Boneco U700 Specyfikacja

Marka
Boneco
Kategoria
nawilżacze
Model
U700
Typ
Specyfikacja
Gebrauchsanweisung 4
Instructions for use 20
Instructions d’utilisation 36
Istruzioni per l’uso 52
Instrucciones de uso 68
Gebruiksaanwijzing 84
Brugsanvisning 100
Bruksanvisning 116
Bruksanvisning 132
Käyttöohje 148
164
Instrukcja obugi 180
Návod kpoužití 196
Kasutusjuhend 212
Használati útmutató 228
Lietošanas instrukcija 244
Naudojimo instrukcija 260
181
pl
SPIS TREŚCI
Przegląd i nazewnictwo części 182
Dane techniczne 183
Wprowadzenie 184
Przydatne informacje na temat nawilżania powietrza 184
Zakres dostawy 184
Odpowiednie miejsce ustawienia 185
Odpowiednie miejsce ustawienia 185
Przygotowanie wkładu odwapniającego 186
Wkład odwapniający, przygotowanie 186
Wymiana wkładu odwapniającego 186
Uruchamianie i wyłączanie 187
Wskazania na wwietlaczu 188
Panel przycisków 189
Wilgotność powietrza i nawilżacz 190
Zapisywanie ustawień 190
Tryb Auto 190
Regulacja wilgotnci powietrza 190
Regulacja mocy 190
Funkcje komfortowe oraz podświetlenie 191
ączanie i wączanie ogrzewania 191
Wyłączanie podświetlenia 191
Przegródka na środek zapachowy 191
Funkcje timera 192
Ustawianie timera OFF 192
Ustawianie timera ON 192
Czyszczenie i konserwacja 193
Wskazówki dotyczące konserwacji 193
Odkamienianie 194
Funkcja czyszczenia 194
Sposób działania 194
Odkamienianie urządzenia 194
Usuwanie pozostałości osadu wapiennego 194
Wymiana wkładu Ionic Silver Stick
®
195
Sposób działania 195
Wymiana Ionic Silver Stick
®
195
Zapasowy wad 195
182
pl
PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI
1 Uchwyt zbiornika wody
2 Otwór nawilżacza
3 Zbiornik wody
4 Ionic Silver Stick
®
5 Membrana
6 Wyświetlacz dotykowy
7 Otwór wkładu odwapniającego
8 Wkład odwapniający
9 Nakrętka zbiornika
10 Szczotka do czyszczenia
11 Przegródka na środek zapachowy
12 BONECO U700
1
2
6
4
5
9
8
7
10
11
12
3
183
pl
DANE TECHNICZNE
* w przypadku pracy w trybie z podgrzewaniem wody
Dane techniczne
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Pobór mocy 45 W / 180 W*
Wydajność nawilżania do 600 g/h*
Przeznaczony do pomieszczeń o wielkości do 80
Pojemność zbiornika 9 l
Wymiary dł. x szer. x wys. 325×190×360 mm
Masa własna urządzenia 4.6 kg
Głośność podczas pracy <25 dB(A)
184
pl
ZAKRES DOSTAWY
BONECO U700 Proszek do odkamieniania
«CalcOff»
Ionic Silver Stick
®
A7017
yta CD z instrukcją w róż-
nych językach
Wkład odwapniający A7531
Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO U700.
Wydajny nawilżacz ultradźwiękowy utrzymuje wilgot-
ność powietrza zawsze na przyjemnym poziomie.
Urządzenie BONECO U700 zostało zaprojektowane do
nieskomplikowanej eksploatacji automatycznej. Jego
wszelkie włciwości można jednakże dostosować do
wymagań i upodobań użytkownika. Niniejsza instrukcja
zawiera wskazówki, w jaki sposób można stworzyć kom-
fortowy klimat w pomieszczeniu.
PRZYDATNE INFORMACJE NA TEMAT NAWILŻANIA
POWIETRZA
aściwa wilgotność powietrza ma duże znaczenie dla
naszego zdrowia. Suche powietrze pomieszczeniu zimą
sprawia, że skóra pęka i swędzi. Odczuwalna jest su-
chość oczu oraz szyi, a uczucie komfortu znacznie spada.
Dotyczy to nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim
niemowląt, małych dzieci, a nawet zwierząt domowych.
Suche śluwki sprawia, że zimą jesteśmy bardziej po-
datni na przeziębienia oraz infekcje.
Za pomocą urządzenia BONECO U700 problemy te można
wyeliminować. Jego inteligentny układ automatyczny
utrzymuje wilgotność powietrza zawsze na idealnym po-
ziomie – nawet w dużych pomieszczeniach o powierzchni
do 80 metrów kwadratowych.
Nie zechcesz zrezygnować z odzyskanego poczucia
komfortu.
WPROWADZENIE
185
pl
ODPOWIEDNIE MIEJSCE USTAWIENIA
Nawilżacz BONECO U700 oddaje w ciągu godziny ponad
ł litra wody do powietrza. Dlatego też ważne jest, aby
ustawić urdzenie w odpowiednim miejscu.
Nie ustawiaj nawilżacza BONECO U700 bezpośred-
nio na poodze, ponieważ wilgoć z mgły wodnej
może uszkodzić jej powierzchnię, np. w przypadku
parkietu lub też delikatnych dywanów.
• Zwracaj uwagę na to, aby urządzenie było odsunięte od
najbliższej ściany o ok. 30 cm.
Nie kieruj mgły na ścianę, rliny, meble lub też inne
przedmioty, aby unikć uszkodzenia przez skrapla-
jącą się wodę. Minimalny odstęp powinien wynosić co
najmniej 50 cm.
ODPOWIEDNIE MIEJSCE USTAWIENIA
186
pl
PRZYGOTOWANIE WKŁADU ODWAPNIAJĄCEGO
WKŁAD ODWAPNIAJĄCY, PRZYGOTOWANIE
Nawilżacz BONECO U700 dostarczany jest z wkładem
odwapniającym A7531. Zawarty w nim granulat należy
przed użyciem poddać działaniu wody przez 24 godziny,
aby możliwe było zapewnienie jego maksymalnej sku-
teczności.
1. Wykręć wkład z urządzenia.
2. Odkć niebieską pokrywę zbiornika wody.
3. Umieść wkład na 24 godziny w naczyniu z zimną
wodą. Wad musi być ckowicie zakryty wodą.
4. Nakć niebieską pokrywę zbiornika wody na nowy,
nawodniony wkład.
5. Wkcić filtr z powrotem do BONECO U700.
6. Kontynuuj zgodnie z instrukcją na stronie 187.
WYMIANA WKŁADU ODWAPNIAJĄCEGO
Wkład należy wymieniać co 2-3 miesiące. Jeśli woda jest
bardzo twarda, konieczna jest częstsza wymiana. Biały
osad wokół urządzenia to niezawodny znak, że wkład jest
zużyty. Zapasowy wkład można zakupić u sprzedawcy BO-
NECO lub też w naszym sklepie internetowym pod adresem
www.shop.boneco.com
1. Odkręć niebieską pokrywę zbiornika wody i zutylizuj
wkład ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domo-
wego.
2. Nawodnij nowy wad przez 24 godziny, zgodnie z opi-
sem po lewej stronie.
3. Nakć niebieską pokrywę zbiornika wody na nowy,
nawodniony wkład.
4. Włóż wkład do nawilżacza BONECO U700.
187
pl
URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE
5
3
1
4
2
6
Naciśnij symbol , aby włączyć nawilżacz
BONECO U700.
Napnij zbiornik świeżą, zimną wodą.
Skieruj mgiełkę na otwartą przestrzeń.
Podłącz kabel zasilający do gniazdka sieciowego.
Naciśnij raz krótko symbol
, aby wączyć
niebieskie podświetlenie.
Naciśnij ponownie symbol , aby wącz
całkowicie nawilżacz BONECO U700.
188
pl
WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU
Przegląd wszystkich wskazań na zasilaczu
Symbol Znaczenie
Aktualna lub żądana wilgotność powietrza 190
Tryb pracy całkowicie automatycznej 190
Ogrzewanie włączone 191
Timer aktywny 192
Wartość wskazuje aktualną wilgotność powietrza 190
Wartość wskazuje oczekiwaną wilgotność powietrza 190
Symbol Niezbędna czynność
Napełnić zbiornik wo 193
Wymienić wodę w urządzeniu 193
Wymienić Ionic Silver Stick
®
195
Konieczne czyszczenie 194
189
pl
PANEL PRZYCISKÓW
Panel przycisków na urządzeniu
Symbol Funkcja
ączanie/wyłączanie ogrzewania 191
ączanie funkcji timera 192
Zmienianie wilgotności powietrza 190
Tryb pracy automatycznej 190
Regulacja mocy 190
ączanie i wączanie urządzenia / uruchamianie czyszczenia 194
190
pl
ZAPISYWANIE USTAWI
Nawilżacz BONECO U700 zapisuje podczas wyłączania
ostatnio stosowane ustawienia. Jeśli jednakże urządze-
nie zostanie odłączone na kilka sekund od zasilania, uru-
chamia się w każdym przypadku w trybie pracy
.
TRYB AUTO
W trybie nawilżanie regulowane jest automatycz-
nie, a wilgotność powietrza jest ustawiona na 50 %. Jed-
nakże gdy tylko wilgotność powietrza lub też nawilżacz
zostaną ustawione ręcznie, nastąpi wyjście z trybu .
Aby ponownie włączyć tryb , należy nacisnąć jeden
raz symbol .
Ogrzewanie można włączać i wączać bez opuszczania
przez urdzenie trybu . Tryb pozostaje ak-
tywny również w przypadku ustawień timera.
REGULACJA WILGOTNOŚCI POWIETRZA
Wilgotność powietrza można ustawić w zakresie pomię-
dzy 30 % i 70 %. W przypadku ustawienia «Co» (ozna-
czającego «Continuous» - tryb pracy ciąej) nawilżacz
działa niezależnie od zmierzonej wilgotności powietrza,
czyli wyłączy się dopiero wtedy, gdy zbiornik będzie pu-
sty lub też gdy urządzenie zostanie wączone.
1. Naciśnij symbol . Wskaźnik aktualnej wilgotności
powietrza miga.
2. Podczas gdy wskaźnik miga, naciśnij ponownie sym-
bol , aż zostanie ustawiona żądana wilgotność po-
wietrza.
Po upływie kilku sekund wartość zostanie zastosowana.
Wsknik przestanie migać.
REGULACJA MOCY
1. Naciśnij kilka razy symbol
, aż na wyświetlaczu
zostanie wyświetlony odpowiedni poziom.
Symbol na wyświetlaczu wskazuje, który z trzech pozio-
mów (niski/średni/wysoki) został wybrany:
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA I NAWILŻACZ
191
pl
ĄCZANIE I WYŁĄCZANIE OGRZEWANIA
Nawilżacz BONECO U700 wyposażony jest we włączane
dodatkowo ogrzewanie. Ogrzewa on rozpylaną mgiełkę
na wylocie do ok. 35 °C, dzięki czemu temperatura po-
mieszczenia pozostaje na przyjemnym poziomie.
Zanim ogrzewanie osiągnie swą pełną wydajność, musi
upłyć kilka minut.
1. Naciśnij jeden raz symbol
, aby włączyć lub wyłą-
czyć ogrzewanie.
WYŁĄCZANIE POWIETLENIA
Nawilżacz BONECO U700 wyłączany jest w procesie
dwustopniowym (patrz strona 187).
1. Naciśnij raz krótko przycisk
, aby wączyć nie-
bieskie podświetlenie. Urządzenie działa jednakże w
dalszym ciągu.
2. Naciśnij ponownie przycisk
, aby przełączyć nawil-
żacz BONECO U700 na tryb stand-by. Teraz powietrze
nie jest już nawilżane i wyświetlacz gaśnie.
W ciemnym otoczeniu (np. w nocy w sypialni) jasność
wyświetlacza zmniejszana jest automatycznie. Aby nic
nie zakłócało snu, wystarczy więc tylko wączyć pod-
świetlenie.
PRZEGRÓDKA NA ŚRODEK ZAPACHOWY
W przegródce na środek zapachowy z tyłu nawilżacza
BONECO U700 można umieszczać dostępne w handlu
środki zapachowe do nawilżaczy powietrza.
1. Naciśnij krótko przegdkę na środek zapachowy, aby
odblokować szufladę.
W żadnym wypadku nie wolno dodawać środków
zapachowych bezpośrednio do zbiornika wody lub
też do tacki na wodę; grozi to uszkodzeniem nawil-
żacza BONECO U700 i utratą gwarancji!
FUNKCJE KOMFORTOWE ORAZ PODŚWIETLENIE
192
pl
Za pomocą funkcji timera można określić, jak długo na-
wilżacz BONECO U700 ma dziać, zanim wyłączy się
automatycznie (timer OFF).
Alternatywnie można ustalić, po upływie jakiego czasu
urządzenie powinno się automatycznie włączyć (timer
ON). Funkcji tej można użyć np. aby włączyć nawilżacz
BONECO U700 przed powrotem do domu, aby w całym
domu panował optymalny klimat.
USTAWIANIE TIMERA OFF
1. Włącz nawilżacz BONECO U700.
2. Wybierz żądane ustawienia.
3. Naciśnij kilka razy symbol
, aż zostanie wyświetlony
odpowiedni czas.
Nawilżacz BONECO U700 będzie dziać przez ustawiony
czas, a następnie wyłączy się.
4. Aby wyłączyć timer OFF przed upływem ustawionego
czasu, wącz nawilżacz BONECO U700 i w razie po-
trzeby włącz ponownie.
USTAWIANIE TIMERA ON
1. Wyłącz nawilżacz BONECO U700.
2. Naciśnij kilka razy symbol
, aż zostanie wyświetlony
odpowiedni czas czuwania (stand-by).
Nawilżacz BONECO U700 włączy się po upływie zdefi-
niowanego czasu i będzie działać z wybranymi ustawie-
niami.
3. Aby wączyć timer ON przed upływem ustawionego
czasu, włącz nawilżacz BONECO U700 i w razie po-
trzeby wyłącz ponownie.
FUNKCJE TIMERA
193
pl
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI
Wraz z wydłużaniem się czasu eksploatacji spada wy-
dajność elektrody Ionic Silver Stick
®
, a wewnętrzne ele-
menty nawilżacza BONECO U700 ulegają zakamienieniu.
Stojąca woda może ponadto wpływać negatywnie na
warunki higieniczne i stanowić źródło nieprzyjemnych
zapachów. Dlatego regularna konserwacja i czyszczenie
urządzenia są warunkiem higienicznej i przebiegającej
bez zakłóceń pracy urządzenia.
Zalecana częstotliwość czyszczenia i konserwacji uza-
leżniona jest od jakości powietrza i wody, jak również od
faktycznego czasu trwania użytkowania urządzenia.
Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych można
yć miękkiej, wilgotnej szmatki.
Przed każdym czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę
sieciową.
Częstotliwość Czynność
1 raz dziennie
Skontrolować poziom wody, ew. dolać
Gdy urdzenie nie pracuje co najmniej Opróżnić i oczyścić nawilżacz BONECO U700
Co 2 tygodnie Oczyścić zbiornik wody i tackę na wodę
1 raz w roku Wymienić Ionic Silver Stick
®
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
194
pl
FUNKCJA CZYSZCZENIA
Nawilżacz BONECO U700 wyposażony jest w funkcję
odkamieniania. Niezbędna jest do tego jedynie torebka
środka BONECO CalcOff. Torebka taka znajduje się w
zakresie dostawy urdzenia. Zapasowe torebki ze środ-
kiem CalcOff można zakupić u sprzedawcy BONECO lub
też w naszym sklepie internetowym pod adresem:
www.shop.boneco.com.
Nawilżacz BONECO U700 wskazuje za pomocą tego sym-
bolu, że konieczne jest odkamienienie:
SPOSÓB DZIAŁANIA
Podczas usuwania kamienia woda za każdym razem jest
podgrzewana przez 5 minut, po czym następuje 25-mi-
nutowa przerwa. Procedura ta powtarza się aż do upływu
czasu oczyszczania. Częstotliwość czyszczenia można
nastawić na okres od 1 godziny do 4 godzin. Obowiązuje
zasada: im dłuższy jest czas oczyszczania, tym lepsze
są efekty.
ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA
1. Wyłącz nawilżacz BONECO U700.
2. Opróżnij tackę na wodę oraz zbiornik wody.
3. Wyjmij Ionic Silver Stick
®
oraz wkład odwapniający.
4. Zmieszaj 1 torebkę środka CalcOff z 1 l wody i wlej
roztwór do tacki na wodę.
5. Ustawić zbiornik na wodę na podstawie urządzenia.
6. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy symbol .
Rozpocznie się odkamienianie.
7. Naciśnij kilka razy symbol
, aby ustawić żądany
czas oczyszczania. Czas oczyszczania zwiększany
jest skokowo co godzinę (maks. 4 godzin).
Na wwietlaczu miga symbol trybu oczyszczania. Po
upływie czasu oczyszczania nawilżacz BONECO U700
wączy się automatycznie.
8. Opróżnij tackę na wodę i napełnij zbiornik wody świeżą
wodą.
Symbol czyszczenia zgaśnie. Nawilżacz BONECO U700
jest ponownie gotowy do użytku.
USUWANIE POZOSTAŁOŚCI OSADU WAPIENNEGO
Uporczywe pozostci osadu wapiennego można usu-
ć za pomocą żółtej szczotki, która znajduje się we
wnętrzu nawilżacza BONECO U700.
Do czyszczenia membrany nie należy w żadnym wy-
padku używać ostrych przedmiotów lub agresyw-
nych środków czyszczących; grozi to uszkodzeniem
nawilżacza BONECO U700 i utratą gwarancji!
ODKAMIENIANIE
195
pl
WYMIANA WKŁADU IONIC SILVER STICK
®
SPOSÓB DZIAŁANIA
Wkład Ionic Silver Stick
®
zapobiega namnażaniu się bak-
terii w wodzie i przyczynia się tym samym znacznie do
utrzymania higieny oraz dobrego samopoczucia. Wkład
Ionic Silver Stick
®
ulega również zużyciu i wymaga re-
gularnej wymiany.
Konieczność wymiany wkładu Ionic Silver Stick
®
jest
sygnalizowana na wyświetlaczu za pośrednictwem tego
symbolu:
WYMIANA IONIC SILVER STICK
®
1. Wyjmij zbiornik wody.
2. Wyjmij zużyty wkład Ionic Silver Stick
®
i zutylizuj go
wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.
3. Włóż nowy wkład Ionic Silver Stick
®
.
4. Przytrzymaj przycisk naciśnięty przez 2 sekundy,
aby wączyć symbol wskazówki (patrz lewa ko-
lumna).
ZAPASOWY WKŁAD
Ionic Silver Stick
®
wchodzi w zakres dostawy urdzenia
BONECO U700. Zapasowy wkład można zakupić u sprze-
dawcy BONECO lub też w naszym sklepie internetowym
pod adresem www.shop.boneco.com.
/