gotowy dokument, postukaj dość mocno
grzbietem o płaską powierzchnię. Zapewni to
styczność każdej kartki z klejem.
2
Trzymając gotowy dokument w jednej ręce, kciukiem
i jednym palcem ściśnij przód i tył, aby zapewnić
dokładne sklejenie pierwszej i ostatniej kartki.
Zapewni to również prawidłowy, łukowaty kształt
grzbietu okładki.
3
Oprawiony dokument należy umieścić w stojaku i
pozostawić do ostygnięcia. Jeśli któreś z kartek nie
zostaną właściwie sklejone, należy powtórzyć proces
oprawy
(patrz rys. 5).
Jednoczesna oprawa kilku
dokumentów
1
Możliwe jest oprawianie kilku dokumentów
jednocześnie. Szczelina grzejna mieści kilka
dokumentów o maksymalnej łącznej grubości 45 mm.
Załamaniewzdłużliniinacięcia
1
Zegnij przednią okładkę wzdłuż linii nacięcia –
zapewni to łatwość otwierania gotowego dokumentu.
Automatycznewyłączanie
1
Urządzenie wyłącza się po 45 minutach od ostatniego
cyklu oprawy. Bindownica jest wyłączana przez
automatyczny system bezpieczeństwa.
Popracy
1
Po zakończeniu całego procesu oprawy należy
ponownie nacisnąć przycisk włączania/wyłączania,
aby wyłączyć urządzenie.
2
Należy pamiętać, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy
bindownica nie jest w użyciu.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38

GBC ThermaBind T500Pro Instrukcja obsługi

Kategoria
Bindownice termiczne
Typ
Instrukcja obsługi