Ferm ETM1003 Instrukcja obsługi

Marka
Ferm
Kategoria
Elektronarzędzia
Model
ETM1003
Rodzaj
Instrukcja obsługi
www.ferm.com
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
HU
CS
SK
SL
PL
Eredeti használati utasítás fordítása 42
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
etm1003
PL
56












wiele lat.
Liczby w tekście odnoszą się do schematów
na stronach 2.
Przedrozpoczęciemytkowania
urdzeniauważnieprzeczytajinstrukcję
obsługi.Zapoznajsięzfunkcjamii
podstawamiobsługiurządzenia.
Przeprowadzajnaprawyikonserwację
urządzeniezgodniezinstrukcją,aby
zapewnićjegopoprawne
funkcjonowanie.Instrukcjęobsługii
pozostałądołączonądokumentację
należyprzechowywaćwpobliżu
urządzenia.



drewno, gaza, karton i skóra.

 
 
 
4. Konserwacja


 
 
Liczba zszywek 20/min
 
 
 
 
Lwa (poziom mocy akustycznej) 90.6+3 dB(A)
 
2








 


 
lub jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje






 
400 Zszywek

 
1 Karta gwarancyjna

Rys. 1

Rys. 1
1 Zabezpieczenie
2 Zwolnienie blokady
 
 
 


W razie nie przestzegania danej
instrukcjiobsługimożepowstaćryzyko
zranieniaorazzginięciapersonelulub
uszkodzenianardzia.
Wskazujenaniebezpieczeństwo
porażeniaprądemelektrycznym.
Załóżokularyochronne.
PL
57

 



 



 



miejsca docelowego.
 


przypadkowo uruchomione.
 
przewodów elektrycznych. Nie jest on



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem
 
 
jego ewentualnego zabezpieczenia


 

uszkodzone.
 

 
 
ruchomych, ich uszkodzenia i jakiekolwiek




punktu serwisowego.
 
odpowiednio zamocowana.
 
wilgotnym.
 

Praca z urządzeniem
 
niesprawny.
 

 

 
przedmiotu.
 W przypadku zakleszczenia zszywki lub


zasilania.
 

 

 







oraz zranienia personelu.
Sprawdzić,czynapciesieciowejest
zgodne z parametrami na tabliczce
znamionowej.
II klasy – Izolacja podwójna – Wasze
gniazdo nie potrzebuje uziemenia.
Wymiana przewodów lub wtyczek




zaraz po ich wymianie na nowe. Niebezpieczne


W przypadku zastosowania przedłużaczy







Rys. 2
PL
58


 U: 6, 8, 10, 12, 13 lub 14 mm
 T: 15 mm
 I: 15 mm
Odpowiednie zszywki i gwoêdzie produkowane sà
przez nast´pujàce firmy:

Rapid: R11, R54, R14, R34, R114, R64
Piranha: 5, 13
Novus
www.servotool.eu

Przedotwarciemurządzeniaupewnić
się,żejestonowączonezpdu.

Rys. 3 - 5
Zwalnianie blokady
 

Wkładanie spinaczy
 
 
Wkładanie gwoździ
 
 

Używanie zszywacza
 
 
Ustawianie narzędzia
 

 
Naciskanie zabezpieczenia
 

Zszywanie
 
Gdyzakończyszpracę,przesuń
zabezpieczenienadrugąstronę,abyonownie
zabezpieczyćnardzie.

Przedprzystąpieniemdokonserwacji
silnika,sprawdźczywtyczkajest
odłączonaodsieci.










 W przypadku zakleszczenia zszywki lub


• Wyłączyćurządzeniezprądu.
• Ostrożniewyjąćzakleszczonązszywkę
lubgwóźdź,posługującsięcienkim
narzędziem(naprzykładnożem).
Naprawy i prace serwisowe powinny byç
wykonywane jedynie przez osoby
posiadajàce odpowiednie kwalifikacje
lub firmy serwisowe.




przed prochem i zanieczyszczeniami. Brud








z centrum serwisowym podanym na karcie



PL
59
Aby zapobiec uszkodzeniu w trakcie transportu,




Uszkodzone oraz /lub wybrakowane
urdzenieelektrycznelubelektroniczne
musibyćutylizowanewodpowiedni
sposób.










na osobnej karcie gwarancyjnej.



/