SKODA Citigo (2015/05) Instrukcja obsługi

Marka
SKODA
Model
Citigo (2015/05)
Rodzaj
Instrukcja obsługi
SIMPLY CLEVER
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŠKODA Citigo

1ST012711AJ
Wstęp
Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór samochodu marki ŠKODA.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi pojazdu, ważne wskazówki na temat bez-
pieczeństwa, pielęgnacji pojazdu, przeglądów i samodzielnych napraw, a także dane techniczne.
Zapraszamy do uważnego przeczytania tej instrukcji obsługi, ponieważ postępowanie zgodne z in-
strukcją jest warunkiem prawidłowego korzystania z pojazdu.
Życzymy Państwu zadowolenia z samochodu marki ŠKODA i szerokiej drogi.
Państwa ŠKODA AUTO a.s. (dalej nazywana ŠKODA lub producentem)

1ST012711AJ
Spis treści
Dokumentacja samochodu 4
Objaśnienia 5
Układ instrukcji obsługi i pozostałe
informacje 6
Zastosowane skróty
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo bierne 8
Wskazówki ogólne 8
Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca 9
Pasy bezpieczeństwa 11
Używanie pasów bezpieczeństwa 11
Zwijacze i napinacze pasów 13
Układ poduszek powietrznych 14
Opis układu poduszek powietrznych 14
Przegląd poduszek powietrznych 15
Wyłączanie poduszek powietrznych 18
Bezpieczne przewożenie dzieci 19
Fotelik dziecięcy 19
Systemy mocowania 22
Obsługa
Kokpit 25
Przegląd
24
Wskaźniki i lampki kontrolne
26
Tablica rozdzielcza
26
Wskaźnik wielofunkcyjny (MFA)
29
Lampki kontrolne
32
Odryglowanie i otwieranie
38
Odryglowanie i zaryglowanie
38
Pokrywa bagażnika
42
Obsługa okien 43
Panoramiczny dach przesuwno-uchylny 44
Światła i widoczność 46
Światła 46
Lampki oświetlenia wnętrza 49
Widoczność 50
Wycieraczki i spryskiwacze szyb 50
Lusterko wsteczne 51
Fotele i zagłówki 53
Ustawianie foteli i zagłówków 53
Funkcje foteli 55
Transport i wyposażenie praktyczne 58
Wyposażenie praktyczne 58
Bagażnik 64
Bagażnik dachowy 68
Ogrzewanie i klimatyzacja 69
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 69
Komunikacja i multimedia 72
Telefon i Move & fun 72
Jazda
Ruszanie i jazda 75
Uruchamianie i wyłączanie silnika 75
System START-STOP
77
Hamowanie i parkowanie 78
Ręczna zmiana biegów i pedały 80
Zautomatyzowana skrzynia biegów 80
Docieranie i jazda ekonomiczna 83
Unikanie uszkodzeń samochodu 84
Układy wspomagające 85
Systemy hamowania i stabilizacji 85
System czujników parkowania 86
Tempomat 88
City safe drive 89
Kontrola ciśnienia w oponach 91
Wskazówki eksploatacyjne
Pielęgnacja i konserwacja 92
Prace serwisowe, dostosowania i zmiany
techniczne 92
Mycie pojazdu 96
Pielęgnacja samochodu z zewnątrz 97
Pielęgnacja wnętrza 100
Sprawdzanie i dolewanie płynów 103
Paliwo 103
Komora silnika 107
Olej silnikowy 110
Płyn chłodzący 111
Płyn hamulcowy 113
Akumulator 114
Koła 117
Obręcze kół i opony 117
Eksploatacja zimą 121
Samodzielne naprawy
Wyposażenie awaryjne i samodzielne
naprawy
123
Wyposażenie awaryjne 123
Wymiana koła 124
Zestaw awaryjny 128
Rozruch awaryjny 130
Holowanie samochodu 132
Pilot zdalnego sterowania 133
Odryglowanie / zaryglowanie awaryjne 134
Wymiana piór wycieraczek 135
Bezpieczniki i żarówki 136
Bezpieczniki 136
Wymiana żarówek 139
2
Spis treści
Dane techniczne
Dane techniczne 144
Dane samochodu 144
Spis treści
3
Spis treści
Dokumentacja samochodu
W dokumentacji samochodu znajdą Państwo niniejszą Instrukcję obsługi oraz
Książkę serwisową.
W zależności od wyposażenia dokumentacja samochodu może zawierać rów-
nież Instrukcję obsługi radioodtwarzacza, a w niektórych krajach również bro-
szurę W drodze.
Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich wariantów nadwozia pojazdu, wszyst-
kich wariantów modeli oraz wszystkich wersji wyposażenia.
W niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane wszystkie dostępne wersje wy-
posażenia samochodu, nie są jednak opisane jako wyposażenie specjalne, wa-
riant modelu lub wyposażenie przeznaczone na określony rynek. Dlatego w
Państwa samochodzie mogą nie występować wszystkie elementy wyposaże-
nia opisane w tej instrukcji obsługi.
Zakres wyposażenia pojazdu zależy od zawartej umowy kupna-sprzedaży po-
jazdu. W razie potrzeby wszelkie pytania dotyczące zakresu wyposażenia pro-
simy kierować do partnera handlowego ŠKODA.
Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy.
Ilustracje mogą w pewnych szczegółach wyglądać inaczej niż w przypadku
Państwa samochodu, mają one wyłącznie ogólne znaczenie informacyjne.
ŠKODA AUTO a.s. stale pracuje nad udoskonalaniem wszystkich samochodów.
Dlatego w każdej chwili mogą wystąpić zmiany pod względem kształtu, wypo-
sażenia i rozwiązań technicznych. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi odpowiadają stanowi wiedzy w chwili zamknięcia redakcji.
Dlatego też na podstawie danych technicznych, ilustracji i informacji zawartych
w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą być zgłaszane żadne roszczenia.
Książka serwisowa
Książka serwisowa zawiera dokumentację przekazania samochodu, informacje
dotyczące gwarancji oraz przeglądów.
Instrukcja obsługi radioodtwarzacza
Instrukcja obsługi radioodtwarzacza zawiera opis obsługi radioodtwarzacza.
Broszura W drodze
Broszura "W drodze" zawiera numery telefonów importerów i dane dotyczące
miejsc obsługi klienta w poszczególnych krajach, a także numery alarmowe.
4
Dokumentacja samochodu
Objaśnienia
Zastosowane pojęcia
W dokumentacji samochodu zastosowano następujące pojęcia, dotyczące wy-
konywania prac serwisowych w pojeździe.
- warsztat, który wykonuje specjalistyczne
prace serwisowe dla samochodów marki ŠKODA. Specjalistyczna stacja
obsługi może być zarówno partnerem handlowym ŠKODA, partnerem
serwisowym ŠKODA, jak i niezależnym warsztatem.
- stacja obsługi autoryzowana na podstawie
umowy przez producenta ŠKODA AUTO a.s. lub jego dystrybutora do wy-
konywania prac serwisowych samochodów marki ŠKODA oraz do sprze-
daży oryginalnych części ŠKODA.
- przedsiębiorstwo autoryzowane przez producen-
ta ŠKODA AUTO a.s. lub jego dystrybutorów do sprzedaży nowych samo-
chodów marki ŠKODA i, o ile dotyczy, obsługi serwisowej z zastosowa-
niem oryginalnych części ŠKODA oraz do sprzedaży oryginalnych części
ŠKODA.
Objaśnienia symboli
Przegląd symboli stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi oraz krótkie ob-
jaśnienie ich znaczenia.
odnośnik do modułu wprowadzającego do danego podrozdziału zawiera-
jącego ważne informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
kontynuacja modułu na następnej stronie
sytuacje, w których należy jak najszybciej zatrzymać samochód
® stosowane znaki ostrzegawcze
UWAGA
Tekst z tym symbolem wskazuje na ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń
lub zagrożenie życia.
OSTROŻNIE
Tekst z tym symbolem wskazuje na ryzyko uszkodzenia pojazdu lub możliwą
usterkę funkcji niektórych systemów.
Informacja dotycząca środowiska
Tekst z tym symbolem zawiera informacje na temat ochrony środowiska oraz
wskazówki dotyczące ekonomicznej eksploatacji.
„Specjalistyczna stacja obsługi“
„Partner serwisowy ŠKODA“
„Partner handlowy ŠKODA“
Informacja
Tekst z tym symbolem zawiera dodatkowe informacje.
5
Objaśnienia
Układ instrukcji obsługi i pozostałe informacje
Układ instrukcji obsługi
Instrukcja obsługi podzielona jest na poszczególne obszary według hierarchii.
Część (np. Bezpieczeństwo) - tytuł części zawsze podany jest u dołu lewej
strony.
Rozdział (np. Układ poduszek powietrznych) - tytuł rozdziału zawsze pod-
any jest u dołu prawej strony.
Podrozdział (np. Przegląd poduszek powietrznych)
Wprowadzenie do tematu - przegląd modułów w obrębie podroz-
działu, informacje wprowadzające do podrozdziału, ewent. wskazówki
dotyczące całego podrozdziału
Moduł (np. Czołowe poduszki powietrzne)
Wyszukiwanie informacji
Podczas wyszukiwania informacji zalecamy korzystanie z Indeksu haseł znaj-
dującego się na końcu instrukcji obsługi.
Informacje o kierunku
Wszelkie informacje o kierunku, jak „z lewej“, „z prawej“, „z przodu“, „z tyłu“ są
podane względem kierunku jazdy samochodu poruszającego się wprzód.
Jednostki
Dane dotyczące pojemności, wagi, prędkości i długości podane są w jednost-
kach metrycznych, o ile nie podano inaczej.
6
Układ instrukcji obsługi i pozostałe informacje
Zastosowane skróty
Skrót Znaczenie
obr./min. obroty silnika na minutę
ABS układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
AGM typ akumulatora
ASG zautomatyzowana skrzynia biegów
CNG skompresowany gaz ziemny
CO
2
dwutlenek węgla
COC deklaracja zgodności
EDS elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
ECE Europejska Komisja Gospodarcza
EPC kontrola sterowania silnika
ESC układ stabilizacji toru jazdy
ET głębokość osadzenia obręczy koła
UE Unia Europejska
G-TEC oznaczenie pojazdów zasilanych gazem ziemnym
HBA wspomaganie nagłego hamowania
HHC wspomaganie podjazdu pod górę
kW kilowat, jednostka mocy
MG ręczna skrzynia biegów
MFA wskaźnik wielofunkcyjny
MPI silnik benzynowy z wielopunktowym wtryskiem paliwa
N1
skrzynia przeznaczona do wyłącznego lub przeważającego
transportu ładunków
Nm niutonometr, jednostka momentu obrotowego silnika
OPS optyczny układ parkowania
TC kontrola trakcji
TMC
służy do przekazywania kierowcy informacji o ruchu drogo-
wym
VIN numer identyfikacyjny pojazdu
W wat, jednostka mocy
7
Zastosowane skróty
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo bierne
Wskazówki ogólne
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Przed każdą jazdą
8
Bezpieczeństwo jazdy 8
W tym rozdziale instrukcji obsługi podano ważne informacje, porady i wska-
zówki związane z zagadnieniem bezpieczeństwa biernego.
Zebraliśmy tu wszystko, co trzeba wiedzieć o pasach bezpieczeństwa, podusz-
kach powietrznych, bezpieczeństwie dzieci itp.
Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące kierowcy i pasażerów,
znajdują się również w kolejnych podrozdziałach tej instrukcji obsługi.
Dlatego w samochodzie zawsze powinna znajdować się kompletna dokumen-
tacja samochodu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy samochód jest pożyczany
lub sprzedawany.
Przed każdą jazdą
Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób jadących samochodem przed każ-
dą jazdą przestrzegać poniższych wskazówek.
Upewnić się, że prawidłowo działają światła i kierunkowskazy.
Upewnić się, że wycieraczki działają prawidłowo, a pióra wycieraczek są w
dobrym stanie.
Upewnić się, że wszystkie szyby zapewniają dobrą widoczność.
Ustawić lusterko wsteczne tak, by zapewnić widoczność z tyłu.
Upewnić się, że lusterka nie są zasłonięte.
Sprawdzić ciśnienie w oponach.
Sprawdzić poziom oleju silnikowego, płynu hamulcowego i chłodzącego.
Bezpiecznie umocować przewożony bagaż.
Nie przekraczać dozwolonego nacisku na osie i dozwolonej masy całkowitej
pojazdu.
Zamknąć wszystkie drzwi, jak również pokrywę komory silnika i pokrywę ba-
gażnika.
Upewnić się, że żadne przedmioty nie będą przeszkadzać w operowaniu pe-
dałami.
Zabezpieczyć dzieci za pomocą odpowiednich fotelików dziecięcych i prawid-
łowo założonych pasów bezpieczeństwa » strona 19, Bezpieczne przewo-
żenie dzieci.
Przyjąć właściwą pozycję siedzącą » strona 9, Właściwa i bezpieczna po-
zycja siedząca. Zwrócić uwagę pozostałym osobom jadącym samochodem,
aby także usiadły we właściwej pozycji.
Bezpieczeństwo jazdy
Kierowca ponosi odpowiedzialność zarówno za siebie, jak i za jadące z nim
osoby, a zwłaszcza za przewożone dzieci. Gdy kierowca narusza bezpieczeń-
stwo jazdy, zagraża nie tylko sobie, lecz także innym uczestnikom ruchu dro-
gowego.
Dlatego należy przestrzegać następujących wskazówek.
Nie pozwalać sobie na odwrócenie uwagi od obserwowania sytuacji w ruchu
drogowym (np. przez pasażerów, rozmowę telefoniczną itp.).
Nigdy nie kierować pojazdem, gdy Państwa zdolność prowadzenia samocho-
du jest ograniczona (np. przez leki, alkohol lub środki odurzające).
Stosować się do zasad ruchu drogowego i dozwolonej prędkości jazdy.
Prędkość jazdy zawsze dostosowywać do stanu nawierzchni, warunków ru-
chu drogowego oraz do warunków pogodowych.
Podczas długotrwałej jazdy regularnie robić przerwy (co najmniej co dwie go-
dziny).
Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania poniższych wskazówek. Ich nie-
przestrzeganie może spowodować ciężkie obrażenia, a nawet prowadzić do
śmierci.
Nie opierać się o deskę rozdzielczą.
Nie kłaść nóg na desce rozdzielczej.
Wszyscy jadący zobowiązani są do przestrzegania poniższych wskazówek. Ich
nieprzestrzeganie może spowodować ciężkie obrażenia, a nawet prowadzić do
śmierci.
Nie siedzieć tylko na przedniej części siedzenia.
Nie siedzieć, będąc skierowanym w bok.
Nie wychylać się przez okno.
Nie wystawiać żadnych części ciała przez okno.
Nie kłaść nóg na siedzeniach.
8
Bezpieczeństwo
Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Właściwa pozycja siedząca kierowcy
9
Regulacja położenia kierownicy 10
Właściwa pozycja siedząca pasażera 10
Właściwa pozycja siedząca pasażerów na tylnej kanapie 10
UWAGA
Fotele przednie oraz wszystkie zagłówki zawsze muszą być ustawione
odpowiednio do wzrostu osoby siedzącej, zaś pasy bezpieczeństwa prawid-
łowo założone, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób jadących
pojazdem.
Każda osoba jadąca samochodem musi mieć prawidłowo założony pas
bezpieczeństwa, należący do odpowiedniego miejsca. Dzieci należy bez-
piecznie przewozić w odpowiednim foteliku dziecięcym » strona 19, Bez-
pieczne przewożenie dzieci.
Przyjmując niewłaściwą pozycję siedzącą, jadący samochodem naraża się
na obrażenia zagrażające życiu.
Podczas jazdy oparcia foteli nie powinny być zbyt mocno odchylone do ty-
łu, ponieważ pogarsza się wtedy działanie ochronne pasów bezpieczeń-
stwa i poduszek powietrznych - ryzyko obrażeń!
Właściwa pozycja siedząca kierowcy
Rys. 1 Właściwa pozycja siedząca kierowcy / prawidłowe trzymanie kie-
rownicy
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 9.
Dla własnego bezpieczeństwa i dla zmniejszenia ryzyka obrażeń w razie wy-
padku przestrzegać następujących wskazówek.
Fotel kierowcy powinien być tak ustawiony w płaszczyźnie przesuwu w
tył / przód, aby po całkowitym wciśnięciu pedałów nogi pozostawały lekko
zgięte w kolanach.
Oparcie fotela ustawić tak, aby kierownicę można było chwycić w najwyż-
szym jej punkcie lekko zgiętymi rękoma.
Kierownicę ustawić tak, aby odstęp
A
między nią a mostkiem wynosił co
najmniej 25 cm » rys. 1.
Prawidłowo założyć i zapiąć pas bezpieczeństwa » strona 13.
UWAGA
Przed rozpoczęciem jazdy przyjąć właściwą pozycję siedzącą i nie zmie-
niać jej podczas jazdy. Zwrócić uwagę pozostałym osobom jadącym samo-
chodem, aby także usiadły we właściwej pozycji i nie zmieniały jej podczas
jazdy.
Zachowywać odstęp co najmniej 25 cm od kierownicy. Jeżeli ten minimal-
ny odstęp nie zostanie zachowany, poduszki powietrzne nie spełnią swojej
funkcji ochronnej - zagrożenie życia!
Podczas jazdy kierownicę pewnie trzymać obiema dłońmi po bokach, na
jej zewnętrznym obwodzie, w pozycji dłoni na godzinach „dziewiątej“ i
„trzeciej“ » rys. 1. W żadnym razie nie trzymać kierownicy w pozycji rąk na
godzinie „dwunastej“, ani w inny sposób (np. za jej środek lub na wew-
nętrznym obwodzie itp.). Gdy nastąpi wyzwolenie poduszki powietrznej kie-
rowcy, można doznać ciężkich obrażeń dłoni, rąk i głowy.
Należy dopilnować, aby pod nogami nie leżały żadne przedmioty, które na
skutek gwałtownego manewru lub hamowania mogłyby wpaść pod pedały.
W takim przypadku nie dałoby się wcisnąć pedału sprzęgła, zahamować czy
dodać gazu.
9
Bezpieczeństwo bierne
Regulacja położenia kierownicy
Rys. 2
Regulacja położenia kierownicy
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 9.
Można regulować wysokość kierownicy.
Odchylić w dół dźwignię zabezpieczającą pod kierownicą
» rys. 2.
Ustawić kierownicę w wybranej pozycji.
Dźwignię zabezpieczającą pociągnąć w górę do oporu.
UWAGA
Nigdy nie ustawiać kierownicy podczas jazdy, tylko w czasie postoju!
Dźwignia zabezpieczająca musi być zablokowana, tak aby kierownica nie-
oczekiwanie nie zmieniła swojego położenia - ryzyko wypadku!
Właściwa pozycja siedząca pasażera
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 9.
Dla bezpieczeństwa pasażera i zmniejszenia ryzyka obrażeń w razie wypadku
należy przestrzegać następujących wskazówek.
Fotel pasażera przesunąć jak najdalej w tył. Aby zapewnić jak największe
bezpieczeństwo w razie wyzwolenia poduszki powietrznej, pasażer nie
może znajdować się w odległości mniejszej niż 25 cm od deski rozdzielczej.
Prawidłowo założyć i zapiąć pas bezpieczeństwa » strona 13.
W wyjątkowych przypadkach można wyłączyć czołową poduszkę powietrzną
pasażera » strona 18, Wyłączanie poduszek powietrznych.
UWAGA
Zachować odstęp co najmniej 25 cm od deski rozdzielczej. Jeżeli ten mini-
malny odstęp nie zostanie zachowany, poduszki powietrzne nie spełnią
swojej funkcji ochronnej - zagrożenie życia!
Podczas jazdy stopy zawsze trzymać na podłodze - nie wolno ich opierać
o deskę rozdzielczą, trzymać na siedzeniu czy wystawiać przez okno! Nie-
prawidłowa pozycja zwiększa ryzyko obrażeń w razie gwałtownego hamo-
wania lub wypadku. Gdy nastąpi wyzwolenie poduszek powietrznych,
wskutek niewłaściwej pozycji siedzącej można doznać śmiertelnych obra-
żeń!
Właściwa pozycja siedząca pasażerów na tylnej kanapie
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 9.
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń w razie gwałtownego hamowania albo podczas
wypadku, pasażerowie siedzący na kanapie tylnej muszą przestrzegać nastę-
pujących zasad:
Zagłówek ustawić w taki sposób, aby jego górna krawędź znajdowała się
możliwie na tej samej wysokości, co górna część głowy.
Prawidłowo założyć i zapiąć pas bezpieczeństwa » strona 13.
Jeśli samochodem przewożone jest dziecko, zastosować odpowiedni fote-
lik dziecięcy » strona 19, Bezpieczne przewożenie dzieci.
10
Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
Używanie pasów bezpieczeństwa
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Zjawiska fizyczne zachodzące podczas zderzenia czołowego 12
Prawidłowe ułożenie pasa 12
Zakładanie i odpinanie pasów bezpieczeństwa 13
Prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa zapewniają dobrą ochronę pod-
czas wypadku. Zmniejszają ryzyko obrażeń i zwiększają szansę przeżycia groź-
nego wypadku.
Prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa utrzymuje osobę siedzącą na prawid-
łowo ustawionym fotelu we właściwej pozycji siedzącej.
Przewożenie dzieci wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa » stro-
na 19, Bezpieczne przewożenie dzieci.
Podczas użytkowania pasów bezpieczeństwa należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w danym kraju.
UWAGA
Pasy bezpieczeństwa należy zapinać przed każdą jazdą, nawet w mieście!
Dotyczy to również pasażerów - istnieje ryzyko obrażeń!
Właściwa pozycja siedząca jest niezbędna dla maksymalnego działania
ochronnego pasów » strona 9, Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca.
Oparcia foteli przednich nie powinny być odchylone za daleko do tyłu, bo-
wiem wówczas pasy bezpieczeństwa mogą utracić skuteczność ochrony.
UWAGA
Wskazówki dotyczące właściwego ułożenia pasa
Należy zawsze zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeń-
stwa. Źle założone pasy bezpieczeństwa mogą spowodować obrażenia na-
wet podczas lekkiego wypadku.
UWAGA (ciąg dalszy)
Zbyt luźno założony pas bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń, po-
nieważ podczas wypadku ciało pod wpływem energii kinetycznej przemie-
szcza się dalej do przodu, po czym jest gwałtownie zatrzymywane przez
pas.
Pas nie może przyciskać do ciała żadnych twardych lub kruchych przed-
miotów (np. okularów, długopisu, pęku kluczy itp.), ponieważ mogą one
spowodować obrażenia.
UWAGA
Wskazówki dotyczące obsługi pasów bezpieczeństwa
Taśma pasa nie może być zaklinowana, skręcona ani ocierać się o ostre
krawędzie.
Zwrócić uwagę na to, aby podczas zamykania drzwi nie przytrzasnąć pasa
bezpieczeństwa.
UWAGA
Wskazówki dotyczące prawidłowego stosowania pasów bezpieczeństwa
Nigdy nie zapinać dwóch osób jednym pasem bezpieczeństwa (dotyczy
również dzieci).
Pas bezpieczeństwa należy wpinać tylko w zamek należący do danego
siedzenia. Nieprawidłowe założenie pasa bezpieczeństwa zmniejsza działa-
nie ochronne pasa i zwiększa ryzyko obrażeń.
Gniazdo zamka pasa nie może być zatkane, ponieważ wówczas zaczep
pasa nie zaskoczy.
Noszenie wielu warstw odzieży i luźne ubranie (np. jazda w płaszczu i ma-
rynarce) utrudnia siedzenie w prawidłowej pozycji i ogranicza skuteczność
pasów bezpieczeństwa.
Nie używać dodatkowych sprzączek albo innych przedmiotów do regulacji
pasa bezpieczeństwa (np. do skracania pasa dla osób niskiego wzrostu).
Pasy bezpieczeństwa na tylnej kanapie mogą prawidłowo spełniać swoją
funkcję tylko wtedy, gdy oparcia kanapy zostaną właściwie zablokowane
» strona 57, Oparcia kanapy tylnej.
UWAGA
Wskazówki dotyczące pielęgnacji pasów bezpieczeństwa
Taśmę pasa trzeba utrzymywać w czystości. Brudna taśma może zakłócać
działanie zwijacza pasa » strona 102, Pasy bezpieczeństwa.
11
Pasy bezpieczeństwa
UWAGA (ciąg dalszy)
Pasów bezpieczeństwa nie wolno wymontowywać ani zmieniać w jakikol-
wiek inny sposób. Nie próbować samodzielnie naprawiać pasa.
Regularnie sprawdzać stan pasów bezpieczeństwa. W przypadku stwier-
dzenia uszkodzenia tkaniny lub połączeń pasa, automatycznego zwijacza
lub części z zamkiem, należy zlecić specjalistycznej stacji obsługi wymianę
odpowiedniego pasa bezpieczeństwa.
Pasy bezpieczeństwa uszkodzone podczas wypadku (rozciągnięte), mu-
szą zostać wymienione na nowe - najlepiej w specjalistycznej stacji obsługi.
Dodatkowo należy sprawdzić punkty mocowania pasów.
Zjawiska fizyczne zachodzące podczas zderzenia czołowego
Rys. 3 Kierowca nieprzypięty pasem / pasażer nieprzypięty pasem na ka-
napie tylnej
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 11.
Gdy samochód znajduje się w ruchu, zarówno on sam, jak i jadące nim osoby
posiadają pewną energię ruchu, zwaną energią kinetyczną.
Wielkość energii kinetycznej zależy od prędkości jazdy oraz od masy samocho-
du i masy jadących nim osób.
Dwukrotne zwiększenie prędkości z 25 km/h do 50 km/h powoduje czterokrot-
ny wzrost energii kinetycznej.
Np. masa osoby ważącej 80 kg „rośnie“ przy prędkości 50 km/h do 4,8 tony
(4800 kg).
Podczas zderzenia czołowego osoby nieprzypięte pasem są wyrzucane w
przód i bezwładnie uderzają w różne części samochodu, jak np. kierownicę, de-
skę rozdzielczą lub szybę czołową » rys. 3 -
. Osoby jadące samochodem mo-
gą nawet zostać wyrzucone z samochodu, co grozi poważnymi, a nawet śmier-
telnymi obrażeniami.
Osoba siedząca na tylnej kanapie, nieprzypięta pasem zagraża więc nie tylko
sobie samej, ale i siedzącym z przodu » rys. 3 -
.
Prawidłowe ułożenie pasa
Rys. 4
Ułożenie części piersiowej i biodrowej pasa / ułożenie pasa bezpie-
czeństwa u kobiet w ciąży
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 11.
Sposób założenia pasów bezpieczeństwa ma ogromny wpływ na skuteczność
ich działania.
Piersiowa część pasa nie może opinać szyi, lecz musi przebiegać przez środek
barku i dobrze przylegać do klatki piersiowej. Natomiast część biodrowa pasa
musi przebiegać przez biodra, a nie przez brzuch; powinna też być zawsze do-
brze (ciasno) zaciągnięta » rys. 4 -
.
Pasy bezpieczeństwa a kobiety w ciąży
Również kobiety w ciąży powinny zawsze używać pasów bezpieczeństwa. Ty-
ko wtedy nienarodzone dziecko ma zapewnioną ochronę.
U kobiet ciężarnych część biodrowa pasa powinna przebiegać jak najniżej
przez biodra, tak aby nie uciskała podbrzusza » rys. 4 -
.
12
Bezpieczeństwo
Zakładanie i odpinanie pasów bezpieczeństwa
Rys. 5 Zakładanie / odpinanie pasów bezpieczeństwa
Przeczytać i przestrzegać najpierw
na stronie 11.
Przed założeniem pasa bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki.
Prawidłowo ustawić zagłówek (nie dotyczy foteli ze zintegrowanym za-
główkiem).
Prawidłowo ustawić fotel (dotyczy wyłącznie foteli przednich).
Prawidłowo ustawić kierownicę (dotyczy wyłącznie fotela kierowcy).
Zakładanie
Pas równomiernie i niezbyt szybko pociągnąć za zaczep i przeciągnąć przez
klatkę piersiową i biodra.
Klamrę pasa włożyć do zamka należącego do danego miejsca » rys. 5 -
, tak
aby zapadka słyszalnie zaskoczyła.
Pociągnięciem za pas sprawdzić pewność zapięcia klamry.
Odpinanie
Pas bezpieczeństwa odpinać dopiero po zatrzymaniu samochodu.
Nacisnąć czerwony przycisk w zamku pasa » rys. 5 -
, klamra pasa wysko-
czy.
Pas poprowadzić ręką, tak aby taśma pasa łatwiej całkowicie się zwinęła i nie
skręciła się.
OSTROŻNIE
Przy odpinaniu pasa bezpieczeństwa zwrócić uwagę na to, aby klamra pasa nie
uszkodziła obudowy drzwi ani innych części wnętrza samochodu.
Zwijacze i napinacze pasów
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Zwijacze pasów
13
Napinacze pasów bezpieczeństwa 13
Zwijacze pasów
Każdy pas bezpieczeństwa jest pasem bezwładnościowym (ze zwijaczem). Przy
wolnym pociągnięciu pas bezpieczeństwa przesuwa się całkowicie swobodnie.
Gwałtowne pociągnięcie pasa powoduje zablokowanie go przez zwijacz. Zwi-
jacz blokuje się też podczas pełnego hamowania, przyspieszania, zjazdu stro-
mą drogą i na zakrętach.
UWAGA
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie blokuje się po gwałtownym pociągnięciu, na-
leży niezwłocznie zlecić jego sprawdzenie specjalistycznej stacji obsługi.
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Napinacze w zwijaczach przednich pasów bezpieczeństwa zwiększają bezpie-
czeństwo kierowcy i pasażera siedzącego z przodu, o ile mają oni zapięte pasy.
Podczas uderzenia pasy bezpieczeństwa są napinane przez napinacze, co za-
pobiega niepożądanemu ruchowi ciała.
Podczas zderzenia czołowego, którego energia przekroczyła pewną wartość,
przednie pasy bezpieczeństwa są automatycznie napinane.
Podczas zderzenia bocznego, którego energia przekroczyła pewną wartość,
przednie pasy bezpieczeństwa napinają się automatycznie po stronie zderze-
nia.
Wyzwolenie napinaczy pasów nie następuje przy lekkich zderzeniach czoło-
wych, bocznych lub zderzeniach od tyłu, podczas wywrotki ani podczas innych
kolizji, podczas których siły działające od przodu nie przekroczą pewnej grani-
cy.
13
Pasy bezpieczeństwa
UWAGA
Wszelkie prace związane z napinaczami pasów, jak również wymontowa-
nie i zamontowanie ich elementów podczas innych napraw, mogą wykony-
wać wyłącznie specjalistyczne stacje obsługi.
Napinacze pasów zapewniają ochronę tylko w czasie jednego wypadku.
Gdy nastąpi wyzwolenie napinacza, cały układ należy wymienić.
Informacja
Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą zostać wyzwolone także, gdy pasy
te nie są założone.
Podczas wyzwolenia napinaczy pasów pojawia się dym. Nie oznacza to jed-
nak, że w samochodzie wybuchł pożar.
W razie złomowania samochodu lub poszczególnych części napinaczy pasów
należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów.
Układ poduszek powietrznych
Opis układu poduszek powietrznych
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Opis układu 15
Wyzwalanie poduszek powietrznych 15
Poduszki powietrzne razem z zapiętymi pasami bezpieczeństwa stanowią do-
datkową ochronę jadących podczas zderzenia czołowego i bocznego.
Stan funkcjonowania układu poduszek powietrznych jest sygnalizowany zapa-
leniem się lampki kontrolnej
na tablicy rozdzielczej » strona 36.
UWAGA
Najlepsze działanie ochronne układu poduszek powietrznych uzyskuje
się tylko wtedy, gdy pasy bezpieczeństwa są zapięte.
Poduszki nie zastępują pasów bezpieczeństwa, lecz są częścią systemu
bezpieczeństwa biernego samochodu.
Aby wyzwolone poduszki powietrzne zapewniały jak najskuteczniejszą
ochronę, fotele muszą być ustawione odpowiednio do wzrostu osób jadą-
cych » strona 9, Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca.
Jeśli ktoś jedzie nieprzypięty pasem bezpieczeństwa, pochyla się za dale-
ko do przodu lub siedzi w innej niewłaściwej pozycji, naraża się na poważ-
niejsze urazy w razie wypadku.
UWAGA
Wskazówki dotyczące obsługi układu poduszek powietrznych
Jeżeli pojawia się usterka, układ poduszek powietrznych należy sprawdzić
w specjalistycznej stacji obsługi. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że
poduszki powietrzne nie zostaną wyzwolone w czasie wypadku.
W układzie poduszek powietrznych i jego elementach nie wolno dokony-
wać żadnych zmian.
Wszelkie prace związane z układem poduszek powietrznych, jak też wy-
montowanie i zamontowanie elementów tego układu podczas innych na-
praw (np. wymontowanie kierownicy) mogą być wykonywane wyłącznie
przez specjalistyczne stacje obsługi.
14
Bezpieczeństwo
UWAGA (ciąg dalszy)
Nie dokonywać żadnych zmian przedniego zderzaka ani nadwozia.
Nie manipulować przy elementach układu poduszek powietrznych, ponie-
waż mogłoby dojść do wyzwolenia poduszek.
Poduszki powietrzne zapewniają ochronę tylko w czasie jednego wypad-
ku. Po wyzwoleniu poduszki powietrznej, układ poduszek powietrznych na-
leży wymienić.
Opis układu
Przeczytać i przestrzegać najpierw
na stronie 14.
Napełnienie poduszki powietrznej odbywa się w ułamku sekundy.
W momencie wyzwolenia poduszki powietrzne napełniają się gazem i rozwija-
ją.
Podczas wyzwolenia poduszek powietrznych pojawia się szarobiały lub czer-
wony, nieszkodliwy gaz. Jest to całkowicie normalne i nie świadczy o pożarze w
samochodzie.
Układ poduszek powietrznych (w zależności od wyposażenia samochodu)
składa się z następujących części.
Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera » strona 16.
Boczne poduszki Head-thorax » strona 17.
Lampka kontrolna poduszek powietrznych na tablicy rozdzielczej » stro-
na 36,
Układ poduszek powietrznych.
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera » strona 18.
Lampka kontrolna czołowej poduszki powietrznej pasażera w środkowej
części deski rozdzielczej » strona 18.
Informacja
W razie złomowania samochodu lub poszczególnych części układu poduszek
powietrznych należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów.
Wyzwalanie poduszek powietrznych
Przeczytać i przestrzegać najpierw
na stronie 14.
Układ poduszek powietrznych działa tylko przy włączonym zapłonie.
Warunki wyzwolenia
Nie można szczegółowo określić warunków wyzwolenia układu poduszek po-
wietrznych w każdej sytuacji. Ważną rolę odgrywają na przykład takie czynniki
jak właściwości obiektów, z którymi zderza się samochód (obiekty twarde lub
miękkie), kąt zderzenia, prędkość jazdy itp.
Decydujące znaczenie dla wyzwolenia poduszek powietrznych ma przebieg
opóźnienia. Jeśli zmierzone opóźnienie ruchu samochodu w czasie zderzenia
nie przekracza wartości progowej zaprogramowanej w sterowniku, nie nastę-
puje wyzwolenie poduszek powietrznych, chociaż samochód może zostać bar-
dzo mocno uszkodzony.
Przy silnych zderzeniach czołowych następuje wyzwolenie następujących
poduszek powietrznych:
czołowej poduszki powietrznej kierowcy;
czołowej poduszki powietrznej pasażera.
Przy silnych zderzeniach bocznych następuje wyzwolenie następującej
poduszki powietrznej:
bocznej poduszki bezpieczeństwa Head-thorax po stronie uderzenia.
Podczas wyzwolenia poduszek powietrznych:
Świeci się lampka oświetlenia wnętrza (gdy włączona jest automatyczna ob-
sługa lampek oświetlenia wnętrza - włącznik
).
Włączają się światła awaryjne.
Wszystkie drzwi zostają odryglowane.
Następuje przerwanie dopływu paliwa do silnika.
Kiedy nie następuje wyzwolenie poduszek powietrznych?
W przypadku lekkich zderzeń czołowych lub bocznych, uderzeń z tyłu, wywró-
cenia albo dachowania pojazdu nie następuje wyzwolenie poduszek powietrz-
nych.
Przegląd poduszek powietrznych
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Czołowe poduszki powietrzne
16
Boczne poduszki powietrzne Head-thorax 17
15
Układ poduszek powietrznych
Czołowe poduszki powietrzne
Rys. 6 Czołowa poduszka powietrzna kierowcy w kierownicy / pasażera
w desce rozdzielczej
Rys. 7 Właściwy odstęp od kierownicy / poduszki powietrzne napełnione
gazem
Czołowe poduszki powietrzne zapewniają dodatkową ochronę głowy i górnej
części tułowia kierowcy i pasażera w czasie poważniejszego zderzenia czoło-
wego.
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy jest wbudowana w kierownicę » rys. 6
-
.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera jest wbudowana w deskę rozdzielczą
powyżej schowka » rys. 6 -
.
Wyzwolenie poduszek powietrznych powoduje rozwinięcie ich przed kierowcą
i pasażerem » rys. 7 -
. Przez zanurzanie się kierowcy i pasażera w całkowicie
napełnione poduszki powietrzne następuje łagodne wyhamowanie ich ruchu
do przodu, co zmniejsza ryzyko urazu głowy i górnej części tułowia.
UWAGA
Wskazówki dotyczące właściwej pozycji siedzącej
Dla kierowcy i pasażera ważne jest, aby zachowywać odstęp co najmniej
25 cm od kierownicy lub od deski rozdzielczej
A
» rys. 7. Jeżeli ten minimal-
ny odstęp nie zostanie zachowany, poduszki powietrzne nie spełnią swojej
funkcji ochronnej - zagrożenie życia! Ponadto fotele muszą być zawsze us-
tawione odpowiednio do wzrostu siedzącej osoby.
Podczas napełniania poduszek powietrznych działają duże siły i w przy-
padku niewłaściwej pozycji siedzącej lub złego ustawienia fotela może
dojść do obrażeń ciała.
Między osobami jadącymi z przodu a poduszkami powietrznymi nie mogą
znajdować się żadne inne osoby, zwierzęta czy przedmioty.
UWAGA
Czołowa poduszka powietrzna a przewożenie dzieci
W żadnym razie nie przewozić na przednim fotelu niezabezpieczonych
dzieci. Gdyby wskutek wypadku nastąpiło wyzwolenie poduszki powietrz-
nej, dziecko mogłoby doznać poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń!
Jeżeli na fotelu pasażera ma być zamontowany fotelik dziecięcy, w którym
dziecko przewożone jest tyłem do kierunku jazdy, należy koniecznie wyłą-
czyć czołową poduszkę powietrzną po stronie pasażera » strona 18, Wyłą-
czanie czołowej poduszki powietrznej pasażera. Jeśli się tego nie uczyni,
wyzwolenie czołowej poduszki powietrznej pasażera może spowodować u
dziecka poważne, a nawet śmiertelne obrażenia. Dzieci należy przewozić
na fotelu pasażera zgodnie z przepisami danego kraju, dotyczącymi używa-
nia fotelików dziecięcych.
UWAGA
Wskazówki ogólne
Nie wolno oklejać, osłaniać ani w inny sposób modyfikować kierownicy,
ani pokrywy poduszki powietrznej w desce rozdzielczej po stronie pasaże-
ra. Części te można czyścić tylko suchą ściereczką lub ściereczką lekko zwil-
żoną wodą. Na pokrywach poduszek powietrznych lub w ich bezpośredniej
bliskości nie wolno montować żadnych przedmiotów (np. uchwytów na
kubki, uchwytów do telefonu itp.).
Nigdy nie kłaść żadnych przedmiotów na powierzchni modułu poduszki
powietrznej w desce rozdzielczej po stronie pasażera.
16
Bezpieczeństwo
Informacja
W samochodach z czołową poduszką powietrzną kierowcy na kierownicy
znajduje się napis .
W samochodach z czołową poduszką powietrzną pasażera na desce rozdziel-
czej znajduje się napis

.
Boczne poduszki powietrzne Head-thorax
Rys. 8 Miejsce montażu bocznej poduszki powietrznej w fotelu przed-
nim / zasięg rozwijania bocznej poduszki powietrznej
Boczne poduszki powietrzne Head-thorax zapewniają pasażerom dodatkową
ochronę górnej części tułowia (klatki piersiowej, brzucha, miednicy) w czasie
silnego zderzenia bocznego.
Boczne poduszki powietrzne są wbudowane w tapicerkę oparć foteli przednich
» rys. 8 -
.
Podczas zanurzania się w całkowicie napełnioną poduszkę powietrzną » rys. 8
-
następuje wytłumienie ruchu w bok osoby jadącej samochodem i zmniej-
szenie ryzyka zranienia głowy i górnej części tułowia (klatki piersiowej, brzucha
i miednicy) od strony drzwi.
UWAGA
Wskazówki dotyczące właściwej pozycji siedzącej
Głowa osoby jadącej nigdy nie powinna się znajdować w zasięgu działania
bocznej poduszki powietrznej. W przeciwnym razie w czasie wypadku mog-
łoby dojść do ciężkich obrażeń. Dotyczy to zwłaszcza dzieci przewożonych
bez odpowiedniego fotelika dziecięcego » strona 21, Bezpieczeństwo
dziecka a boczna poduszka powietrzna.
UWAGA (ciąg dalszy)
Między osobami jadącymi a poduszkami powietrznymi nie mogą znajdo-
wać się żadne inne osoby, zwierzęta czy przedmioty. Na drzwiach nie mogą
być założone żadne akcesoria, takie jak np. uchwyty na napoje.
Jeśli w czasie jazdy dzieci siedzą w niewłaściwej pozycji, w razie wypadku
są narażone na zwiększone ryzyko obrażeń. Może to skutkować ciężkimi
obrażeniami ciała » strona 19, Fotelik dziecięcy.
UWAGA
W zasięgu działania bocznej poduszki powietrznej nie wolno kłaść żad-
nych przedmiotów - ryzyko obrażeń!
Sterownik poduszek powietrznych działa, wykorzystując sygnały czujni-
ków ciśnienia umieszczonych w drzwiach przednich. Z tego powodu zarów-
no w drzwiach, jak i w obudowie drzwi, nie wolno dokonywać żadnych
zmian (np. montować dodatkowych głośników). Dalsze informacje » stro-
na 95, Poduszki powietrzne.
Na bok oparcia fotela nie wolno wywierać dużej siły (np. uderzać, kopać
itp.), gdyż może to spowodować uszkodzenie poduszek powietrznych. Usz-
kodzona boczna poduszka powietrzna mogłaby nie zadziałać w czasie wy-
padku!
Na fotele kierowcy i pasażera nie wolno zakładać żadnych pokrowców,
które nie mają wyraźnego dopuszczenia firmy ŠKODA. Ponieważ boczna
poduszka powietrzna rozwija się z oparcia fotela, zastosowanie niedopusz-
czonych pokrowców mogłoby znacznie ograniczyć jej skuteczność.
Uszkodzenia oryginalnego obicia fotela w obszarze modułu bocznej pod-
uszki powietrznej powinny zostać niezwłocznie usunięte przez specjalis-
tyczną stację obsługi.
Moduły poduszek powietrznych w fotelach nie mogą mieć uszkodzeń,
pęknięć ani głębokich rys. Nie wolno ich otwierać na siłę.
Informacja
W samochodach z bocznymi poduszkami powietrznymi na oparciach foteli
przednich znajduje się metka z napisem .
17
Układ poduszek powietrznych
/