SKODA Citigo (2016/05) Instrukcja obsługi

Marka
SKODA
Model
Citigo (2016/05)
Rodzaj
Instrukcja obsługi
SIMPLY CLEVER
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŠKODA Citigo
Dokumentacja przekazania samochodu
Tutaj nakleić tabliczkę identyfikacyjną pojazdu
Data przekazania samochodu
a)
Partner handlowy ŠKODA
Pieczęć i podpis sprzedawcy
Potwierdzam, że pojazd został mi przekazany w prawidłowym stanie,
oraz że otrzymałem informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warun-
ków gwarancji.
Podpis klienta
Czy pojazd posiada przedłużoną gwaran-
cję?
Tak
Nie
Ograniczenie przedłużenia gwarancji
a)
ŠKODA
lat: lub km:
lub
mil:
a)
Z uwagi na wymogi ogólnie wiążących przepisów prawa krajowego zamiast
daty przekazania samochodu może być podana data pierwszej rejestracji.

1ST012711AL
1. Właściciel pojazdu
Samochód o numerze rejestracyjnym
(wypełnia sprzedawca)
należy do:
Tytuł, nazwisko / firma:
Adres:
Telefon:
Partner handlowy ŠKODA
Doradca techniczny:
Telefon:
2. Właściciel pojazdu
Samochód o numerze rejestracyjnym
należy do:
Tytuł, nazwisko / firma:
Adres:
Telefon:
Partner handlowy ŠKODA
Doradca techniczny:
Telefon:

1ST012711AL
Wstęp
Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór samochodu marki ŠKODA.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi pojazdu, ważne
wskazówki na temat bezpieczeństwa, pielęgnacji pojazdu, przeglądów i sa-
modzielnych napraw, a także dane techniczne.
Zapraszamy do uważnego przeczytania tej instrukcji obsługi, ponieważ po-
stępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego korzystania z
pojazdu.
Podczas korzystania z pojazdu należy zawsze przestrzegać ogólnie wiążą-
cych krajowych przepisów prawa (dotyczących np. przewożenia dzieci, wyłą-
czania poduszek powietrznych, użytkowania opon, ruchu drogowego itd.).
Należy zawsze koncentrować się na prowadzeniu samochodu! Kierowca po-
nosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas jazdy.
Życzymy Państwu zadowolenia z samochodu marki ŠKODA i szerokiej drogi.
ŠKODA AUTO
Spis treści
Odpowiedzialność za wady fizyczne i
gwarancja ŠKODA dla nowych samochodów 5
Literatura pokładowa 7
Objaśnienia 8
Układ instrukcji obsługi i inne informacje 9
Zastosowane skróty
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo bierne
11
Wskazówki ogólne 11
Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca 11
Pasy bezpieczeństwa 14
Używanie pasów bezpieczeństwa 14
Zwijacze i napinacze pasów 16
Układ poduszek powietrznych 17
Opis układu poduszek powietrznych 17
Wyłączanie poduszek powietrznych 19
Bezpieczne przewożenie dzieci 21
Fotelik dziecięcy 21
Systemy mocowania 24
Obsługa
Kokpit 27
Przegląd
26
Tablica rozdzielcza i lampki kontrolne
28
Tablica rozdzielcza
28
Dane jazdy (wskaźnik wielofunkcyjny)
30
Lampki kontrolne
32
Odryglowanie i otwieranie
38
Odryglowanie i zaryglowanie
38
Pokrywa bagażnika
41
Obsługa okien 42
Panoramiczny dach przesuwno-uchylny 43
Światła i widoczność 45
Światła 45
Oświetlenie wnętrza 48
Widoczność 48
Wycieraczki i spryskiwacze szyb 49
Lusterko wsteczne 50
Fotele i zagłówki 52
Fotele przednie 52
Oparcia kanapy tylnej 53
Zagłówki 53
Ogrzewanie foteli przednich 54
Wyposażenie praktyczne 55
Wyposażenie wnętrza samochodu 55
Transport ładunku 62
Bagażnik i transport 62
Transport na bagażniku dachowym 65
Ogrzewanie i wentylacja 66
Ogrzewanie, klimatyzacja ręczna 66
Komunikacja i multimedia 69
Telefon i urządzenie Move & Fun 69
Jazda
Ruszanie i jazda
72
Uruchamianie i wyłączanie silnika 72
System START-STOP 73
Hamowanie i parkowanie 75
Ręczna zmiana biegów i pedały 76
Zautomatyzowana skrzynia biegów 77
Docieranie silnika i jazda ekonomiczna 79
Unikanie uszkodzeń samochodu 80
Układy wspomagające 81
Wskazówki ogólne 81
Systemy hamowania i stabilizacji 81
System czujników parkowania (ParkPilot) 82
Tempomat 84
City safe drive 85
Kontrola ciśnienia w oponach 87
Wskazówki eksploatacyjne
Pielęgnacja i konserwacja 88
Prace serwisowe, dostosowania i zmiany
techniczne 88
Okresy międzyobsługowe 90
Czyszczenie i pielęgnacja 92
Sprawdzanie i dolewanie płynów 96
Paliwo 96
Komora silnika 100
Olej silnikowy 102
Płyn chłodzący 103
Płyn hamulcowy 104
Akumulator 105
Koła 107
Obręcze i opony
107
Eksploatacja w warunkach zimowych 110
Samodzielne naprawy
Wyposażenie awaryjne i samodzielne
naprawy
112
Wyposażenie awaryjne 112
Wymiana koła 113
Zestaw awaryjny 116
Rozruch awaryjny 118
Holowanie samochodu 119
Pilot zdalnego sterowania 121
3
Spis treści
Odryglowanie / zaryglowanie awaryjne 121
Wymiana piór wycieraczek 122
Bezpieczniki i żarówki 123
Bezpieczniki 123
Żarówki 127
Dane techniczne
Dane techniczne 131
Podstawowe dane pojazdu 131
Dane specyficzne dla pojazdu w zależności od
mocy silnika 135
Spis treści
4
Spis treści
Odpowiedzialność za wady fizyczne i gwarancja ŠKODA
dla nowych samochodów
Odpowiedzialność za wady fizyczne
Partner handlowy ŠKODA ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne sprzeda-
wanego nowego samochodu ŠKODA, oryginalnych części ŠKODA i oryginalnych
akcesoriów ŠKODA zgodnie z przepisami ustawowymi oraz umową kupna-
sprzedaży.
Gwarancja ŠKODA dla nowych samochodów
Oprócz odpowiedzialności za wady fizyczne spółka ŠKODA AUTO udziela gwa-
rancji ŠKODA dla nowych samochodów (nazywanej w dalszej części „Gwarancją
ŠKODA“) na warunkach określonych poniżej.
W ramach gwarancji ŠKODA spółka ŠKODA AUTO zapewnia niżej wymienione
świadczenia.
Bezpłatna naprawa szkód będących następstwem usterek, występujących w
samochodzie w okresie dwóch lat od rozpoczęcia okresu gwarancyjnego
ŠKODA.
Bezpłatna naprawa szkód wynikających z wad lakieru, występujących w sa-
mochodzie w okresie trzech lat od rozpoczęcia okresu gwarancyjnego
ŠKODA.
Bezpłatna naprawa przerdzewień nadwozia występujących w samochodzie
w okresie dwunastu lat od rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. Gwarancją
ŠKODA objęte są wyłącznie przerdzewienia blach nadwozia od wewnątrz na
zewnątrz.
Początek okresu gwarancyjnego to dzień, w którym partner handlowy ŠKODA
przekazuje przy zakupie nowy samochód pierwszemu nabywcy
1)
. Data ta musi
być odpowiednio odnotowana przez partnera handlowego ŠKODA w instrukcji
obsługi pojazdu » Dokumentacja przekazania samochodu.
Naprawa pojazdu może by wykonana przez wymianę lub naprawę uszkodzo-
nych części. Wymienione części stają się własnością partnera serwisowego
ŠKODA.
Nie ma podstaw do dalszych roszczeń wynikających z gwarancji ŠKODA. W
szczególności nie mogą być wysuwane roszczenia o dostarczenie części za-
miennych, prawo do odstąpienia, udostępnienie samochodu zastępczego w
okresie naprawy oraz odszkodowanie.
Jeżeli samochód ŠKODA został zakupiony u partnera handlowego ŠKODA w
kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europej-
skiej, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) lub w Szwajcarii, roszczeń wynikają-
cych z gwarancji ŠKODA można dochodzić również u partnerów serwisowych
ŠKODA w każdym z tych krajów.
Jeżeli samochód ŠKODA został zakupiony u partnera handlowego ŠKODA w
kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, roszczeń
wynikających z gwarancji ŠKODA można dochodzić u partnera serwisowego
ŠKODA również w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i
Szwajcarii.
Warunkiem skorzystania ze świadczenia objętego gwarancją ŠKODA jest ter-
minowe i prawidłowe wykonywanie wszystkich prac serwisowych zgodnie z
zaleceniami spółki ŠKODA AUTO. Prawidłowe wykonanie prac serwisowych
zgodnie z zaleceniami spółki ŠKODA AUTO musi być udokumentowane w przy-
padku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji ŠKODA. W przypadku niewyko-
nania prac serwisowych lub w przypadku prac serwisowych wykonanych nie-
zgodnie z zaleceniami spółki ŠKODA AUTO, roszczenia gwarancyjne nie ulegają
wygaśnięciu pod warunkiem wykazania, że niewykonanie prac serwisowych
lub ich wykonanie bez uwzględnienia zaleceń spółki ŠKODA AUTO nie jest
przyczyną usterki.
Naturalne zużycie pojazdu nie jest objęte gwarancją ŠKODA. Gwarancja ŠKODA
nie obejmuje również wad niefabrycznych nadbudówek, instalacji i przebudów
oraz uszkodzeń pojazdu spowodowanych przez tego rodzaju dodatki. Powyż-
sze obowiązuje również dla akcesoriów, które nie zostały zamontowane i/lub
dostarczone fabrycznie.
1)
Z uwagi na wymogi ogólnie wiążących przepisów prawa krajowego zamiast
daty przekazania samochodu może być podana data pierwszej rejestracji.
5
Odpowiedzialność za wady fizyczne i gwarancja ŠKODA dla nowych samochodów
Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych nie jest ponadto możliwe, jeśli uszko-
dzenia powstały w wyniku niżej wymienionych okoliczności.
Niedozwolone użytkowanie, nieprawidłowa obsługa (np. użytkowanie w wy-
ścigach samochodowych lub przeładowanie), nieprawidłowa pielęgnacja i
konserwacja lub niedozwolone modyfikacje pojazdu.
Nieprzestrzeganie przepisów zawartych w instrukcji obsługi lub innych in-
strukcjach dostarczonych przez producenta.
Działania lub wpływy zewnętrzne (np. wypadek, grad, powódź itp.).
Jeżeli w samochodzie zamontowano części, których zastosowanie nie było
zatwierdzone przez ŠKODA AUTO lub pojazd został zmodyfikowany w spo-
sób niezatwierdzony przez ŠKODA AUTO (np. tuning).
Jeżeli szkoda nie została niezwłocznie zgłoszona w specjalistycznej stacji ob-
sługi lub została usunięta w nieprawidłowy sposób.
Wykazanie braku przyczyny leży w gestii klienta.
Niniejsza gwarancja ŠKODA nie ogranicza ustawowych praw kupującego wyni-
kających z odpowiedzialności sprzedawcy samochodu za wady fizyczne oraz
dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów regulujących
odpowiedzialność za produkt.
Gwarancja mobilności
Gwarancja mobilności zapewnia bezpieczne podróżowanie samochodem.
Jeżeli samochód z powodu nagłego defektu ulegnie awarii w drodze, można
skorzystać ze świadczeń w ramach gwarancji mobilności, umożliwiających kon-
tynuację podróży, do których należą: pomoc drogowa w miejscu awarii i odho-
lowanie samochodu do partnera serwisowego ŠKODA, techniczna pomoc przez
telefon lub naprawa na miejscu.
Jeżeli naprawa samochodu nie zostanie wykonana w tym samym dniu, partner
serwisowy ŠKODA może zapewnić ewentualne dodatkowe świadczenia, takie
jak przewóz zastępczy (autobus, pociąg itp.), udostępnienie samochodu za-
stępczego itp.
Informacji dotyczących warunków udostępnienia gwarancji mobilności dla sa-
mochodu udziela partner handlowy ŠKODA. Udzieli on również szczegółowych
informacji na temat warunków handlowych gwarancji mobilności dla danego
samochodu. Jeżeli samochód nie jest objęty gwarancją mobilności, partner ser-
wisowy ŠKODA udzieli informacji na temat możliwości późniejszego zawarcia
odpowiedniej umowy.
Opcjonalne przedłużenie gwarancji ŠKODA
Jeżeli przy nabyciu nowego samochodu wykupione zostało przedłużenie gwa-
rancji ŠKODA, dwuletni okres gwarancji ŠKODA ulega przedłużeniu na wybrany
okres lub do osiągnięcia wybranego limitu przebiegu, w zależności od tego, co
nastąpi wcześniej.
Przedłużenie gwarancji ŠKODA nie ma wpływu na opisaną gwarancję obejmu-
jącą uszkodzenia lakieru i przerdzewienia.
Przedłużenie gwarancji ŠKODA nie dotyczy folii zewnętrznych ani wewnętrz-
nych.
Informacji na temat szczegółowych warunków przedłużenia gwarancji ŠKODA
udzieli Państwu partner handlowy ŠKODA.
Informacja
Przedłużenie gwarancji ŠKODA jest dostępne tylko w niektórych krajach.
6
Odpowiedzialność za wady fizyczne i gwarancja ŠKODA dla nowych samochodów
Literatura pokładowa
W literaturze pokładowej znajdą Państwo niniejszą instrukcję obsługi. W za-
leżności od wyposażenia literatura pokładowa może zawierać również Instruk-
cję obsługi radioodtwarzacza.
Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich wariantów nadwozia pojazdu, wszyst-
kich wariantów modeli oraz wszystkich wersji wyposażenia.
W niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane wszystkie dostępne wersje wy-
posażenia samochodu, niestanowiące jednak wyposażenia specjalnego, wa-
riantu modelu czy wyposażenia przeznaczonego na określony rynek. Dlatego
w samochodzie mogą nie występować wszystkie elementy wyposażenia opi-
sane w tej instrukcji obsługi.
Zakres wyposażenia pojazdu zależy od zawartej umowy kupna-sprzedaży po-
jazdu. W razie potrzeby wszelkie pytania dotyczące zakresu wyposażenia pro-
simy kierować do partnera handlowego ŠKODA.
Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy.
Ilustracje mogą w pewnych szczegółach wyglądać inaczej niż w przypadku
Państwa samochodu, mają one wyłącznie ogólne znaczenie informacyjne.
ŠKODA AUTO stale pracuje nad udoskonalaniem wszystkich samochodów. Dla-
tego w każdej chwili mogą wystąpić zmiany pod względem kształtu, wyposa-
żenia i rozwiązań technicznych. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji ob-
sługi odpowiadają stanowi wiedzy w chwili zamknięcia redakcji.
Dane techniczne, ilustracje i informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi
nie mogą w związku z tym stanowić podstawy zgłaszania roszczeń prawnych.
Zalecamy, by strony internetowe, które przytoczono w niniejszej instrukcji,
wyświetlać w wersji klasycznej. W mobilnej wersji strony internetowej niektóre
potrzebne informacje mogą być niedostępne.
Instrukcja obsługi radioodtwarzacza
Instrukcja obsługi radioodtwarzacza zawiera opis obsługi radioodtwarzacza.
Literatura pokładowa online
Rys. 1
Wczytanie kodu QR » rys. 1 przy pomocy odpowiedniej aplikacji w urządzeniu
zewnętrznym (np. telefon, tablet) lub wprowadzenie poniższego adresu do
wyszukiwarki pozwoli otworzyć stronę internetową z przeglądem modeli marki
ŠKODA.
http://go.skoda.eu/owners-manuals
Wybrać żądany model – wyświetla się menu z literaturą pokładową pojazdu.
Wybrać lata produkcji oraz język.
Wybrać żądaną instrukcję – może się wyświetlić online lub w formacie PDF.
7
Literatura pokładowa
Objaśnienia
Zastosowane pojęcia
– warsztat, który wykonuje specjalistyczne
prace serwisowe dla samochodów marki ŠKODA. Specjalistyczna stacja
obsługi może być zarówno partnerem handlowym ŠKODA, partnerem
serwisowym ŠKODA, jak i niezależnym warsztatem.
– stacja obsługi autoryzowana na podstawie
umowy przez spółkę ŠKODA AUTO lub jej dystrybutora do wykonywania
prac serwisowych samochodów marki ŠKODA oraz do sprzedaży orygi-
nalnych części ŠKODA.
– przedsiębiorstwo autoryzowane przez spółkę
ŠKODA AUTO lub jej dystrybutorów do sprzedaży nowych samochodów
marki ŠKODA oraz, o ile dotyczy, obsługi serwisowej z zastosowaniem
oryginalnych części ŠKODA oraz do sprzedaży oryginalnych części
ŠKODA.
Wskazówki tekstowe
– krótkie naciśnięcie (np. przycisku) przez 1 s
– długie naciśnięcie (np. przycisku) przez czas dłuższy niż 1 s
Objaśnienia symboli
odnośnik do modułu wprowadzającego do danego podrozdziału zawiera-
jącego ważne informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
sytuacje, w których należy jak najszybciej zatrzymać samochód
® zarejestrowany znak towarowy
oznaczenie kolejnego kroku podczas obsługi
UWAGA
Tekst z tym symbolem wskazuje na poważne ryzyko wypadku, odniesienia
obrażeń lub zagrożenie życia.
OSTROŻNIE
Tekst z tym symbolem wskazuje na ryzyko uszkodzenia pojazdu lub możliwą
usterkę funkcji niektórych systemów.
Informacja
Tekst z tym symbolem zawiera dodatkowe informacje.
„Specjalistyczna stacja obsługi“
„Partner serwisowy ŠKODA“
„Partner handlowy ŠKODA“
„naciśnięcie“
„przytrzymanie“
8
Objaśnienia
Układ instrukcji obsługi i inne informacje
Układ instrukcji obsługi
Instrukcja obsługi podzielona jest na poszczególne obszary według hierarchii.
Część (np. Wskazówki dotyczące obsługi) – tytuł części zawsze podany jest u
dołu lewej strony.
Rozdział (np. Sprawdzanie i uzupełnianie) – tytuł rozdziału zawsze podany
jest u dołu prawej strony.
Podrozdział (np. Olej silnikowy)
Wprowadzenie do tematu – przegląd modułów w obrębie podroz-
działu, informacje wprowadzające do podrozdziału, ewent. wskazówki
dotyczące całego podrozdziału
Moduł (np. Sprawdzanie i uzupełnianie)
Wyszukiwanie informacji
Podczas wyszukiwania informacji zalecamy korzystanie z Indeksu haseł znaj-
dującego się na końcu instrukcji obsługi.
Informacje o kierunku
Wszelkie informacje o kierunku, jak „z lewej“, „z prawej“, „z przodu“, „z tyłu“ są
podane względem kierunku jazdy samochodu poruszającego się wprzód.
Jednostki
Dane dotyczące pojemności, wagi, prędkości i długości podane są w jednost-
kach metrycznych, o ile nie podano inaczej.
Pomoc w sytuacji awaryjnej
W razie awarii dane kontaktowe pomocy drogowej znajdziemy w podanych ni-
żej miejscach:
dane kontaktowe partnera handlowego ŠKODA (np. naklejka na szybie),
mobilna aplikacja ŠKODA,
strony internetowe ŠKODA.
9
Układ instrukcji obsługi i inne informacje
Zastosowane skróty
Skrót Znaczenie
obr./min obroty silnika na minutę
ABS
system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowa-
nia
AGM typ akumulatora
ASG zautomatyzowana skrzynia biegów
ASR kontrola trakcji
CNG skompresowany gaz ziemny
CO
2
dwutlenek węgla
COC deklaracja zgodności
EDS elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
ECE Europejska Komisja Gospodarcza
EPC kontrola elektronicznego układu sterowania silnikiem
ESC stabilizacja toru jazdy
ET głębokość osadzenia obręczy koła
UE Unia Europejska
G-TEC oznaczenie pojazdów zasilanych gazem ziemnym
HBA wspomaganie hamowania
HHC wspomaganie podjazdu pod górę
kW kilowat, jednostka mocy
LED typ źródła światła
MG ręczna skrzynia biegów
MFA wskaźnik wielofunkcyjny
MPI silnik benzynowy z wielopunktowym wtryskiem paliwa
N1
skrzynia przeznaczona do wyłącznego lub przeważającego
transportu ładunków
Nm niutonometr, jednostka momentu obrotowego silnika
OPS optyczny układ parkowania
TMC
służy do przekazywania kierowcy informacji o ruchu drogo-
wym
VIN numer identyfikacyjny pojazdu
Skrót Znaczenie
W wat, jednostka mocy
10
Zastosowane skróty
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo bierne
Wskazówki ogólne
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Przed każdą jazdą
11
Bezpieczeństwo jazdy 11
W tym rozdziale instrukcji podano ważne informacje na temat bezpieczeństwa
biernego. Zebraliśmy tu wszystko, co trzeba wiedzieć o pasach bezpieczeń-
stwa, poduszkach powietrznych, bezpieczeństwie dzieci itp.
Więcej ważnych informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć również w
następnych podrozdziałach niniejszej instrukcji obsługi. Dlatego instrukcja ob-
sługi powinna zawsze znajdować się w samochodzie.
Przed każdą jazdą
Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób jadących samochodem przed każ-
dą jazdą przestrzegać poniższych wskazówek.
Sprawdzić funkcjonowanie świateł i kierunkowskazów.
Sprawdzić funkcjonowanie wycieraczek i stan piór wycieraczek. Sprawdzić
poziom płynu do spryskiwaczy.
Upewnić się, że wszystkie szyby zapewniają dobrą widoczność.
Ustawić lusterko wsteczne tak, by zapewnić widoczność z tyłu. Upewnić się,
że lusterka nie są zasłonięte.
Sprawdzić ciśnienie w oponach.
Sprawdzić poziom oleju silnikowego, płynu hamulcowego i chłodzącego.
Bezpiecznie umocować przewożony bagaż.
Nie przekraczać dozwolonego nacisku na osie i dozwolonej masy całkowitej
pojazdu.
Zamknąć wszystkie drzwi, jak również pokrywę komory silnika i pokrywę ba-
gażnika.
Upewnić się, że żadne przedmioty nie będą przeszkadzać w operowaniu pe-
dałami.
Chronić dzieci, przewożąc je w odpowiednim foteliku » strona 21, Bezpiecz-
ne przewożenie dzieci.
Przyjąć właściwą pozycję siedzącą. Zwrócić uwagę pozostałym osobom jadą-
cym samochodem, aby także usiadły we właściwej pozycji » strona 11, Właś-
ciwa i bezpieczna pozycja siedząca.
Bezpieczeństwo jazdy
Dla bezpieczeństwa jazdy należy przestrzegać poniższych wskazówek.
Nie pozwalać sobie na odwrócenie uwagi od obserwowania sytuacji w ruchu
drogowym (np. przez pasażerów, rozmowę telefoniczną itp.).
Nigdy nie prowadzić samochodu, gdy zdolność prowadzenia jest ograniczona
(np. w wyniku działania leków, alkoholu czy środków odurzających).
Stosować się do zasad ruchu drogowego i dozwolonej prędkości jazdy.
Prędkość jazdy zawsze dostosowywać do stanu nawierzchni, warunków ru-
chu drogowego oraz do warunków pogodowych.
Podczas długotrwałej jazdy regularnie robić przerwy (najrzadziej co dwie go-
dziny).
Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Właściwa pozycja siedząca kierowcy
12
Regulacja położenia kierownicy
13
Właściwa pozycja siedząca pasażera
13
Właściwa pozycja siedząca pasażerów na siedzeniach tylnych
13
Przed rozpoczęciem jazdy przyjąć właściwą pozycję siedzącą i nie zmieniać jej
podczas jazdy. Zwrócić uwagę pozostałym osobom jadącym samochodem, aby
także usiadły we właściwej pozycji i nie zmieniały jej podczas jazdy.
Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania poniższych wskazówek. Ich nie-
przestrzeganie może spowodować ciężkie obrażenia, a nawet prowadzić do
śmierci.
Nie opierać się o deskę rozdzielczą.
Nie kłaść nóg na desce rozdzielczej.
11
Bezpieczeństwo bierne
Wszyscy jadący zobowiązani są do przestrzegania poniższych wskazówek. Ich
nieprzestrzeganie może spowodować ciężkie obrażenia, a nawet prowadzić do
śmierci.
Nie siedzieć tylko na przedniej części siedzenia.
Nie siedzieć, będąc skierowanym w bok.
Nie wychylać się przez okno.
Nie wystawiać żadnych części ciała przez okno.
Nie kłaść nóg na siedzeniach.
UWAGA
Fotele przednie oraz wszystkie zagłówki zawsze muszą być ustawione
odpowiednio do wzrostu osoby siedzącej, zaś pasy bezpieczeństwa prawid-
łowo założone, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób jadących
pojazdem.
Każda osoba jadąca samochodem musi mieć prawidłowo założony pas
bezpieczeństwa przynależny do danego miejsca. Dzieci należy bezpiecznie
przewozić w odpowiednim foteliku dziecięcym » strona 21, Bezpieczne
przewożenie dzieci.
Podczas jazdy oparcia foteli nie powinny być zbyt mocno odchylone do ty-
łu, ponieważ pogarsza się wtedy działanie ochronne pasów bezpieczeń-
stwa i poduszek powietrznych – istnieje ryzyko obrażeń!
UWAGA
Przyjmując niewłaściwą pozycję siedzącą, jadący samochodem naraża się
na obrażenia zagrażające życiu.
Właściwa pozycja siedząca kierowcy
Rys. 2 Właściwa pozycja siedząca kierowcy / prawidłowe trzymanie kie-
rownicy
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 12.
Dla własnego bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka obrażeń w razie wypadku
przestrzegać następujących wskazówek.
Fotel kierowcy ustawić w ten sposób, aby po całkowitym wciśnięciu peda-
łów nogi pozostawały lekko zgięte w kolanach, a odstęp między kierowni-
cą a mostkiem wynosił co najmniej 25 cm » rys. 2
A
.
Oparcie fotela ustawić tak, aby kierownicę można było chwycić w najwyż-
szym jej punkcie lekko zgiętymi rękoma.
Prawidłowo założyć i zapiąć pas bezpieczeństwa » strona 15.
UWAGA
Zachować co najmniej 25 cm odstępu od kierownicy, w przeciwnym razie
układ poduszek powietrznych nie spełni swoich funkcji ochronnych – zagro-
żenie życia!
Podczas jazdy kierownicę pewnie trzymać obiema dłońmi po bokach, na
jej zewnętrznym obwodzie, w pozycji dłoni na godzinach „dziewiątej“ i
„trzeciej“ » rys. 2. W żadnym razie nie trzymać kierownicy w pozycji dłoni na
godzinie „dwunastej“, ani w inny sposób (np. za jej środek lub na wew-
nętrznym obwodzie itp.). W przeciwnym razie przy wyzwoleniu poduszek
można doznać ciężkich obrażeń rąk, dłoni i głowy.
Należy zadbać o to, aby pod nogami kierowcy nie leżały żadne przedmio-
ty, które podczas jazdy mogłyby wpaść pod pedały. W takim przypadku nie
dałoby się wcisnąć pedału sprzęgła, zahamować czy dodać gazu.
12
Bezpieczeństwo
Regulacja położenia kierownicy
Rys. 3 Regulacja położenia kierownicy
Przeczytać i przestrzegać najpierw
na stronie 12.
Można regulować wysokość kierownicy.
Dźwignię zabezpieczającą znajdującą się pod kierownicą opuścić zgodnie z
kierunkiem strzałki
1
» rys. 3.
Ustawić kierownicę w wybranej pozycji. Kierownicę można przestawiać zgod-
nie z kierunkiem strzałek
2
.
Nacisnąć dźwignię zabezpieczającą do oporu w kierunku strzałki
3
.
UWAGA
Nigdy nie ustawiać kierownicy podczas jazdy, tylko w czasie postoju!
Dźwignia zabezpieczająca po ustawieniu zawsze musi zostać zablokowa-
na, tak aby kierownica nieoczekiwanie nie zmieniła swojego położenia – ry-
zyko wypadku!
Właściwa pozycja siedząca pasażera
Przeczytać i przestrzegać najpierw
na stronie 12.
Dla bezpieczeństwa pasażera i zmniejszenia ryzyka obrażeń w razie wypadku
należy przestrzegać poniższych wskazówek.
Fotel pasażera przesunąć jak najdalej w tył. Aby zapewnić jak największe
bezpieczeństwo w razie wyzwolenia poduszki powietrznej, pasażer nie
może znajdować się w odległości mniejszej niż 25 cm od deski rozdzielczej.
Prawidłowo założyć i zapiąć pas bezpieczeństwa » strona 15.
UWAGA
Zachować co najmniej 25 cm odstępu od deski rozdzielczej, w przeciwnym
razie układ poduszek powietrznych nie spełni swoich funkcji ochronnych –
zagrożenie życia!
Podczas jazdy stopy zawsze trzymać na podłodze – nie wolno ich opierać
o deskę rozdzielczą, trzymać na siedzeniu czy wystawiać przez okno! Nie-
prawidłowa pozycja zwiększa ryzyko obrażeń w razie gwałtownego hamo-
wania lub wypadku. Gdy nastąpi wyzwolenie poduszek powietrznych,
wskutek niewłaściwej pozycji siedzącej można doznać śmiertelnych obra-
żeń!
Właściwa pozycja siedząca pasażerów na siedzeniach tylnych
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 12.
Dla bezpieczeństwa pasażerów jadących na tylnych siedzeniach i zmniejszenia
ryzyka obrażeń w razie wypadku należy przestrzegać poniższych wskazówek.
Zagłówek ustawić w taki sposób, aby jego górna krawędź znajdowała się
możliwie na tej samej wysokości, co górna część głowy.
Prawidłowo założyć i zapiąć pas bezpieczeństwa » strona 15.
13
Bezpieczeństwo bierne
Pasy bezpieczeństwa
Używanie pasów bezpieczeństwa
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Prawidłowe ułożenie pasa 15
Zapinanie i odpinanie pasów bezpieczeństwa 15
Prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa zapewniają dobrą ochronę pod-
czas wypadku. Zmniejszają ryzyko obrażeń i zwiększają szansę przeżycia groź-
nego wypadku.
Pasy bezpieczeństwa w znacznym stopniu pochłaniają energię kinetyczną. Po-
nadto zapobiegają niekontrolowanemu przemieszczaniu się ciała, co znacznie
zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń.
Przy przewożeniu dzieci należy przestrzegać poniższych wskazówek » stro-
na 21, Bezpieczne przewożenie dzieci.
UWAGA
Pas bezpieczeństwa zapinać przed każdą jazdą! Dotyczy to wszystkich
pasażerów – istnieje ryzyko obrażeń!
Właściwa pozycja siedząca jest niezbędna dla maksymalnego działania
ochronnego pasów » strona 11, Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca.
Oparcia foteli przednich nie powinny być odchylone za daleko do tyłu, po-
nieważ pasy bezpieczeństwa mogą utracić skuteczność ochrony.
UWAGA
Wskazówki dotyczące obsługi pasów bezpieczeństwa
Taśma pasa nie może być zaklinowana, skręcona ani ocierać się o ostre
krawędzie.
Zwrócić uwagę na to, aby podczas zamykania drzwi nie przytrzasnąć pasa
bezpieczeństwa.
UWAGA
Wskazówki dotyczące prawidłowego stosowania pasów bezpieczeństwa
Nigdy nie zapinać dwóch osób jednym pasem bezpieczeństwa (dotyczy
również dzieci).
Pas bezpieczeństwa należy wpinać tylko w zamek przynależny do danego
siedzenia. Nieprawidłowe założenie pasa bezpieczeństwa zmniejsza działa-
nie ochronne pasa i zwiększa ryzyko obrażeń.
Noszenie wielu warstw odzieży i luźne ubranie (np. jazda w płaszczu i ma-
rynarce) utrudnia siedzenie w prawidłowej pozycji i ogranicza skuteczność
pasów bezpieczeństwa.
Nie używać dodatkowych sprzączek albo innych przedmiotów do regulacji
pasa bezpieczeństwa (np. do skracania pasa dla osób niskiego wzrostu).
Pasy bezpieczeństwa na tylnej kanapie mogą prawidłowo spełniać swoją
funkcję tylko wtedy, gdy oparcia kanapy zostaną właściwie zablokowane
» strona 53.
UWAGA
Wskazówki dotyczące pielęgnacji pasów bezpieczeństwa
Taśmę pasa trzeba utrzymywać w czystości. Brudna taśma może zakłócać
działanie zwijacza pasa » strona 95.
Pasów bezpieczeństwa nie wolno wymontowywać ani zmieniać w jakikol-
wiek inny sposób. Nie próbować samodzielnie naprawiać pasów.
Regularnie sprawdzać stan pasów bezpieczeństwa. W przypadku stwier-
dzenia uszkodzenia jednej z części systemu pasa bezpieczeństwa (np. tka-
niny lub połączeń pasa, automatycznego zwijacza, części z zamkiem itp.),
pas ten musi zostać niezwłocznie wymieniony przez specjalistyczną stację
obsługi.
Po wypadku należy zlecić wymianę pasów bezpieczeństwa specjalistycz-
nej stacji obsługi. Dodatkowo należy sprawdzić punkty mocowania pasów.
14
Bezpieczeństwo
Prawidłowe ułożenie pasa
Rys. 4 Ułożenie części piersiowej i biodrowej pasa / ułożenie pasa bezpie-
czeństwa w przypadku kobiet w ciąży
Przeczytać i przestrzegać najpierw
na stronie 14.
Sposób założenia pasów bezpieczeństwa ma ogromny wpływ na skuteczność
ich działania.
Piersiowa część pasa musi przebiegać przez środek barku (w żadnym razie nie
może opinać szyi) i dobrze przylegać do klatki piersiowej » rys. 4
.
Biodrowa część pasa musi być przełożona przez biodra (nie może przebiegać
przez brzuch) i musi zawsze mocno przylegać » rys. 4
.
U kobiet w ciąży część biodrowa pasa musi przebiegać jak najniżej przez biod-
ra, tak aby nie uciskała podbrzusza » rys. 4
.
UWAGA
Należy zawsze zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeń-
stwa. Źle założone pasy bezpieczeństwa mogą spowodować obrażenia na-
wet podczas lekkiego wypadku.
Zbyt luźno założony pas bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń, po-
nieważ podczas wypadku ciało pod wpływem energii kinetycznej przemie-
szcza się dalej do przodu, po czym jest gwałtownie zatrzymywane przez
pas.
Pas nie może przyciskać do ciała żadnych twardych czy kruchych przed-
miotów (np. pisaków, okularów, długopisów, pęku kluczy itp.), ponieważ
mogą one spowodować obrażenia.
Zapinanie i odpinanie pasów bezpieczeństwa
Rys. 5 Zapinanie / odpinanie pasów bezpieczeństwa
Przeczytać i przestrzegać najpierw
na stronie 14.
Przed zapięciem
Prawidłowo ustawić zagłówek (nie dotyczy foteli ze zintegrowanym zagłów-
kiem).
Ustawić siedzenie (dotyczy foteli przednich).
Zapinanie
Trzymając za klamrę pasa, powoli przeciągnąć pas przez klatkę piersiową i
biodra.
Klamrę pasa włożyć do zamka należącego do danego siedzenia » rys. 5
,
tak aby zapadka słyszalnie zaskoczyła.
Pociągnięciem za pas sprawdzić pewność zapięcia klamry w zamku.
Odpinanie
Chwycić klamrę pasa i nacisnąć czerwony przycisk w zamku pasa » rys. 5
,
klamra pasa wyskoczy.
Pas bezpieczeństwa poprowadzić ręką, tak aby nie skręcał się i całkowicie się
zwinął.
UWAGA
Gniazdo klamry pasa nie może być zatkane, w przeciwnym razie klamra nie
zaskoczy.
15
Pasy bezpieczeństwa
Zwijacze i napinacze pasów
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Zwijacze pasów
16
Napinacze pasów 16
Zwijacze pasów
Każdy pas bezpieczeństwa jest wyposażony w zwijacz pasa.
Przy wolnym pociągnięciu pas bezpieczeństwa przesuwa się całkowicie swo-
bodnie. Gwałtowne pociągnięcie pasa powoduje zablokowanie go przez zwi-
jacz. Zwijacz blokuje się też podczas pełnego hamowania, przyspieszania, zjaz-
du stromą drogą i na zakrętach.
UWAGA
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie blokuje się po gwałtownym pociągnięciu, na-
leży niezwłocznie zlecić sprawdzenie zwijacza specjalistycznej stacji obsłu-
gi.
Napinacze pasów
Napinacze w zwijaczach przednich pasów bezpieczeństwa zwiększają bezpie-
czeństwo kierowcy i pasażera siedzącego z przodu, o ile mają oni zapięte pasy.
Podczas uderzenia o określonej energii pasy bezpieczeństwa są napinane
przez napinacze, co zapobiega niepożądanemu ruchowi ciała.
Wyzwolenie napinaczy pasów nie następuje przy lekkich zderzeniach, podczas
wywrotki ani podczas innych kolizji, podczas których siły działające od przodu
nie przekroczą pewnej granicy.
UWAGA
Wszelkie prace związane z systemem napinania pasów, jak również mon-
towanie i wymontowywanie elementów tego systemu podczas innych na-
praw, mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne stacje obsłu-
gi.
Gdy nastąpi wyzwolenie napinacza, cały układ należy wymienić.
Informacja
Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą zostać wyzwolone także wtedy, gdy
pasy te nie są zapięte.
Podczas wyzwolenia napinaczy pasów pojawia się dym. Nie oznacza to jed-
nak, że w samochodzie wybuchł pożar.
16
Bezpieczeństwo
Układ poduszek powietrznych
Opis układu poduszek powietrznych
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Opis układu 17
Wyzwalanie poduszek powietrznych 17
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 18
Poduszki powietrzne, jako uzupełnienie do pasów bezpieczeństwa, stanowią
dodatkową ochronę jadących podczas zderzenia czołowego i bocznego.
Najlepsze działanie ochronne poduszek powietrznych uzyskuje się tylko
wtedy, gdy pasy bezpieczeństwa są zapięte; poduszka powietrzna nie zastę-
puje pasów bezpieczeństwa.
Stan funkcjonowania układu poduszek powietrznych jest sygnalizowany zapa-
leniem się lampki kontrolnej
na tablicy rozdzielczej » strona 36.
Opis układu
Rys. 6 Miejsca montażu poduszek powietrznych
Miejsca montażu poduszek powietrznych » rys. 6
Czołowe poduszki powietrzne
Boczne poduszki powietrzne Head-Thorax
A
B
Czołowe poduszki powietrzne – zetknięcie się ciała kierowcy i pasażera z cał-
kowicie napełnionymi poduszkami powietrznymi powoduje łagodne wyhamo-
wanie ich ruchu do przodu, co zmniejsza ryzyko urazu głowy i górnej części tu-
łowia.
Czołowe poduszki powietrzne oznaczone są napisem

na kierownicy oraz
na desce rozdzielczej po stronie pasażera.
Boczne poduszki powietrzne Head-Thorax – zetknięcie się ciał osób jadących
samochodem z poduszką powietrzną powoduje wytłumienie ich ruchu w bok i
zmniejszenie ryzyka zranienia głowy i górnej części tułowia (klatki piersiowej,
brzucha i miednicy) od strony drzwi.
Boczne poduszki powietrzne oznaczone są napisem

na oparciach przed-
nich foteli.
Układ poduszek powietrznych (w zależności od wyposażenia samochodu)
składa się z następujących części:
poszczególne poduszki powietrzne,
lampka kontrolna
na tablicy rozdzielczej » strona 36,
wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera » strona 20,
lampka kontrolna czołowej poduszki powietrznej pasażera w środkowej
części deski rozdzielczej » strona 20.
Wyzwalanie poduszek powietrznych
Rys. 7 Poduszki powietrzne wypełnione gazem
Układ poduszek powietrznych działa tylko przy włączonym zapłonie.
17
Układ poduszek powietrznych
Przy wyzwalaniu poduszka powietrzna napełnia się gazem i rozwija. Napełnie-
nie poduszki powietrznej odbywa się w ułamku sekundy.
Podczas napełniania się poduszek powietrznych pojawia się dym. Nie oznacza
to jednak, że w samochodzie wybuchł pożar.
Warunki wyzwolenia
Nie można szczegółowo określić warunków wyzwolenia układu poduszek po-
wietrznych dla każdej sytuacji. Ważną rolę odgrywa w tym momencie twardość
przedmiotu, z którym zderza się samochód, kąt zderzenia, prędkość jazdy itp.
Decydujące znaczenie dla wyzwolenia poduszek powietrznych ma przebieg
opóźnienia. Jeśli zmierzone opóźnienie ruchu samochodu w czasie zderzenia
nie przekracza wartości progowej zaprogramowanej w sterowniku, nie nastę-
puje wyzwolenie poduszek powietrznych, chociaż samochód może zostać bar-
dzo mocno uszkodzony.
Przy silnych zderzeniach czołowych następuje wyzwolenie następujących
poduszek powietrznych:
czołowej poduszki powietrznej kierowcy,
czołowej poduszki powietrznej pasażera.
Przy silnych zderzeniach bocznych następuje wyzwolenie następującej
poduszki powietrznej:
bocznej poduszki powietrznej Head-thorax po stronie uderzenia.
Podczas wyzwolenia poduszek powietrznych:
włączają się światła awaryjne,
wszystkie drzwi zostają odryglowane,
następuje przerwanie dopływu paliwa do silnika,
świeci się lampka oświetlenia wnętrza (gdy włączona jest automatyczna ob-
sługa lampek oświetlenia wnętrza – pozycja
).
Kiedy nie następuje wyzwolenie poduszek powietrznych?
W przypadku lekkich zderzeń czołowych lub bocznych, uderzeń z tyłu, wywró-
cenia albo dachowania pojazdu nie następuje wyzwolenie poduszek powietrz-
nych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Rys. 8
Bezpieczny odstęp od kierownicy
i deski rozdzielczej
UWAGA
Wskazówki ogólne
Maksymalne działanie ochronne pasów bezpieczeństwa i układu pod-
uszek powietrznych zapewnia tylko właściwa pozycja siedząca » stro-
na 11.
Podczas wyzwolenia poduszki powietrznej działają duże siły i w przypad-
ku złego ustawienia fotela lub niewłaściwej pozycji siedzącej może dojść do
ciężkich lub śmiertelnych obrażeń ciała. Dotyczy to zwłaszcza dzieci prze-
wożonych bez odpowiedniego fotelika dziecięcego » strona 23.
Jeżeli pojawia się usterka, układ poduszek powietrznych należy nie-
zwłocznie sprawdzić w specjalistycznej stacji obsługi. W przeciwnym razie
istnieje ryzyko, że poduszki powietrzne nie zostaną wyzwolone w czasie
wypadku.
Po wyzwoleniu poduszki powietrznej układ poduszek powietrznych nale-
ży wymienić.
Powierzchnię kierownicy i deski rozdzielczej należy czyścić w okolicy czo-
łowej poduszki powietrznej w miarę możliwości tylko suchą szmatką lub
szmatką zwilżoną wodą.
UWAGA
Wskazówki dotyczące czołowych poduszek powietrznych
Dla kierowcy i pasażera ważne jest, aby zachowywać odstęp co najmniej
25 cm od kierownicy lub od deski rozdzielczej » rys. 8
A
. Jeżeli ten odstęp
nie zostanie zachowany, poduszki powietrzne nie spełnią swojej funkcji
ochronnej – zagrożenie życia! Ponadto fotele muszą być zawsze ustawione
odpowiednio do wzrostu siedzącej osoby.
18
Bezpieczeństwo
/