Beurer AS99 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

252
1. Informacje ogólne �������������������������� 254
2. Objaśnienie symboli ����������������������257
3. Wskazówki �������������������������������������� 258
4. Uruchomienie ���������������������������������260
5. Ładowanie baterii ���������������������������261
6. Funkcje ��������������������������������������������262
6�1 Przegląd funkcji �������������������������262
6�2 Wyświetlanie godziny / daty /
stanu baterii �����������������������������268
6�3 Tętno ������������������������������������������268
6�4 Kroki/ruch ���������������������������������269
6�5 Przebyta odległość �������������������269
6�6 Zużycie kalorii ��������������������������� 269
6�7 Aktywny czas ����������������������������270
6�8 Postęp realizacji
dziennego celu ������������������������270
6�9 Alarm �����������������������������������������270
6�10 Powiadomienia (wiadomości/
telefony) ������������������������������������ 270
6�11 Tryb snu ����������������������������������272
6�12 Alarm aktywności �������������������� 273
6�13 Ustawienia ������������������������������ 273
6�14 Funkcje dodatkowe �����������������275
7. Przesyłanie danych
do smartfona�����������������������������������277
8. Części zamienne iulegające
zużyciu ��������������������������������������������� 277
9. Czyszczenie ������������������������������������278
10. Często zadawane pytania�����������278
11. Utylizacja �������������������������������������� 284
12. Dane techniczne ��������������������������285
13. Gwarancja/serwis ������������������������ 286
POLSKI
Spis treści
252 253
Zawartość opakowania
Zestaw należy sprawdzić pod kątem zewnętrznych uszkodzeń kartonowego opa-
kowania oraz kompletności zawartości� Przed użyciem istotne jest upewnienie się,
że na urządzeniu ani akcesoriach nie widać żadnych uszkodzeń, awszystkie części
opakowania zostały usunięte� Wrazie wątpliwości zaprzestać używania urządzenia
izwrócić się do dystrybutora lub napisać na podany adres działu obsługi klienta�
1 × instrukcja obsługi
1 × czujnik aktywności
1 × kabel USB do ładowania zpodstawką do ładowania
Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zachować
ją iprzechowywać wmiejscu dostępnym dla innych użytkowników
oraz przestrzegać podanych wniej wskazówek.
254
1. Informacje ogólne
Szanowni Państwo!
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu� Firma Beurer
oferuje dokładnie przetestowane produkty wysokiej jakości przeznaczone do po-
miaru masy ciała, ciśnienia, stężenia glukozy we krwi, temperatury itętna, atakże
przyrządy do łagodnej terapii, masażu, inhalacji iogrzewania� Należy dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zachować ją iprzechowywać wmiejscu
dostępnym dla innych użytkowników oraz przestrzegać podanych wniej wskazówek�
Zpoważaniem
Zespół Beurer
Po co nosić czujnik aktywności?
Ruch jest warunkiem zdrowego życia� Aktywność fizyczna pozwala zachować
sprawność iobniża ryzyko chorób serca iukładu krążenia� Ruch pomaga również
zmniejszyć masę ciała izadbać olepsze samopoczucie� Aktywność fizyczna odnosi
się do każdego rodzaju ruchu związanego ze zużyciem energii� Istotną część stanowi
codzienna aktywność, np� chodzenie, jazda na rowerze, wchodzenie po schodach
czy wykonywanie prac domowych� Wobiektywnej ocenie irejestracji codziennej
aktywności ruchowej pomaga czujnik aktywności AS 99� Wten sposób może on
również motywować do zwiększenia aktywności ruchowej wżyciu codziennym�
254 255
Dodatkowo czujnik aktywności dokonuje pomiaru tętna� Dzięki temu możliwe jest
mierzenie tętna wczasie rzeczywistym na nadgarstku�
Za pomocą bezpłatnej aplikacji „beurer HealthManager” można wygodnie przeno
-
sić informacje oaktywności ruchowej zczujnika aktywności na smartfon� Zarejes-
trowane dane można włatwy iprzejrzysty sposób wkażdej chwili analizować na
smartfonie� Zarejestrowane wyniki pomiarów tętna można również analizować na
bieżąco, wyłącznie za pomocą aplikacji takich jak Runtastic lub podobnych apli-
kacji sportowych� Ponadto informacje mogą być przekazywane jako wiadomości
(np� SMS lub WhatsApp) bądź połączenia telefoniczne – awszystko to wygodnie na
nadgarstku� Wten sposób można szybko uzyskać wszelkie bieżące dane�
Czujnik aktywności wraz zaplikacją „beurer HealthManager” oferuje
następujące funkcje:
Wyświetlanie godziny idaty
Pomiar tętna
Automatyczny pomiar tętna
Wyświetlanie liczby przebytych wciągu dnia kroków, odległości, zużycia kalorii,
aktywnego czasu ipostępu realizacji dziennego celu (w%)
Prezentacja poszczególnych faz snu
Alarmy wibracyjne
Przypomnienie oaktywności
Powiadomienia opołączeniach iwiadomościach (np� SMS lub WhatsApp)�
256
Stoper
Szukanie smartfona
Zdalny wyzwalacz do aparatu wsmartfonie
Wymagania systemowe:
Wprzypadku aplikacji „beurer HealthManager”
- iOS ≥10�0 /
Android
TM
≥5�0
- Bluetooth
®
≥4�0
Transmisja danych za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth
®
Czujnik aktywności wykorzystuje technologię Bluetooth
®
Low Energy, często-
tliwość 2,4000–2,4835 GHz, maksymalną moc emisji wpaśmie częstotliwości
<20dBm, atakże jest kompatybilny ze smartfonami/tabletami zBluetooth
®
4�0�
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych wwyniku ak
-
tualizacji bez konieczności powiadamiania�
256 257
2. Objaśnienie symboli
Wniniejszej instrukcji ina urządzeniu zastosowano następujące symbole:
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie przed zagrożeniem obra
-
żeniami ciała lub utratą zdrowia
Producent
Niniejszy produkt spełnia wymagania
obowiązujących dyrektyw europej-
skich ikrajowych
Należy prze-
czytać instruk-
cję obsługi
IP 67
Pyłoszczelność iochrona przed skut-
kami chwilowego zanurzenia wwodzie
5 V, 200 mA
Źródło
zasilania
Utylizacja zgodnie zdyrektywą WE ozużytych urządzeniach elek-
trycznych ielektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electro-
nic Equipment)
258
3. Wskazówki
OSTRZEŻENIE
Unikać kontaktu zkremami do opalania itp�, ponieważ mogłyby one uszkodzić ele
-
menty urządzenia wykonane ztworzywa sztucznego�
Opakowanie należy przechowywać wmiejscu niedostępnym dla dzieci� Istnieje
ryzyko uduszenia!
Czujnik aktywności jest zabezpieczony przed skutkami chwilowego zanurzenia
wwodzie� Czujnik aktywności jest zabezpieczony przed pryskającą wodą, np�
podczas deszczu� Jeśli czujnik aktywności znajdzie się pod prysznicem lub zosta-
nie zanurzony wwodzie, wnielicznych przypadkach może się zdarzyć, że ciśnienie
wody będzie za wysokie iczujnik aktywności zostanie uszkodzony� Odradza się
noszenie czujnika podczas pływania�
Czujnik aktywności ma wbudowane magnesy� Dlatego przed rozpoczęciem ko-
rzystania zczujnika aktywności należy skonsultować się zlekarzem, jeśli ma się
założony rozrusznik serca, defibrylator lub inny implant elektroniczny
Należy skonsultować się zlekarzem przed rozpoczęciem nowego programu
treningowego�
258 259
To urządzenie nie jest wyrobem medycznym� Wartości zmierzone przez czujnik
aktywności nie służą do diagnozowania chorób, leczenia, terapii ani jako środek
prewencyjny
Wskazówki dotyczące postępowania zbateriami
Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć je wodą
iskontaktować się zlekarzem�
Baterie należy chronić przed działaniem zbyt wysokiej temperatury
Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać baterii do ognia�
P
rzed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować baterię (patrz rozdział 5)�
Baterii nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdzielać na części�
Należy używać wyłącznie ładowarek wymienionych winstrukcji obsługi�
Przed użyciem baterie należy odpowiednio naładować� Należy zawsze prze-
strzegać zaleceń producenta idanych zawartych wniniejszej instrukcji obsługi,
dotyczących prawidłowego ładowania�
Bateria powinna być kompletnie ładowana co najmniej raz na 3 miesiące�
260
4. Uruchomienie
Wcelu uruchomienia czujnika aktywności należy naładować baterię zgodnie zopisem
wrozdziale „5� Ładowanie baterii”
1� Upewnij się, że smartfon jest podłączony do Internetu�
2� Aktywuj funkcję Bluetooth
®
na smartfonie
3�
Pobierz bezpłatną aplikację „beurer HealthManager” ze sklepu
Apple App Store (iOS) lub Google Play (
Android
TM
)�
Wzależności od ustawień smartfona połączenie zInter-
netem lub transmisja danych może wiązać się zdodat-
kowymi kosztami�
4�
Uruchom aplikację „beurer HealthManager” ipostępuj zgodnie ze wskazówkami
Wmenu ustawień aplikacji wybierz AS 99 inawiąż połączenie� Na czujniku aktyw-
ności wyświetli się wygenerowany losowo sześciocyfrowy PIN� Wtym samym
czasie na smartfonie pojawi się pole, wktórym należy wprowadzić ten kod� Po
pomyślnym połączeniu można ustawić swoje dane osobowe� Wrazie potrzeby
można aktywować/ustawić alarmy, powiadomienia opołączeniach telefonicznych
/ wiadomościach lub aktywować/ustawić przypomnienie oruchu�
260 261
Wskazówki dotyczące parowania czujnika aktywności ze smartfonem
Umieść smartfon możliwie blisko swojego czujnika aktywności�
Zachowaj 30 modległości od innych czujników/urządzBluetooth
®
5. Ładowanie baterii
Jeśli wskaźnik poziomu naładowania baterii informuje otym, że bateria jest
nienaładowana, należy ją naładować� Aby naładować baterię, należy postępo
-
wać wnastępujący sposób:
1� Włóż wtyczkę kabla USB do ładowania do złącza USB włączonego komputera�
2� Połącz zapięcie magnetyczne podstawki do ładowania
zUSB zczujnikiem aktywności wsposób pokazany na
rysunku� Sprawdź, czy podstawka do ładowania jest
prawidłowo umieszczona� Tylko wtedy bateria się ładuje�
262
3� Aktualny stan naładowania jest widoczny na wskaźniku poziomu
ładowania� Wnormalnych warunkach całkowite naładowanie baterii trwa
mniej więcej 2 godziny� Gdy bateria jest całkowicie naładowana, na
wyświetlaczu pojawia się następujący symbol
OSTRZEŻENIE
NIE ładuj czujnika aktywności, jeśli dwa styki ładowania na odwrocie są wilgotne�
Ewentualnie delikatnie wytrzyj styki ściereczką�
Wprzypadku wycieku zbaterii należy założyć rękawice ochronne iją zutylizować�
6. Funkcje
6.1 Przegląd funkcji
Czujnik aktywności posiada następujące funkcje: data/godzina istan naładowania
baterii, pomiar tętna, krokomierz, zużycie kalorii, przebyta odległość, aktywny czas,
dzienny cel, stoper, alarm, przypomnienie oaktywności, tryb snu, informowanie
owiadomościach/połączeniach, wyszukiwanie smartfona izdalny wyzwalacz do
aparatu smartfona�
Wartości są zerowane codzienne ogodz� 24�00� Wówczas liczenie zaczyna
się od początku�
262 263
Aby przechodzić pomiędzy poszczególnymi funkcjami, należy przesunąć palcem
po ekranie czujnika�
Inne, niewymienione tutaj funkcje można wybrać w menu ustawień aplikacji
„beurer HealthManager”
264
Wyświetlanie godziny /
daty / stanu baterii
Menu
Tętno Kroki
Tryb snu
Powiadomienia
Cel dzienny
Postęp
Zużycie kaloriiOdległość
Aktywny
czas
Tętno
(patrz str. 265/268)
Tryb ustawień
(patrz str. 266/273)
Menu funkcji
dodatkowych (patrz
str. 267/275)
Powiadomienia
(patrz str. 270)
Tryb snu
(patrz str. 265/272)
Dotknij
Dotknij
Dotknij
Dotknij
Dotknij
264 265
Szukanie tętna
Tętno
Pomiar tętna wyłączony
Tętno
Tryb snu
Tryb snu
Włącz tryb snu
dotknij wyświetlacza
dotknij
przesuń palcem po wyświetlaczu
dotknij
dotknij
dotknij
Wyłączenie trybu snu
automatycznie
dotknij
266
przesuń palcem po ekranie
Menu ustawień
powrót
Włącz Bluetooth
®
, naciskając zielony znacznik /
wyłącz Bluetooth
®
, naciskając czerwony X
Obrót wyświetlacza o180°
Wyświetlanie
statusu baterii
dotknij
dotknij
dotknij
dotknij
266 267
powrót
Menu funkcji dodatkowych
Dotknij, aby włączyć wyzwalacz
Dotknij, aby włączyć
szukanie smartfona
Dotknij, aby wyłączyć
szukanie smartfona
Reset stopera
Uruchomienie stopera Zatrzymanie stopera
dotknij
dotknij
dotknij
dotknij
przesuń palcem po ekranie
Dotknij
Dotknij
Dotknij
Dotknij
268
6.2 Wyświetlanie godziny / daty / stanu baterii
Czujnik aktywności wskazuje aktualną godzinę idatę, atakże poziom nałado-
wania baterii� Po zsynchronizowaniu czujnika aktywności ze smartfonem na-
stępuje przeniesienie aktualnej godziny idaty wyświetlanej na smartfonie na
czujnik aktywności� Jeśli wgórnej części wyświetlacza świeci na niebies-
ko, oznacza to, że czujnik aktywności jest połączony za pomocą Bluetooth
®
zaplikacją� Jeśli nie pojawia się na wyświetlaczu, czujnik aktywności nie
jest połączony ze smartfonem lub Bluetooth
®
wczujniku aktywności jest wyłączony
6.3 Tętno
Urządzenie jest wyposażone woptyczny czujnik, za pomocą którego moż-
na wykonywać pomiar tętna wczasie rzeczywistym� Aby rozpocząć pomiar
tętna, przesuwaj palcem po ekranie czujnika aktywności, aż na wyświetlaczu
pojawi się ekran zostatnio zmierzoną wartością�
Dotknij krótko wyświetlacza� Czujnik aktywności zaczyna pomiar tętna� Po zarejestro-
waniu tętna wynik jest widoczny na wyświetlaczu�
Jeśli czujnik aktywności nie zarejestrował tętna, należy sprawdzić, czy czujnik światła
ma wystarczający kontakt ze skórą inie jest zanieczyszczony drobinkami naskórka
ani kurzem� Na koniec należy ponownie nacisnąć wyświetlacz, żeby aktywować
268 269
pomiar tętna� Wpadające światło izbyt duży ruch mogą fałszować pomiar� Dlatego
upewnij się, że urządzenie przylega wystarczająco szczelnie, ale nie zbyt ciasno�
6.4 Kroki/ruch
Czujnik aktywności mierzy ruch wkrokach� Kroki są rejestrowane za pomocą
czujnika 3D znajdującego się wśrodku czujnika aktywności�
6.5 Przebyta odległość
Na podstawie określonego waplikacji wzrostu czujnik aktywności ustala
długość kroku, którą można indywidualnie modyfikować� Na podstawie dłu-
gości kroku iliczby kroków czujnik aktywności wylicza przebytą odległość�
Wyświetlana odległość to tylko przybliżona wartość, która niekoniecznie
musi się zgadzać zrzeczywistą�
6.6 Zużycie kalorii
Czujnik aktywności oblicza zużycie kalorii na podstawie danych wprowa-
dzonych waplikacji (wzrost, wiek, płeć, waga) iliczby przebytych kroków
Rano po przebudzeniu możesz sprawdzić liczbę spalonych kalorii, ponieważ
organizm zużywa kalorie również wczasie spoczynku� Urządzenie wylicza
te kalorie automatycznie�
270
6.7 Aktywny czas
Aktywny czas informuje otym, jak długo użytkownik znajduje się wruchu�
Obejmuje wyłącznie czas, wktórym ma miejsce ruch�
6.8 Postęp realizacji dziennego celu
Wustawieniach aplikacji „beurer HealthManager” można zdefiniować cel
dzienny (np� 10 000 kroków)� Informację obieżącym postępie wzakresie
realizacji celu dziennego (w%) można odczytać na wyświetlaczu czujni-
ka aktywności�
6.9 Alarm
Za pomocą aplikacji „beurer HealthManager” można ustawić różne czasy alarmów
Gdy wybije godzina alarmu, czujnik aktywności zaczyna wibrować, ana wyświetla-
czu pojawia się informacja owybranym alarmie�
6.10 Powiadomienia (wiadomości/telefony)
Wiadomości
Na wyświetlaczu czujnika aktywności można ustawić wyświetlanie powiadomień
owiadomościach Push przychodzących na smartfon (np� SMS lub WhatsApp)�
Wstępnym warunkiem jest połączenie czujnika aktywności za pomocą technolo-
gii Bluetooth
®
ze smartfonem iskonfigurowanie aplikacji „beurer HealthManager”
270 271
Po nadejściu wiadomości na wyświetlaczu najpierw pojawia się symbol� Po dotknię-
ciu wyświetlacza uzyskasz dostęp do wiadomości� Po ponownym dotknięciu można
odczytać wiadomość (dłuższe wiadomości nie będą wyświetlane wcałości)�
Aby wyświetlić ostatnie nieodebrane wiadomości, należy przejść do nastę-
pującego wskazania na wyświetlaczu� Otwórz powiadomienia, naciskając je�
Możesz wybierać pomiędzy nieodebranymi połączeniami, SMS-ami iwia-
domościami na wyświetlaczu�
Połączenia telefoniczne
Wustawieniach aplikacji „beurer HealthManager” można skonfigurować powia-
damianie opołączeniach przez czujnik aktywności� Wstępnym warunkiem jest po-
łączenie czujnika aktywności za pomocą technologii Bluetooth
®
ze smartfonem
iskonfigurowanie aplikacji „beurer HealthManager”
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288

Beurer AS99 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla