One For All URC 7990 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zdalne sterowanie
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

22 WWW.ONEFORALL.COM
1
Czy marka danego urządzenia znajduje
się na liście?
• TAK : Zapamiętaj numer przypisany do danej marki (np. 6 odpo
w
ia da telewizorom marki Samsung).
• NO: : Po “Bezpośrednie ustawianie kodu” (stronu 24).
Np: Samsung TV = 6
SimpleSet
Polski
Samsung
Grundig
Hitachi
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
CanalSat
Foxtel
Freebox
Humax
Multichoice
Pace
Philips
Samsung
Sky
Virgin Media
Denon
JVC
LG
Panasonic / Technics
Philips
Pioneer
Samsung
Sony
Toshiba
Yamaha
Denon
Harman/Kardon
JVC
Kenwood
Onkyo
Panasonic / Technics
Philips / Marantz
Pioneer
Sony
Yamaha
A.C. Ryan
Apple
Emtec
Lomega
Microsoft
Popcorn Hour
Seagate
Sumvision
Western Digital
Xtreamer
Altec Lansing
Apple
Bose /Creative
Denon
JBL
Logitech
Onkyo
Philips
Sony
Teufel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TV
STB Audio
DVD
Media MP3
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:21 Pagina 22
WWW.ONEFORALL.COM 23
Nyomja meg és tartsa
nyomva a “settings”
g
ombot 3 másodpercig.
E
kran ustawień pojawi.
N
aciśnij przycisk
"SimpleSet". Ekran poka-
zuje tylko przyciski
u
rządzenia.
Wybierz przycisk urząd-
z
enia (np. TV ), którym
c
hcesz sterować.
2
4
5
3
Przytrzymaj przycisk numeru danej marki (np. 6 odpowiada telewizor-
om marki Samsung), aż urządzenie zostanie wyłączone. Zwolnij przycisk
natychmiast po wyłączeniu urządzenia. Urządzenie zostało skonfiguro-
wane!
Urządzenie nie wyłącza się. Wykonaj instrukcje opisane w sekcji
„Bezpośrednie ustawianie kodu” lub użyj funkcji automatycznego
wyszukiwania.
Urządzenie się wyłącza, ale nadal nie można nim sterować.
Ręcznie włącz urządzenie (lub użyj oryginalnego pilota) i ponownie użyj
funkcji SimpleSet, upewniając się, że przycisk numeryczny marki jest zwal-
niany natychmiast po wyłączeniu urządzenia.
Za pomocą pilota Infinity można sterować urządzeniem, ale nie
wszystkie przyciski działają prawidłowo.
Prawdopodobnie istnieje lepsza konfiguracja dla danej marki. Ponownie
użyj funkcji SimpleSet, upewniając się, że przycisk numeryczny marki jest
zwalniany natychmiast po wyłączeniu urządzenia lub przejdź do witryny
www.simpleset.com.
SimpleSet
3
s
e
c.
E.g.
6
=
Sam
su
ng
t
v
m
a
x
.
6
0
s
e
c.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:21 Pagina 23
24 WWW.ONEFORALL.COM
K
onfigurowanie pilota w celu sterowania urządzeniem
Bezpośrednie ustawianie kodu
1) Znajdź kod urządzenia na liście kodów (w zestawie). Kody są
uporządkowane wg typu urządzenia i marki. Na początku listy znajdują
s
ię najpopularniejsze marki. Upewnij się, że urządzenie jest włączone
(
i nie jest w trybie czuwania).
2) Nyomja meg és tartsa nyomva a “settings” gombot 3 másodpercig.
E
kran ustawień pojawi.
3) Naciśnij przycisk "Extra". Ekran pokazuje tylko przyciski urządzenia.
4
) Wybierz przycisk urządzenia (np. TV ), którym chcesz sterować.
5) Wpisz 4-cyfrowy kod marki (np. 0556 dla telewizora Bennett). Dioda
LED mignie dwa razy.
6
) Ustaw pilot Infinity w kierunku urządzenia i naciśnij przycisk
POWER. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone, oznacza to, że
konfiguracja przebiegła pomyślnie. Jeśli urządzenie nie wyłączy się,
w
ykonaj instrukcje opisane w sekcji „Bezpośrednie ustawianie kodu” i
użyj następnego kodu dla danej marki.
• Urządzenie się wyłącza, ale nadal nie można nim sterować? Ręcznie włącz
urządzenie (lub użyj oryginalnego pilota) i wykonaj operację Bezpośredniego ustawiania
kodu, sprawdzając kolejny kod dostępny dla danej marki urządzenia.
• Za pomocą pilota Infinity można sterować urządzeniem, ale nie wszystkie
przyciski działają prawidłowo. Prawdopodobnie istnieje lepsza konfiguracja dla danej
marki. Wykonaj instrukcje opisane w sekcji „Bezpośrednie ustawianie kodu” i użyj
następnego kodu dla danej marki.
• Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo, użyj funkcji automatycznego
wyszukiwania lub przejdź do witryny www.simpleset.com.
Konfigurowanie pilota w celu sterowania urządzeniem
Automatyczne wyszukiwanie
Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení tak, že prohledá všechny
kódy obsažené v paměti dálkového ovládání Infinity. Metodu vyhledávání
lze také použít v případě, že zařízení není v seznamu vůbec uvedeno.
1) Nyomja meg és tartsa nyomva a “settings” gombot 3 másodpercig.
Ekran ustawień pojawi.
2) Naciśnij przycisk "Search". Ekran pokazuje tylko przyciski urządzenia.
3) Wybierz przycisk urządzenia (np. TV), którym chcesz sterować.
4) Skieruj pilota na urządzeniu.Pilot zdalnego sterowania jest inna
wyłączanie sygnału (3másodpercenként automatycznie) pieszo w
pamięci wszystkich marek. naciśnięcie i zwolnij przycisk “zaznaczenie”,
gdy urządzenie jest wyłączone. Gotowe!
• Přístroj se sice vypnul, avšak nedá se ovládat. Znouv ZAPNĚTE přístroj ručně (nebo
pomocí původního dálkového ovladače) a zopakujte postup Automatické vyhledání.
Nezapomeňte stisknout a uvolnit klávesu “zaznaczenie”, jakmile se přístroj VYPNE.
• Ovladač Infinity sice ovládá přístroj, ale nefungují některé klávesy. Možná
existuje lepší konfigurace pro danou značku. Zopakujte postup automatického
vyhledání. Automatické vyhledání vybere další konfiguraci pro danou značku.
Nezapomeňte stisknout a uvolnit klávesu “zaznaczenie”, jakmile se přístroj vypne.
----
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:21 Pagina 24
WWW.ONEFORALL.COM 25
K
onfigurowanie pilota w celu sterowania urządzeniem
Copy (Kopiowanie)
Ta funkcja pozwala na kopiowanie co najmniej jednej funkcji z oryginalnego
(działającego) pilota urządzenia do pilota Infinity.
P
rzykład: Uczenie się (kopiowanie) funkcji „TOP MENU” z oryginalnego pilota DVD do
przycisku „A” na pilocie Infinity.
1
) Ustaw oba piloty (pilot oryginalny i Infinity) na płaskiej powierzchni.
Upewnij się, że piloty są skierowane do siebie końcami, które zawsze są
ustawione w stronę obsługiwanego urządzenia. Ustaw piloty w
o
dległości 2 do 5 cm od siebie. Ustaw obydwa piloty na tej samej
wysokości.
2) Przytrzymaj przycisk „Settings Icon” przez 3 sekundy.
Z
ostanie wyświetlony ekran Setup.
3) Naciśnij przycisk „Copy”. Na ekranie zostaną wyświetlone tylko przyciski
urządzenia.
4) Wybierz odpowiedni przycisk urządzenia (np. na DVD).
5) * Ponownie naciśnij przycisk telewizora, aby uzyskać dostęp do drugiego
ekranu, na którym znajduje się przycisk „A”.
(*) Pomiń ten krok, jeśli odpowiadające funkcje znajdują się na pierwszym ekranie.
6) Najpierw naciśnij przycisk „A”. Pierścień pokaże trzykrotnie
„przychodzące IR", a następnie wyświetlacza wyłączy się.
Następnie naciśnij przycisk „TOP MENU” na oryginalnym pilocie.
Pierścień pozostanie podświetlony dwukrotnie, co
potwierdza pomyślne skopiowanie funkcji.
7) Gratulacje! Pomyślnie skopiowano funkcję „TOP MENU” z oryginalnego
pilota do pilota Infinity. Teraz naciśnięcie przycisku „A” (w trybie
telewizora) spowoduje wywołanie funkcji „TOP MENU”.
8) Aby skopiować kolejne przyciski, potwórz czynności od kroku 4. Po
zakończeniu naciśnij przycisk Settings, aby wrócić do trybu użytkownika.
Jak usunąć skopiowaną funkcję, aby przywrócić funkcję
oryginalną?
Przykładowo: jak usunąć funkcję skopiowaną do przycisku „A”.
1) Przytrzymaj przycisk „Settings Icon” przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlony
ekran Setup.
2) Naciśnij przycisk „Copy”. Zostaną wyświetlone przyciski urządzenia.
3) Wybierz odpowiedni przycisk urządzenia (np. DVD).
4) * Ponownie naciśnij przycisk telewizora, aby uzyskać dostęp do drugiego ekranu.
5) Przytrzymaj przycisk „A” przez 3 sekundy. Pierścień pozostanie podświetlony
dwukrotnie.
(*) Pomiń ten krok, jeśli odpowiadające funkcje znajdują się na pierwszym ekranie.
Top
Menu
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:21 Pagina 25
26 WWW.ONEFORALL.COM
U
żywanie pilota
Funkcja Smart Control
Funkcja Smart Control umożliwia sterowanie nawet 3 urządzeniami (np. telewizo-
rem, przystawką STB lub zestawem audio) bez potrzeby korzystania z przycisków
d
anego urządzenia. Dostęp do funkcji Smart Control jest możliwy po wybraniu
o
pcji „watch tv”, „watch movie” lub „listen to music”. Funkcji Smart Control nie trze-
ba w żaden sposób konfigurować - działa ona automatycznie po skonfigurowaniu co
najmniej 2 urządzeń (np. telewizora i przystawki STB). W obrębie funkcji Smart
C
ontrol można korzystać z 3 różnych ekranów (patrz ekrany Smart Control)
Przykład:
Po skonfigurowaniu telewizora i przystawki STB należy wybrać opcję TV, aby sterować
t
elewizorem i STB, aby sterować przystawką STB. Po wybraniu opcji „watch tv” przyciski
pilota INFINITY zostaną skonfigurowane tak, aby funkcje VOL+/-, MUTE i AV zapewniały
sterowanie telewizorem, a pozostałe przyciski będą sterować przystawką STB. Pierwszy
dostępny ekran jest zawsze ekranem ZAPPER (patrz strona 73), więc aby uzyskać dostęp
d
o funkcji należy przejść do kolejnego ekranu.
How to access Smart Control
(
These keys will be dimmed when not used)
Press “watch tv”.
W
ynik: zostanie aktywowana konfiguracja przycisków 1 (z funkcji watch tv), a
przyciski będą umożliwiały sterowanie telewizorem i przystawką STB (działa
automatycznie po skonfigurowaniu telewizora i przystawki STB). Pierwszy
dostępny ekran jest zawsze ekranem ZAPPER (patrz strona 73), więc aby
uzyskać dostęp do funkcji należy przejść do kolejnego ekranu.
Konfiguracja przycisków:
• Przyciski AV, MUTE i VOLUME +/- : sterują funkcjami telewizora.
• Wszystkie pozostałe przyciski : sterują funkcjami przystawki STB.
• Przycisk POWER (przytrzymanie przez
3 sekundy lub odwrócenie pilota) : powoduje przesłanie sygnału zasilania
telewizora i przystawki STB.
Press “watch movie”
Wynik: zostanie aktywowana konfiguracja przycisków 1 (z funkcji watch
movie), a przyciski będą umożliwiały sterowanie telewizorem i odtwarzaczem
DVD (działa automatycznie po skonfigurowaniu telewizora i przystawki DVD).
Pierwszy dostępny ekran jest zawsze ekranem ZAPPER (patrz strona 73), więc
aby uzyskać dostęp do funkcji należy przejść do kolejnego ekranu.
Konfiguracja przycisków:
• Przyciski AV, MUTE i VOLUME +/- : sterują funkcjami telewizora.
• Wszystkie pozostałe przyciski : sterują funkcjami odtwarzacza DVD.
• Przycisk POWER (przytrzymanie przez
3 sekundy lub odwrócenie pilota) : powoduje włączenie/wyłączenie
telewizora i odtwarzacza DVD.
Press “listen to music”
Wynik: zostanie aktywowana konfiguracja przycisków 1 (z funkcji listen to
music), a przyciski będą umożliwiały sterowanie telewizorem i odtwarzaczem
MP3 (działa automatycznie po skonfigurowaniu telewizora i odtwarzacza
MP3). Pierwszy dostępny ekran jest zawsze ekranem ZAPPER (patrz strona 73),
więc aby uzyskać dostęp do funkcji należy przejść do kolejnego ekranu.
Konfiguracja przycisków:
• Przyciski Audio IN, MUTE i VOLUME +/- : sterują funkcjami odtwarzacza audio.
• AV : steruje funkcjami telewizora.
• Wszystkie pozostałe przyciski : sterują funkcjami odtwarzacza MP3.
• Przycisk POWER (przytrzymanie przez
3 sekundy lub odwrócenie pilota) : powoduje włączenie/wyłączenie
telewizora i odtwarzacza audio i MP3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:21 Pagina 26
76 WWW.ONEFORALL.COM
Česky
Aktivace obrazovky při zvednutí
Klávesnice Infinity se rozs, jakmile zvednete
d
álko ovladač.
V rimu zízení (na. televizoru) se jako první
zobrazí hlav obrazovka televizoru.
V rimu SmartControl (na. „sledování televizoru“)
se jako první zobra obrazovka lkového ovlade.
Za funkce zvednutí:
1) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou
i
konu „Settings“ („Nastavení“). Zobrazí se obrazovka
Setup (Nastavení).
2) Stiskněte kvesu „Extra“.
3
) Stiskněte klávesy „9 8 8. Kruh napájení“ 4kt
zabliká.
Když je funkce zakázána, můžete obrazovkuep-
n
out stisknutím odpovídající kvesy zaříze nebo
rimu SmartControl.
O
tov povole funkce zvednu:
1) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou
ikonu „Settings“ („Nastavení“). Zobrazí se obrazovka
S
etup (Nastavení).
2) Stiskněte kvesu „Extra“.
3) Stiskněte kvesy „9 8 8“. „Kruh naje“ dvakrát
z
abli.
epnutí obrazovky zatřesením
P
ři ovládání zařízení můžete přepínat mezi dos-
t
upnými obrazovkami pouze rychlým zatřesením
dálkovým ovladačem zleva doprava (či naopak) a
zpátky.
V režimu zařízení (např. televizoru) můžete přepí-
n
at mezi 2 obrazovkami zatřesením dálkovým
o
vladačem nebo jednoduše stisknutím příslušné
klávesy zařízení (např. televizoru).
V režimu SmartControl (např. sledování televizoru)
můžete přepínat mezi 3 obrazovkami zatřesením
dálkovým ovladačem nebo jednoduše stisknutím
příslušné klávesy režimu SmartControl (např. sle-
dování televizoru).
Zakázání funkce „přepnutí obrazovky zatře-
sením“ & Zapnutí či vypnutí obrácením”:
1) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknu
tou ikonu „Settings“ („Nastavení“). Zobrazí se
obrazovka Setup (Nastavení).
2) Stiskněte klávesu „Extra“.
3) Stiskněte klávesy „9 8 7“. „Kruh napájení“ 4krát
zabliká.
Opětovné povolení funkce „přepnutí obrazovky
zatřesením“ & Zapnutí či vypnutí obrácením”:
1) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknu
tou ikonu „Settings“ („Nastavení“). Zobrazí se
obrazovka Setup (Nastavení).
2) Stiskněte klávesu „Extra“.
3) Stiskněte klávesy „9 8 7“. „Kruh napájení“ dvakrát
zabliká.
Zapnutí či vypnutí obrácením
V režimu SmartControl způsobí obrácení dálkové-
ho ovladače (položeného na stolku) odeslání sig-
nálu NAPÁJENÍ do zařízení v rámci zvoleného reži-
mu SmartControl.
Např. po stisknutí klávesy „watch tv“ („sledovat
televizor“) a přechodu do režimu sledování televi-
zoru bude klávesnice konfigurována na ovládání
televizoru a set top boxu a dále při obrácení dál-
kového ovladače odešle SIGNÁL NAPÁJENÍ do tele-
vizoru i set top boxu. Položte dálkový ovladač na
rovný povrch (např. stolek) a jednoduše jej otočte.
Výsledek: Pokud jsou obě zařízení (televizor a set
top box) zapnuta, obrácení je obě vypne.
Polski
Podnoszenie aktywuje ekran
Pilot Infinity jest podświetlany po podniesieniu go.
Jli pilot dzia w trybie urządzenia (np. TV), najpierw
wyświetlany jest główny ekran TV.
Jeśli pilot działa w trybie Smart Control (np. watch
t
v”), najpierw wwietlany jest ekran powitalny.
Wączanie funkcji aktywacji podczas podnoszenia:
1
) Przytrzymaj przycisk „Settings Icon przez 3 sekundy.
Zostanie wyświetlony ekran Setup.
2) Naciśnij przycisk „Extra.
3
) Naciśnij przyciski „9 8 8. Pieci pozostanie
powietlony czterokrotnie.
Po wyłączeniu wybierz przycisk odpowiedniego
u
rządzenia lub przycisk Smart Control, aby przełąc-
zyć ekran.
P
onowne włączanie funkcji aktywacji podczas pod-
noszenia:
1) Przytrzymaj przycisk „Settings Icon” przez 3 sekundy.
Z
ostanie wwietlony ekran Setup.
2) Naciśnij przycisk „Extra.
3) Naciśnij przyciski „9 8 8”. Pieci pozostanie
p
odświetlony dwukrotnie.
Potrząsanie przełącza ekran
P
odczas sterowania urządzeniem wyświetlane ekr-
a
ny można przełączać, potrząsając szybko pilotem
w lewo i w prawo.
W trybie urządzenia (np. TV) można przełączać 2
ekrany, potrząsając pilotem lub naciskając odpo-
w
iednie przyciski urządzenia (np. TV).
W
trybie Smart Control (np. „watch tv”) można
przełączać 3 ekrany, potrząsając pilotem lub nacis-
kając odpowiednie przyciski Smart Control (np.
watch tv).
Wyłączanie funkcji potrząsania w celu przełąc-
zania ekranu & ączanie i wyłączanie poprzez
odwrócenie pilota:
1) Przytrzymaj przycisk „Settings Icon przez 3
sekundy. Zostanie wyświetlony ekran Setup.
2) Naciśnij przycisk „Extra.
3) Naciśnij przyciski „9 8 7”. Pierścień pozostanie
podświetlony czterokrotnie.
Ponowne włączanie funkcji potrząsania w celu
przełączania ekranów & ączanie i wyłączanie
poprzez odwrócenie pilota :
1) Przytrzymaj przycisk „Settings Icon przez 3
sekundy. Zostanie wyświetlony ekran Setup.
2) Naciśnij przycisk „Extra.
3) Naciśnij przyciski „9 8 7”. Pierścień pozostanie
podświetlony dwukrotnie.
ączanie i wyłączanie poprzez
odwrócenie pilota
Podczas pracy w trybie Smart Control odwrócenie
pilota (gdy leży on na stole) powoduje wysłanie
sygnału zasilania do urządzeń w wybranym trybie
Smart Control. Przykładowo: po wybraniu przycis-
ku „watch tv i przejściu do trybu watch tv konfi-
guracja przycisków zapewnia sterowanie telewizo-
rem i przystawką STB, a dodatkowo odwrócenie
pilota powoduje wysłanie sygnału zasilania do
telewizora i przystawki STB. Upewnij się, że pilot
jest umieszczony na płaskiej powierzchni (np. na
stole) i po prostu odwróć go. Wynik: gdy obydwa
urządzenia (telewizor i przystawka STB) są włączo-
ne, odwrócenie pilota spowoduje ich wyłączenie.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 76
U
RC-7990
U
RC-7991
Code List
p. 20
Direct Code Set
Direkte Codeeinrichtung
Configuration directe du code
Direkte kodeoptning
Direkte kodekonfigurasjon
Direkt koduppsättning
äritys koodeilla
Ajuste directo del código
Impostazione con codice diretto
Directe code-instelling
Ajuste directo del código
Bezprednie ustawianie kodu
Přímé nastavekódu
Közvetlen kódbeállítás
Doğrudan Kod Ayarlama
Απευθείακαταχώρηση κωδικού
Настройка прямого кода
Setare directă a codului
Izravno postavljanje šifre
Priame nastavenie kódu
Следвайте директно набор код
English
Deutsch
Français
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Español
Italiano
Nederlands
Português
Polski
Česky
Magyar
Türkçe
Ελληνική
Русский
Româ
Hrvatski
Slovenský
Български
709149_URC-7990-7991_CODELIST_RDN-1101212:Infinity 10-12-12 09:53 Pagina 1
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149

One For All URC 7990 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zdalne sterowanie
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla