Stanley FMHT0-77419 Instrukcja obsługi

Kategoria
Multimetry
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Manuel d’utilisation ............................................................ 3
Users manual ................................................................. 16
Bedienungsanleitung .......................................................... 29
Gebruikershandleiding ........................................................ 42
Manual del usuario ............................................................ 55
Manuale per l’utente .......................................................... 68
Manual do utilizador ........................................................... 81
Instrukcja użytkownika ........................................................ 94
Brugsanvisning ............................................................... 107
Εγχειριδιο χρησης ............................................................ 120
Uživatelská příručka .......................................................... 133
Manual de utilizare ............................................................ 146
Руководство пользователя .................................................. 159
FR
EN
DE
NL
ES
IT
PT
PL
DA
EL
CS
RO
RU
94
GWARANCJA
To urządzenie jest objęte jednoroczgwarancją jako wolne od wad
materiałowych i wykonania. Każde urządzenie z wadą stwierdzoną
w cgu jednego roku od daty dostawy i zwrócone do fabryki
z oaconymi kosztami przesyłki dzie naprawione, wyregulowane
lub wymienione pierwszemu nabywcy bez dodatkowych opłat. Ta
gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, np. baterii
i bezpiecznika. Jeśli wada pojawi się w wyniku nieprawidłowego
ycia lub nieprawidłowych warunków pracy, naprawa będzie
obciążona normalnymi kosztami.
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Ten miernik został zaprojektowany zgodnie z nor IEC-61010
dotyczącą elektronicznych instrumentów pomiarowych o wyznaczonej
kategorii pomiarowej (kat. III, 600 V) i stopniu zanieczyszczenia 2.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć możliwego porażenia elektrycznego lub obrażeń
osobistych, należy stosować się do poniższych zaleceń:
Nie ywać miernika, jeśli jest uszkodzony. Przed yciem miernika
należy sprawdzić obudowę. Zwrócić szczególną uwagę na izolację
wokół złączy.
Sprawdzić przewody pomiarowe pod kątem uszkodzonej izolacji
i odkrytego metalu. Sprawdzić cość przewodów pomiarowych.
Przed yciem miernika należy wymienić uszkodzone przewody
pomiarowe.
Nie ywać miernika po zaobserwowaniu nieprawidłowego
działania. Może to oznaczać uszkodzoną ochronę. W przypadku
wątpliwości należy przekazać miernik do serwisu.
Nie wolno używać miernika w pobliżu wybuchowych gazów, oparów
lub pyłów.
Pomiędzy złączami lub ączem i uziemieniem nie wolno przykładać
napięcia przekraczającego znamionowe napięcie oznaczone na
mierniku.
Przed pracą należy sprawdzić działanie miernika przez pomiar
znanego napięcia.
Przed poączeniem miernika do obwodu w celu pomiaru natężenia
prądu należy oączyć zasilanie tego obwodu. Miernik musi być
podłączony w obwodzie szeregowo.
W naprawach miernika należy yw wącznie wyznaczonych
części zamiennych.
Należy zachować ostrożność podczas pracy przy napięciu
skutecznym powyżej 30 V AC, szczytowym powyżej 42 V lub stałym
powej 60 V. Takie napięcia stanowią zagrożenie porażeniem.
Podczas pracy z sondami należy trzymać palce za osłonami na
sondach.
Podczas wykonywania pącz należy podłącz pomiarowy
przewód wspólny, a później przewód pod napięciem. Podczas
PL
95
odłączania przewodów pomiarowych najpierw należy odłącz
przewód napięciowy.
Przed otwarciem pokrywy baterii lub obudowy należy odłączyć
przewody pomiarowe od miernika.
Nie wolno ywać miernika, kiedy pokrywa baterii lub elementy
obudowy są usunięte lub poluzowane.
Aby uniknąć nieprawidłowych odczytów, co może prowadzić do
porażenia elektrycznego lub obrażeń osobistych, należy wymieniać
baterię natychmiast po pojawieniu się wskaźnika niskiego poziomu
naładowania (
).
Nie wolno używać miernika w sposób, który nie został opisany
w tej instrukcji, w przeciwnym przypadku może dojść do uszkodzenia
funkcji bezpieczeństwa miernika.
Kiedy włączony jest tryb pomiaru względnego (wyświetlany
jest symbol
) lub tryb wstrzymania wyświetlacza (wyświetlany
jest symbol
), należy zachować ostrożność, poniew może
występować niebezpieczne napięcie.
Nie wolno dotykać odsłoniętych przewodów ręką lub skórą.
Nie wolno dopuszczać do pączenia ciała z uziemieniem.
Nie obsługiwać miernika, kiedy jest mokry lub mokrymi rękoma.
Należy s stosować do lokalnych i krajowych przepisów
bezpieczeństwa.
Podczas pracy w pobliżu odsłoniętych, niebezpiecznych przewodów
pod napięciem należy używać wyposażenia ochrony indywidualnej,
chroniącego przed porażeniem i wadowaniem.
Wolno używać wyłącznie przewodów pomiarowych wskazanych
przez producenta.
Podczas wymiany bezpieczników należy używać wyłącznie
bezpieczników zapasowych dostarczanych przez naszą firmę.
Pozostałe niebezpieczeństwa:
Kiedy złącze wejściowe jest poączone do niebezpiecznego
napięcia, należy pamiętać, że to napięcie może s pojawić na
wszystkich pozostych złączach!
Kategoria III kategoria pomiarowa III dotyczy pomiarów
wykonywanych przy instalacjach budynków. Do przykładów
można zalicz pomiary w tablicach rozdzielczych, wączników
obwodów, oprzewodowania włącznie z kablami, szynami
zbiorczymi, skrzynkami przyłączowymi, przełącznikami, gniazdkami
w instalacjach stacjonarnych i w sprzęcie do użytku przemysłowego
oraz niektórych innych zastosowań, np. silników stacjonarnych ze
stałym podłączeniem do instalacji stacjonarnej.
Nie wolno używać miernika do pomiarów z kategorii pomiarowej IV.
Przestroga
Aby uniknąć możliwego uszkodzenia miernika lub sprawdzanego
sprzętu, należy stosować się do poniższych wskazówek:
Przed sprawdzaniem rezystancji, diod, kondensatorów i ciągłości
należy oączyć całe zasilanie z obwodu i rozładować wszystkie
kondensatory.
Należy używać ączy, funkcji i zakresów odpowiednich dla
wykonywanych pomiarów.
96
Przed pomiarem natężenia prądu należy sprawdzić bezpieczniki
miernika i wącz zasilanie w obwodzie przed podłączeniem do
niego miernika.
Przed obróceniem przełącznika zakresu w celu zmiany funkcji
należy oączyć przewody pomiarowe od sprawdzanego obwodu.
Symbol
Prąd przemienny
Prąd stały
Prąd stały i prąd przemienny
Bezpiecznik
Przestroga, niebezpieczeństwo, przed pracą sprawdzić
instrukcję obsługi
Przestroga, niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Złącze uziemienia
Spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej
Sprzęt zabezpieczony przez izolac podwój lub
wzmocnioną.
OGÓLNY OPIS
Urządzenie to kompaktowy, cyfrowy miernik z wyświetlaczem
3 3/4 cyfry do pomiarów napięcia i natężenia prądu przemiennego
i stałego, rezystancji, pojemności, częstotliwości, diod, cości
oraz wypełnienia przebiegu. Zawiera funkcje wskazywania
polaryzacji, wstrzymania danych, wskazania przekroczenia zakresu,
automatycznego wączenie zasilania itd. Jest to łatwe w obsłudze,
idealne narzędzie pomiarowe.
BUDOWA
1. Wyświetlacz
FMHT77419
3 3/4 cyfry, maksymalne
wskazanie 3999
2. Przycisk Hz %
Kiedy przełącznik funkcji i zakresu
jest w pożeniu Hz/%”, to
naciśnięcie tego przycisku
spowoduje przełączenie trybu
pracy miernika między pomiarem
częstotliwości a stopnia
wypełnienia.
3. Przycisk zakresu
„RANGE”
Służy do przełączania pomiędzy
trybem automatycznego i ręcznego doboru zakresu, a także
wyznaczenia pożądanego zakresu dla trybu ręcznego.
97
4. Przycisk S
Kiedy włączona jest funkcja pomiaru natężenia prądu, naciśnięcie
przycisku S powoduje przełączenie pomiędzy pomiarem prądu
stałego a przemiennego.
Kiedy przełącznik funkcji i zakresu jest w pożeniu
, to
naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie trybu pracy miernika
między pomiarem diody a ciągłości.
5. Przełącznik funkcji i zakresu
uży do wybierania pożądanej funkcji i zakresu oraz włączania
i wyłączania miernika.
6. Złącze 10 A
Gniazdo na czerwony przewód pomiarowy do pomiarów natężenia
prądu (400 mA–10 A).
7. Złącze µA/mA
ącze na czerwony przewód pomiarowy do pomiarów natężenia
prądu < 400 mA.
8. Złącze COM
ącze na czarny przewód pomiarowy do wszystkich pomiarów.
9. Złącze
ącze na czerwony przewód pomiarowy do wszystkich pomiarów
oprócz natężenia prądu.
10. Przycisk „
Naciśnięcie przycisku włącza i wyłącza podświetlenie.
11. Przycisk REL
Służy do włączania i wączania trybu względnego.
12. Przycisk HOLD
Służy do włączania i wączania trybu wstrzymania danych.
ODCZYT Z WYŚWIETLACZA LCD
Znaczenie symbolu
Auto Range
Wybrany test ciąości.
Auto Range
Wybrany test diody.
Auto Range
Włączone wstrzymanie danych.
Auto Range
Włączony tryb względny.
Auto Range
Prąd przemienny
Auto Range
Prąd sty
Auto Range
Znak ujemny
98
Auto Range
Niski poziom baterii, konieczna
natychmiastowa wymiana.
Auto Range
Wybrany tryb automatycznego doboru zakresu.
10. Jednostki na wwietlaczu LCD
mV, V Jednostka napięcia
mV: miliwolt, V: wolt; 1 V = 10
3
mV
ɥA, mA, A Jednostka natężenia
µA: mikroamper, mA: miliamper; A: amper.
1 A = 10
3
mA = 10
6
µA
Ω, kΩ, MΩ Jednostka rezystancji
Ω: om, kΩ: kiloom; MΩ: megaom 1 MΩ = 10
3
kΩ =
10
6
Ω
nF, ɥF Jednostka pojemności
nF: nanofarad, µF: mikrofarad
1F = 10
6
µF = 10
9
nF = 10
12
pF
Hz, kHz, MHz Jednostka częstotliwości
Hz: herc, kHz: kiloherc, MHz: megaherc
1 MHz = 10
3
kHz = 10
6
Hz
% Jednostka wypnienia przebiegu
%: procent
OGÓLNE PARAMETRY
Wyświetlacz: LCD, 3 3/4 cyfry, maksymalny odczyt 3999
Wskazanie przekroczenia zakresu: na wyświetlaczu widoczny
symbol „OL
Wskazanie ujemnej polaryzacji: znak ujemny
automatycznie
wyświetlany na ekranie
Częstotliwość próbkowania: 2–3 razy na sekundę
Środowisko robocze: 0°C40°C, <75% wilgotności względnej
Współczynnik temperaturowy:
0,2 x (wyznaczona dokładność) /°C (< 18°C lub > 28°C)
Środowisko przechowywania: -10°C–50°C, <85% wilgotności
względnej
Wysokość robocza: 0 do 2000 metrów
Bateria: 9V, 6F22 lub równoważna, 1 szt.
Wskazanie niskiego poziomu baterii: na wyświetlaczu widoczny
symbol
Wymiary: 217 x 100 x 49 mm
Masa: ok. 500 g (z baterią)
IP: 51
PARAMETRY
Dokładność jest wyznaczona dla okresu jednego roku od chwili
kalibracji, dla temperatur od 18°C do 28°C i przy wilgotności
względnej poniżej 75%.
Tam gdzie nie podano inaczej, dokładność jest wyznaczona dla
wartości od 8% do 100% zakresu.
99
Napięcie prądu stałego
Zakres Rozdzielczość Dokładność
400 mV 0,1 mV
± (1,0% + 5)
4 V 0,001 V
± (0,8% + 3)
40 V 0,01 V
400 V 0,1 V
600 V 1 V
± (1% + 5)
Impedancja wejściowa: zakres 400 mV: > 1000 MΩ pozostałe
zakresy: 10 MΩ
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 600 V DC/AC rms
Napięcie prądu przemiennego
Zakres Rozdzielczość Dokładność
4 V 0,001 V
± (1,0% + 5) 40 V 0,01 V
400 V 0,1 V
600 V 1 V ± (1,2% + 5)
Impedancja wejściowa: 10 MΩ
Zakres częstotliwości: 40 Hz400 Hz
Odpowiedź: średnia, skalibrowana dla wartości skutecznej przebiegu
sinusoidalnego
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 600 V DC/AC rms
Natężenie prądu stałego
Zakres Rozdzielczość Dokładność
400 µA 0,1 µA
± (1,2% + 3)
4000 µA 1 µA
40 mA 0,01 mA
± (1,5% + 3)
400 mA 0,1 mA
4 A 0,001 A ± (1,8% + 3)
10 A 0,01 A
± (2,0% + 5)
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe:
Bezpiecznik 1: F 400 mA, 690 V
Bezpiecznik 2: F 10 A, 690 V
Maks. prąd wejściowy: 10 A (w przypadku prądu wejściowego >2 A:
czas pomiaru poniżej 10 s w odstępach ponad 15 min)
Maksymalny spadek napcia w pomiarze: 400 mV
Uwaga: Zakres 10 A jest określony dla wartości od 20% do 100%
zakresu.
100
Natężenie prądu przemiennego
Zakres Rozdzielczość Dokładność
400 µA 0,1 µA
± (1,5% + 5)
4000 µA 1 µA
40 mA 0,01 mA
± (1,8% + 5)
400 mA 0,1 mA
4 A 0,001 A ± (2,0% + 5)
10 A 0,01 A ± (2,5% + 10)
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe:
Bezpiecznik 1: F 400 mA, 690 V
Bezpiecznik 2: F 10 A, 690 V
Maks. prąd wejściowy: 10 A (w przypadku prądu wejściowego >2 A:
czas pomiaru poniżej 10 s w odstępach ponad 15 min)
Zakres częstotliwości: 40 Hz400 Hz
Odpowiedź: średnia, skalibrowana dla wartości skutecznej przebiegu
sinusoidalnego
Maksymalny spadek napięcia: 400 mV
Uwaga: Zakres 10 A jest określony dla wartości od 20% do 100%
zakresu.
Częstotliwość
Zakres Rozdzielczość Dokładność
9.999 Hz 0.001 Hz ± (1.0% + 3)
99.99 Hz 0.01 Hz
± (0.8% + 3)
999.9 Hz 0.1 Hz
9.999 kHz 1 Hz
99.99 kHz 10 kHz
999.9 kHz 10 kHz nespecikováno
Napięcie wejściowe: 1 V rms do 20 V rms
Pracovní cyklus
Zakres Rozdzielczość Dokładność
5% ~ 99% 0,1%
1 Hz ~10 kHz: ± (2 % + 5)
> 10 kHz: nespecikováno
Napięcie wejściowe: międzyszczytowe 3–10 V
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 600 V DC/AC rms
101
Rezystancja
Zakres Rozdzielczość Dokładność
400 Ω 0,1 Ω ± (1,0% + 5)
4 kΩ 0,001 kΩ
± (1,0% + 3)
400 Ω 0,01 kΩ
400kΩ 0,1 kΩ
4 MΩ 0,001 MΩ
40 MΩ 0,01 MΩ ± (1,8% + 5)
Pojemność
Zakres Rozdzielczość Dokładność
40 nF 0,01 nF ± (4%+20) (REL)
400 nF 0,1 nF ± (3%+5) (REL)
4 µF 0,001 µF
± (4% + 5)
40 µF 0,01 µF
100 µF 0,1 µF ± (8% + 5)
W przypadku zakresów < 400 nF należy ywtrybu względnego
(REL), aby odjąć pojemność włas przewodów pomiarowych
i miernika.
Dla zakresu 100 µF należy poczekać ok. 30 sekund na ustabilizowanie
pomiaru.
Test diody
Zakres Opis Uwagi
2V
Wyświetlane jest przybliżone napięcie
przewodzenia diody. Jeśli napięcie
przewodzenia będzie większe niż 2 V,
na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
przekroczenia zakresu „OL”.
Napięcie w obwo-
dzie otwartym:
ok. 3 V
Prąd po zwarciu
obwodu:
< 0,9 mA
Test ciąości
Zakres Opis Uwagi
Jeśli rezystancja będzie niższa niż ok.
30 Ω, będzie to sygnalizowane przez
wbudowany brzęczyk. Brzęczyk nie
wydaje sygnału dźwiękowego, kiedy
rezystancja przekracza 150 Ω.
Napięcie w obwo-
dzie otwartym: ok.
0,45 V
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Praca w trybie względnym
Wybranie trybu względnego powoduje zachowanie w mierniku
bieżącego odczytu jako odniesienia dla kolejnych pomiarów
i wyzerowanie wyświetlacza.
1. Naciśnij przycisk REL, miernik przejdzie do trybu względnego
i zachowa bieżący odczyt jako punkt odniesienia dla kolejnych
102
pomiarów, jako wskaźnik pojawi się symbol . Wyświetlacz będzie
wskazywać zero.
2. W chwili wykonania nowego pomiaru na wyświetlaczu pojawi się
wartość różnicy pomdzy odniesieniem a wartością nowego pomiaru.
3. Ponowne naciśnięcie przycisku REL spowoduje zamknięcie trybu
względnego.
Uwaga:
Tryb względny jest dostępny wyłącznie w pomiarach napięcia,
natężenia, pojemności i rezystancji.
czny i automatyczny dobór zakresu
Po ączeniu funkcji pomiarowej, dla której dostępny jest
dobór automatyczny i czny, miernik domyślnie przechodzi do
automatycznego doboru zakresu. Kiedy miernik jest w automatycznym
trybie doboru zakresu, wyświetlany jest symbol „AUTORANGE”.
1. Aby przejść do trybu cznego doboru zakresu, naciśnij przycisk
zakresu RANGE, symbol AUTORANGEzniknie. Każde naciśnięcie
przycisku RANGE powoduje zwiększenie zakresu. Po osiągnięciu
największego zakresu miernik powraca do najmniejszego.
2. Aby opuśc tryb ręcznego doboru zakresu, naciśnij przycisk
RANGE i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy. Miernik powróci do trybu
automatycznego doboru zakresu i pojawi się symbol AUTORANGE”.
Tryb wstrzymania danych
Aby zatrzym bieżącą wartość na wyświetlaczu, należy nacisnąć
przycisk HOLD, na wyświetlaczu pojawi się symbol
. Aby opuścić
tryb wstrzymania danych, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk.
Symbol
zniknie.
Wbudowany brzęczyk
1. Po naciśnięciu przycisku wbudowany brzęczyk wyda sygnał
więkowy, jeśli naciśnięcie zostanie zarejestrowane.
2. Minutę przed automatycznym wyłączeniem brczyk wyda
kilka krótkich dźwięków, a tuż przed automatycznym wyłączeniem
brzęczyk wyda jeden długi sygnał.
3. Brzęczyk wyda sygnał, a na wyświetlaczu pojawi się symbol „OL,
kiedy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:
a. Mierzone napięcie prądu przemiennego przekracza ok. 600 V,
kiedy miernik jest w najwyższym zakresie pomiaru napięcia prądu
przemiennego.
b. Mierzone napięcie prądu stałego przekracza ok. 600 V, kiedy
miernik jest w najwyższym zakresie pomiaru napięcia prądu stałego.
c. Mierzone natężenie prądu stałego przekracza ok. 10 A, kiedy
miernik jest w najwyższym zakresie pomiaru natężenia prądu stego.
d. Mierzone natężenie prądu przemiennego przekracza ok. 10 A,
kiedy miernik jest w najwyższym zakresie pomiaru natężenia prądu
przemiennego.
Pomiar napięcia prądu stałego i przemiennego
1. Podłącz czarny przewód pomiarowy do złącza COM”, a czerwony
przewód pomiarowy do złącza
.
2. Ustaw przełącznik zakresu w położeniu
, aby mierznapięcie
stałe lub w położeniu
, aby mierzyć napięcie przemienne.
103
3. Za pomocą przycisku „RANGEustaw tryb automatycznego lub
cznego doboru zakresu.
Jeśli używany jest tryb cznego doboru zakresu, a wielkość
mierzonego napięcia nie jest znana, należy najpierw wybrać zakres
najwyższy, a następnie stopniowo go zmniejszać do chwili uzyskania
satysfakcjonującej rozdzielczości.
4. Połącz przewody pomiarowe do źródła lub mierzonego obwodu.
5. Odczytaj wskazanie z wyświetlacza. W przypadku pomiarów
napięcia stego wskazywana jest wnież polaryzacja czerwonego
przewodu.
Uwaga:
Aby uniknąć porażenia elektrycznego lub uszkodzenia miernika,
nie wolno dopuszczać do pojawienia s napięcia na złączach
przekraczającego 600 V.
Pomiar natężenia prądu stałego i przemiennego
1. Podłącz czarny przewód pomiarowy do ącza COM. Jeśli mierzone
natężenie jest mniejsze niż 400 mA, poącz czerwony przewód
pomiarowy do ącza μA/mA. Jeśli natężenie prądu mieści s
w zakresie 400 mA–10 A, podłącz czerwony przewód pomiarowy do
ącza 10 A.
2. Ustaw przełącznik zakresu w pożądanym położeniu
lub .
3. Naciśnij przycisk S, aby wybrać pomiar natężenia prądu stego
DC lub przemiennego AC, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
symbol.
4. Wyłącz zasilanie w mierzonym obwodzie, a następnie rozładuj
wszystkie wysokonapięciowe kondensatory.
5. Przerwij obwód przeznaczony do pomiaru, a następnie podłącz
przewody pomiarowe szeregowo z obwodem.
6. ącz zasilanie obwodu i odczytaj wartość na wyświetlaczu.
W przypadku pomiarów natężenia prądu stałego wskazywana jest
również polaryzacja czerwonego przewodu.
Uwaga:
Jeśli wielkość mierzonego natężenia prądu nie jest znana przed
pomiarem, należy wybrać najwyższy zakres, a następnie zmniejszać
go stopniowo do chwili uzyskania satysfakcjonującej rozdzielczości.
Pomiar rezystancji
1. Podłącz czarny przewód pomiarowy do złącza COM”, a czerwony
przewód pomiarowy do złącza
.
2. Ustaw przełącznik zakresu w pożeniu Ω.
3. Połącz przewody pomiarowe z mierzonym elementem.
4. Odczytaj wskazanie z wyświetlacza.
Uwaga:
1. W przypadku pomiarów > 1 może upłynąć kilka sekund, zanim
wskazanie miernika się ustabilizuje. Jest to zjawisko normalne
w pomiarach wysokich rezystancji.
2. Kiedy nie jest podłączony element wejściowy, np. w przypadku
obwodu otwartego, na wyświetlaczu pojawi się symbol „OL”,
oznaczający przekroczenie zakresu.
104
3. Przed wykonaniem pomiaru należy odłączyć ce zasilanie
ze sprawdzanego obwodu i do końca rozładować wszystkie
kondensatory.
Test ciąości
1. Podłącz czarny przewód pomiarowy do złącza „COM”, a czerwony
przewód pomiarowy do złącza
.
2. Ustaw przełącznik zakresu w położeniu
, następnie
naciskaj przycisk S do czasu, aż na wyświetlaczu pojawi s
symbol
.
3. Podłącz przewody pomiarowe do mierzonego obwodu.
4. Jeśli rezystancja obwodu jest mniejsza niż ok. 30 Ω, słyszalny
dzie sygnał z wbudowanego brzęczyka.
Uwaga:
Przed wykonaniem testu należy odłączyć całe zasilanie ze
sprawdzanego obwodu i do końca rozładow wszystkie
kondensatory.
Test diody
1. Podłącz czarny przewód pomiarowy do złącza COM, a czerwony
przewód pomiarowy do złącza
(uwaga: polaryzacja
czerwonego przewodu jest dodatnia ‚+’).
2. Ustaw przełącznik zakresu w pożeniu
, następnie
naciskaj przycisk S do czasu, aż na wyświetlaczu pojawi s
symbol
.
3. Podłącz czerwony przewód pomiarowy do anody sprawdzanej
diody, a czarny przewód pomiarowy do katody diody.
4. Na wyświetlaczu pojawi się przybliżone napięcie przewodzenia
diody. Jeśli połączenia zostaną odwrócone, na wyświetlaczu pojawi
się symbol „OL”.
Pomiar pojemności
1. Podłącz czarny przewód pomiarowy do złącza COM, a czerwony
przewód pomiarowy do złącza
.
2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy
.
3. Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się zero, naciśnij przycisk REL.
4. Podłącz przewody pomiarowe do mierzonego kondensatora.
5. Poczekaj na ustabilizowanie wskazania, następnie odczytaj wartość
z w y ś w i e t l a c z a ( w p r z y p a d k u p o m i a r ó w d u ż y c h p o j e m n o ś c i m o ż e u p ł y n ą ć
30 sekund, zanim wskazanie się ustabilizuje).
Uwaga: Przed pomiarem mierzony kondensator musi być całkowicie
rozładowany.
Pomiar częstotliwości i wypełnienia przebiegu
1. Podłącz czarny przewód pomiarowy do złącza COM”, a czerwony
przewód pomiarowy do złącza
.
2. Ustaw przełącznik zakresu w położeniu Hz/%, a następnie naciśnij
przycisk Hz %, aby wybrać pomiar częstotliwości lub wypełnienia
przebiegu. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia jednostka.
3. Podłącz przewody pomiarowe do źródła lub mierzonego obciążenia.
4. Odczytaj wskazanie z wyświetlacza.
105
Uwaga:
1. W pomiarach częstotliwości napięcie sygnału wejściowego musi
zawierać się w przedziale 1–20 V rms.
2. W pomiarach wypełnienia przebiegu napięcie sygnału wejściowego
musi zawierać się w przedziale 3–10 Vp-p.
Jeśli częstotliwość sygnału wejściowego będzie zbyt niska, stabilność
odczytu ulegnie pogorszeniu.
3. Jeśli w pomiarach częstotliwości oraz wypnienia przebiegu
przekroczony zostanie określony zakres napięcia, błąd odczytu może
przekraczać wyznaczony zakres dokładności.
Automatické vypnutí
Jeśli przez 15 minut przełącznik obrotowy nie zostanie obrócony
ani żaden przycisk naciśnięty, wyświetlacz będzie pusty, a miernik
przejdzie do trybu uśpienia. Aby wącztryb uśpienia w mierniku,
należy nacisnąć dowolny przycisk.
Aby wyłączyć funkcję automatycznego wączania zasilania, należy
nacisnąć i przytrzymprzycisk i w tym czasie obrócprzełącznik
obrotowy z położenia wączonego OFF do dowolnego innego.
KONSERWACJA
Ostrzeżenie
Poza wymianą baterii i bezpiecznika nie wolno podejmować prób
naprawy lub serwisowania miernika bez odpowiednich kwalifikacji
oraz bez odpowiednich instrukcji kalibracji, testów działania
i serwisowych.
Konserwacja ogólna
Należy przecierać obudowę co pewien czas mokrą szmatką
z łagodnym detergentem. Nie ywać środków ściernych ani
rozpuszczalników.
Pył i wilgoć na złączach mogą wpłynąć na wskazania. ącza należy
czyścić według poniższych zaleceń:
1. Ustaw przełącznik zakresu w położeniu wyłączonym OFF i odłącz
przewody pomiarowe od miernika.
2. Potrśnij miernikiem, aby wypay zabrudzenia, które mo
wystąpić w złączach.
3. Nasącz czysty wacik alkoholem.
4. Przetrzyj wacikiem wokół każdego złącza.
Wymiana baterii i bezpiecznika
Ostrzeżenie
Aby uniknąć nieprawidłowych odczytów, co może prowadz
do porażenia elektrycznego lub obraż osobistych, należy
wymieniać baterię natychmiast po pojawieniu się wskaźnika niskiego
poziomu baterii (
).
Aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom, należy montować
wyłącznie bezpieczniki o podanych parametrach natężenia, napięcia
i zdolności zwarciowej.
Przed zdjęciem tylnej pokrywy lub pokrywy baterii należy odłączyć
przewody pomiarowe.
106
Aby wymienbaterię, należy odkręcśruby w pokrywie baterii i zdjąć
pokrywę, wymienzużytą baterię na nową tego samego typu (9V,
6F22 lub równoważną). Następnie zożyć z powrotem pokrywę
baterii i przykręcić śruby.
W mierniku używane są dwa bezpieczniki:
Aby sprawdzić bezpiecznik nr 1:
1. Wykręcić śruby na tylnej pokrywie i zdjąć tylną pokrywę.
2. yć innego miernika uniwersalnego do sprawdzenia ciąości
bezpiecznika.
Aby sprawdzić bezpiecznik nr 2:
1. Przestawić przełącznik zakresu w pożenie «
», a
następnie wcisk przycisk «S», aż na wyświetlaczu pojawi się
symbol «
».
2. Poączyć czerwony przewód testowy do «
».
3. Włożczerwony przewód testowy w ącze 10A”. Jeśli ychać
sygnał dźwiękowy, bezpiecznik jest w dobrym stanie.
Bezpiecznik 1:·F 400 mA/690 V, min. zdolność zwarciowa 20 000
A, Ø10x38 mm
Bezpiecznik 2:·F 10A/690 V, min. zdolność zwarciowa 20 000 A,
Ø10x38 mm
Aby wymienić bezpiecznik, należy odkręcić śruby w tylnej pokrywie
i zdjąć, wymienić przepalony bezpiecznik na nowy o tych samych
parametrach, a następnie zamocować z powrotem pokrywę
i przykręcić wszystkie śruby.
AKCESORIA
Instrukcja: 1 szt.
Przewody pomiarowe: 1 para
UWAGA
1. Ta instrukcja może ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Firma nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności za żadne straty.
3. Zawartość tej instrukcji nie może być podstawą do ywania
miernika w jakichkolwiek specjalnych zastosowaniach.
UTYLIZACJA PRODUKTU
Szanowni klienci,
Jeśli zajdzie konieczność utylizacji tego
produktu należy pamiętać, że wiele
z jego części zawiera cenne materiały,
które mo być poddane recyklingowi.
Nie należy wyrzucać produktu do śmieci
z innymi odpadami, lecz skonsultować się
z lokalnymi władzami i uzyskać informacje
o zakładach recyklingowych znajdujących się w pobliżu.
1 / 1

Stanley FMHT0-77419 Instrukcja obsługi

Kategoria
Multimetry
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla